Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cross – Compliance ve vztahu k zemědělskému podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cross – Compliance ve vztahu k zemědělskému podniku"— Transkript prezentace:

1 Cross – Compliance ve vztahu k zemědělskému podniku
SEMINÁŘ OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORY BLANSKO a Institutu pro regionální spolupráci Ing. Marcela Pokorná Ing. Jana Balijová Bc. Pavel Šmarda

2 Institut pro regionální spolupráci
sdružení pracovníků s víceoborovou orientací zaměřen především na sociální a hospodářský rozvoj společnosti Cíle institutu zvýšení povědomí o implementaci regionální, společné zemědělské a strukturální politiky EU pomoc českým firmám při navazování vazeb v Rakousku (projekt „Bez hranic“) podpora malého a středního podnikání prohloubení spolupráce mezi veřejnou správou, občanským sektorem a podnikatelskými subjekty

3 Spolupráce s Jihomoravským krajem
„Zvyšování projektové absorpční kapacity JMK“ Činnosti poradenství při modifikaci projektových záměrů mobilní projektový inkubátor vedení při přípravě dotačních projektů vzdělávací aktivity

4 ochranu životního prostředí
Cross-compliance STÁT (EU) ZEMĚDĚLEC Poskytování finančních podpor a dotací Plnění požadavků na ochranu životního prostředí a zdraví člověka CROSS COMPLIANCE křížový soulad / shoda

5 Cross-compliance Od platí dodržování úplného systému stanovených standardů CC = podmínka pro vyplácení přímých plateb Principy CC aplikovaly již Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko a VB ( ) Francie, Nizozemí, Španělsko, Finsko, Řecko (2006) Malta a Slovinsko (2007) Od roku 2009 ostatní členské státy Od roku 2013 jednotná platba na podnik (SPS -single payment scheme) nahradí jednotnou platbu na plochu (SAPS -single area payment scheme)

6 Cross-compliance Systém CC bude platit nejenom pro vyplácení přímých plateb, ale i pro vyplácení podpor v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a top-up.

7 Cross-compliance EU vymezila
= cross-compliace (křížová shoda) EU vymezila zákonné požadavky na hospodaření (obsaženy v Nařízení Rady č. 1782/2003 příloha III.) pravidla dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC) (Nařízení Rady č. 1782/2003 příloha IV.)

8 Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření
Původní návrh z ledna 2003 – 38 standardů Konečná verze reformy – 18 předpisů Oblast životního prostředí Oblast veřejného zdraví a zdraví zvířat, identifikace a evidence zvířat Oblast veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin Oznamovací povinnost u chorob Zabezpečení pohody zvířat

9 Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření
Oblast životního prostředí Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami. Směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství. Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

10 Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření
Oblast veřejného zdraví a zdraví zvířat, identifikace a evidence zvířat Směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat. Nařízení Komise (ES) 2629/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 820/97 pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1760/2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) 820/97.

11 Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření
Oblast veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin Směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a betasympatomimetik v chovech zvířat. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, kterým se stanovují obecné zásady a požadavky právních předpisů o potravinách, o vytvoření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a stanovení postupů, pokud jde o nezávadnost potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci (vymícení) některých přenosných spongiformních encefalopatií (např. BSE).

12 Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření
Oznamovací povinnost u chorob Směrnice Rady 85/511/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro utlumení slintavky a kulhavky. Směrnice Rady 92/119/EHS, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých chorob zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (nebezpečná virová choroba). Směrnice rady 2000/75/ES o zvláštních ustanoveních týkajících se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (nebezpečná virová choroba).

13 Cross-compliance zákonné požadavky na hospodaření
Zabezpečení pohody zvířat Směrnice Rady 91/629/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu telat. Směrnice Rady 91/630/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu prasat. Směrnice Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.

