Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojmy a interpretace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojmy a interpretace."— Transkript prezentace:

1 Pojmy a interpretace

2 Základní pojmy Cílová skupina Indexová cílová skupina
Rating v tisících ATS (average time spent) DEFINICE Rating (sledovanost) INTERPRETACE Share (podíl na trhu) PŘÍKLAD Reach (zásah) ATS relative Loajalita Profil Afinita

3 = skupina diváků, jejíž chování nás zajímá
Cílová skupina = skupina diváků, jejíž chování nás zajímá Např. ženy 15+, muži 35-44, lidé ve věku let celá populace ČR cílová skupina INTERPRETACE

4 Rating v tisících Rating v tisících (projekce, tisíce) je odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny (CS) v populaci, které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu k. Udává se v tisících. Počítá se jako vážený součet časů odsledovaných respondenty (včetně hostů) z CS v daném časovém úseku dělený jeho délkou. wi je váha respondenta i z CS, tik je čas, který respondent i odsledoval z daného časového úseku na kanálu k, a d je délka tohoto časového úseku. DEFINICE

5 Rating v tisících Vyjadřuje, kolik osob z cílové skupiny se v průměru na vysílání dívalo. Příklad diváci: dospělí 15+ časový úsek: – 23.00, rating v tisících stanice A: 778 znamená, že 778 tisíc osob 15+ sledovalo večer průměrnou sekundu vysílání stanice A INTERPRETACE

6 Rating (sledovanost) RATING (sledovanost) je podíl osob z cílové skupiny (CS), které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu. Udává se v procentech. Počítá se jako podíl ATS a délky časového úseku vynásobený 100. ATSk je průměrná doba sledování všech respondentů z CS v daném časovém úseku na kanálu k a d je délka tohoto úseku. DEFINICE

7 Rating (sledovanost) Vyjadřuje, kolik procent lidí z cílové skupiny se v průměru na vysílání dívalo. Odhaduje relativně počet lidí sledujících určitou stanici. Vztahuje se obvykle k pořadu nebo k časovému úseku. cílová skupina lidé z cílové skupiny, kteří sledovali daný úsek část celku (%) = rating INTERPRETACE

8 Rating (sledovanost) Příklad diváci: dospělí 15+
časový úsek: – 23.00, rating v % stanice A: 9,1 % rating v tisících stanice A: 778 znamená, že průměrná sledovanost večerního vysílání na stanici A pro cílovou skupinu 15+ byla 9,1% (778 tisíc) PŘÍKLAD

9 Total rating (celková sledovanost)
Total rating je podíl osob z cílové skupiny (CS), které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na libovolném kanálu. Udává se v procentech. Počítá se jako součet ratingů daného časového úseku na všech kanálech. Ratk je rating daného časového úseku na kanálu k. DEFINICE

10 Total rating (celková sledovanost)
Vyjadřuje, kolik procent lidí z cílové skupiny sledovalo televizi. Odhaduje relativně počet lidí sledujících televizi celkem. Vztahuje se většinou k pořadu nebo k časovému úseku. cílová skupina lidé z cílové skupiny, kteří sledovali daný úsek na jakékoli televizní stanici část celku (%) = total rating INTERPRETACE

11 Share (podíl na sledovanosti)
Share je podíl živé sledovanosti daného kanálu na celkové sledovanosti v daném časovém úseku. Udává se v procentech. Počítá se jako podíl ratingu příslušného kanálu a total ratingu v daném časovém intervalu vynásobený 100.  Ratk je rating kanálu k a Tr je total rating v daném časovém úseku. DEFINICE

12 Udává podíl stanice na celkovém odsledovaném čase na všech stanicích.
Share (podíl na sledovanosti) Udává podíl stanice na celkovém odsledovaném čase na všech stanicích. Vyjadřuje podíl času, který průměrně odsledovali diváci na daném kanálu během daného časového úseku, vzhledem k celkovému odsledovanému času. Příklad diváci: dospělí 15+ časový úsek: – 23.00, share stanice A: 39,82 % znamená, že 39,82 % celkové doby, po kterou diváci večer sledovali televizi, strávili sledováním stanice A INTERPRETACE

