Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Krajníková. Marketingový proces. –Složky marketingového procesu. –Analýza marketingových příležitostí. –Volba cílových trhů. –Vytvoření marketingového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Krajníková. Marketingový proces. –Složky marketingového procesu. –Analýza marketingových příležitostí. –Volba cílových trhů. –Vytvoření marketingového."— Transkript prezentace:

1 Petra Krajníková

2 Marketingový proces. –Složky marketingového procesu. –Analýza marketingových příležitostí. –Volba cílových trhů. –Vytvoření marketingového mixu. –Řízení marketingového úsilí. Segmentace trhu. –Definice segmentace trhu. –Fáze segmentace trhu. –Výhody segmentace trhu. –Využití segmentace trhu. –Hlediska segmentace trhu. –Segmentace klientů v bankovní praxi.

3

4 Marketingový proces zahrnuje několik činností, které vedou k úspěšnému prodeji výrobku či služby správnému klientovi, prostřednictvím vhodného distribučního kanálu. Marketingový proces obsahuje: 1.Analýzu marketingových příležitostí 2.Volbu cílových trhů 3.Vytvoření marketingového mixu 4.Řízení marketingového úsilí

5 Marketingová příležitost firmy je představována přitažlivou oblastí, v níž firma, pomocí marketingových činností, získá konkurenční výhody. Marketingové příležitosti firmy by měly být tříděny podle své přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu, kterou lze očekávat u každé příležitosti firmy. Pravděpodobnost úspěchu bude záviset na obchodní síle firmy a na tom, zda bude příležitost vyhovovat klíčovým požadavkům na úspěch. Nejúspěšnější se stane firma, která dokáže nejlépe uspokojovat zákazníka po dlouhou dobu.

6 Tržní zacílení (targeting) je vyhodnocení atraktivity a vhodnosti jednotlivých segmentů. Volba jednoho nebo několika cílových segmentů, na které se bude firma zaměřovat. Stanovení cílů, tzn. na kolik segmentů se zaměřit a který segment je pro firmu nejzajímavější zajistí, že firma bude rozvíjet ten segment, který přináší (nebo v budoucnu přinese) nejvyšší tržby i zisk.

7 Kotler zdůrazňuje, že marketingovému mixu (4P) musí vždy předcházet strategické rozhodnutí týkající se segmentace, zacílení a umístění/pozicování (známé pod zkratkou STP): –Segmentation –Targeting –Positioning

8 Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných: –Produkt –Cena –Místo –Propagace

9 Více k marketingovému mixu - viz. přednáška č. 4: Marketingový mix.

10 Řízení marketingového úsilí znamená průběžné vyhodnocování použitých marketingových aktivit v prodeji výrobku či služby, zjištění případných odchylek od marketingové strategie či dosažených výsledků.

11

12 Segmentace trhu je proces plánování, který rozdělí velký trh na menší homogenní celky (cílové skupiny), které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. V druhém kroku si firma zvolí ten segment trhu, který nejlépe odpovídá jejímu poslání a stanoveným cílům.

13

14 1.fáze - Výzkum trhu: cílem této fáze je zhodnotit možnosti prodeje vašich produktů, odhadnout velikost budoucí poptávky - vymezit segmentační kritéria. Průzkumná fáze probíhá dle metod marketingového průzkumu. 2. fáze - Profilování segmentů: analytická fáze segmentace trhu. Rozčlenění zákazníků do menších homogenních skupin dle segmentačních kritérií. Výsledky z dotazníku zpracujeme do přehledných tabulek. Analýzou vzniklých údajů vznikne několik shluků s podobnými potřebami a charakteristikami (stejné postoje, podobná věková hranice apod.). Shluky je třeba pojmenovat podle dominantních rozlišujících charakteristik. Cílem je vytvořit dostatečný počet odlišných segmentů. 3. fáze - Tržní zacílení: vyhodnocení atraktivity a vhodnosti jednotlivých segmentů. Volba jednoho nebo několika cílových segmentů, na které se bude firma zaměřovat.

15 Uspokojíte potřeby vašich zákazníků. Oslovujete pouze ty zákazníky, pro které je nabídka určena. Vaše reklamní aktivity se tak stanou účelnější a účinnější. Ušetříte nemálo finančních prostředků díky přesnému zacílení. Vaše komunikace a distribuce se stane efektivnější. Eliminujete nebezpečí konkurenčních válek. Získáte konkurenční výhodu.

