Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do fundraisingu Ester Danihelková. Úvod do fundraisingu 2 Literatura a prameny Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do fundraisingu Ester Danihelková. Úvod do fundraisingu 2 Literatura a prameny Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress,"— Transkript prezentace:

1 Úvod do fundraisingu Ester Danihelková

2 Úvod do fundraisingu 2 Literatura a prameny Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, 2004. Ledvinová, J., Pešta, K. Základy fundraisingu. Praha, ICN, 1996. Kolektiv autorů. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava: CPRK, 2000. Bergerová, M. Cesty k účinnému fundraisingu. Praha: Spiralis, 2004. Norton, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Praha: Nadace Via, 2003. Bergerová,M. a kol. Komunikace s veřejností a ještě něco navíc. Praha: Spiralis, 2003. www.fundraising.cz www.donorsforum.cz www.fundraising.co-uk http://nno.ecn.cz

3 Úvod do fundraisingu 3 Co je a co není fundraising? Definice není vždy jasná – tři úskalí 1.Míra obecnosti 2.Mnoho konkrétních informací 3.Odlišnost prostředí

4 Úvod do fundraisingu 4 Fundraising je profesionální, cílená, organizačně i časově promyšlená aktivita zaměřená především na vyhledávání sponzorů a získávání finančních i jiných prostředků na podporu veřejně prospěšné či dobročinné činnosti.

5 Úvod do fundraisingu 5 Základní pojmy Fundraising (funds – peníze, kapitál, peněžní fondy. Raising od slovesa to raise – vybrat, získat, dát dohromady peníze) Obor zahrnující různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na činnost organizací občanské společnosti „Věda“ o tom, jak přesvědčit druhé, že vaše organizace dokáže řešit důležité problémy a že je potřebnou součástí společnosti Nástroj, jehož pomocí lze druhé inspirovat k dobrým skutkům, přesvědčit je, že peníze nejsou všechno Proces, v rámci kterého organizace získává zdroje pro svoji činnost

6 Úvod do fundraisingu 6 Role fundraisingu v neziskové organizaci Fundraising přispívá k naplňování poslání organizace Rozhoduje o míře úspěchu organizace Jeho úspěšnost je základem pro rozšiřování a rozvoj organizace Pestrost zdrojů omezuje stav závislosti na jednom dárci Zajišťuje trvalou udržitelnost

7 Úvod do fundraisingu 7 Právní aspekty fundraisingu Zákonná úprava daru Poskytování grantu Výpůjčka Daňové aspekty Dědění

8 Úvod do fundraisingu 8 Hlavní zásady fundraisingu Nutnost požádat Osobní přístup Porozumění pohledu dárce (co získá dárce na oplátku?) Lidé nedávají organizacím, ale lidem (věří, že jejich peníze přinesou žádanou změnu) Fundraising znamená prodat dárci myšlenku

9 Úvod do fundraisingu 9 Další zásady Důvěryhodnost a PR Dárci nevědí, kolik dát Poděkování Dlouhodobé zapojení Odpovědnost a podávání informací odpovídáte za to, že peníze budou vynaloženy za účelem, na nějž byly získány a že budou užity efektivně a skutečně budou mít nějaký dopad

10 Úvod do fundraisingu 10 Dovednosti potřebné ve fundraisingu Zápal pro věc Schopnost požádat Přesvědčit Sebedůvěra a odmítnutí (co dělat při odmítnutí?) Vytrvalost Pravdomluvnost Sociální dovednosti Organizační dovednosti Nápady a tvořivost Kontakty a schopnost je navazovat Pohotovost

11 Úvod do fundraisingu 11 Kdo by se měl fundraisingu věnovat Správní rada, představenstvo Předseda správní rady či představenstva Výkonný ředitel Profesionální fundraiser Dobrovolník Konzultant fundraisingu Kdy je třeba zaměstnat fundraisera?

12 Úvod do fundraisingu 12 Fundraisingová strategie Stanovení potřeb Budoucí rozvoj organizace Identifikace zdrojů Vyhodnocení příležitostí Význam dlouhodobé perspektivy Vyjasnění limitů Určení strategie

13 Úvod do fundraisingu 13 Stanovení potřeb Jaké jsou finanční nároky, pokud budeme udržovat činnost ve stávajícím rozsahu Jaká je potřeba našeho dalšího rozšiřování Budoucí rozvoj práce organizace rozvoj kapitálu omezení závislosti a rozvoj nezávislých zdrojů financování rozvíjení základy členů a příznivců dlouhodobá udržitelnost

