Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturitní zkouška v roce 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturitní zkouška v roce 2011"— Transkript prezentace:

1 Maturitní zkouška v roce 2011
OA a HŠ Havlíčkův Brod

2 Model maturity v roce 2011 Základní principy: 2 samostatné části:
společná (státní) profilová (školní) dvě úrovně obtížnosti: základní a vyšší povinné a nepovinné zkoušky

3 Společná část maturitní zkoušky
POVINNÉ ZKOUŠKY: NEPOVINNÉ ZKOUŠKY: (max. 3) Český jazyk a literatura (Z/V) Český jazyk a literatura (Z/V) Cizí jazyk (Z/V) nebo Cizí jazyk (Z/V) Matematika (Z/V) Matematika (Z/V) OSZ (Z/V) Biologie Fyzika Chemie Dějepis Zeměpis Dějiny umění

4 Český jazyk a literatura
Komplexní zkouška

5 Míra váhy hodnocení zkoušky
Český jazyk a literatura Míra váhy hodnocení zkoušky Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška USPĚL USPĚL USPĚL 1/3 1/3 1/3

6 Český jazyk a literatura
V MAG´10 OVĚŘOVÁNY: Didaktický test – 60 minut (Z), 90 minut (V) Písemná práce – 10 zadání Ústní zkouška – neověřována - první zkouška v rámci komplexní zkoušky - 20 minut příprava + 15 minut zkouška - zkouška podle pracovních listů - umělecký + neumělecký text + obecná (rozpracovaná) struktura zkoušky - kritéria hodnocení, zkušební maturitní komise

7 Český jazyk a literatura
Školní seznam literárních děl 30. září 2010 škola zveřejnila seznam literárních děl, z něhož si žáci vybírají 31. březen 2011 žáci odevzdávají seznamy literárních děl (= seznamy zadání, z nichž si budou jedno losovat u ústní zkoušky)

8 Český jazyk a literatura
Školní seznam literárních děl Úroveň Z Žák vybírá 20 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 19. století min. 4 literární díla 2. Světová literatura 20. a 21. století 3. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 40, horní hranice není stanovena. Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

9 Český jazyk a literatura
Školní seznam literárních děl Úroveň V Žák vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla 3. Česká poezie a próza 19. století min. 2 literární díla (z toho 1 básnické) 4. Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. stol. 5. Světová a česká poezie století 6. Světová próza století 7. Česká próza století min. 4 literární díla Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální počet literárních děl nabízený žákům je 15 v každé z oblastí výběru 1–7. Počet nabízených literárních děl v jednotlivých oblastech výběru se může lišit. Horní hranice počtu literárních děl není stanovena.

10 Cizí jazyk Komplexní zkouška V MAG´10 OVĚŘOVÁNY: Didaktický test
poslechový subtest (Z 30+5, V 40+ 5)) subtest čtení a jazyková kompetence (Z 60, V 60) Písemná práce (Z 60, V 90) Ústní zkouška – neověřována 20 min příprava + 15 min. losuje se z pracovních listů (unikátní kombinace tří úloh + jedna profilově orientovaná úloha)

11 Míra váhy hodnocení zkoušky
Cizí jazyk Míra váhy hodnocení zkoušky Ústní projev Písemný projev Čtení + Jazyková kompetence Poslech Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška USPĚL/-A USPĚL/-A USPĚL/-A 1/2 (1 : 1) 1/4 1/4 11

12 Cizí jazyk – ústní zkouška
Ústní zkouška probíhá ve škole před zkušební maturitní komisí - Žák si losuje 1 zadání (pracovní list) z 25 (Z/V úroveň obtížnosti) - Standardizovaný PL (4 části PL, z toho 1 školní) Zkoušení probíhá pod vedením hodnotitele- zkoušejícího - Centrálně zpracovaná metodika Hodnocení provádí 2 certifikovaní hodnotitelé - Centrálně zpracovaná metodika a společná kritéria hodnocení - Jednotný postup pro zápis hodnocení - záznam o hodnocení ústní zkoušky

13 Matematika V obou úrovních má podobu didaktického testu – OVĚŘOVÁNO V MAG´10 Povolené pomůcky: kalkulačka bez grafického režimu, MFCh tabulky pro SŠ Kromě psacích potřeb nutné také rýsovací potřeby (tužka, pravítko, kružítko) Úroveň Z – 90 minut Úroveň V – 120 minut

14 Profilová část maturitní zkoušky
Obor vzdělání: Obchodní akademie EKONOMIKA – ústní zkouška Žák volí jeden z těchto předmětů: ÚČETNICTVÍ – ústní zkouška MATEMATIKA – ústní zkouška (pouze pokud si ji žák nezvolil jako povinnou zkoušku společné části) CIZÍ JAZYK – ústní zkouška (žák si musí zvolit jiný jazyk, než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části) SOUBOR ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ – praktická zkouška

15 Profilová část maturitní zkoušky
Obor vzdělání: Ekonomické lyceum EKONOMIKA – ústní zkouška Žák volí jeden z těchto předmětů: ÚČETNICTVÍ – ústní zkouška MATEMATIKA – ústní zkouška (pouze pokud si ji žák nezvolil jako povinnou zkoušku společné části) CIZÍ JAZYK – ústní zkouška (žák si musí zvolit jiný jazyk, než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části) DĚJEPIS – ústní zkouška OBČANSKÁ NAUKA a PSYCHOLOGIE – ústní zkouška SOUBOR PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ – ústní zkouška

