Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.107/1.5.00/34.0370 AutorMgr. Alena Marková Název šablonyIII/2 – Inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.107/1.5.00/34.0370 AutorMgr. Alena Marková Název šablonyIII/2 – Inovace."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.107/1.5.00/34.0370 AutorMgr. Alena Marková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuVY_32_INOVACE_POT_0319Diety Stupeň a typ vzděláníOdborné vzdělávání Vzdělávací oborRVP 65-51-H/01 Tematický okruhPotraviny a výživa Druh učebního materiáluPrezentace Cílová skupina15-18 let AnotacePrezentace seznamuje žáky s různými druhy diet Klíčová slovaDieta Datum30. 11. 2012

2 Je to obor o vý ž iv ě č lov ě ka a zabývá se problematikou vý ž ivy a stravování, které vy ž aduje ji ž p ř esné ur č ení vhodných a nevhodných druh ů potravin. P ř esn ě jší definice je to v ě da o potravinách, nutrientech ( ž ivinách) a dalších substancích v potravinách, o jejich ú č inku, interakcích, vyvá ž enosti ve vztahu ke zdraví a nemoci.

3 Základ diety kašovité je nenadýmavá, lehce stravitelná, pestrá, chutná strava. Dieta je p ř echodná. P ř i technologické úprav ě pokrm ů pro dietu pou ž íváme va ř ení, dušení, pe č ení, zapékání ve vodní lázni. Strava by m ě la být p ř ipravena dom ě kka a v ž dy uvedena do kašovité formy. Pokrmy upravujeme nasucho, tuk dáváme do hotového pokrmu. Zahuš ť ujeme moukou, kterou nejmén ě 20 minut pova ř íme. Mírn ě solíme, nep ř eslazujeme a nep ř ekyselujeme. Stravu podáváme 5 x denn ě. Dietu podáváme p ř i akutním stádiu v ř edové choroby ž aludku a dvanáctníku. Delší dobu po poúrazových zm ě nách v dutin ě ústní, p ř i poleptání jícnu, stenóze (z ůž ení) jícnu, karcinomu jícnu, tonzilektomii (výn ě t mandlí).dietusolíme

4 Základ diety šet ř ící je nenadýmavá, lehce stravitelná, pestrá, chutná strava. Dieta by se m ě la dodr ž ovat dlouhodob ě P ř i technologické úprav ě pokrm ů pro dietu pou ž íváme va ř ení, dušení, pe č ení, zapékání ve vodní lázni. Strava by m ě la být p ř ipravena dom ě kka, bez nestravitelných zbytk ů a bez tvrdých k ů rek. Pokrmy upravujeme nasucho, tuk dáváme do hotového pokrmu. Zahuš ť ujeme moukou, kterou nejmén ě 20 minut pova ř íme. Mírn ě solíme, nep ř eslazujeme a nep ř ekyselujeme. Podává se p ř i funk č ní ž alude č ní dispepsii, chronické gastritid ě, v ř edové chorob ě ž aludku a dvanáctníku. Dále pak p ř i chronických chorobách jater, zán ě tu tlustého st ř eva v klidovém období bez pr ů jm ů, vleklé pankreatitid ě a infarktu myokardu v pozd ě jším stádiu. solíme pr ů jm ů

5 V nemocnicích se pod ozna č ením dieta č. 3 podává zpravidla racionální strava. Je vhodná pro pacienty s ortopedickým, plicním, nosním, ušním a dalším onemocn ě ním, p ř i kterém není lé č en za ž ívací trakt nebo lé č ena metabolická funkce organismu.

6 Dieta s omezením tuku je plnohodnotná, lehce stravitelná, dlouhodob ě u ž ivatelná, má sní ž ený obsah tuku. Nejsou zde za ř azeny potraviny, které mají vyšší obsah cholesterolu, proto má dieta mírn ě protisklerotický charakter. Ordinuje se v odeznívajícím akutním stádiu onemocn ě ní slinivky b ř išní a p ř i onemocn ě ní jater.

7  Dieta s omezením zbytk ů (bezezbytková dieta) by m ě la obsahovat 9500 kJ (energie), 80 g bílkovin, 70 g tuku, 320 g sacharid ů, 90 mg vit.C  Je to strava plnohodnotná, lehce stravitelná, nenadýmavá, podáváme 5 x denn ě, vylu č ujeme potraviny zanechávající nestravitelné zbytky. Je zde velmi omezený výb ě r ovoce a zeleniny, je sní ž en vit. C, který se sna ž íme dodávat medikamentózn ě. Omezujeme podávání mléka, mléko nepodáváme jako samostatný pokrm, je zde však individuální snášenlivost, n ě kdy podáváme i druhou ve č e ř i – vyjíme č n ě.  Podává se p ř i akutním st ř evním kataru v období ústupu pr ů jmu, p ř i chronickém st ř evním kataru, p ř i vleklém zán ě tu tlustého st ř eva – v období zhoršení potí ž í, p ř i chronických pr ů jmových onemocn ě ních.pr ů jmu

