Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběžná zpráva o činnosti Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky Daniel Weinhold 27.4.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběžná zpráva o činnosti Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky Daniel Weinhold 27.4.2010."— Transkript prezentace:

1 Průběžná zpráva o činnosti Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky
Daniel Weinhold

2 Expertní skupina Činnost zahájena 25.3. Schválen Statut a Jednací řád
Aktuálně 21 členů (+nehlasující předseda) Pravidelná zasedání - každý týden zpravidla ve čtvrtek Dosud 5 zasedání, vždy alespoň 2/3 přít. Činnost i mimo schůzky – písemné podklady

3 Členové Expertní skupiny
Weinhold Legal Weinhold Daniel – nehlasující předseda 1.KDU-ČSL Svoboda Tomáš 2.TOP 09 Šmerda Radek 3.Občané CZ Pilný Ivan 4.Evropská demokratická strana Hajný Filip 5.Strana zelených Korbel František 6.Ministerstvo pro místní rozvoj Sixta Jan 7.Ministerstvo financí Uvíra Tomáš 8.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Herman Pavel 9.Asociace krajů České republiky Duchoň Rostislav 10.Hospodářská komora České republiky Šamanová Tereza 11. Svaz průmyslu a dopravy České republiky Téra Miroslav 12.AMSP ČR Sobotka Věroslav 13.Transparency International Ondráčka David 14.Zahraniční komory Dovolil Petr 15.Zahraniční komory Janda Ivo 16.ČSSD Suchánek Radovan 17.Ministerstvo vnitra Habarta Petr 18.ODS Bratský Petr 19.Asociace pro veřejné zakázky Machurek Tomáš 20.Svaz měst a obcí Vejmelková Iva 21.ČMKOS Šulc Petr

4 Členění projednávané problematiky
POŘIZOVANÁ HODNOTA = PLNĚNÍ Věcný aspekt veřejné zakázky (protihodnota veřejným prostředkům): CO? PROČ? KDY? JAK? Co se bude pořizovat – předmět plnění včetně dalších smluvních podmínek. Proč se to bude pořizovat a v jakém termínu. Jak bude probíhat plnění. POŘIZOVATEL Institucionální a personální aspekt – zadavatelé a osoby jednající jejich jménem: Kdo se podílí na procesu zadání veřejné zakázky. Odborné, morální a jiné nároky na zadávající osoby. KDO? PROČ? JAK? PROCES POŘÍZENÍ A JEHO KONTROLA Procedurální aspekt: nastavení zadávacího řízení, jeho otevřenost, opravdové soutěžní prvky, přezkum soutěže. JAKÝM ZPŮSOBEM POŘIZOVAT? KONTROLA?

5 Tématické celky Identifikováno 49 hlavních problémů/témat
Dotazníkovým hodnocením z nich vybráno 10 nejdůležitějších problém Každé z nejdůležitějších má gestora Gestor vždy navrhuje opatření pro příslušný problém Ostatní rovněž mohou navrhovat opatření Opatření mohou být navržena i pro další problémy mimo rámec 10 nejdůležitějších

6 10 nejdůležitějších problémů
Informovanost o zadávacích řízeních (R.Šmerda) 15 Nejasná vlastnická struktura dodavatelů (V.Sobotka) 12 Při zadávání zakázek je ignorován koncový uživatel – občan (I.Pilný) 11 Kolektivní neodpovědnost osob působících v zadávacím procesu bez regresů (F.Hajný) Nízká odolnost úředníků vůči korupčním nabídkám (T.Svoboda) Zadání zakázek je pro předem určený subjekt (M.Téra) 10 Účelové dělení zakázek (M.Téra) 9 Netransparentnost schválení hodnotících kritérií a jejich vah ze strany (včetně odůvodnění) řídícími (výkonnými) orgány zadavatelů (P.Dovolil) Absence osobnostních požadavků na členy komisí (odbornost, bezúhonnost, bez konfliktu zájmu, nezávislost na zadavateli) (P.Dovolil) 7 Nedostatečná vazba ZVZ na zákon o svobodném přístupu k informacím (D.Ondráčka)

