Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Developerské projekty Dopravní infrastruktura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Developerské projekty Dopravní infrastruktura"— Transkript prezentace:

1 Developerské projekty Dopravní infrastruktura
Pozemní stavby Developerské projekty Dopravní infrastruktura HOCHTIEF CZ a. s. závod Morava divize Pozemní stavby Sokolská třída 2800/99, Ostrava Jeronýmova 493/8, Olomouc

2 Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV
Veřejná prezentace projektu – m.č. UDÁNKY 28. dubna 2011

3 Obsah Úvodní slovo Organigram (představení účastníků výstavby) Základní ukazatele projektu kanalizace ČOV Harmonogram projektu Finanční stránka projektu Diskuze, dotazy

4 Organigram

5 www.hochtief.cz Základní informace o HOCHTIEF CZ Plzeňská 16/3217
Praha 5 Česká republika Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229 CZ Sídlo: Zapsána v: IČO: DIČ: Telefon: Fax: Akciová společnost HOCHTIEF CZ je silnou stavební společností na českém trhu s dlouhodobou tradicí. Je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF AG, který má své pobočky po celém světě. HOCHTIEF CZ se zaměřuje na realizaci projektů pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury a developerských projektů.

6 Historie 2006 HOCHTIEF CZ 2002 1999 HOCHTIEF nový majoritní vlastník 1998 VSB a.s. 1994 Vodní stavby Bohemia a.s. 1992 Vodní stavby Temelín a.s. 1985 Výstavba jaderné elektrárny Temelín n.p. 1951 Vodní stavby n.p. 1939 Stavební divize společnosti Baťa

7 Průměrný roční objem výroby HOCHTIEF CZ
Rozdělení podle segmentů trhu

8 Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova
a modernizace ČOV Výstavba splaškové kanalizace: městská část Udánky, městská část Sušice, městská část Boršov a v ulici Anenské údolí Modernizace čistírny odpadních vod v Linharticích.

9 Základní parametry projektu - kanalizace
Celková délka kanalizace: 22 945,4 m Délka kanalizace v Boršově: 9 263,8 m Délka kanalizace v Sušicích: 4 616,2 m Délka kanalizace v Udánkách: 3 782,9 m Délka kanalizace v Anenském údolí: 162,7 m Veřejné kanalizační ODBOČKY: 5 119,8 m Napojení na stávající kanalizační síť Nová GRAVITAČNÍ ODDÍLNÁ kanalizace – splašková, tj. odvádění pouze splaškové odpadní vody, vody dešťové budou odváděny jiným způsobem. Sušice – čerpací stanice pro asi 430 obyvatel + výtlak DN100, 252 m

10 Základní ukazatele projektu
Materiál kanalizace (mimo úseky křížení): hladkostěnné PVC kanalizační potrubí, sklolaminátové potrubí (Boršov DN 500 dl. 350 m, Sušice DN 500 dl. 110 m a DN 400 dl. 422 m), PE výtlačné potrubí (Sušice DN 100 dl. 252 m) a tvárná litina (Boršov DN 300 dl. 499 m – bezvýkopová technologie) Křížení s vodním tokem Třebůvka: 1 místo křížení Křížení s vodním tokem Stříbrný potok: 14 míst křížení Křížení s vodním tokem Udánský potok: 4 místa křížení Křížení s vodním tokem Kunčický potok: 2 místa křížení Křížení s odvodňovacím potokem HOZ 18: 1 místo křížení Křížení státních silnic: bezvýkopová technologie, tzv. protlaky Počet vodotěsných kanalizačních šachet o průměru 1 m: 502 ks Počet kanalizačních přípojek: 495 ks o celkové délce 5 119,8 m Ukončení přípojek: plastová revizní šachta z polypropylenu o průměru 0,3 m umístěná na hranici veřejného pozemku (přístup pro budoucí provozovatele) Celkový objem vyhloubené zeminy: přes m3 Celková plocha nově položených povrchů komunikací: m2

11 Základní parametry projektu - ČOV
Modernizace ČOV v Linharticích: Požadovaná kapacita: EO, 20 SO, 16PS Recipient: řeka Třebůvka Současný stav ČOV nesplňuje požadavky platné legislativy v parametrech kvality vypouštěných odpadních vod a kalového hospodářství Stávající ČOV projde  modernizací za provozu, VI. ETAP, která řeší vybudování nových dosazovacích nádrží, včetně kalové čerpací stanice a vybudování nového kalového hospodářství. Aktivační nádrže budou řešeny jako dvě samostatné linky s nově provedenými deflekčními stěnami a oblouky včetně nové technologie. nová technologie – strojní zařízení

12 Čistírna odpadních vod - Linhartice

13 Čistička odpadních vod - pohledy

14 Harmonogram projektu Datum podepsání smlouvy: 25. 2. 2011
Předání staveniště / zahájení prací na ČOV: / Provádění v roce 2011: Kompletně ČOV, Udánky dle HMG (80%), v závislosti na vývoji podpisu smlouvy s fondem (9/2011): Boršov – protlak, : stoka B 1,173-3,346 ; Sušice A, E Provádění v roce 2012: dokončení Udánek, Boršov a Sušice plné rozvinutí kapacit Dokončení všech prací, předání díla: předpoklad 12/2012 Zkušební provoz ČOV a připojování občanů nejpozději do 12/2012

