Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011."— Transkript prezentace:

1 Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011

2 Pojem „ústřední správa“ Odvozen od rozsahu působnosti Opozitum pojmu „územní“ V literatuře se objevuje též označení „neústřední orgány s celostátní působností“, to ale představuje pojmový nonsens Ústřední orgány tvoří hierarchicky vícestupňový systém V rámci ústřední správy se uplatňují různé podoby věcné dekoncentrace Efektivní výkon dozorčích funkcí vyžaduje v některých případech faktickou i právní nezávislost – „nezávislé (ústřední) správní úřady“

3 Ministerstva Základní ústřední orgány, fungující u nás kontinuálně od roku 1848 Okruh věcné působnosti svěřený ministerstvu je označován termínem „rezort“ Plní v okruhu své věcné působnosti úkoly stanovené v zákonech a jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné Jsou povinna seřídit usneseními vlády (interní akty – závaznost vyplývající ze subordinace) Mají zákonnou povinnost navzájem si vyměňovat potřebné informace a podklady

4 Ministerstva (2) Zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti Činí opatření k řešení aktuálních otázek Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek Předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu Připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila Dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud se týkají okruhu jejich působnosti Zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce

5 Přehled ministerstev 1.Ministerstvo vnitra 2.Ministerstvo zahraničních věcí 3.Ministerstvo financí 4.Ministerstvo obrany 5.Ministerstvo spravedlnosti 6.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7.Ministerstvo zemědělství 8.Ministerstvo průmyslu a obchodu 9.Ministerstvo dopravy 10.Ministerstvo práce a sociálních věcí 11.Ministerstvo zdravotnictví 12.Ministerstvo kultury 13.Ministerstvo životního prostředí 14.Ministerstvo pro místní rozvoj

6 Jiné ústřední úřady podléhající vládě Seznam opět obsažen v kompetenčním zákoně Jde o orgány, které se od ministerstev liší v několika ohledech: 1.volnější vazba k vládě (chybí prolínání zprostředkované členstvím ministrů ve vládě) 2.užší věcná působnost (jde o úřady výrazně specializované) 3.menší závislost na politických změnách

7 Přehled ÚSÚ dle zákona č. 2/1969 Sb. 1.Český statistický úřad 2.Český úřad zeměměřický a katastrální 3.Český báňský úřad 4.Úřad průmyslového vlastnictví 5.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 6.Správa státních hmotných rezerv 7.Státní úřad pro jadernou bezpečnost 8.Národní bezpečnostní úřad 9.Energetický regulační úřad 10.Úřad vlády České republiky 11.Český telekomunikační úřad Předsedy úřadů jmenuje a odvolává vláda Výjimkou ČSÚ a ÚOHS – zde jmenuje a odvolává prezident, ovšem na návrh vlády ČTÚ – princip kolegiálního rozhodování (Rada ČTÚ, jedná v zákonem vymezených záležitostech, z jejího středu volen předseda, zastupující úřad navenek) V některých případech časové omezení funkce (předseda ÚOHS – 6 let, předseda ERÚ – 5 let, člen rady ČTÚ – 5 let, její předseda – maximálně 3 roky), jinde nikoliv

8 ÚSÚ podřízené ministerstvům Některé uvedené v kompetenčním zákoně: Česká školní inspekce (podřízena MŠMT) Česká energetická inspekce (podřízena MPO) Česká obchodní inspekce (podřízena MPO) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (podřízena MZem) Česká plemenářská inspekce (podřízena MZem) Česká inspekce životního prostředí (podřízena MŽP) Puncovní úřad (podřízen MPO) Licenční úřad (podřízen MPO) Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský (podřízen MZem) Český hydrometeorologický ústav (podřízen MŽP) Státní veterinární správa ČR (podřízena MZem)

9 ÚSÚ podřízené ministerstvům Řada dalších založena samostatnými zákony, např.: Generální finanční ředitelství (podřízeno MF) Český úřad bezpečnosti práce (podřízen MPSV) Státní úřad inspekce práce (podřízen MPSV) Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí (podřízen MPSV) Státní plavební správa (podřízena MD) Úřad pro civilní letectví (podřízen MD) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (podřízen MPO) Český hydrometeorologický ústav (podřízen MŽP) Státní úřad pro kontrolu léčiv (podřízen MZdr)

10 Další ÚSÚ V některých případech nejde o samostatné úřady, ale o organizační součásti ministerstev Český inspektorát lázní a zřídel (MZdr) Inspektorát omamných a psychotropních látek (MZdr) Orgány s celostátní působností mohou být zařazeny i na nižší hierarchické příčky Český metrologický institut je podřízen Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

11 Nezávislé ústřední úřady Míra nezávislosti kolísavá, absolutní nezávislost pojmově vyloučena Nezávislost může mít rozměr institucionální (nepodřízenost), personální (neodvolatelnost), ekonomický a politický Velkou míru nezávislosti vykazují Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro ochranu osobních údajů, Akreditační komise MŠMT a finanční arbitr Dílčí znaky nezávislosti lze shledat i u dalších úřadů Specifické postavení NKÚ


Stáhnout ppt "Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google