14 Cross-compliance GAEC (dobrý zemědělský a environmentální stav)
Od roku 2004 musí každý členský stát EU definovat na národní úrovni standardy GAEC jako podmínky pro poskytování přímých plateb národní standardy musí zohledňovat podmínky v následujících oblastech: půdní eroze obsah organické hmoty v půdě půdní struktura minimální úroveň údržby

15 Cross-compliance GAEC
V ČR upraveno Nařízením vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy nerušení krajinných prvků vyloučení širokořádkových plodin na svažité půdě se sklonitostí nad 12º zapravení tekutých statkových hnojiv na orné půdě vyloučení změny kultury „travní porost“ na kulturu „orná půda“ na obhospodařovaných půdních blocích nepálení rostlinných zbytků na půdních blocích po sklizni

16 Cross-compliance Kontrola-právní úprava a cíl
Legislativní úprava kontrol CC (podle Nařízení Komise č. 796/2004) Cílem kontroly CC je potvrzení shody (compliance) nebo zjištění neshody (non-compliance) s požadavky a standardy Zjištění neshody vede k sankcím

17 Cross-compliance Kontrola-druhy neshod
Opakovaná neshoda neshoda se stejným požadavkem / standardem zjištěná více než jednou během tří po sobě jdoucích let, přičemž o předchozí neshodě byl žadatel informován Rozsáhlá neshoda zvažuje se zda dopady vzniklé neshody jsou dalekosáhlé / jsou omezeny pouze na podnik Závažná neshoda zvažuje se důležitost a závažnost důsledků neshody ve srovnání s významem dotčeného požadavku x standardu Dlouhodobá neshoda dle doby trvání, po kterou působí účinky nedodržení a nesplnění požadavku x standardu

18 Cross-compliance Sankce
Důsledkem nesplnění požadavků a standardů je krácení x zamítnutí přímých plateb Krácení/zamítnutí přímých plateb provádí SZIF (na základě kontrolní zprávy kompetentního kontrolního orgánu např. ÚKZUZ, SZPI, SRS, ČIŽP, apod. )

19 Cros-compliance Sankce z nedbalosti při prvním zjištění
1-3-5% krácení objemu přímých plateb v daném roce (malé-střední-velké nedostatky) Více zjištěných nedostatků v jedné oblasti se chápe jako 1 nedostatek Př.:střední porušení směrnice o ptácích a nitrátové směrnice = krácení 3% Více zjištěných nedostatků ve více oblastí -> krácení se sčítá, ale max. výše krácení je 5% Př.:střední porušení směrnice o aplikaci kalů a pravidel označování a evidence zvířat -> krácení 5% (ne 6%)

20 Cross-compliance Sankce z nedbalosti při prvním zjištění
Zjištění nedostatků v různých oblastech, ale stejného charakteru se chápe jako jeden nedostatek Př.:Odstranění krajinného prvku (porušení směrnic a GAEC) -> krácení není 5% ale 3% Zjištění dvou různě závažných nedostatků v jedné oblasti se chápe jako jeden nedostatek s vyšším krácením Př.:Souběh malého a středního nedostatku v jedné oblasti > krácení 3%

21 Cross-compliance Sankce (zamítnutí / krácení plateb) se uplatňují v případě, že je nalezena neshoda. PRAVIDLA PRO KRÁCENÍ (neshody a oblasti) 1 – 3 – 5 % při neúmyslném porušení x3 (až 15%) při opakovaném porušení 15 – 20 – 100 % při úmyslném porušení

22 Cross-compliance Sankce z nedbalosti-souběh prvního a opakovaného nálezu
Při prvním nálezu nedostatku a opakovaném nálezu se krácení sčítá a hranice 5% se neuplatňuje, ale platí horní hranice 15% (pokud není jištěn úmysl) Př.: střední nedostatek poprvé a střední nedostatek opakování -> 12% (3+3x3%)

23 Cross-compliance Sankce při úmyslném porušení
Krácení celkového objemu přímých plateb = 20% Může být sníženo na 15% Může být zvýšeno až na 100% (zamítnutí přímých plateb) Při úmyslném porušení charakterizovaném jako velké a opakované -> možné vyloučení ze systému podpor i v následujícím roce

24 Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013
Unijní podpora - EAGF, EAFRD, EFF EAGF (European Agricultural Guarantee Fund) Evropský zemědělský záruční fond Financování přímých plateb(SAPS), podpora exportu, informační kampaně. 111 mld.Kč Není součástí SF. Bude financovat Program rozvoje venkova (PRV) ČR (4 osy). EAFRD (European Agriculture Fund for Rural Development) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 102 mld.Kč EFF (European Fisheries Fund) Evropský rybářský fond Nahradí FIFG (Finanční nástroj na podporu rybolovu). Bude financovat např. i odbahňování rybníků. 840 mil.Kč Koordinační skupiny při MMR – zajišťovat koordinaci s politikou soudržnosti