16 Profilová část maturitní zkoušky
Obor vzdělání: Ekonomické lyceum 3. Žák si volí jeden z těchto předmětů: SOUBOR ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ – praktická zkouška SOUBOR SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ (společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, literární seminář, společenská kultura, psychologie, zeměpis, právo) – obhajoba maturitní práce

17 Profilová část maturitní zkoušky
Obor vzdělání: Hotelnictví a turismus EKONOMIKA – ústní zkouška HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH – ústní zkouška SOUBOR ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA GASTRONOMII A CESTOVNÍ RUCH – kombinace praktické zkoušky a obhajoby maturitní práce

18 Profilová část maturitní zkoušky
Obor vzdělání: Společné stravování EKONOMIKA – ústní zkouška HOTELOVÝ PROVOZ – ústní zkouška SOUBOR ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ A HOTELNICTVÍ – obhajoba maturitní práce

19 Profilová část maturitní zkoušky
Obhajoba maturitní práce Probíhá před zkušební maturitní komisí Ředitel školy stanoví: závazná pravidla pro zadávání a organizaci maturitní práce a její obhajoby podrobný harmonogram obecnou strukturu a formální úpravu maturitních prací Vše je zveřejněno na webu školy

20 Profilová část maturitní zkoušky
Nepovinné zkoušky Každý žák může konat až 2 nepovinné zkoušky z nabídky, kterou určí ředitel školy – zveřejněno na webu školy

21 Maturitní kalendář OA a HŠ HB pro školní rok 2010/11
JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ Přihlášky žáků k MZ do 15. listopadu 2010 Praktická zkouška profilové části – 29. dubna 2011 Ukončení 2. pololetí A4.A, E4., N května 2011 A4.B, H května 2011 „Svatý týden“ A4.A, E4., N května 2011 A4.B, H května 2011 Ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky profilové části, května 2011 obhajoby maturitních prací května 2011 Didaktické testy a písemné práce společné části května - 7. června 2011 Zpřístupnění Protokolů o výsledcích společné části žákům června 2011 Zpřístupnění vysvědčení o MZ června 2011

22 Kategorizace žáků s PUP MZ

23 Opravné zkoušky žák má možnost konat až 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (žák si může zvolit jinou úroveň obtížnosti, ale nelze měnit předmět!) opravné zkoušky se konají pouze v případě povinných zkoušek nepovinné zkoušky se neopakují (žák má možnost konat tzv. jednotlivou zkoušku) maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole

24 Přihláška k maturitní zkoušce
Přihláška MUSÍ být odevzdána řediteli školy do LISTOPADU 2010!! Žák si MUSÍ zvolit (x) 2 povinné zkoušky ve společné části. 1. povinná zkouška SČ je pro všechny žáky český jazyk a literatura. 2. povinná zkouška je matematika NEBO cizí jazyk. Žák si MŮŽE zvolit 0 – 3 nepovinné zkoušky ve společné části. Žák si může zvolit nepovinnou zkoušku společné části stejnou jako zkoušku povinnou, ale V JINÉ úrovni obtížnosti. Žák si volí úroveň obtížnosti Z nebo V na základě vlastní vůle. Žák si musí zvolit 3 povinné zkoušky v profilové části. Žák si může zvolit 0 – 2 nepovinné zkoušky v profilové části. Volba je závazná a po 15. listopadu není možné nic měnit!

25 Maturitní generálka MAG´10
Každý žák obdrží Protokol o výsledcích maturitní generálky. Žák prospěl, pokud dosáhl úspěšnosti: v didaktickém testu z ČJL alespoň 45 %, v písemné práci z ČJL alespoň 40 % v didaktickém testu z CIJ alespoň 45 % (40 %), v písemné práci z CIJ alespoň 40 % v didaktickém testu z matematiky alespoň 33 % Výsledky v ČR: Úroveň Z Celkem neprospělo 33 % žáků (ČJL 22 %, ANJ 34 %, NEJ 40 %, MAT 48%). Úroveň V Celkem neprospělo 38 % žáků.

26 Maturitní generálka MAG´10
Úspěšnost žáka v % = Relativně vyjádřené skóre žáka vzhledem k maximálnímu počtu bodů, přičemž skóre je dosažený počet bodů v daném testu, tedy součet všech bodů, které žák získal za řešení jednotlivých úloh. Úspěšnost je počítá jako podíl získaných bodů žáka a maximálního počtu bodů, které lze v testu získat. Percentilové umístění = Percentilové umístění poskytuje přehledným způsobem porovnání žáka s ostatními. Uvádí se podíl (v procentech) žáků v daném souboru (všichni žáci, kteří zkoušku konali), kteří dosáhli horšího výsledku (tj. 100 = nejlepší umístění, 0 = nejhorší umístění).

27 Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho úspěchů při maturitě 2011.
Jiří Forman


Stáhnout ppt "Maturitní zkouška v roce 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google