Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturitní zkouška v roce 2011 OA a HŠ Havlíčkův Brod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturitní zkouška v roce 2011 OA a HŠ Havlíčkův Brod."— Transkript prezentace:

1 Maturitní zkouška v roce 2011 OA a HŠ Havlíčkův Brod

2 Model maturity v roce 2011 Základní principy: 2 samostatné části: společná (státní) profilová (školní) dvě úrovně obtížnosti: základní a vyšší povinné a nepovinné zkoušky

3 Společná část maturitní zkoušky POVINNÉ ZKOUŠKY:NEPOVINNÉ ZKOUŠKY: (2)(max. 3)Český jazyk a literatura (Z/V) Cizí jazyk (Z/V) nebo Cizí jazyk (Z/V) Matematika (Z/V) OSZ (Z/V) Biologie Fyzika Chemie Dějepis Zeměpis Dějiny umění

4 Český jazyk a literatura Komplexní zkouška

5 Míra váhy hodnocení zkoušky USPĚL 1/31/31/3 Písemná práce Ústní zkouška Didaktický test Český jazyk a literatura

6 V MAG´10 OVĚŘOVÁNY: Didaktický test – 60 minut (Z), 90 minut (V) Písemná práce – 10 zadání Ústní zkouška – neověřována - první zkouška v rámci komplexní zkoušky - 20 minut příprava + 15 minut zkouška - zkouška podle pracovních listů - umělecký + neumělecký text + obecná (rozpracovaná) struktura zkoušky - kritéria hodnocení, zkušební maturitní komise

7 Český jazyk a literatura Školní seznam literárních děl 30. září 2010 škola zveřejnila seznam literárních děl, z něhož si žáci vybírají 31. březen 2011 žáci odevzdávají seznamy literárních děl (= seznamy zadání, z nichž si budou jedno losovat u ústní zkoušky)

8 Český jazyk a literatura Školní seznam literárních děl Úroveň Z Žák vybírá 20 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 19. století min. 4 literární díla 2. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla 3. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních d ěl  Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola.  Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 40, horní hranice není stanovena.  Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

9 Český jazyk a literatura Školní seznam literárních děl Úroveň V Žák vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. stoletímin. 2 literární díla 3. Česká poezie a próza 19. století min. 2 literární díla (z toho 1 básnické) 4. Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. stol. min. 2 literární díla 5. Světová a česká poezie 20.-21. století min. 2 literární díla 6. Světová próza 20.-21. stoletímin. 3 literární díla 7. Česká próza 20.-21. stoletímin. 4 literární díla  Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.  Minimální počet literárních děl nabízený žákům je 15 v každé z oblastí výběru 1–7.  Počet nabízených literárních děl v jednotlivých oblastech výběru se může lišit.  Horní hranice počtu literárních děl není stanovena.

10 Cizí jazyk Komplexní zkouška V MAG´10 OVĚŘOVÁNY: –Didaktický test poslechový subtest (Z 30+5, V 40+ 5)) subtest čtení a jazyková kompetence (Z 60, V 60) –Písemná práce (Z 60, V 90) –Ústní zkouška – neověřována 20 min příprava + 15 min. losuje se z pracovních listů (unikátní kombinace tří úloh + jedna profilově orientovaná úloha)

11 Ústní projev Čtení + Jazyková kompetence Poslech Písemný projev Ústní zkouška Didaktický test USPĚL/-A Písemná práce USPĚL/-A 1/4 1/2 (1 : 1) 1/4 Míra váhy hodnocení zkoušky Cizí jazyk

12 Cizí jazyk – ústní zkouška Ústní zkouška probíhá ve škole před zkušební maturitní komisí - Žák si losuje 1 zadání (pracovní list) z 25 (Z/V úroveň obtížnosti) - Standardizovaný PL (4 části PL, z toho 1 školní) Zkoušení probíhá pod vedením hodnotitele- zkoušejícího - Centrálně zpracovaná metodika Hodnocení provádí 2 certifikovaní hodnotitelé - Centrálně zpracovaná metodika a společná kritéria hodnocení - Jednotný postup pro zápis hodnocení - záznam o hodnocení ústní zkoušky

13 Matematika – V obou úrovních má podobu didaktického testu – OVĚŘOVÁNO V MAG´10 – Povolené pomůcky: kalkulačka bez grafického režimu, MFCh tabulky pro SŠ – Kromě psacích potřeb nutné také rýsovací potřeby (tužka, pravítko, kružítko) – Úroveň Z – 90 minut – Úroveň V – 120 minut

14 Profilová část maturitní zkoušky Obor vzdělání: Obchodní akademie 1. EKONOMIKA – ústní zkouška 2. Žák volí jeden z těchto předmětů: 1. ÚČETNICTVÍ – ústní zkouška 2. MATEMATIKA – ústní zkouška (pouze pokud si ji žák nezvolil jako povinnou zkoušku společné části) 3. CIZÍ JAZYK – ústní zkouška (žák si musí zvolit jiný jazyk, než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části) 3. SOUBOR ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ – praktická zkouška

15 Profilová část maturitní zkoušky Obor vzdělání: Ekonomické lyceum 1. EKONOMIKA – ústní zkouška 2. Žák volí jeden z těchto předmětů: 1. ÚČETNICTVÍ – ústní zkouška 2. MATEMATIKA – ústní zkouška (pouze pokud si ji žák nezvolil jako povinnou zkoušku společné části) 3. CIZÍ JAZYK – ústní zkouška (žák si musí zvolit jiný jazyk, než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části) 4. DĚJEPIS – ústní zkouška 5. OBČANSKÁ NAUKA a PSYCHOLOGIE – ústní zkouška 6. SOUBOR PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ – ústní zkouška