25 Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013
Dokumentace Národní strategický plán rozvoje venkova (NSPRV) Program rozvoje venkova (PRV) Dne byl PRV ČR schválen Evropskou komisí. čtvrté kolo podávání žádostí o podporu – č e r v e n e c páté kolo podávání žádostí o podporu – 7.10 – šesté kolo podávání žádostí o podporu – – sedmé kolo podávání žádostí o podporu – –

26 Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013
Program rozvoje venkova ČR 4 intervenční osy OSY A JEJICH CÍLE Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. Osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny. Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. Osa IV. LEADER Cíle : Vytvořit silné a dynamické zemědělsko - potravinářské odvětví. Cíle : Vytvořit multifunkční zemědělské a lesnické systémy prospěšné životnímu prostředí, přírodě a krajině. Cíle : Vytvořit různorodé pracovní příležitosti a prorůstové podmínky pro atraktivní život na venkově. Cíle : Iniciovat vytváření a rozvoj místních partnerství a využití vnitřního potenciálu venkova.

27 Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013
Finanční rámec PRV Předpokládaná alokace finančních prostředků v letech , roční průměr. ZDROJ : Národní strategický plán rozvoje venkova na období 2007 – 2013, verze z 10.5 schválená vládou ČR usnesením č. 499/2006

28 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Skupina opatření I Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací Skupina opatření II Opatření přechodná pro Českou Republiku a ostatní nové členské státy EU Skupina opatření III Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu Cíle : 1) Vytvoření silného zemědělsko- potravinářského sektoru 2) Modernizace zemědělských podniků 3) Zavádění inovací 4) Zvyšování kvality produktů. Cíle : 1) Vytvoření silného zemědělsko- potravinářského sektoru 2) Modernizace zemědělských podniků 3) Zavádění inovací 4) Zvyšování kvality produktů. Cíle : 1) Vytvoření dynamického zemědělsko- potravinářského prostředí 2) Rozšíření vzdělávání a poradenství 3) Snížit věkový průměr pracovníků

29 Skupina opatření I. Opatření 1 Modernizace zemědělských podniků
Investice do lesů Opatření 3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Opatření 4 Pozemkové úpravy Podopatření 1. Modernizace zemědělských Podniků 2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství 3. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické účely VÝZVA: ÚNOR-BŘEZEN 09 Podopatření 1. Lesnická technika investice do lesnických strojů 2. Technické vybavení provozoven 3. Lesnická infrastruktura Lesní cesty, mosty VÝZVA: ŘÍJEN 2008 ŘÍJEN 2009 Podopatření 1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství VÝZVA: ČERVEN 2009 Informace Realizace opatření vedoucí ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření. Opatření sloužící k odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami. Geodetické projekty. Příjemce podpory: Pozemkové úřady VÝZVA: ČERVEN 2009

30 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
Příjemci podpory - zemědělští podnikatelé Forma a výše podpory - dotace ve výši 40-60% způsobilých výdajů I Modernizace zemědělských podniků Způsobilé výdaje a) živočišná výroba (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež) investice do zemědělských staveb – výstavba a rekonstrukce skladovacích, ustájovacích prostor investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu – NE mobilní b) rostlinná výroba investice do zemědělských staveb – výstavba či rekonstrukce skladovacích prostor a nosných konstrukcí trvalých kultur investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu – NE mobilní investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové biomasy Způsobilé výdaje na jeden projekt činí 100 tis mil. Kč.

31 Další důležité podmínky v rámci opatření I.1.1.1
Limity způsobilých výdajů, ze kterých se stanovuje dotace: Příklad: Stáje pro výkrm prasat Posouzení finančního zdraví žadatele u projektů nad 2 mil. Kč Historie podnikání žadatele Uspořádané nájemní/vlastnické vztahy k nemovitostem týkající se projektu

32 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

33 Příklady projektů v rámci opatření I.1.1.1
Výstavba hnojiště a jímky (výstavba skladovacích kapacit a zařízení pro statková hnojiva, bezpečné skladování a šetrnost k životnímu prostředí) Výstavba stáje pro odchov telat (zajištění kvalitního prostředí pro telata, zlepšení pracovního prostředí ošetřovatelů, zvýšení produktivity práce a zefektivnění provozu) Výstavba krmiště (vytvoření betonových ploch vybavené krmidly a napáječkami, zlepšení hygienických podmínek, snadnější odstranění nezkrmeného krmiva) Silážní žlab (zajištění kvalitního skladování konzervovaných krmiv) Sklady pro ovoce, zeleninu, chmel Sila popř.haly pro skladování obilovin

