Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditační systém v ČR a v EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditační systém v ČR a v EU"— Transkript prezentace:

1 Akreditační systém v ČR a v EU
Ing. Eva Černá

2 Akreditace Kompetence
Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní k vykonávání specifikovaných činností Kompetence Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti Posouzení třetí nezávislou stranou - nelze poskytovat konzultace, ani žádné poradenství Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

3 Obecně prospěšná společnost
Založen k Obecně prospěšná společnost Založen státem jako národní akreditační orgán s obecnou působností ve všech oblastech akreditace Spolupráce s odbornými společnostmi a dalšími stranami využívajícími výsledky akreditace Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

4 AKREDITACE Posouzení odborné způsobilosti orgánu, který posuzuje shodu s požadavky předpisů
Laboratoře Certifikační orgány Inspekční orgány Ověřovatelé Organizátoři programů způsobilosti zkušební kalibrační klinické výrobky systémy managementu osoby EMAS GHG Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

5 Příklady akreditovaných služeb (orgánů posuzujících shodu)
Zkoušení - pitné vody, materiálů, zařízení… Klinické vyšetření v laboratoři - vyšetření DNA… Kalibrace/ověřování vah, teploměrů… Certifikace výrobků - auta, potraviny, stavebniny… Certifikace systémů řízení -jakosti, životního prostředí, bezpečnosti IT, bezpečnost práce… Certifikace osob - svářeči, NDT … Inspekce - výtahy, elektrická, plynová a tlaková zařízení… Ověřové – EMAS, GHG Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

6 Zapojení ČIA do mezinárodních struktur
Plné členství MLA EA o vzájemném uznávání výsledků akreditace ve všech existujících oblastech Plné členství MLA IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace systémů managementu jakosti, EMS a výrobků Plné členství MRA ILAC o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušek a kalibrací Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

7 Důvěra v akreditovaný certifikát
IAF ČIA EA CO certifikovaná organizace zákazník

8 Nový přístup Posílení role akreditace v EU
Výsledek jednání a dosavadní spolupráce mezi EA a EC a veřejné diskuse členských zemí Jednotný rámec pro akreditaci na národní i evropské úrovni bez ohledu na oblast použití. Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

9 Legislativní balíček Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh pravidla pro akreditaci, dozor nad trhem, pro kontroly výrobků ze třetích zemí a ustanovení o označení CE. Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

10 Akreditace Definice osvědčení národního akreditačního orgánu o tom, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované standardy Oblast působnosti udělování akreditace používané na povinném nebo dobrovolném základě v souvislosti s posuzováním shody bez ohledu na právní postavení orgánu, který akreditaci provádí a pokud je to relevantní, také veškeré další požadavky, včetně těch, které jsou stanoveny v relevantních odvětvových systémech; „posouzením shody“ se rozumí postup, který prokáže, zda byly splněny konkrétní požadavky týkající se výrobku, postupu, služby, systému, osoby nebo subjektu; „posouzením shody“ se rozumí postup, který prokáže, zda byly splněny konkrétní požadavky týkající se výrobku, postupu, služby, systému, osoby nebo subjektu; Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

11 Obecné zásady Jediný národní akreditační orgán (NAO) (možnost požádat o pomoc jiné členské země)  informace EC a členským státům Činnost pokládána za výkon veřejné správy Fungování na neziskovém principu Nelze nabízet / poskytovat poradenské služby nebo služby, které poskytují orgány posuzování shody Zajištění zdrojů pro fungování NAO Členství v EA Exercise public authority Zakotvení principů dle ISO a pravidel a postupů EA Poradenství:NAO nesmí vlastnit podíl či mít jiné finanční zájmy nebo zájmy týkající se vedení v subjektech posuzování shody. NAO budou udržovat vhodné struktury pro zajištění účinného a vyváženého zapojení všech zainteresovaných stran jak v rámci jejich organizací, tak v rámci orgánu uznaného podle článku 14- EA Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

12 Zamezení konkurence mezi NAO
Provádění akreditace Posouzení na základě žádosti subjektu Dohled nad posouzenými subjekty Přijetí opatření pokud akreditovaný subjekt neplní své povinnosti Postup pro řešení stížností Zamezení konkurence mezi NAO Působení na území jiného státu jen v souladu s pravidly přeshraniční akreditace Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

13 Přeshraniční akreditace
Subjekt žádá o akreditace u NAO v zemi, kde je ustaven Jinde jen v případě, že: NAO není zřízen NAO neposkytuje požadovanou službu NAO není signatářem EA MLA Nutnost komunikace mezi NAO (možnost pozorovatele) Nekonkureční vztah mezi NAO Pokud vnitrostátní akreditační orgán obdrží žádost podle odst. 1 písm. b) nebo c), uvědomí vnitrostátní akreditační orgán členského státu, v němž je zřízen žadatelský subjekt posuzování shody. V takových případech se vnitrostátní akreditační orgán členského státu, v němž je žadatelský subjekt posuzování shody zřízen, může účastnit jako pozorovatel. Vnitrostátní akreditační orgán může požádat jiný vnitrostátní akreditační orgán, aby prováděl část činnosti posuzování. V takovém případě osvědčení o akreditaci vydává žadatelský orgán. Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

14 Požadavky na NAO Nezávislost na subjektech a obchodních tlacích
Vedení dokumentace (povinnosti, odpovědnosti, pravomoci, způsobilost personálu) Organizace zaručuje objektivitu a nestrannost Důvěrnost při zacházení s informacemi Postupy pro efektivní řízení a vnitřní kontrolu Dostatečný počet způsobilých pracovníků, monitorování jejich výkonu Rozsah činnosti posuzování shody, přiměřenost Oddělení posouzení a rozhodování o akreditaci zveřejní výroční auditované účetní výkazy připravené v souladu s všeobecně uznávanými účetními zásadami Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

15 Evropská akreditační infrastruktura
Uznání orgánu splňujícího podmínky Nařízení, příloha A Uzavření dohody s EC (úloha organizace, ustanovení o financování a dohledu) Vždy pouze jeden orgán Uznání Evropské akreditace Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,

16 Nařízení Platnost nařízení
Vstupuje v platnost 20 dní po publikování v Úředním věstníku EU Účinnost od závazné v celém rozsahu, přímo aplikovatelné Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá,


Stáhnout ppt "Akreditační systém v ČR a v EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google