14 Úvod do fundraisingu 14 Budoucí rozvoj práce organizace rozvoj kapitálu omezení závislosti a rozvoj nezávislých zdrojů financování rozvíjení základy členů a příznivců dlouhodobá udržitelnost

15 Úvod do fundraisingu 15 Identifikace zdrojů Zjistit, které zdroje příjmů pro naši organizaci připadají v úvahu Členství, příspěvky Velké dary odkazy, závěti Veřejné sbírky či akce Podpora jednotlivců Dary firem Věcné dary Příjem z prodeje Výnosy Grant od státní instituce Grant od samosprávy Grant od nadace Smlouva na poskytování služeb

16 Úvod do fundraisingu 16 Vyhodnocení příležitostí Předchozí zkušenosti Přirozená základna podpory Jakou si přejete být organizací Styl práce Zdroje a dovednosti, které máte k dispozici Stávající základna přispěvatelů Příležitosti, které máte k dispozici Koho znáte

17 Úvod do fundraisingu 17 Význam dlouhodobé perspektivy Zdroje se liší v čase (krátkodobé, dlouhodobé) Vzdálenější budoucnost - zvažme dlouhodobý potenciál jednotlivých finančních zdrojů pokud jsme získali velké prostředky, je možno sjednat dlouhodobou smlouvu o podpoře? pokud jsme získali jednotlivce, přimějme jej k pravidelné a zvyšující podpoře pokud organizujeme velkou akci, z níž planou příjmy, budeme ji opakovat?

18 Úvod do fundraisingu 18 Vyjasnění limitů Celostátní nebo místní Vhodnost či nepřijatelnost zdrojů Přitažlivost tématu Rozsah našich potřeb Zdroje, které máme k dispozici Co dělají jiné organizace Právní omezení

19 Úvod do fundraisingu 19 Určení strategie několik jednoduchých technik Ansoffova matice Analýza SWOT Analýza partnerství Analýza PEST

20 Úvod do fundraisingu 20 Ansoffova matice Způsoby rozvíjení fundraisingu Cílové skupiny fundraisingov é techniky stávající nové stávajíc í pokračovánírozvoj produkt u nové rozvoj trhudiverzifi kace

21 Úvod do fundraisingu 21 Analýza SWOT Prostředí vnitřní vnější Silné stránky S strengths Slabé stránky W weaknesses Příležitosti O opportunities SO využitíWO hledání Hrozby T threats ST konfrontace WT vyhýbání

22 Úvod do fundraisingu 22 Analýza partnerství O kom si myslíte, že by měl naši organizaci podpořit? Jaký má na tom zájem

23 Úvod do fundraisingu 23 Analýza PEST Politické změny Ekonomické změny Společenské změny Technologické změny

24 Úvod do fundraisingu 24 Další strategické zásady Buďte si vědomi nákladů Slaďte fundraisingová snažení s prioritami organizace Hlídejte efektivnost vzhledem k nákladům Vyhněte se rizikům Někdo musí zaplatit

25 Úvod do fundraisingu 25 Měření efektivity fundraisingu 1.Návratnost investic 2.Čistý příjem 3.Procento odpovědí (návratnost) 4.Průměrný příspěvek 5.Náklady na získání dárce

26 Úvod do fundraisingu 26 ZDROJE Jednotlivci Různé způsoby poskytnutí daru Proč lidé dávají Navázání kontaktu Jak začít Podniky Proč firmy dávají Typy projektů, které rády podporují Co firmy dávají Různé typy firem, které dávají (přední, větší, menší) Kdo rozhoduje a komu napsat

27 Úvod do fundraisingu 27 Firemní sponzorství Kdo sponzoruje Co je možné sponzorovat Vytipování potencionálních sponzorů Sponzorský balíček Oslovení sponzora Smluvní záležitosti Společná propagace, propagační akce

28 Úvod do fundraisingu 28 Techniky fundraisingu Benefiční akce Sbírky Direct mail Opakované a pravidelné dárcovství Osobní žádost Odkazy v závěti Kampaně zaměřené na získávání velkých darů Hry a loterie Prostřednictvím reklamy

29 Úvod do fundraisingu 29 Na závěr „ Fundraising je věda. Její pravidla nicméně připomínají spíš duhu než vzorec. Je potřeba malovat nejjemnějšími odstíny barev a nálad. Budete-li malovat barvami lásky a přátelství, budete zaručeně úspěšní.“ Jekatěrena Kimova, Contacts-I, Moskva


Stáhnout ppt "Úvod do fundraisingu Ester Danihelková. Úvod do fundraisingu 2 Literatura a prameny Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress,"

Podobné prezentace


Reklamy Google