34 Živočišná výroba Rostlinná výroba

35 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Příjemci podpory - zemědělci a výrobci potravin jejichž komodita je uvedena v Příloze I Smlouvy o založení ES Forma a výše podpory - dotace ve výši 50% způsobilých výdajů I Přidávání hodnoty zemědělským a Způsobilé výdaje Stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení KVALITY / ZPRACOVÁNÍ zemědělských a potravinářských produktů. Nákup zařízení související s balením, finální úpravou a značením výrobků s cílem ZVÝŠIT KVALITU. Investice v rámci monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů E-obchod (marketing), sklady zpracovaných produktů Způsobilé výdaje na jeden projekt činí 100 tis mil. Kč. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO I.1.3 – Č E R V E N

36 Příklady projektů v rámci opatření I.1.3.1
Pořízení linky na zpracování ovoce. Modernizace technologie na homogenizaci mléka. Modernizace technologie mletí a míchání mouky. Kontrolní přístroj na sledování kvality produktů. Balení chlazeného a zmrazeného masa. Pořízení filtračního zařízení Lis na hrozny

37 Skupina opatření III. Opatření 1 Další odborné vzdělávání
a informační činnost Opatření 2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Opatření 3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti Opatření 4 Využívání poradenských služeb Informace : Opatření má průřezový charakter (mezi Osami I a II). Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením EAFRD a SZP. Informace : Obdobné jako podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům v OP Zemědělství. . Informace : Obdobné jako podpora v rámci HRDP Předčasné ukončení zemědělské činnosti.. zemědělské činnosti. 55let věku. Paušálně ,- kč + 4700,- Kč/ha (do 30 ha). Informace : Opatření je určeno ke zlepšení informovanosti podnikatelů v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství. Cílem je usnadnit orientaci, podpořit zavádění nových výrob, které jsou zároveň slučitelné se zájmy zachování a zlepšení krajiny a ochrany ŽP.

38 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Příjemci podpory mladí začínající zemědělci (věk < 40 let, minimální zemědělská kvalifikace, zahajuje činnost poprvé) Druh a výše dotace dotace ve dvou splátkách ve výši 1,1 mil Kč resp € Způsobilé výdaje investice v rámci RV a ŽV, stroje pro zemědělskou výrobu, investice v rámci výroby osiv a sadby, nákup zemědělské půdy, nákup budov atd. (Pozn. Výše uvedené výdaje musí vycházet z podnikatelského plánu, který je vytvořen na dobu 5 let.)

39 Bodovací kritéria

40 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Další podmínky: Uspořádané vlastnické/nájemní vztahy Po dobu 5 let musí žadatel dosahovat min. 45% příjmů ze zem. prvovýroby. Naplňování ekonomických ukazatelů fin. zdraví Žadatel dosahuje ZISK – nejméně Kč SANKCE: 1.rok – bez sankce 2.rok – vrácení 10% z dotace 3.rok – vrácení 50% z dotace 4. 5.rok – vrácení 100% z dotace

41 I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Podmínky poskytnutí podpory: POSTUPITEL (žadatel) – Osoba předávající zemědělský podnik. Musí být zem. podnikatelem, věk alespoň 55 let a zároveň nedosahuje věku pro odchod do starobního důchodu. NABYVATEL – Osoba přebírající zemědělský podnik. Musí být příjemcem dotace z opatření I.3.2 nebo zem. podnikatel, který nedosáhl věku 40 let a zároveň se zaváže, že na pozemcích od žadatele bude min. po dobu 5 let hospodařit. Způsob podpory: podpora je žadateli poskytována po dobu nejvýše 15 let. Podpora se neposkytne žadateli počínaje kalendářním rokem, v němž dosáhne 70 let věku. Výše podpory: Paušálně ,- Kč ,- Kč/ha (do 30 ha) za rok.

42 Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny
Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) Platby v rámci Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Agroenvironmentální opatření Zalesňování zemědělské půdy Platby v rámci Natura 2000 v lesích Lesnicko-environmentální platby Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.