7 Dosud schválená opatření
PRO PROTI ZDR Zrušení akcií na majitele. 1) hlasování, zda se vyjadřovat k tématu obecného zrušení akcií na majitele. 15 2) podpora obecného zrušení. 11 2 6 Kdo má akcie na jméno, musí předložit zadavateli seznam akcionářů - možnost vyloučení účasti dodavatelů s nejasnou vlastnickou strukturou. 1) Rozšiřováním kvalifikace cesta nevede. Čestné prohlášení dodavatele. Je třeba bid rigging výslovně někde popsat? 3 ostatní Black list jako základní instrument nesplnění kvalifikace. všichni Dobrovolný Centrální registr bez toho, aby absence měla vliv na účast (bez vazby na zadávací řízení), hlasování o tom, aby toto bylo součástí závěrečné zprávy. 8 Obecný problém: vymezit, kdo je subdodavatelem - zahrnutí tohoto opatření, rozpracovat ho? 5 Možnost odstoupení by měla být povinnou součástí obchodních podmínek – za předpokladu, že zadavatel byl uveden v omyl, rozhodl na základě nepravdivých skutečností atd. 1

8 Dosud schválená opatření
O kriteriích veřejné zakázky, jejich vyhodnocení a volby dodavatele by rozhodovala komise (porota) složená z: 40 % zástupci zadavatele, 30% odborníci vylosovaní ze seznamu expertů k dané problematice, 30 % zástupci občanů (sdružení, spolky, petice), kteří se přihlásí na výzvu do komise. Navržený systém se nevztahuje na veřejné zakázky podléhající zvláštnímu režimu (armáda apod.). Zahrnout tato navržená opatření do závěrečné zprávy jako obligatorní součást úpravy? 7 8 Zahrnout jako doporučenou možnost, nikoli jako povinnou součást ZŘ. 6 9 Všichni členové komise podepíší prohlášení vylučující střet zájmů. 15 Zadavatel by pak musel respektovat výsledek jednání, jinak by následoval automatický přezkum - s ohledem na hlasování 1.G1 se vypouští. Obecný princip oddělení osob. V případě územních samospráv by bylo dobré, aby náhradu škody jejich jménem a na jejich účet mohl vymáhat i někdo jiný, než obecní (krajská) rada. Touto jinou osobou by mohl být např. jakýkoliv zastupitel územně samosprávného celku (zvýšení kontrolní síly opozice), příp. skupina zastupitelů o určitém minimálním počtu. Obecně zahrnout první návrh opatření navržený gestorem Hajným

9 Dosud schválená opatření
V případě státní správy by aktivně legitimovaným subjektem mohl být Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V případech, kdy by vznik škody byl zjevný (např. pravomocné rozhodnutí o udělení pokuty zadavateli veřejné zakázky), byl by ÚZSVM povinen tuto škodu vymáhat od odpovědných osob z úřední povinnosti. V ostatních případech by bylo na uvážení ÚZSVM, zda například na základě podnětu veřejnosti shledá důvod k vymáhání škody (resp. posoudí, zda by v takovém sporu měl šanci na úspěch) - tak jak navržené gestorem, první část (oddělení; zastupitel/skupina zastupitelů). 10 Druhá část (škoda je pravděpodobná/předpokládaná) – stanovení povinnosti. 2 Zavedení seznamu osob se zákazem účasti v komisích. 6 9 Zavedení povinnosti vymáhat náhradu škody. 5 Povinné pojištění, hlasování zahrnuje i odrážku 5. 8 Hlasování o zákonu o státní službě. 14 Prodloužení povinnosti uchovávat dokumentaci na 10 let.

