Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Pozemní stavby  Developerské projekty  Dopravní infrastruktura HOCHTIEF CZ a. s. závod Morava divize Pozemní stavby Sokolská třída 2800/99, Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Pozemní stavby  Developerské projekty  Dopravní infrastruktura HOCHTIEF CZ a. s. závod Morava divize Pozemní stavby Sokolská třída 2800/99, Ostrava."— Transkript prezentace:

1  Pozemní stavby  Developerské projekty  Dopravní infrastruktura HOCHTIEF CZ a. s. závod Morava divize Pozemní stavby Sokolská třída 2800/99, Ostrava Jeronýmova 493/8, Olomouc www.hochtief.cz

2 Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV Veřejná prezentace projektu – m.č. UDÁNKY 28. dubna 2011

3 Obsah  Úvodní slovo  Organigram (představení účastníků výstavby)  Základní ukazatele projektu  kanalizace  ČOV  Harmonogram projektu  Finanční stránka projektu  Diskuze, dotazy

4 Organigram

5 Akciová společnost HOCHTIEF CZ je silnou stavební společností na českém trhu s dlouhodobou tradicí. Je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF AG, který má své pobočky po celém světě. HOCHTIEF CZ se zaměřuje na realizaci projektů pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury a developerských projektů. Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5 Česká republika Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229 46678468 CZ46678468 +420 257 406 000 +420 257 406 008 info@hochtief.cz www.hochtief.cz Základní informace o HOCHTIEF CZ Sídlo: Zapsána v: IČO: DIČ: Telefon: Fax: E-mail:

6 Historie 1992 1994 1999 2002 1951 1985 1998 1939 Vodní stavby Bohemia a.s. Vodní stavby Temelín a.s. Výstavba jaderné elektrárny Temelín n.p. Vodní stavby n.p. Stavební divize společnosti Baťa VSB a.s. HOCHTIEF nový majoritní vlastník HOCHTIEF CZ 2006

7 Průměrný roční objem výroby HOCHTIEF CZ Rozdělení podle segmentů trhu

8 Výstavba splaškové kanalizace:  městská část Udánky,  městská část Sušice,  městská část Boršov a  v ulici Anenské údolí Modernizace čistírny odpadních vod v Linharticích. Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

9  Celková délka kanalizace: 22 945,4 m – Délka kanalizace v Boršově: 9 263,8 m – Délka kanalizace v Sušicích: 4 616,2 m – Délka kanalizace v Udánkách: 3 782,9 m – Délka kanalizace v Anenském údolí: 162,7 m  Veřejné kanalizační ODBOČKY: 5 119,8 m  Napojení na stávající kanalizační síť  Nová GRAVITAČNÍ ODDÍLNÁ kanalizace – splašková, tj. odvádění pouze splaškové odpadní vody, vody dešťové budou odváděny jiným způsobem.  Sušice – čerpací stanice pro asi 430 obyvatel + výtlak DN100, 252 m Základní parametry projektu - kanalizace

10 Základní ukazatele projektu  Materiál kanalizace (mimo úseky křížení): hladkostěnné PVC kanalizační potrubí, sklolaminátové potrubí (Boršov DN 500 dl. 350 m, Sušice DN 500 dl. 110 m a DN 400 dl. 422 m), PE výtlačné potrubí (Sušice DN 100 dl. 252 m) a tvárná litina (Boršov DN 300 dl. 499 m – bezvýkopová technologie)  Křížení s vodním tokem Třebůvka: 1 místo křížení  Křížení s vodním tokem Stříbrný potok: 14 míst křížení  Křížení s vodním tokem Udánský potok: 4 místa křížení  Křížení s vodním tokem Kunčický potok: 2 místa křížení  Křížení s odvodňovacím potokem HOZ 18: 1 místo křížení  Křížení státních silnic: bezvýkopová technologie, tzv. protlaky  Počet vodotěsných kanalizačních šachet o průměru 1 m: 502 ks  Počet kanalizačních přípojek: 495 ks o celkové délce 5 119,8 m  Ukončení přípojek: plastová revizní šachta z polypropylenu o průměru 0,3 m umístěná na hranici veřejného pozemku (přístup pro budoucí provozovatele)  Celkový objem vyhloubené zeminy: přes 39 200 m3  Celková plocha nově položených povrchů komunikací: 24 014 m 2