43 Diverzifikace zem.aktivit a aktivit blízkých zem.
Skupina opatření I Opatření 1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Opatření 2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření 3 Podpora cestovního ruchu Informace : Navazuje na opatření OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Diverzifikace zem.aktivit a aktivit blízkých zem. Opatření jehož cílem je různorodost zemědělských aktivit, různorodost venkovské ekonomiky a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech VÝZVA: ŘÍJEN 2007 Informace : Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory jsou drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo, OZE VÝZVA: ŘÍJEN 2007 Informace : Navazuje na opatření OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství. Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně stravování a rekreačních zařízení (koupaliště, plovárny, hřiště apod. ) VÝZVA: ŘÍJEN 2007

44 Vybrané obecné podmínky a informace pro čerpání dotace z PRV
Místo realizace projektu je území ČR mimo hl. m. Prahy. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou Místo příjmu žádostí o dotaci jsou RO SZIF. Žadatel zajišťuje financování realizace nejprve z vlastních zdrojů. Žadatel musí projekt zrealizovat do 18 měsíců od podpisu dohody. Žadatel musí při podání Žádosti o dotaci předložit veškeré povinné přílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách. Účel vázanosti na projekt je 5 let. SZIF sdělí žadateli rozhodnutí o spolufinancování do 6 měsíců od podání žádosti. (Pozn. Není-li ve specifické části Pravidel uvedeno jinak.)

45 Časová osa projektu vznik nápadu, záměru 1.. 2.. 3.. 4.. 51.. 6..
rozhodnutí realizace záměru vypracování projektu, odevzdání projektu včetně žádosti o dotaci a povinné přílohy podpis smlouvy o poskytnutí dotace zahájení realizace projektu, zadávací řízení na dodavatele, tvorba (předání pravidelných zpráv o průběhu realizace projektu) ukončení realizace projektu, žádost o platbu, obdržení dotace, dodržování a naplňování kritérií vyplývajících ze smlouvy

46 Zadávací řízení Pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne Kč (bez DPH) nemusí žadatel uskutečňovat výběrové řízení Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne Kč (bez DPH), je žadatel povinen uskutečnit výběrové řízení. Musí si vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek.

47 Věcné plnění forma realizace části projektu, kdy žadatel přispívá vlastní prací, poskytnutím materiálu (surovin) popř. jiného vybavení Co je potřeba vést? V rámci stavebních prací: pracovní deník, dodržet rozpočet URS V rámci dobrovolných prací: pracovní výkaz Koho se to týká? Žadatel + rodina Obec + zastupitelstvo

48 Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV (I.kolo)
I Modernizace zemědělských podniků a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu I Spolupráce při vývoji nových produktů I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemců III.1.1. Diver. činnosti nezem. povahy

49 Počet podpořených Žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV do I. 1. 1. 1
Počet podpořených Žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV do I (červenec 2007) I a) živočišná výroba Ze 678 podaných žádostí schváleno 451 (67% úspěšnost) I a) rostlinná výroba Ze 179 podaných žádostí schváleno 135 (75% úspěšnost) Navýšení prostředků o 15%. (Z 1,1 mld. Kč => 1,3 mld. Kč) DALŠÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: !!!ÚNOR-BŘEZEN 2009!!!

50 Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV (II.kolo)
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům V rámci I schváleno 155 projektů (82% úspěšnost). III.1.3. Podpora cestovního ruchu V rámci III.1.3. schváleno 126 projektů (67% úspěšnost).

51 Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV (III.kolo)
I a) Modernizace zemědělských podniků (ŽV) I.kolo (678) III. kolo (714) I b) Modernizace zemědělských podniků (RV) I.kolo (179) III. kolo (258) I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců I.kolo (430) III. kolo (590)

52 Počet podpořených Žádostí o dotaci v rámci 3. kola PRV do I. 1. 1. 1
Počet podpořených Žádostí o dotaci v rámci 3. kola PRV do I (únor-březen 2008) I a) živočišná výroba Ze 714 podaných žádostí schváleno 462 (65% úspěšnost) I a) rostlinná výroba Ze 258 podaných žádostí schváleno 171 (66% úspěšnost) Navýšení prostředků o 23%. (Z 1,3 mld. Kč => 1,6 mld. Kč) DALŠÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: !!!ÚNOR-BŘEZEN 2009!!!

53 Interaktivní formulář
Odkaz pro vstup do formuláře Informace o žadateli Roletová menu Kontaktní informace Charakteristiky projektu – popis, místo realizace, náklady projektu, připravenost projektu, další sdělení

54 DOTAZY A PŘÍMÉ KONZULTACE :
Bc. Pavel Šmarda tel.:

55 Děkuji za pozornost ! Bc. Pavel Šmarda smarda@irs-eu.com
Institut pro regionální spolupráci Starobrněnská 20 BRNO Tel : Fax :


Stáhnout ppt "Cross – Compliance ve vztahu k zemědělskému podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google