Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Reklama - masová forma komunikace. 2.2. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Reklama podle kategorie: 1. Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol. získat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Reklama - masová forma komunikace. 2.2. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Reklama podle kategorie: 1. Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol. získat."— Transkript prezentace:

1 1.1. Reklama - masová forma komunikace

2 2.2. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Reklama podle kategorie: 1. Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol. získat nové zákazníky a posílit "věrnost" stávajících uživatelů 2. Reklama orientovaná na produkt - snaží se zvýšit odbyt výrobků, popř. oznamuje zavedení nového produktu na trh 3. Reklama orientovaná na trh - snaží se oslovit určitou "cílovou skupinu" uživatelů 4. Reklama orientovaná na vlastní podnik - pokouší se změnit image firmy v očích veřejnosti

3 3.3. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Reklama podle účelu: - informativní reklama (informuje o nových produktech, akcích,...) - přesvědčovací reklama (dává důraz na značku, podněcuje zákazníky k rychlé koupi) - připomínací reklama (připomíná, kde si určitý výrobek mohou zákazníci koupit, nebo do kdy si ho mohou koupit)

4 4.4. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Cíle reklamy: - tvorba silné značky - zvýšení poptávky - posílení pozice na trhu - zlepšování pověsti firmy - pozitivní image - motivace vlastních pracovníků - rozšíření distribuční sítě

5 5.5. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Reklamní kampaně 1.Mission (poslání) - Jaké jsou cíle propagace? 2.Money (peníze) - Kolik můžeme investovat? 3.Message (zpráva) - Jaká zpráva by měla být odeslána? 4.Media (média) - Jaké média by měla být použita? 5.Measurement (měřítko) - Jak by se měly hodnotit výsledky?

6 6.6. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Situační analýza a definice cílů reklamy - Cílem je analyzovat současný stav, definovat cílovou skupinu, informovat se o konkurenci,..., a co nejpřesněji formulovat potřeby a požadavky klienta příklady cílů reklamní kampaně: tvorba silné značky zvýšení poptávky posílení finanční pozice vytváření pozitivní image motivace vlastních pracovníků zvýšení možnosti distribuce

7 7.7. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Stanovení finančního rozpočtu stanovit se mohou několika způsoby: metoda „Co si můžeme dovolit?“ metoda procento z prodeje – poměr reklama/prodej, propagace/prodej metoda srovnání z konkurencí – kolik musíme investovat, abychom porazili konkurenci metoda cíle a úkolu – investice pouze ke splnění cíle metoda maximalizace zisku – volba optimálního rozpočtu, který nejvíce zvýší zisky

8 8.8. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY 1.Tvorba reklamního poselství a reklamy (claim) - musí informovat, působit na emoce, nebo vyjadřovat image.Tvorba reklamního poselství a reklamy (claim) 2.Volba mediální strategie a a mediální plánování masová média televize rozhlas tisk - noviny a časopisy

9 9.9. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Mediální strategie Mediální strategie (mediální prostředky, media, reklamní nosiče) jsou nositeli reklamního dělení. Obor, který pracuje s mediálními strategiemi se nazývá mediální plánování. Podstatou tohoto oboru je výběr nejúčinnější „mediální strategie", která by co nejlevněji a nejefektivněji oslovila zvolenou cílovou skupinu.

10 10. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY

11 11. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY

12 12. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY

13 13. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY

14 14. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY

15 15. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY

16 16. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Horká média (rádio, TV, dealeři, …) Chladná média (noviny, časopisy, billboardy,…) Elektronická média (internetová reklama, elektronické prezentace) Klasická média (noviny, časopisy,…) Masová média (TV,rádio, …) Specifická média (dopravní prostředky, obalová reklama, reklamní předměty,reklama na lavičkách, …) Tradiční média (TV, rádio, …) a netradiční (pohlednice v barech, sms, …)

17 17. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Mediáln í plánován í Mediáln í plánov á n í je rozhodovac í proces, jehož úkolem je výběr nej ú činněj ší ch „ mediálních strategií", kter é by co nejefektivněji oslovily zvolenou cílovou skupinu. Fáze mediáln í ho plánov á n í 1. f á ze - Mezi prvn í ú koly patř í stanoven í c í lů, vytvořen í komunikačn í ho mixu (tj. vybrat ty spr á vn é medi á ln í nosiče reklamy) a zvolit metodiku měřen í ú spě š nosti reklamn í kampaně. Výsledkem prvn í f á ze je mediaplán a časový harmonogram realizace reklamn í kampaně. Při jeho tvorbě se mus í br á t v potaz různ é faktory (geografick é zac í len í, c í lovou skupinu, sezónnost, načasov á n í,...).

