Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa - Následující dokument sloužil POUZE jako podklad – vodítko k prezentaci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa - Následující dokument sloužil POUZE jako podklad – vodítko k prezentaci projektu."— Transkript prezentace:

1 Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa - Následující dokument sloužil POUZE jako podklad – vodítko k prezentaci projektu kanalizace Ludgeřovice. - Uvedené texty nejsou vyčerpávajícím právním, technickým, ani jiným dokumentem. - „Sdružení Ludgeřovice“ nenese jakoukoli odpovědnost za jakékoli následky či škody vzniklé aplikací této prezentace.

2 Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa Prezentace projektu 9. října 2012, LUDGEŘOVICE

3 Obsah prezentace  Úvodní slovo  Organigram  Základní informace o společnostech ve SDR  Základní ukazatelé projektu  Harmonogram projektu  Jak bude probíhat výstavba  Postup u přípojek odbočka / přípojka  Diskuze, dotazy Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa

4 Organigram OPŽP SFŽP Moravskoslezský kraj Obec Ludgeřovice – investor Ing. Přemysl Váňa 602 7171 320 Koordinátor BOZP PREVENT Morava s.r.o. Autorský dozor, generální projektant, KONEKO spol. s r. o. Správce stavby Sdružení CENTROPROJEKT – ČECH – ENGINEERING Ing. Jaroslav Valkovič – tel.: 604 296 140 Ing. Martin Sadílek, vedoucí projekt. týmu, tel.: 725 006 679 Ing. René Pfleger vedoucí projekt. týmu tel.: 737 255 934 Jiří Boháček vedoucí sektoru Ostrava tel.: 602 734 422 Jiří Motloch hlavní stavbyvedoucí tel.: 602 709 583 Ing. Radovan Kvapil hlavní stavbyvedoucí tel. : 737 256 076 Ing. Pavel Pfleger hlavní stavbyvedoucí tel.: 734 266 349 Roman Kohút stavbyvedoucí tel.: 602 426 111 Ing. Martin Resner stavbyvedoucí tel.: 725 757 502 Jiří Dohnal stavbyvedoucí tel.: 725 709 741 Ing. Milan Sedláček stavbyvedoucí tel.: 724 829 864 Ing. Václav Sýkora stavbyvedoucí tel.: 724 151 900 Ing.Tomáš Halfar stavbyvedoucí tel.: 724 219 905

5 SDRUŽENÍ LUDGEŘOVICE  HOCHTIEF CZ a.s. Praha 5, Plzeňská 16/3217, 150 00 Leader sdružení, podíl ve sdružení 60 % HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava Sokolská tř. 2800/99, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00  EUROVIA CS, a. s. Národní 10, Praha 1, 113 19 2. účastník sdružení, podíl ve sdružení 20%  VOKD, a. s. Nákladní 1/3179, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 80 3. účastník sdružení, podíl ve sdružení 20%

6 Akciová společnost HOCHTIEF CZ je silnou stavební společností na českém trhu s dlouhodobou tradicí. Je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF AG, který má své pobočky po celém světě. HOCHTIEF CZ se zaměřuje na realizaci projektů pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury a developerských projektů. Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5 Česká republika Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229 46678468 CZ46678468 +420 257 406 000 +420 257 406 008 info@hochtief.cz www.hochtief.cz Základní informace o HOCHTIEF CZ Sídlo: Zapsána v: IČO: DIČ: Telefon: Fax: E-mail:

7 Historie 1992 1994 1999 2002 1951 1985 1998 1939 Vodní stavby Bohemia a.s. Vodní stavby Temelín a.s. Výstavba jaderné elektrárny Temelín n.p. Vodní stavby n.p. Stavební divize společnosti Baťa VSB a.s. HOCHTIEF nový majoritní vlastník HOCHTIEF CZ 2006

8 Průměrný roční objem výroby HOCHTIEF CZ Rozdělení podle segmentů trhu

9

10 Základní informace o firmě EUROVIA CS, a.s. Sídlo: Národní 10 113 19 Praha 1 Č eská Republika Zapsaná v: M ě stský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561 I Č O: 45274924 DI Č : CZ45274924 Telefon: +420 224 951 111 FAX: +420 224 933 551 E-mail: sekretariat@eurovia.cz Spole č nost EUROVIA CS, a. s., d ř íve Stavby silnic a železnic, a. s., pat ř í k nejvýznamn ě jším stavebním firmám v Č eské republice a je jedni č kou v oblasti dopravního stavitelství. www.eurovia.cz