10 Dosud schválená opatření
Zahrnutí opatření: Právo každého zájemce/uchazeče nahlédnout do části nabídek, která se týká prokázání splnění kvalifikace, případně do žádosti o účast, dalších jiných zájemců/uchazečů v tomtéž řízení, a možnost činit z těchto dokumentů opisy a výpisy. 11 2 Zahrnutí opatření: Upřesnění požadavků na protokoly z jednání komisí pro posouzení kvalifikace/hodnotící komise. Tyto by neměly obsahovat „agregovaná posouzení“ (např. „dodavatel splnil všechny kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem“), ale naopak by měly obsahovat uvedení požadovaných kvalifikačních předpokladů zadavatelem a jejich konkrétní doložení skutkovými tvrzeními a důkazy jednotlivých dodavatelů obsažených v jejich žádosti o účast/nabídce. 14 Zahrnutí opatření: Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení v případě, že nepoužil předběžné oznámení, a obdržel nabídku/žádost o účast pouze od jednoho subjektů, anebo jen od dodavatelů, které spolu tvoří koncern. 1) povinné předběžné oznámení na určité VZ 2) povinné zrušení zadávacího řízení, pokud není předběžné oznámení a zadavatel obdržel pouze 1 nabídku. Zahrnutí opatření: Povinnost zadavatele a hodnotící komise hodnotit jedinou nabídku. Zavedení výslovné povinnosti zadavatele posoudit a zdůvodnit výběr a přijatelnost nabídky. 13 1 Přísnější varianta: povinnost zrušit, pokud zadavatel dostal pouze 1 nabídku mimo mimořádných zákonem definovaných případů.

11 Dosud schválená opatření
Zahrnutí opatření: Povinnost zadavatele uvést jako součást zadávací dokumentace seznam všech relevantních dokumentů, včetně údajů o jejich zpracovatelích, které ve vztahu k projektu, kterého se veřejná zakázka týká, pořídil (financoval) – např. studie proveditelnosti, různé analýzy atd. Dále povinnost zadavatele tyto dokumenty zpřístupnit ostatním zájemcům v zadávacím řízení na vyžádání (opatření proti asymetrii informací mezi dodavateli). 9 4 1 Zahrnutí opatření: Upravit povinnost dle § 55 odst. 1 písm. d) tak, že „K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele může veřejný zadavatel požadovat předložení jednoho či více z těchto dokladů: … a) doklad o pojištění, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě“. 15 Zahrnutí opatření: Jazykové požadavky nemohou být součástí kvalifikačních předpokladů. 3 11 Ze zákona výrazně snížit limit pro povinnost vyhlásit soutěž (i když toto pravidlo je jednoduché, není jednoznačné) - obecně. optická většina Zveřejňovat dlouhodobé přehledy zakázek a poskytovat informace občanům a podezřelé četnosti podlimitních zakázek na stejné výkony pro stejné firmy. 13 Snížení limitů na polovinu. 12

12 Dosud schválená opatření
Zahrnutí opatření: Povinné zveřejňování výběrových řízení pro zadávání VZMR - (nepodléhajících režimu ZVZ) na profilu zadavatele (nikoli každý nákup, ale když už dělá výběrové řízení). 9 5 Zahrnutí opatření: Zavedení el. tržišť pro zadávání VZMR (kde je to možné) – popř. i jako způsobu splnění zásad dle § 6 ZVZ. 13 Zahrnutí opatření: Zavedení dohledové činnosti i na VZMR, zavedení možnosti podání opravných prostředků. 14 1 Zahrnutí opatření: Důsledný dohled nad případy dělení VZMR, přísnější sankce za zjištěná porušení zákazu účelového dělení. většina Závazné vysvětlení obsahu (stanovení způsobu splnění) zásad dle § 6 ZVZ, které musí veřejný zadavatel při přidělování VZMR dodržovat. Aplikačně a výkladově závazná hlediska a parametry pro určení hranic/mezí předmětu jedné VZ (dosud věcné, místní a časové hledisko, záměr zadavatele, předvídatelnost). Změna ustanovení § 2 odst. 7 ZVZ tak, že režim zadavatele v případě, že naplňuje znaky veřejného a současně sektorového zadavatele bude takový, že zadavatel bude postupovat dle ustanovení zákona pro veřejného zadavatele. 8

13 Zapojení veřejnosti Podněty veřejnosti - od organisací i jednotlivců
Podněty např. od: Oživení, České komora architektů, České komory Project Management Institute Velká pozornost médií, např.: Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, E15, MfD, ČTK

14 Daniel Weinhold daniel.weinhold@weinholdlegal.com
Daniel Weinhold tel: ,


Stáhnout ppt "Průběžná zpráva o činnosti Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky Daniel Weinhold 27.4.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google