15 Jak bude výstavba probíhat
prezentace projektu a postupu výstavby pro občany na lokálních meetinzích v předstihu 5 dní dostanou občané do schránky leták s informacemi – aktualizovaný datum zahájení prací + informace na vývěsce Městského úřadu (internetu) pokud vede trasa kanalizace v místní komunikaci, která je úzká, bude tato po dobu provádění prací téměř vždy plně uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zajištěn pohyb pěších; pokud není ulice slepá, je možný příjezd z druhé strany po městě se bude pohybovat zvýšené množství techniky, mnoho výkopů – dbejte své osobní bezpečnosti, nepouštějte děti do blízkosti stavenišť a skládek omlouváme se za krátkodobé zhoršení podmínek po provedení prací uvedeme dotčené povrchy do původního stavu

16 Finanční stránka projektu
Celkové očekávané náklady na vybudování kanalizační sítě a rekonstrukci ČOV: 255 mil. Kč. 75% prostředků z fondu EU a SFŽP Státního fondu životního prostředí. 25% pokrývá z vlastních zdrojů zadavatele – Města Moravská Třebová.

17 Rozdíl odbočka a přípojky

18 Diskuze, dotazy

19 Děkuji za pozornost

20 O domovní přípojce 1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.). 2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku. 3. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus, v některých případech (v blízkosti čerpacích stanic na hlavní síti kanalizace) je vhodné osadit na přípojce zpětnou klapku v šachtě. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná. 4. Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm /200 mm, z PP. Další pokračování potrubí do domů může být z kameniny, z PVC nebo PP a to stejného nebo menšího průměru (ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení. Únosnost PVC musí být min. SN8. 5. Sklon domovní přípojky z kameniny,popřípadě z PVC DN 150 mm, by měl být minimálně 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. 6. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb. Žumpa musí potrubím obejít nebo projít a žumpa se vyčerpá a zasype se nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.).

21 Přípojky – organizace, příprava, náklady
Jednotlivé nemovitosti bude od počátku května procházet projektant – získává podklady pro vypracování projektové dokumentace přípojky – Dotazník a konzultace (důkladné zvážení trasy majitelem nemovitosti). Následně pak bude ještě návštěva Geodeta, který zaměří výšky výtoku a terénu okolo nemovitosti. VAR 1 – občan je již napojen – zachování pokojného stavu = automatické přepojení na nově budovanou kanalizaci (pouze v této var. bude odvod dešťových vod bude řešen individuálně v rámci Projektu). VAR 2 – občan má nemovitost (již zkolaudovanou) - pokud uzavře majitel nemovitosti s provozovatelem kanalizace „smlouvu o odvádění odpadních vod“ bude mu zřízena odbočka v rámci „projektu“ a dále bude Město hradit náklady na zpracování dokumentace a související vydání územního rozhodnutí (souhlasu). VAR 3 – občan má vydáno SP na novostavbu RD – již má zpracovanou vlastní PD přípojky, kterou předá do konce května 2011, GP (Vodam) pro zapracování do PD „projektu“, případně její úpravu. Pokud bude po dokončení projektování dboček/V tomto případě vlastník nemovitosti hradí náklady jak na zpracování (změnu, koordinaci) projektové dokumentace tak za vlastní stavební provedení kanalizační odbočky Městu. VAR 4 – občan podal požadavek Městu na vysazení odbočky pro budoucí novostavbu – v tomto případě předá Občan GP, do konce května 2011, zpracovanou PD přípojky vč. územního rozhodnutí (souhlasu) pro zapracování do PD projektu, nebo včas (hned) objedná zpracování takové dokumentace u zpracovatele GP. V tomto případě vlastník nemovitosti hradí náklady jak na zpracování (změnu, koordinaci) projektové dokumentace tak za vlastní stavební provedení kanalizační odbočky Městu vlastní realizace přípojky je možná kdykoli po osazení „šachtičky“ stavbou, nabytí právní moci US, nesmí se ale pustit splašky (vazba na ČOV a ostatní úseky kanalizace) – až po výzvě, nejdéle do 3 měsíců od výzvy

22 Provádění domovních přípojek
najmutím odborné firmy (provádění staveb; 183/2006; §2, odst. 2 písm. b) svépomocí (+ stavební dozor; 183/2006; §160 odst. 3 a 4 a (§2, odst. 2 písm. d ), aneb jak na to: hlavně opatrně!!! - bezpečnostní předpisy: 362/2005 Sb., 591/2006 Sb., 309/2006Sb. trasu vyměřím, nebo nechám vytýčit geodetem, natáhnu provaz a vápnem naznačím osu/kraj výkopu provedu vlastní výkop – svahuji/pažím, umístím kvalitní žebřík podsyp, pokud spodní voda tak drenážní vrstva montáž potrubí do spádu, systémové gumové těsnění, napojení obsyp do dvou třetin trubky, obšlapat pozvat zástupce provozovatele a podepsat zápis o kontrole zasypat potrubí (20 cm nad trubku), znovu důkladně obšlapat zasypávat po 30 cm a hutnit (pěch deska), nebo několik roků dosypávat

23 Kudy cesta NEvede

24 Kudy cesta NEvede

25 Zákonná vazba – povinnost napojení
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. Ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. A jeho novela č. 76/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, paragraf  3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizace v případech, kdy je to technicky možné. Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle paragrafu odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novele č. 76/2001 Sb. na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování, odpadních vod. Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace. Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí. Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní, nebo obecné kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod. Nebo může mít vybudovanou nepropustnou a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu a také musí věrohodně prokázat vyvážení této jímky (nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad k dispozici nebo pokud dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování životního prostředí.


Stáhnout ppt "Developerské projekty Dopravní infrastruktura"

Podobné prezentace


Reklamy Google