8 Základem ledvinové diety je sní ž it bílkoviny na polovinu b ěž né dávky. Nutno zajistit p ř ívod bílkovin plnohodnotných, to je bílkovin ž ivo č išného p ů vodu. Sna ž íme se omezit p ř ívod bílkovin rostlinných. Stravu p ř ipravujeme neslanou. Pacient m ůž e dosolit dle dávky ur č enou léka ř em. Vylu č ujeme potraviny, p ř i jejich ž p ř íprav ě byla pou ž ita kuchy ň ská s ů l. Maso za ř azujeme 1 x denn ě v polovi č ní dávce to je 50 g. Zastíráme neslanou chu ť pokrm ů vhodnou technologickou úpravou – opékání, zapékání, ob č as m ůž eme i sma ž it. Nepodáváme mou č níky, pouze sladká hlavní jídla. Z d ů vodu dopln ě ní vitamín ů C podáváme ovocné š ť ávy a to v ě tšinou za ř azujeme na druhou ve č e ř i.s ů lMasovitamín ů C Indikace nízkobílkovinné ledvinové diety Ledvinová onemocn ě ní

9 Dieta nízkocholesterolová je dlouhodobá, podstatou je pravidelný p ř íjem stravy, který zamezí nárazovému a jednostrannému p ř ejídání v okam ž iku, kdy č lov ě k poci ť uje hlad. Stravu podáváme č ast ě ji a ž 6 x denn ě, proto je vhodné uvést do jídelního lístku i druhou ve č e ř i, na kterou za ř azujeme nej č ast ě ji malé mno ž ství ovoce nebo zeleniny. Strava nízkocholesterolové diety je plnohodnotná, to znamená, ž e, správná sestava jídelního lístku zajistí optimální mno ž ství ž ivin - bílkovin, tuk ů, sacharid ů, nerostných látek i vitamín ů. P ř i p ř íprav ě pokrm ů pou ž íváme va ř ení, dušení, pe č ení, grilování, opékání nasucho nejlépe na teflonové pánvi. Nepou ž íváme sma ž ení. Povolenou dávku oleje dáváme a ž do hotových pokrm ů, ji ž je zbyte č n ě nevystavujeme tepelnému zah ř ívání.Takto pou ž ívaný olej má potom ochranný ú č inek na cévy.bílkovintuk ůsacharid ů Indikace Dietu podáváme p ř i hyperlipoproteinemii, p ř i ateroskleróze, p ř i angin ě pectoris, po srde č ním infarktu v pozd ě jším stádiu, po mozkové cévní p ř íhod ě.

10 Hlavní zásadou diabetické diety je vylou č it potraviny, které obsahují volné koncentrované cukry (sacharidy) - cukr, med, d ž em, č okoláda, cukrovinky. Strava má být plnohodnotná, pestrá. U diabetické diety by m ě lo být dodr ž eno správné č asové rozlo ž ení mezi jednotlivými chody jídel. Omezují se dávky potravin, které obsahují cukry ve form ě polysacharid ů (slo ž ené cukry) - škrob, mouka, mlýnské a pekárenské výrobky - pe č ivo. Dále obiloviny, rý ž e, t ě stoviny, knedlíky, brambory, ovesné vlo č ky, kroupy, krupky, krupice... Dále cukr, který je obsa ž ený v mléce, mlé č ných výrobcích, v ovoci. Indikace Diabetes mellitus - úplavice cukrová, cukrovka, diabetesobilovinyrý ž ebrambory

11 Strava má být plnohodnotná, pestrá. M ě lo by být dodr ž eno správné č asové rozlo ž ení mezi jednotlivými chody jídel. Hlavní zásadou reduk č ní diety je vylou č it potraviny, které obsahují volné koncentrované cukry - cukr, med, d ž em, č okoláda, cukrovinky. Omezují se dávky potravin, které obsahují cukry ve form ě polysacharid ů - škrob (mouka, mlýnské a pekárenské výrobky - pe č ivo. Dále obiloviny, rý ž e, t ě stoviny, knedlíky, brambory, ovesné vlo č ky, kroupy, krupky, krupice... Dále se vylu č ují ze stravy volné tuky a omezují se potraviny, které obsahují tzv. skryté tuky Indikacecukrmed polysacharid ůmlýnské a pekárenské výrobkyobilovinyrý ž et ě stovinybrambory tuky Reduk č ní dieta se nasazuje p ř i obezit ě + obezita spojená s jinými zdravotními problémy nap ř. diabetes.diabetes