16 Profilová část maturitní zkoušky Obor vzdělání: Ekonomické lyceum 3. Žák si volí jeden z těchto předmětů: 1. SOUBOR ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ – praktická zkouška 2. SOUBOR SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ (společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, literární seminář, společenská kultura, psychologie, zeměpis, právo) – obhajoba maturitní práce

17 Profilová část maturitní zkoušky Obor vzdělání: Hotelnictví a turismus 1. EKONOMIKA – ústní zkouška 2. HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH – ústní zkouška 3. SOUBOR ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA GASTRONOMII A CESTOVNÍ RUCH – kombinace praktické zkoušky a obhajoby maturitní práce

18 Profilová část maturitní zkoušky Obor vzdělání: Společné stravování 1. EKONOMIKA – ústní zkouška 2. HOTELOVÝ PROVOZ – ústní zkouška 3. SOUBOR ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ A HOTELNICTVÍ – obhajoba maturitní práce

19 Profilová část maturitní zkoušky Obhajoba maturitní práce - Probíhá před zkušební maturitní komisí - Ředitel školy stanoví: závazná pravidla pro zadávání a organizaci maturitní práce a její obhajoby podrobný harmonogram obecnou strukturu a formální úpravu maturitních prací - Vše je zveřejněno na webu školy

20 Profilová část maturitní zkoušky Nepovinné zkoušky - Každý žák může konat až 2 nepovinné zkoušky z nabídky, kterou určí ředitel školy – zveřejněno na webu školy

21 Maturitní kalendář OA a HŠ HB pro školní rok 2010/11 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Přihlášky žáků k MZdo 15. listopadu 2010 Praktická zkouška profilové části 28. – 29. dubna 2011 Ukončení 2. pololetí A4.A, E4., N2.6. května 2011 A4.B, H4.13. května 2011 „Svatý týden“A4.A, E4., N2.9. - 13. května 2011 A4.B, H4.16. - 20. května 2011 Ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky profilové části,16. - 20. května 2011 obhajoby maturitních prací23. - 27. května 2011 Didaktické testy a písemné práce společné části30. května - 7. června 2011 Zpřístupnění Protokolů o výsledcích společné části žákům 17. června 2011 Zpřístupnění vysvědčení o MZ20. června 2011

22 Kategorizace žáků s PUP MZ

23 Opravn é zkou š ky žák má možnost konat až 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (žák si může zvolit jinou úroveň obtížnosti, ale nelze měnit předmět!) opravné zkoušky se konají pouze v případě povinných zkoušek nepovinné zkoušky se neopakují (žák má možnost konat tzv. jednotlivou zkoušku) maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole

24 Přihláška k maturitní zkoušce -Přihláška MUSÍ být odevzdána řediteli školy do 15. LISTOPADU 2010!! -Žák si MUSÍ zvolit (x) 2 povinné zkoušky ve společné části. -1. povinná zkouška SČ je pro všechny žáky český jazyk a literatura. -2. povinná zkouška je matematika NEBO cizí jazyk. -Žák si MŮŽE zvolit 0 – 3 nepovinné zkoušky ve společné části. -Žák si může zvolit nepovinnou zkoušku společné části stejnou jako zkoušku povinnou, ale V JINÉ úrovni obtížnosti. -Žák si volí úroveň obtížnosti Z nebo V na základě vlastní vůle. -Žák si musí zvolit 3 povinné zkoušky v profilové části. -Žák si může zvolit 0 – 2 nepovinné zkoušky v profilové části. -Volba je závazná a po 15. listopadu není možné nic měnit!

25 Maturitní generálka MAG´10 -Každý žák obdrží Protokol o výsledcích maturitní generálky. -Žák prospěl, pokud dosáhl úspěšnosti: -v didaktickém testu z ČJL alespoň 45 %, v písemné práci z ČJL alespoň 40 % -v didaktickém testu z CIJ alespoň 45 % (40 %), v písemné práci z CIJ alespoň 40 % -v didaktickém testu z matematiky alespoň 33 % -Výsledky v ČR: -Úroveň Z -Celkem neprospělo 33 % žáků (ČJL 22 %, ANJ 34 %, NEJ 40 %, MAT 48%). -Úroveň V -Celkem neprospělo 38 % žáků.

26 Maturitní generálka MAG´10 -Úspěšnost žáka v % = Relativně vyjádřené skóre žáka vzhledem k maximálnímu počtu bodů, přičemž skóre je dosažený počet bodů v daném testu, tedy součet všech bodů, které žák získal za řešení jednotlivých úloh. Úspěšnost je počítá jako podíl získaných bodů žáka a maximálního počtu bodů, které lze v testu získat. -Percentilové umístění = Percentilové umístění poskytuje přehledným způsobem porovnání žáka s ostatními. Uvádí se podíl (v procentech) žáků v daném souboru (všichni žáci, kteří zkoušku konali), kteří dosáhli horšího výsledku (tj. 100 = nejlepší umístění, 0 = nejhorší umístění).

27 Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho úspěchů při maturitě 2011. Jiří Forman


Stáhnout ppt "Maturitní zkouška v roce 2011 OA a HŠ Havlíčkův Brod."

Podobné prezentace


Reklamy Google