Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA HLAVNÍCH SESTER dne

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA HLAVNÍCH SESTER dne"— Transkript prezentace:

1 PORADA HLAVNÍCH SESTER dne 12.9.2002
PhDr. Ivanka Kohoutová ředitelka odboru ošetřovatelství MZ

2 Program porady 13:00 Zahájení a aktuální informace - PhDr. I. Kohoutová, ředitelka OOS 13:45 Rozvoj a rozšiřování kompetencí staničních sester směřující ke zlepšení kvality péče o pacienty v nemocničních zařízeních (Leonardo da Vinci II)– Mgr. Jana Nováková FN Motol Praha 14:00 Multikulturní ošetřovatelství – Mgr. Lenka Špirudová ÚTPO Olomouc 14:15 Diskuse 14:45 – 15:15 P ř e s t á v k a

3 Program porady po přestávce
15:15 Prevence nemocničních nákaz – MUDr. Jaroslava Zelenková, Hygienická stanice hl.m. Prahy 15:30 Zkušenosti nemocnice s evakuací pacientů v době záplav – Eva Červinková, VFN Praha; E. Karpíšková Nemocnice Na Františku, Praha 15:45 Diskuse 16:00 Závěr – PhDr. Ivanka Kohoutová, ředitelka OOS

4 Informace z odboru ošetřovatelství MZ
Zákon o způsobilosti k výkonu povolání ..... Vyhlášky k zákonu Zpráva o průběhu a výsledcích jednání Evaluační mise EK Koncepce jazykové přípravy Výsledky šetření – potřeba sester Koncepce vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve zdravotnictví Program-Sledování priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen

5 ZÁKON

6 Zákon ..... .... o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů dne předložen Poradě vedení MZ + připomínkové řízení v listopadu bude předložen Vládě ČR

7 VYHLÁŠKY

8 Vyhlášky Ministerstvo stanoví vyhláškou
zkušební řád pro atestační zkoušky, registrační zkoušky a závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů složení a činnost zkušební komise pro aprobační zkoušky a zkušební řád pro aprobační zkoušky

9 Vyhlášky Ministerstvo stanoví vyhláškou
minimální požadavky na studijní programy vedoucí ke způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání požadavky na zdravotní způsobilost zdravotnických pracovníků činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, s výjimkou činností vykonávaných fyzickými osobami se specializovanou způsobilostí

10 ZPRÁVA O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH EVALUAČNÍ MISE EK týkající se připravenosti ČR v oblasti regulovaných povolání, včetně návrhu opatření pro realizaci doporučení EK – Sekce všeobecných sester a porodních asistentek

11 Zpráva o průběhu a výsledcích jednání Evaluační mise.......
podklad pro jednání porady vedení předložena dne do PV MZ

12 Zpráva o průběhu a výsledcích jednání Evaluační mise....... závěry:
Předložit ke schválení zákonné normy v souladu se směrnicemi EU a doporučeními WHO a schválit další dokumenty s tím související Vytvořit a předložit ke schválení rámcovou koncepci ošetřovatelství ...

13 Zpráva o průběhu a výsledcích jednání Evaluační mise....... závěry:
Schválit koncepci integrované zdravotní a sociální péče (domácí péče) Vytvořit systém regulace profesí pro sestry a porodní asistentky (regulační orgán)..... Zajistit, aby rozhodování o vzdělávání sester a por. as. bylo řízeno sestrami/ porodními asistentkami

14 Zpráva o průběhu a výsledcích jednání Evaluační mise....... závěry:
Upravit vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek v souladu s příslušnými směrnicemi EU Podporovat vznik samostatných neuniverzitních vysokých škol pro zdravotnická povolání a realizaci bakalářských studijních programů na VZŠ ve spolupráci s vysokými školami......

15 Zpráva o průběhu a výsledcích jednání Evaluační mise....... závěry:
Zajišťovat ve spolupráci s MEZ (odbor mezinárodních vztahů MZ) vydávání strategických publikací, učebnic a odborné literatury

16 KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ NELEKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

17 Koncepce vzdělávání ..... Potřeba změn v systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků vyplývá zejména z následujících skutečností:

18 Koncepce vzdělávání.... požadavky na vzdělávání vyvolané potřebami praxe vyšší transparentnost a efektivnost vzdělávacího systému potřeba legalizace již proběhlých a probíhajících změn ve vzdělávání, které nebyly právně zakotveny ve zdravotnických právních předpisech ani dostatečně ve školské legislativě