12 V diet ě je zakázáno pou ž ívat veškeré potraviny a pokrmy, p ř i jejich ž výrob ě byla pou ž ita s ů l (konzervy, uzeniny, šunka, polévkové ko ř ení, sterilovaná zelenina, sardelová pasta, sojová omá č ka a pod.s ů l Do této diety se za ř azují potraviny, které obsahují v ě tší mno ž ství draslíku (zelenina, ovoce - meru ň ky, banány, mouka, rý ž e, brambory, t ě stoviny, med, tvaroh, oleje, tuky). Vhodné je za ř adit 1 - 2 dny v týdnu odleh č ovací dny. Zastíráme neslanou chu ť vhodným ko ř ením nebo aromatickou zeleninou (nat ě, cibule, č esnek, houby, celer...). V diet ě se nedoporu č uje potraviny upravovat sma ž ením, vylu č ujeme p ř epalovaný tuk. Tuk dáváme do hotových pokrm ů. Strava je lehce stravitelná, nenadýmavá, chutná. V diet ě je zakázáno pou ž ívat veškeré potraviny a pokrmy, p ř i jejich ž výrob ě byla pou ž ita s ů l (konzervy, uzeniny, šunka, polévkové ko ř ení, sterilovaná zelenina, sardelová pasta, sojová omá č ka a pod.ovocerý ž ebramboryt ě stovinymedko ř enímcibule č esnekcelers ů l Indikace Dieta se podává p ř i chorobách srdce a cév v období dekompenzace (p ř i srde č ním selhání). Dále p ř i chorobách, p ř i nich ž dochází k zadr ž ování tekutin v t ě le nap ř : v t ě hotenství tvo ř í-li se otoky (t ě hotenská gestóza). P ř i nefrotickém syndromu, p ř i maligní form ě hypertenze

13 P ř edepisuje se pacient ů m, u kterých je pot ř eba zvýšit energetickou hodnotu na 12000 kJ za den a biologickou hodnotu na 105g bílkovin, 80 g tuk ů a 420 g sacharid ů za den. Dieta vý ž ivná se ř ídí pravidly racionální stravy. U t ě chto pacient ů je pot ř eba zvýšit t ě lesnou hmotnost, kterou p ř edtím ztratily v d ů sledku onemocn ě ní nebo lé č by, p ř edevším onkologické. Strava se podává 6 x denn ě, tudí ž podáváme i druhou ve č e ř i, která se skládá jen z leh č ího studeného jídla. M ůž e to být jogurt nebo šlehaný tvaroh nebo pe č ivo s máslem a sýrem dopln ě né zeleninou. Hlavní zásadou je, ž e mno ž ství sacharidových pokrm ů nijak nezvedáme, abychom p ř edcházeli p ř ípadnému ne ž ádoucímu p ř ejídání, ale potraviny a pokrmy za ř azujeme do jídelního lístku č ast ě ji a sna ž íme se zvýšit dávku bílkovin jako masa, mléka a mlé č ných produracionální stravyzvýšit t ě lesnou hmotnostbílkovinmasa

14 Speciální diety podáváme v p ř ípadech, nap ř íklad kdy mohou nemocní p ř ijímat potravu jen v tekuté form ě, ale zárove ň je t ř eba docílit zvýšený energetický p ř íjem. K dalšímu zvýšení energetického obsahu je mo ž no dietu dopl ň ovat glukózou nebo jinými preparáty podávanými jako intravenózní infuze. Dále se zde vyskytují diety, které podáváme pacient ů m v akutním stavu infek č ní hepatitidy, zán ě tu ž lu č níku, v prvních dnech po cholethiatickém záchvatu, v prvních dnech po cholecystektomii, pacient ů m s akutní nekrózou pankreatu v prvních dnech po absolutní hladovce nebo u pacient ů v akutním období infakrtu myokardu. Dále sem m ůž eme za ř adit speciální dietu, která se podává p ř i celiakii v d ě tském v ě ku a u dosp ě lých p ř i sprue. Dieta s p ř ísným omezením tuku se hodn ě vyskytuje v nemocni č ním za ř ízení. P ř edepisuje se po p ř edchozí postupné realimentaci, eventuáln ě p ř i dispeptickém syndromu, p ř i chronické pankreatitid ě.tekuté form ěinfek č ní hepatitidyinfakrtu myokarduceliakiiDieta s p ř ísným omezením tuku

15  Dieta kašovitá  Dieta šet ř ící  Dieta racionální  Dieta s omezením tuk ů  Dieta s omezením zbytk ů  Dieta nízkobílkovinná  Dieta nízkocholesterelová  Dieta diabetická  Dieta reduk č ní  Dieta vý ž ivná  Speciální diety

16  http://www.dietologie.cz/dieta/zakladni- dieta/kasovita-dieta/zasady-diety- kasovite-dieta-c-1.html http://www.dietologie.cz/dieta/zakladni- dieta/kasovita-dieta/zasady-diety- kasovite-dieta-c-1.html


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.107/1.5.00/34.0370 AutorMgr. Alena Marková Název šablonyIII/2 – Inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google