13 Share (podíl na sledovanosti)
Stanice D 5,1 % Stanice C 24,98 % Stanice E 25,66 % Stanice B 4,6 % Stanice A 39,75 % PŘÍKLAD

14 ATS (average time spent)
ATS je průměrná doba živého sledování všech respondentů z cílové skupiny (CS) v daném časovém úseku na daném kanálu. Udává se v sekundách. Počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných respondenty z CS v daném časovém úseku navýšený o sledovanost hostů. 000k je rating v tisících daného časového úseku na kanálu k, d je délka tohoto časového úseku a wi je váha respondenta i z CS. Ve jmenovateli se sčítá pouze přes respondenty z panelu. DEFINICE

15 Udává průměrný čas strávený před televizí.
ATS (average time spent) Udává průměrný čas strávený před televizí. Je to průměrná doba, po kterou jednotlivec z cílové skupiny sledoval televizi během daného časového úseku. Příklad diváci: dospělí 15+ časový úsek: – 23.00, ATS stanice A: 21min 52s znamená, že večer osoby 15+ průměrně sledovali stanici A 21min 52s INTERPRETACE

16 Reach (zásah) Reach je podíl osob z cílové skupiny (CS), které strávily živým sledováním daného časového úseku alespoň jistou předem stanovenou minimální dobu (tj. splnily tzv. podmínku reache). Minimální doba pro započtení do reache je stanovena takto: U časových úseků delších než 3 minuty – respondent sledoval alespoň 3 minuty vcelku U časových úseků kratších než 3 minuty – respondent sledoval celý časový úsek. Udává se v procentech. Počítá se jako podíl součtu vah členů panelu z CS, kteří sledovali z daného časového úseku alespoň stanovenou minimální dobu, ku součtu vah všech respondentů z CS vynásobený 100. DEFINICE

17 Reach (zásah) wi je váha člena panelu i z CS, I je indikátor, který je roven 1, je-li podmínka v závorce splněna, a 0 v opačném případě, tik je čas, který respondent i odsledoval z daného časového úseku na kanálu k a tmin je předem stanovená minimální doba pro započtení do reache. DEFINICE

18 Reach (zásah) Udává, jak velká část cílové skupiny alespoň částečně sledovala dané vysílání. Reach daného časového úseku (programu) je procento lidí, kteří sledovali televizi alespoň jistou předem stanovenou dobu vcelku. Touto dobou se rozumí 3 minuty, úsek (program) kratší než minuty musí divák sledovat celý. cílová skupina lidé z cílové skupiny, kteří sledovali daný úsek alespoň jednu sekundu lidé z cílové skupiny, kteří sledovali daný úsek alespoň 3 minuty INTERPRETACE

19 ATS relative ATS relative (average time spent relative) je průměrná doba živého sledování diváků z cílové skupiny (CS) v daném časovém úseku na daném kanálu. Diváky se rozumí členové panelu, kteří splnili podmínku reache. Udává se v sekundách. Počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných diváky z CS v daném časovém úseku. DEFINICE

20 ATS relative Udává, kolik času v určité době u televize strávili diváci, kteří alespoň částečně sledovali dané vysílání. Je to průměrná doba, po kterou divák z cílové skupiny sledoval televizi během daného časového úseku. Divákem je ten, kdo sledoval televizi alespoň 3 minuty. Příklad diváci: dospělí 15+ časový úsek: – 23.00, ATS relative stanice A: 32min 30s znamená, že diváci, kteří večer sledovali stanici A alespoň 3 minuty vcelku, strávili sledováním průměrně 32min 30s INTERPRETACE

21 Loajalita Loajalita je podíl průměrné doby živého sledování diváků z cílové skupiny (CS) daného časového úseku na daném kanálu ku délce tohoto úseku. Diváky se rozumí členové panelu, kteří splnili podmínku reache. Udává se v procentech. Počítá se jako podíl ATS relative daného časového úseku na daném kanálu ku délce tohoto úseku vynásobený 100. DEFINICE