11  Modernizace ČOV v Linharticích: – Požadovaná kapacita: 20 070 EO, 20 SO, 16PS – Recipient: řeka Třebůvka – Současný stav ČOV nesplňuje požadavky platné legislativy v parametrech kvality vypouštěných odpadních vod a kalového hospodářství  Stávající ČOV projde modernizací za provozu, VI. ETAP, která řeší vybudování nových dosazovacích nádrží, včetně kalové čerpací stanice a vybudování nového kalového hospodářství.  Aktivační nádrže budou řešeny jako dvě samostatné linky s nově provedenými deflekčními stěnami a oblouky včetně nové technologie.  nová technologie – strojní zařízení Základní parametry projektu - ČOV

12 Čistírna odpadních vod - Linhartice

13 Čistička odpadních vod - pohledy

14  Datum podepsání smlouvy: 25. 2. 2011  Předání staveniště / zahájení prací na ČOV: 8. 3. 2011 /  Provádění v roce 2011:  Kompletně ČOV, Udánky dle HMG (80%), v závislosti na vývoji podpisu smlouvy s fondem (9/2011): Boršov – protlak, : stoka B 1,173-3,346 ; Sušice A, E  Provádění v roce 2012: dokončení Udánek, Boršov a Sušice plné rozvinutí kapacit  Dokončení všech prací, předání díla: předpoklad 12/2012  Zkušební provoz ČOV a připojování občanů nejpozději do 12/2012 Harmonogram projektu

15  prezentace projektu a postupu výstavby pro občany na lokálních meetinzích  v předstihu 5 dní dostanou občané do schránky leták s informacemi – aktualizovaný datum zahájení prací + informace na vývěsce Městského úřadu (internetu)  pokud vede trasa kanalizace v místní komunikaci, která je úzká, bude tato po dobu provádění prací téměř vždy plně uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zajištěn pohyb pěších; pokud není ulice slepá, je možný příjezd z druhé strany  po městě se bude pohybovat zvýšené množství techniky, mnoho výkopů – dbejte své osobní bezpečnosti, nepouštějte děti do blízkosti stavenišť a skládek  omlouváme se za krátkodobé zhoršení podmínek  po provedení prací uvedeme dotčené povrchy do původního stavu Jak bude výstavba probíhat

16  Celkové očekávané náklady na vybudování kanalizační sítě a rekonstrukci ČOV: 255 mil. Kč.  75% prostředků z fondu EU a SFŽP Státního fondu životního prostředí.  25% pokrývá z vlastních zdrojů zadavatele – Města Moravská Třebová. Finanční stránka projektu

17 Rozdíl odbočka a přípojky

18 18 Identity ProfileHT Hungary28.03.2007 Diskuze, dotazy

19 19 Identity ProfileHT Hungary28.03.2007 Děkuji za pozornost

20 O domovní přípojce 1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.). 2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku. 3. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus, v některých případech (v blízkosti čerpacích stanic na hlavní síti kanalizace) je vhodné osadit na přípojce zpětnou klapku v šachtě. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná. 4. Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm /200 mm, z PP. Další pokračování potrubí do domů může být z kameniny, z PVC nebo PP a to stejného nebo menšího průměru (ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení. Únosnost PVC musí být min. SN8. 5. Sklon domovní přípojky z kameniny,popřípadě z PVC DN 150 mm, by měl být minimálně 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. 6. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb. Žumpa musí potrubím obejít nebo projít a žumpa se vyčerpá a zasype se nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.).