18 18. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY 2. f á ze - realizace reklamn í kampaně. Spoč í v á v systematick é m plněn í napl á novaných ú kolů. Souč á st í t é to f á ze je projektov é ř í zen í, komunikace, n á kup reklamn í ch prostor a průběžný reporting. 3. f á ze – Po skončen í kampaně je potřeba v š e ř á dně zdokumentovat a vyhodnotit. Dle zvolených medi á ln í ch ukazatelů se zhodnot í ú spě š nost cel é kampaně. Výsledn é poznatky se stanou souč á st í marketingového výzkumu. 4. f á ze – Reklamn í kampan í by celý proces neměl skončit !!! Na řadu přich á z í kontinu á ln í marketing. Jeho c í lem je spr á vn é načasov á n í reklamn í ch aktivit. Ty pak maj í del ší efekt.

19 19. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Mediální ukazatele Mezi mediální ukazatele patří: frekvence zásahu – udává počet zásahů jedince z cílové skupiny za určité období dosah – udává počet různých osob (domácností), vystavených dosahu media min. jednou za časové období četnost – udává kolikrát je osoba vystavena reklamnímu sdělení účinek – kvalitativní hodnota sdělení prostřednictvím daného media rating- je míra sledovanosti média share – udává procentuální podíl daného média na celkové sledovanosti všech médií stejného typu reach – určuje počet osob zasažených médiem (kampaní) afinita – ukazuje vhodnost média pro vybranou cílovou skupinu GRPs (Gross Rating Points) - udává celkovou komunikační úroveň (sílu) kampaně CPT (Cost per Thousand) – udává náklady na oslovení jednoho tisíce příslušníků cílové skupiny

20 20. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Inzerce v tisku (plošná reklama) Reklama v tiskových médiích (inzerát, řádková inzerce, soukromá inzerce, komerční plošná inzerce) je nejčastěji používaná forma marketingové komunikace. Je používána pro podporu prodeje, budování povědomí ke značce, nebo propagaci spotřebitelské soutěže Inzertní kampaně jsou součástí reklamní kapmaně. Řídí se medaiplánem, který je předmětem mediálního plánování.

21 21. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Formy tiskových médií: Noviny - Jejich předností je vysoká popularita a tradice. Nevýhodou je však jejich krátká aktuálnost. Odborné oborové časopisy - Jsou vhodné pro zacílení na vybrané segmenty trhu. Inzertní periodika - Mezi hlavní přednosti patří zejména nízké ceny inzerce, distribuce zdarma do schránek domácností, regionální zacílení.

22 22. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Tisková média se člení podle: periodicity (deníky, týdeníky, 14 deníky, měsíčníky, ročenky, …) působnosti (celorepublikové, regionální, speciální distribuce) technologie tisku (novinový tisk, časopisy) barevnosti (černobílé, barevné, s doplňkovými barvami) zaměření na cílovou skupinu (zpravodajství, oborové a tematické specializace životní styl, programové tituly, inzertní časopisy) distribuce (předplatné, volný prodej, direct mail)

23 23. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Základní pravidla pří tvorbě plošné inzerce: inzerát musí být napsán pro cílovou skupinu titulky musí upoutat pozornost čtenáře logo sapolečnosti by nemělo v hlavním titulku chybět obsah musí být tvořen reklamními texty inzerát by měl obsahovat poutavé fotografie (zvyšují účinnost), v případě černobílé inzerce volte raději ilustrace, ikony a piktogramy … pravidla jsou předmětem know-how každé reklamí agentury

24 24. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Reklamn í slogany pro reklamn í kampaně - Reklamn í slogany jsou jedn í m ze z á kladn í ch prvků marketingov é komunikace. - Reklamn í slogany jsou prostředkem k budov á n í povědom í o značce. - Reklamn í slogany jsou logem v textov é podobě. - Reklamn í slogany jsou hlavn í mi pil í ři ú spěšn é reklamní kampaně. - Reklamn í slogany jsou jádrem každ é ho poselstv í společnosti. - Reklamn í slogany jsou souč á st í firemní identity. - C í lem reklamn í ch sloganů je vytvořit u spotřebitelů spojen í, které po vysloven í sloganu vyúst í ve vybavení si image společnosti nebo produktu.

