Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výrobní proces.  Výroba je z á kladn í činnost í výrobn í ho podniku  Výrobn í proces = proces přeměny vstupů na výstupy za ú čelem tvorby nov é hodnoty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výrobní proces.  Výroba je z á kladn í činnost í výrobn í ho podniku  Výrobn í proces = proces přeměny vstupů na výstupy za ú čelem tvorby nov é hodnoty."— Transkript prezentace:

1 Výrobní proces

2  Výroba je z á kladn í činnost í výrobn í ho podniku  Výrobn í proces = proces přeměny vstupů na výstupy za ú čelem tvorby nov é hodnoty

3 Ř í zen í výroby a výroba jako transformačn í proces Vstupy: Výstupy:Popt á vka a vliv okol í zař í zen í produkty nebo pr á ce služby pro z á kazn í ka materi á l informace Ř í zen í výroby vlastn í aktivita manažersk é ho veden í Řízení výrobyPoptávkaVliv okolí Výrobní procesVstupyVýstupy

4 Povaha výrob (členěn í výroby, jej í organizace)  Výroby: hlavní, pomocné, vedlejší, obslužné  Členění výrob z hlediska technologického Výroby mechanick é Výroby chemick é Výroby biochemick é

5 Vnitřní členění výrob Základní pojmy Výrobní operace Výrobní cyklus Výrobní várka Výtěžek várky Sled várek 1. klasifikace typu výroby dle vnitřn í ho členěn í : a) Předvýrobní cyklus b) Vlastní výrobní cyklus

6 2. klasifikace typu výroby dle vnitřn í ho členěn í : a) časy technologických operací b) časy netechnologických operací doba na dopravu doba na kontrolu doba na adjustaci c) časy čekání a ztrát

7 Chronogram Harmonogram časová osa sled váreks = 1,5 hod trvání výrobního cyklut v = 3,2 hod

8 Zdvojení aparátu sled váreks = 1,2 hod trvání výrobního cyklut v = 3,2 hod Přidáním zásobníku s 1 = 1,5 hod = s 2 = 1,5 hod t v1 = 4,7 hodt v2 = 3,2 hod

9  Členění výrob z časového hlediska kontinu á ln í výroba diskontinu á ln í výroba  Členění výrob podle počtu a typu vznikajících výrobků sdružen á výroba - absolutn í sdruženost - relativn í sdruženost š těpen á výroba

10  Členěn í výrob z hlediska organizace výroby výroba kusov á - univerz á lnost strojů + vysok á kvalifikace pracovn í ků - postupný způsob výroby výroba s é riov á - př í znivěj ší struktura výrobn í ho cyklu. - výrobn í s é rie - postupný způsob výroby po d á vk á ch - př í p. hromadný způsob výroby hromadn á výroba - předmětn é uspoř á d á n í strojů (výrobn í linka) - efektivněj ší způsob výroby

11 C í le ř í zen í výrobn í ho procesu - předmět – výrobek - výrobní služba - jiná služba - výsledek jiné činnosti podniku Schéma postavení polotovaru, výrobku, obchodního zboží činnosturčeno pro výrobní obchodníodběratele další zpracování obchodní zboží výrobek polotovar

12 Kvalita výrobku - normy jakosti - zmetek, odpad - opraviteln é zmetky - neopraviteln é zmetky - technick á kontrola

13 Standardizace ve výrobě Technicko hospod á řsk é normy (THN) Cíl standardizace: snížit rozmanitost a nahodilost v řízeném procesu, zajistit jednoznačnost výkladu přijatých rozhodnutí, přístupů a použitých prvků. Jednotlivé oblasti standardizace A. Standardizace řídícího procesu Ø Standardy pro z á kladn í organizačn í vztahy podniku (organizačn í normy) Ø Standardy pro d í lč í činnosti Ø Standardy pro principy k ó dov á n í a č í seln í ky

14 B. Standardizace věcných vstupních prvků výrobního procesu Ø Materi á lov é standardy Ø Standardy strojů a zař í zen í Ø Standardy n á strojů, n á řad í a př í pravků C. Standardizace činnost í a způsobů přeměn ve výrobn í m procesu Ø Standardy technick é př í pravy výroby, mont á žn í ch postupů (technick é normy ) Ø Standardy technologických postupů (technologický předpis) Ø Standardy pracovn í ch postupů (pracovn í předpis)

15 D. Standardizace vztahů ve spotřebě a využití výrobních činitelů - normy spotřeby materi á lu a energie - normy kapacit - normy času a pr á ce prvekukazatel skutečné úrovně THN materiálměrná spotřeba materiálu norma spotřeby materiálu (stechiometrická měrná spotřeba) energieměrná spotřeba energienorma spotřeby energie výrobní zařízení výkon výrobního zařízení časové využití celková produkce výkonnost výrobního zařízení využitelný časový fond výrobní kapacita pracovnícivýkon dělníkavýkonové normy

16 Základní vlastnosti THN: - konkr é tn í - specifick é - dynamick é - re á ln é - technicky i ekonomicky odůvodněn é - aktu á ln í Použití THN: - pro dosažen í kvalitn í produkce a pl á novaných n á kladů - při pl á nov á n í výroby - při sestavov á n í pl á nových kalkulac í - při tvorbě pl á nu n á kupu surovin a materi á lů - při optimalizaci velikosti z á sob - jako podklad pro hodnocen í výsledků motivace pracovn í ků ve výrobě Zdroj informací