19 Koncepce vzdělávání posílení všeobecného vzdělávání na SZŠ (výuka cizích jazyků, informačních technologií, komunikační dovednosti apod.( ve vazbě na státní maturitní zkoušku, tedy snížení počtu hodin odborné složky vzdělání celoevropský trend přesunu profesního vzdělávání ze sekundární do terciární sféry požadavky vyplývající z přístupového partnerství

20 Koncepce vzdělávání ..... ...provedena analýza současného stavu a projednány návrhy řešení ....stanovena následující závěrečná doporučení:

21 Koncepce vzdělávání – závěrečná doporučení:
Urychleně přijmout potřebné právní předpisy... Implementovat směrnice EU a závěry Evaluační mise EK v rámci studia nelékařských studijních oborů ve VŠ Vytvořit koncepce jednotlivých nelékařských zdravotnických profesí

22 Koncepce vzdělávání – závěrečná doporučení:
Realizovat ve spolupráci s MŠMT změny ve struktuře studia na úrovni SZŠ, VZŠ a VŠ transformovat studijního oboru Všeobecná sestra ve SZŠ  Praktická sestra (účinnost ) sloučit obor Ošetřovatel/ka a Ošetřovatel/ka se zaměřením na rodinnou výchovu do jednoho oboru ukončit vzdělávání ve studijním oboru Farmaceutický laborant ve SZŠ nahradit studijním oborem  Diplomovaný farmaceutický asistent ve VZŠ

23 Koncepce vzdělávání – závěrečná doporučení:
studijní obor Dipl. porodní asistentka ve VZŠ ukončit od školního roku 2002/03 počet absolventů bc. studia na VŠ bude dostatečný u oborů Dipl. dětská sestra, Dipl. sestra pro intenzívní péči, Dipl. sestra pro psychiatrii bude poslední přijímací řízení uskutečněno ve školním roce 2002/03

24 Koncepce vzdělávání – závěrečná doporučení:
na vysokých školách zabezpečit vzdělávání ve studijním programu Radiologický fyzik a Dipl. optometrista studijní obory Dipl. fyzioterapeut a Dipl. radiologický laborant doporučit MŠMT k vyřazení ze sítě škol a školských zařízení dostatečně realizovány na VŠ

25 Koncepce vzdělávání – závěrečná doporučení:
Usměrňovat vzdělávání v nelékařských profesích na základě regulace profesí, včetně přijetí vzdělávacích standardů Realizovat opatření přijatá na základě závěrů Evaluační mise EK pro všeobecné sestry a porodní asistentky Vytvořit samostatnou Vědeckou radu pro ošetřovatelství a nelékařské zdravotnické profese jako poradní orgán ministryně zdravotnictví

26 JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA

27 Jazyková příprava ... Porada vedení MZ ...
OOS zaslal IDV PZ Brno požadavek na vypracování koncepce realizace od roku 2004 možnost výběru jazyka (angl. franc.,něm., ruský jazyk)

28 Jazyková příprava ... ....jako součást PSS, příp. dalších forem postgraduálního vzdělávání ...cílem – pasivní znalost jazyka, orientace v literatuře, znalost ošetřovatel. terminologie u pokročilých základy jednoduché a běžné konverzace

29 SOCIÁLNÍ PROGRAM „SLEDOVÁNÍ PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN“ ♀♂

30 ....prosazování rovnosti mužů a žen
Usnesení vlády ČR č. 486 ze dne 15.května 2002 ukládá MZ spolupracovat na sociálním programu tj. navazovat spolupráci s nevládními organizacemi, které se zabývají rovnými příležitostmi žen a mužů

31 Jsou to především tyto organizace:
ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti ČESKÝ SVAZ ŽEN ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ASOCIACE PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

32 POTŘEBA SESTER A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ K 31. 8
POTŘEBA SESTER A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ K výsledky šetření

33 Potřeba sester....dle údajů z jednotlivých krajů

34 Potřeba sester....dle údajů z Úřadu práce ČR k 30.4.02

35 Potřeba sester....z grafů vyplývá:
..více nezaměstnaných než je volných míst na Úřadu práce ..více nezaměstnaných sester než je potřeba zdravotnických zařízení  Fakta Údaje z Úřadu práce jsou přesné Údaje z jednotlivých krajů jsou neúplné

36 Potřeba sester …. nutná opatření
Zlepšit komunikaci mezi kraji Hlásit volná místa Úřadu práce Provádět racionalizační opatření Vytvářet atraktivní podmínky

37 Další informace na závěr…
Termíny porad, event. jejich změny naleznete na webových stránkách MZ  ošetřovatelství Příští porada hlavních sester se uskuteční v Lékařském domě, Praha 2 od 10:00 hod

38 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PORADA HLAVNÍCH SESTER dne"

Podobné prezentace


Reklamy Google