25 25. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Styly reklamního sdělení: Nálada a image (pohoda, láska, klid, spokojenost) Fantazie (nádech fantazie a romantiky) Běžný život (rodinný život) Hudební styl (písnička, "chytlavá" melodie vázaná k produktu) Doporučující posudek (důvěryhodná osoba, doporučení běžných spotřebitelů) Odborný posudek (odborník v oboru pracující) Vědecký posudek (odlišnosti a výhody z vědeckého pohledu) Symbol osobnosti (celebrity, sportovci, herci)

26 26. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Formy reklamního sdělení: informativní sdělení – klade důraz na fakta, založen na logickém přesvědčování zákazníka emotivní sdělení – sdělení se opírá především o psychologický apel (láska, strach, …) sdělení vyjadřující image – pokouší se vyvolat žádoucí spojení mezi výrobkem a životním stylem, atraktivními osobnostmi atd.

27 27. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Reklamní, obchodní a marketingové texty Zákazníci mají své potřeby, své sny a své cíle. Vaše firma je nezajímá. Chtějí slyšet pouze odpovědi na tyto otázky: - Když si váš produkt nebo službu koupím, jaké výhody s toho budu mít? - Kolik mě to bude stát? - Proč si mám produkt koupit právě od Vás? Obchodní texty se tedy musí stát vašimi prodejci. Argumenty které v textu poskytnete, musí upoutat pozornost, přesvědčit a prodat. Napsat „texty které prodávají“ tedy vyžaduje zkušenosti a znalosti v dané oblasti.

28 28. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Copywriter Copywriter je specialista, který komponuje reklamní texty. Do textů vybírá ta nejvhodnější slova, které pak zasazuje na ta správná místa. Dříve než dílo nechá publikovat, vše pečlivě zkontroluje, stylisticky upraví a nechá otestovat vybranými zástupci cílové skupiny. Jeho texty upoutají pozornost a zapůsobí na emoce čtenářů. Výhody produktů a služeb, které do textů začlení, přinutí čtenáře jednat.

29 29. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Cíle obchodních textů 1. Přimět čtenáře ke kontaktování, nebo koupi produktu či služby v maloobchodní síti. 2. Ovlivnit čtenářovu mysl a spojit si tyto pocity se značkou. Měření úspěšnosti obchodních textů Úspěšnost reklamních textů lze měřit počtem objednávek, zvýšeným obratem, nebo formou otázek prodejců na zdroj zájmu. Měření úspěšnosti je předmětem metod marketingového výzkumu.

30 30. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Formy reklamních (obchodních) textů merkantilní tiskoviny (propagační materiály) - detailní popisy produktů a služeb - profily firmem noviny tiskové zprávy odborné články PR články

31 31. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Časopisy a odborné publikace prezentace firem (informace o firmě a jej í ch aktivit á ch) plo š n á Inzerce na podporu prodeje produktů plo š n á Inzerce na podporu značky inzerce na podporu spotřebitelsk é soutěže preview, hodnocen í a testy produktů recenze produktů prvn í dojmy odpovědi na čten á řsk é dopisy

32 32. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY zákaznické a zaměstnanecké publikace direct marketing obchodní dopisy propagační letáky www stránky texty firemních webových stránek, obchodů a informačních portálů newsettery, obchodní dopisy, direct mail, web-ziny


Stáhnout ppt "1.1. Reklama - masová forma komunikace. 2.2. METODIKA ZÁKLADŮ REKLAMY Reklama podle kategorie: 1. Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol. získat."

Podobné prezentace


Reklamy Google