17 Materi á l ve výrobě  základní materiál, surovina  pomocný materiál  katalyzátory - speciální prostředky Tok materiálu výrobním procesem materiál výrobní zásoby výrobní proces hotové výrobky na skladě rozpracovaná výroba polotovary rozpracovaná výroba nedokončená výroba

18 Tok materi á lu výrobn í m procesem L á tkov é bilance - sledov á n í využit í materi á lu ne výrobě - druhotný odpad, zmetek, ztr á ty Forma l á tkov é bilance - bilančn í tabulky - sch é ma toku materi á lu výrobou

19 Látková bilance 2-naftolu ve výrobě kyseliny G a R vstupkg kg jako 2-naftol výstupkg kg jako 2-naftol 100100,0sůl kyseliny G137,065,9 filtrát po čištění kyseliny G 10,55,1sůl kyseliny R41,919,9 ztráta v louzích (jako 2-naftol) 7,2 ztráta v pracích vodách 10,9 5,2 nezjišt. ztráty a bilanční chyby 6,9 celkem105,1celkem105,1

20 2-naftol 100 chyby 6,9 filtrát 5,1 sůl G surová 65,9 filtrát 32,3 prací voda 2,0 filtrát 5,1 louhy 7,2 prací voda 5,2 sůl R 19,9 sůl G 60,8

21 2-naftol 100 Sůl G 65,9 Sůl R 19,9 prací voda 5,2 nezjištěné ztráty 6,9 louhy 7,2 filtrát 5,1

22 Ukazatele využit í materi á lu  měrn á spotřeba materi á lu (s ij )  stechiometrick á měrn á spotřeba (s ij (st) )  měrný výtěžek (q ij )  stechiometrický měrný výtěžek (q ij (st) ) kde S i … množství spotřebované i-té suroviny Q j … množství vzniklého j-tého výrobku

23  výtěžnost (v)  stupeň konverze (k) kdeSi … množství nově vstupující suroviny Sc … množství cirkulující suroviny

24  měrná ztráta (z) kde sij … měrná spotřeba sij (st) … stechiometrická měrná spotřeba  určení hodnot ztrát z materiálových bilancí

25 Sdružen é výroby (vznik á v í ce výrobků)  skupinová měrná spotřeba (s i ) kde: Si … množství i-té suroviny v procesu Qj … množství získaného produktu j Qv … množství vedlejšího produktu Qz … množství produktu zvoleného za základní ∑Q … celkové množství produkce

26 Š těpen é výroby (několik výrobn í ch stupňů)  měrný výtěžek nebo spotřeba vztažená k základní surovině (q z ),(s iz ) kde: ∑Q …celkové množství produktu získaného v jednotlivých výrobních stupních S z … spotřeba základní suroviny S i …spotřeba i-té suroviny

27 Š těpen é výroby (několik výrobn í ch stupňů)  souhrnná měrná spotřeba (s ik ) Sch é ma výpočtu měrných spotřeb ve stupňovitých výrob á ch kde: ∑S …celkové množství suroviny potřebné pro výrobu produktu Qk s ik …je měrná spotřeba této suroviny v jednotlivých výrobních stupních Q k …množství produktu získaného v k- stupních výroby S0S0 stupeň 1 Q1Q1 stupeň 2 … stupeň k QkQk

28 Funkce norem spotřeby materi á lu a jejich tvorba A. Funkce norem: Ø Pl á nov á určen í předpokl á dan é spotřeby materi á lu na pl á novanou produkci kdeSi … předpokládaná spotřeba materiálu i za dané období na produkci Qj Nsij … norma spotřeby i-tého materiálu na j-tou produkci

29 Určen í potřeby př í sunu materi á lu na sklad - potřeba dod á vek Pi kde Pi …potřeba přísunu i-tého materiálu do skladu na období td pro zajištění Qj Si…= předpokládaná spotřeba materiálu i v období td Zi…zásoba i-tého materiálu – skutečná, zjištěná ve skladu ke dni propočtu Pi Doč.i …očekávané dodávky i-tého materiálu ode dne propočtu do počátku období td …předpokládaná spotřeba i-tého materiálu na celou produkci ode dne propočtu do počátku období td td …počet dnů v období Nzči(opt) …časová norma optimální zásoby i-tého materiálu ve skladu na počátku období td (o časových normách v kap. 11.7) …jednodenní spotřeba i-tého materiálu v období td

30 Ø Dal ší funkce norem spotřeby:  operativn í  stimulativn í  vymezuj í c í Tvorba norem: Z á kladn í m předpokladem pln é ho uplatněn í norem spotřeby je stanoven í :  Přesné specifikace výchozího materiálu  Jednoznačné stanovení normy spotřeby v příslušné měrné jednotce  Určení základních technologických podmínek, pro které norma platí

31

32

33

34

35

36

37

38


Stáhnout ppt "Výrobní proces.  Výroba je z á kladn í činnost í výrobn í ho podniku  Výrobn í proces = proces přeměny vstupů na výstupy za ú čelem tvorby nov é hodnoty."

Podobné prezentace


Reklamy Google