16 Při plánování reklamních kampaní. Při plánování internetových reklamních kampaní. Při tvorbě věrnostních programů a spotřebitelských soutěží. Při tvorbě reklamních textů a sloganů pro reklamu v tisku a médiích. Při tvorbě obchodních textů pro www stránky. Při vývoji nových výrobků. Pro koho je produkt určen? Jaká je cílová skupina zákazníků? Kdo jsou vaši zákazníci? Co zákazníci chtějí a kolik jsou za to ochotni zaplatit? Jaké jsou zákaznické potřeby a požadavky? Co hledají zrovna vaši zákazníci? Co na Vás Vaši zákazníci nejvíce oceňují? Kdo by měl patřit mezi vaše zákazníky? Na jaký typ zákazníků se chce zaměřit? Segmentace odpovídá na tyto otázky:

17 Geografické – dělí trh podle geografických kritérií: –Určitý stát (několik vybraných států). –Region (velikost regionu). –Místo (města a obce, lázeňská města). –Počet obyvatel, hustota zalidnění. Demografické - dělí trh podle demografických charakteristik: –Věk (rozdílné produkty pro mladé, jiné pro důchodce). –Pohlaví. –Rodinný stav. –Velikost rodiny. –Etnikum (specifické ošacení, knihy, kulturní akce).

18 Socioekonomické – zaměřuje se na koupěschopnost a strukturu výdajů: –Měsíční příjem, příjem rodiny. –Zaměstnání. –Vzdělání. –Typ bydlení. –Příležitosti. Psychografické – člení trh podle příslušnosti ke společenským třídám, podle životního stylu a osobnostních charakteristik: –Životní styl. –Ovlivnitelnost. –Zájmy a záliby. –Preference.

19 Fyziografické – zaměřuje se na kvantitativní a kvalitativní stránku: –Váha, výška, obvod pasu, velikost nohy. –Zdravotní stav, kvalita vlasů, typ pleti a další. Behaviorální – rozdělení zákazníků podle nákupního chování: –Příčiny chování. –Stupeň připravenosti ke koupi. –Frekvence nákupu. –Nákupní příležitost. –Znalost výrobku. –Nákupy jedinců. –Míra užití.

20 Prospěch zákazníka – segmentuje skupiny lidí, kteří mají stejné nebo podobné snahy o získání výrobku nebo služby podle určitých preferenčních kategorií, kterou může být například: –Nízká cena. –Vysoká kvalita. –Dokonalý servis. –Způsob distribuce. –Značka výrobku.

21 Nelze prodávat ziskově všem klientům a proto banky před oslovením potencionálních (nebo stávajících) klientů důkladně zvažují, které skupiny klientů osloví a s jakým produktem, jaký benefit jednotlivým skupinám klientů nabídnou, jakým způsobem budou s klienty komunikovat. K rozdělení klientů do skupin poslouží informace, které o klientech banky mají a mohou využít, např. rozdělí klienty podle věku, pohlaví, příjmu, rodinného stavu, dále např. podle toho, jaké produkty klient v bance již má, jak je využívá, jaké je jeho nákupní chování apod. – jinými slovy, banka se před oslovením klienta snaží maximálně zacílit tak, aby nabídka produktu či služby byla pro vybraného klienta v daný čas aktuální a aby ji akceptoval. Tím si banka snižuje náklady, neboť neosloví všechny klienty stejnou nabídkou, což by neslo velmi vysoké náklady a velmi nízkou úspěšnost prodeje (oslovili bychom i klienty mimo cílovou skupinu). V poslední době se klade na cílený marketing stále větší důraz a velmi často se testují různé produktové benefity na vybrané cílové skupině aby se zjistil potenciál pro úspěšný prodej (mikrokampaně).

22 MLÁDEŽ MLADŠÍ ŽENY MUŽI VE STŘEDNÍM VĚKU muži i ženy nižší věk (20-25 let) nižší až střední příjem svobodní ve velké míře očekávají vysoký počet výhod KK mají dostatek informací o kartě – např. z internetu dokáží si představit situaci, kdy by použili kartu spíše mají i další úvěr ženy věk 20-35 let střední příjem segment, který se řídí spíše emotivně než rozumově potřebuje znát silný důvod pro koupi KK ve velké míře očekávají vysoký počet výhod KK KK nevnímají jako ideální řešení mají velkou zkušenost s dalším úvěrem muži věk 36-55 let vysoký příjem ženatí segment, potřebuje znát více informací o benefitech kreditní karty (KK) segment, který je částečně připraven pro KK ve velké míře očekávají vysoký počet výhod KK nemají dostatek info o KK vysoká zkušenost z úvěry Komunikovat argumenty proti poplatkům za vydání karty či vedení účtu nebo proti závislosti na kartě. Komunikovat KK jako řešení pro impulsivní nákupy a argumenty proti poplatkům. Komunikovat KK jako řešení pro impulsivní nákupy a argumenty proti poplatkům

23 Direct mail pro každý segment komunikuje: - jiný benefit (stejného produktu) - odlišný headline - odlišný design

24

25


Stáhnout ppt "Petra Krajníková. Marketingový proces. –Složky marketingového procesu. –Analýza marketingových příležitostí. –Volba cílových trhů. –Vytvoření marketingového."

Podobné prezentace


Reklamy Google