22 Vyjadřuje věrnost diváků danému vysílání.
Loajalita Vyjadřuje věrnost diváků danému vysílání. Loajalita určuje, kolik procent daného časového úseku průměrně sledovali ti diváci, kteří jej sledovali alespoň 3 minuty. Příklad diváci: dospělí 15+ časový úsek: – 23.00, loajalita stanice A: 13,54 % znamená, že diváci, kteří večerní úsek vysílání stanice A sledovali alespoň 3 minuty, viděli průměrně 13,54 % tohoto vysílání INTERPRETACE

23 = nadmnožina cílové skupiny
Indexová cílová skupina = nadmnožina cílové skupiny Používá se pro porovnání s anylyzovanou cílovou skupinou. Např. pro cílovou skupinu vysokoškoláci může být indexová cílová skupina 18+ (dospělá populace). Můžeme pak zjistit, jestli se vysokoškoláci dívali na dané vysílání více nebo méně než ostatní dospělá populace celá populace ČR indexová cílová skupina cílová skupina INTERPRETACE

24 Profil Profil je podíl diváků daného časového úseku na daném kanálu z indexové cílové skupiny (ICS), kteří zároveň patří i do zvolené cílové skupiny (CS). Zvolená cílová skupina by proto měla být podmnožinou indexové cílové skupiny. Udává se v procentech. Počítá se jako podíl projekcí zvolené a indexové cílové skupiny vynásobený 100. 000k(CS), resp. 000k(ICS) je rating v tisících daného časového úseku na kanálu k pro zvolenou cílovou skupinu, resp. indexovou cílovou skupinu. DEFINICE

25 Profil Vyjadřuje jak se podílela analyzovaná cílová skupina na celkové sledovanosti indexové cílové skupiny Udává, kolik procent diváků indexové cílové skupiny, kteří pořad sledovali, patřilo do cílové skupiny. Pomáhá rozeznat skladbu diváckého obecenstva pořadu. Je to podíl počtu diváků ze zvolené cílové skupiny, kteří sledovali daný časový úsek na daném kanálu, vzhledem k počtu diváků z indexové cílové skupiny. Protože se profil počítá jako podíl počtu diváků, na výsledek má vliv jak velkou část indexové cílové skupiny tvoří cílová skupina. INTERPRETACE

26 Profil - příklad cílová skupina: muži 35-44
indexová cílová skupina: dospělí 15+ časový úsek: – 23.00, rating stanice A v tisících: muži = 73 dospělí 15+ = 1195 profil stanice A = 73 / 1195 * 100 = 6,10 % znamená, že 6,10 % diváků 15+, kteří večer sledovali stanici A, byli muži ve věku let PŘÍKLAD

27 Afinita Afinita je míra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS). Vyjadřuje se jako podíl (desetinné číslo). Počítá se jako podíl ratingů zvolené a indexové (afinitní) cílové skupiny. DEFINICE

28 Afinita Vyjadřuje úspěšnost vysílání u cílové skupiny ve srovnání s indexovou cílovou skupinou Udává, kolikrát je sledovanost cílové skupiny vyšší (nižší) než sledovanost indexové cílové skupiny. Afinita pro daný časový úsek na daném kanálu je podíl sledovanosti dané cílové skupiny ku sledovanosti indexové cílové skupiny (sledovanost = rating v %). Čím vyšší je afinita, tím lépe byla zasažena cílová skupina. Protože se afinita počítá jako podíl sledovaností v procentech, na výsledek nemá vliv jak velkou část indexové cílové skupiny tvoří cílová skupina. INTERPRETACE

29 Afinita - příklad cílová skupina: muži 35-44
indexová cílová skupina: dospělí 15+ časový úsek: – 23.00, rating stanice A: muži = 11,2 % dospělí 15+ = 13,5 % afinita stanice A = 11,2 / 13,5 = 0,83 Sledovanost večerního vysílání stanice A je u mužů nižší (v poměru 0,83) než sledovanost populace 15+ PŘÍKLAD


Stáhnout ppt "Pojmy a interpretace."

Podobné prezentace


Reklamy Google