21 Přípojky – organizace, příprava, náklady  Jednotlivé nemovitosti bude od počátku května procházet projektant – získává podklady pro vypracování projektové dokumentace přípojky – Dotazník a konzultace (důkladné zvážení trasy majitelem nemovitosti). Následně pak bude ještě návštěva Geodeta, který zaměří výšky výtoku a terénu okolo nemovitosti.  VAR 1 – občan je již napojen – zachování pokojného stavu = automatické přepojení na nově budovanou kanalizaci (pouze v této var. bude odvod dešťových vod bude řešen individuálně v rámci Projektu).  VAR 2 – občan má nemovitost (již zkolaudovanou) - pokud uzavře majitel nemovitosti s provozovatelem kanalizace „smlouvu o odvádění odpadních vod“ bude mu zřízena odbočka v rámci „projektu“ a dále bude Město hradit náklady na zpracování dokumentace a související vydání územního rozhodnutí (souhlasu).  VAR 3 – občan má vydáno SP na novostavbu RD – již má zpracovanou vlastní PD přípojky, kterou předá do konce května 2011, GP (Vodam) pro zapracování do PD „projektu“, případně její úpravu. Pokud bude po dokončení projektování dboček/V tomto případě vlastník nemovitosti hradí náklady jak na zpracování (změnu, koordinaci) projektové dokumentace tak za vlastní stavební provedení kanalizační odbočky Městu.  VAR 4 – občan podal požadavek Městu na vysazení odbočky pro budoucí novostavbu – v tomto případě předá Občan GP, do konce května 2011, zpracovanou PD přípojky vč. územního rozhodnutí (souhlasu) pro zapracování do PD projektu, nebo včas (hned) objedná zpracování takové dokumentace u zpracovatele GP. V tomto případě vlastník nemovitosti hradí náklady jak na zpracování (změnu, koordinaci) projektové dokumentace tak za vlastní stavební provedení kanalizační odbočky Městu  vlastní realizace přípojky je možná kdykoli po osazení „šachtičky“ stavbou, nabytí právní moci US, nesmí se ale pustit splašky (vazba na ČOV a ostatní úseky kanalizace) – až po výzvě, nejdéle do 3 měsíců od výzvy

22 Provádění domovních přípojek  najmutím odborné firmy (provádění staveb; 183/2006; §2, odst. 2 písm. b)  svépomocí (+ stavební dozor; 183/2006; §160 odst. 3 a 4 a (§2, odst. 2 písm. d ), aneb jak na to:  hlavně opatrně!!! - bezpečnostní předpisy: 362/2005 Sb., 591/2006 Sb., 309/2006Sb.  trasu vyměřím, nebo nechám vytýčit geodetem, natáhnu provaz a vápnem naznačím osu/kraj výkopu  provedu vlastní výkop – svahuji/pažím, umístím kvalitní žebřík  podsyp, pokud spodní voda tak drenážní vrstva  montáž potrubí do spádu, systémové gumové těsnění, napojení  obsyp do dvou třetin trubky, obšlapat  pozvat zástupce provozovatele a podepsat zápis o kontrole  zasypat potrubí (20 cm nad trubku), znovu důkladně obšlapat  zasypávat po 30 cm a hutnit (pěch deska), nebo několik roků dosypávat

23 Kudy cesta NEvede

24

25 Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. Ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. A jeho novela č. 76/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, paragraf 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizace v případech, kdy je to technicky možné. Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle paragrafu odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novele č. 76/2001 Sb. na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování, odpadních vod. Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace. Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí. Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní, nebo obecné kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod. Nebo může mít vybudovanou nepropustnou a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu a také musí věrohodně prokázat vyvážení této jímky (nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad k dispozici nebo pokud dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování životního prostředí. Zákonná vazba – povinnost napojení


Stáhnout ppt " Pozemní stavby  Developerské projekty  Dopravní infrastruktura HOCHTIEF CZ a. s. závod Morava divize Pozemní stavby Sokolská třída 2800/99, Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google