11 Průměrný roční objem výroby EUROVIA CS, a.s.

12 www.vokd.cz 12 Sídlo: Nákladní 1/3179 702 80 Ostrava-Moravská Ostrava Česká Republika Zapsána v: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vl.595 IČO: 47675853 DIČ: CZ47675853 Telefon: 596 699 111 Fax: 596 118 120 E-mail: sprava@vokd.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE VOKD, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI  Založena 26.11.1951  Jedna z největších stavebních společnosti v ČR  Činnost společnosti zahrnuje komplexní pozemní, podzemní a důlní stavitelství  Titul „stavební firma roku 2009“ a 1. místo v soutěži Czech TOP 100 z roku 1998  Držitel ISO 9001, 14001, certifikátu Bezpečný podnik, oprávnění pro utajované informace do stupně „TAJNÉ“

13 www.vokd.cz HISTORIE SPOLEČNOSTI 26.11.1951 zřízen národní podnik Výstavba ostravsko-karvinských dolů. 1957 národní podnik VOKD převeden do podřízenosti kombinátu Ostravsko-karvinských dolů 1969 vytvořen samostatný exportní závod k zabezpečování zahraniční obchodní činnosti 1994 registrována akciová společnost VOKD 2003 zřízena dceřiná společnost Construcción de Minas y de Obras Subterráneas S.A. zabývající se důlní a podzemní stavební činností ve Španělsku stoprocentně vlastněná VOKD, a.s. zřízena dceřiná společnost EOSA 2002,S.A., jejímž předmětem podnikání jsou všechny druhy práce spojené s důlní výstavbou, veřejné stavby a obecně veškeré práce v podzemí a na povrchu, v níž má VOKD,a.s. 50 % vlastnický podíl. 2006 Mateřskou společností VOKD, a.s. je od října 2006 Geofin, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Velká 2984/23. 13

14 www.vokd.cz VÝVOJ PODÍLU DIVIZÍ NA OBRATU SPOLEČNOSTI 14 ROZDĚLENÍ VÝROBY DLE ČINNOSTÍ

15 • Cena díla: 375 875 257,- Kč bez DPH • Projektant: KONEKO spol. s r.o., Ostrava • Správce stavby: Sdružení CENTROPROJEKT – ČECH – ENGINEERING • Dodavatel: Sdružení společností HOCHTIEF CZ a.s. – leader sdružení, EUROVIA CS, a.s., VOKD, a.s. • Předpoklad zahájení stavby: ve 42.týdnu • Předpokládaný termín dokončení prací: do 31.12.2013. • Jedná se o odkanalizování obce (odvod splaškových vod) obce Ludgeřovice s odvodem splaškových vod prostřednictvím stávající páteřní stoky v obci Petřkovice do ÚČOV Ostrava. • Hlavní stoka je vedena podél místní vodoteče, Ludgeřovického potoka, ve velmi obtížných geologických a hydrogeologických podmínkách. • Napojení na stávající páteřní kanalizační stoku v Petřkovicích Základní ukazatelé projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa

16 • Délka stok – 28,9 km • Délka přípojek – 3,2 km (cca 1150 ks) • Na trase stok je umístěno cca 1050 betonových (DN 1000) a plastových (DN 600) šachet • Na obsypy a zásypy potrubí bude použito cca 150 000 t nového kameniva a stejné množství vykopané zeminy bude uloženo na skládku. (150 000 t = 8 800 nákladních vozidel Tatra) • Součástí stokové sítě je jedna čerpací stanice. • Zajištění výkopu mikropilotáží - 300 bm • Zajištění výkopu štětovnicovými stěnami - 600 m2 • Bezvýkopové technologie – 1500 bm • Asfaltové povrchů – 45.000 m2 Základní technické parametry – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa

17 • Datum podepsání smlouvy: 1. 8. 2012 • Slavnostní zahájení: 4. 10. 2012 • Předání staveniště: 15. 10. 2012 • Zahájení prací: 42. týdnů • Dokončení prací: 31.12. 2012 • Provádění prací v roce 2012: 12 – 15 otevřených „čel“ kanalizace, realizace cca 3000 m kanalizace • V zimním období, při vhodných klimatických podmínkách budou práce prováděny v omezeném rozsahu, předpokládá se provádění zejména bezvýkopovými technologiemi. • Provádění prací v roce 2013: 21 – 26 otevřených „čel“ kanalizace. Dokončení kanalizace včetně finálních povrchů. Harmonogram projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa

18 • Zahájení prací - horní Ludgeřovice: • Stoka T – louka u tréninkového hřiště • Stoka TL16 – ul. Okružní (jižní část) • Stoka TL19 – ul. Hlučínská (od Obecního domu po č. p. 590) • Stoka TL23 – ul. Na Návsi (od ul. U Potoka po ul. Požární) • Stoka TL26f - cesta k č. p. 1197 • Stoka TL37 - ul. Rozvětvená • Mikrotuneláže – ul. Na Návsi u č. p. 302, č. p. 1312, č. p. 61 • Zajištění výkopu + mikropiloty – ul. U Potoka Harmonogram projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa

19 • Zahájení prací - dolní Ludgeřovice - SO.01: • Stoka T – u fotbalového hřiště • Stoka TL8e2 – ul. Vtipná • Zahájení prací - dolní Ludgeřovice - SO.02: • Stoka U – ul. Finské domky (u vodní nádrže) • Stoka U7 – ul. Finské domky a ul. Průběžná (od rybníku k č. p. 1023) • Stoka U7c – ul. Višňová • Stoka U9 – ul. Rybniční Harmonogram projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa

20 Splašková kanalizace – Dolní Ludgeřovice Ing. Martin Resner tel.: 725 757 502 Ing. Tomáš Halfar tel.: 724 219 905 Ing. Pavel Pfleger tel.: 734 266 349

21 Splašková kanalizace – Horní Ludgeřovice Jiří Motloch tel.: 602 709 583 Roman Kohút tel.: 602 426 111 Ing. Martin Resner tel.: 725 757 502

22 •Prezentace projektu a postupu výstavby pro občany + pravidelně www.ludgerovice.cz/splakan •v předstihu 5 dní dostanete do schránky leták s informací – aktualizovaný datum zahájení prací + informace na vývěsce OÚ •omlouváme se za krátkodobé zhoršení životních podmínek •pokud vede trasa kanalizace v místní komunikaci, bude tato po dobu provádění prací téměř vždy plně uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zajištěn pohyb pěších; pokud není ulice slepá, je možný příjezd z druhé strany •po obci se bude pohybovat velké množství techniky, mnoho výkopů – dbejte své osobní bezpečnosti, nepouštějte děti do blízkosti stavenišť a skládek •po provedení prací uvedeme dotčené povrchy do původního stavu Jak bude výstavba probíhat

23

24 Přípojka / odbočka

25 Rozdíl odbočka a přípojky

26 1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.). 2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku. 3. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus, v některých případech (v blízkosti čerpacích stanic na hlavní síti kanalizace) je vhodné osadit na přípojce zpětnou klapku v šachtě. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná. 4. Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm /200 mm, z PP. Další pokračování potrubí do domů může být z kameniny, z PVC nebo PP a to stejného nebo menšího průměru (ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení. Únosnost PVC doporučujeme min. SN8. 5. Sklon domovní přípojky z kameniny, popřípadě z PVC DN 150 mm, by měl být minimálně 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. 6. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb. Žumpa musí potrubím obejít nebo projít a žumpa se vyčerpá a zasype se nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.). O domovní přípojce

27 Přípojky – organizace, příprava, náklady •Obec zajistí kompletní zpracování PD a související činnosti pro vydání patřičného povolení u STÁVAJÍCÍCH nemovitostí (ostatní případy individuální projednání na OU). •Projektanti, kteří budou zpracovávát dokumentaci budou zveřejněni na webových stránkách obce a na úřední vývěsce. •Projektant a geodet budou průběžně procházet obec - získávání podkladů pro vypracování projektové dokumentace přípojky (důkladné zvážení trasy majitelem nemovitosti). Majitel nemovitosti musí prokazatelně (nejlépe odkopáním) ověřit polohu a VÝŠKU vývodu odpadu z nemovitosti. Majitel nemovitosti je povinen s projektantem spolupracovat. •Obec bude hradit náklady na PD •Vlastní realizace přípojky je možná kdykoli po osazení „šachtičky“ stavbou, nabytí právní moci US, nesmí se ale pustit splašky (vazba na ostatní úseky kanalizace) – až po výzvě (kolaudaci kanalizace), nejdéle do 12 měsíců od výzvy tj. 2014; náklady na vrub vlastníka nemovitosti •výzva provozovateli před zásypem / oddělení dešťových vod

28 Přípojka – oddělení dešťových vod

29 INFORMACE - WEB

30 Diskuze a dotazy

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa - Následující dokument sloužil POUZE jako podklad – vodítko k prezentaci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google