Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků"— Transkript prezentace:

1 Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků
Mgr. Vendula Pírková odbor vědy a vzdělávání Praha, 6. květen 2010

2 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)
OPLZZ vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v programovacím období OP LZZ obsahuje šest prioritních os a je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesní vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

3 Systém možností podpory OPLZZ
Individuální projekty (IP) - systémové individuální projekty Systémové řešení národních politik a programů zaměřených na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, navržení nových a zefektivnění stávajících systémů. Zaměření IP Ministerstva zdravotnictví Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků – lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří vykonávají povolání zdravotnického pracovníka a pracovníka ve zdravotnictví.

4 Oblasti podpory OPLZZ relevantní pro oblast zdravotnictví
Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků Podporované aktivity: další profesní vzdělávání zaměstnanců podpora systémů motivace a aktivizace zaměstnanců specifické formy vzdělávání (individuální projekty MZ ČR) Cílová skupina: zdravotničtí pracovníci - zaměstnanci dle zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.

5 Individuální projekty odboru VZV
Cíl projektu rozvoj systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů, rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců – zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví rozvoj celoživotního vzdělávání, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví podpora vzdělávání školitelů s ohledem na inovace a ekonomiku založenou na znalostech a schopnost reagovat na moderní trendy poskytování zdravotní péče

6 Celoživotní vzdělávání
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost ,- Kč Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařských, nelékařských a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na profesní vzdělávání: celoživotní vzdělávání ,- Kč Projekt komunikace – komunikace: zdravotník - pacient v dovednostech ,- Kč

7 Cílová skupina Lékařští zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři a farmaceuti) ve zdravotnických zařízeních přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy Lékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy Manažeři (zdravotníci - lékaři) v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy Nelékařští zdravotničtí pracovníci v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy Nelékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních na území ČR mimo území Hl. města Prahy Manažeři (zdravotníci - nelékaři) a další pracovníci ve zdravotnictví ve zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy

8 Cíl a záměr MZ ČR: prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků tvorby vzdělávacích programů pro zaměstnance zdravotnických zařízení podpory systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů vedoucí k motivaci a aktivizaci zdravotnických pracovníků a k podpoře dalšího vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství udržení a zvýšení obecných pracovních kompetencí pracovníků ve zdravotnictví

9 MZ ČR bude realizovat Projekt 1
Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech Počet všech podpořených v rámci projektu Projekt 2 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Počet všech podpořených v rámci projektu 2 – 6 295

10 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty
1) Vzdělávací program Certifikovaný kurz v lékařském oboru Cílem je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob v oborech, ve kterých je nutné získat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. 2) Vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Určeno především pro střední management v přímo řízených organizacích MZ ČR s cílem seznámit se se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifiky ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení. 3) Vzdělávací program Poskytnutí Neodkladné nemocniční péče (ATLS) Cílem kurzů je opakované proškolování zdravotnických týmů zejména na urgentních příjmových ambulancích lůžkových zdravotnických zařízení a zavádění norem multidisciplinární péče v akutním stádiu život ohrožujících stavů.

11 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty
Vzdělávací akce - Konference a semináře pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů, formou celoživotního vzdělávání. 5) Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro lékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací s cílem zvýšení kvalifikace zdravotníků v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. 6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře Cílem kurzů je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zubních lékařů, pracujících v sektoru zubní péče.

12 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky
Vzdělávací program Certifikovaný kurz pro nelékařské povolání Cílem absolvování je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost k úzce vymezené činnosti v oborech dle zákona č. 96/2004 Sb. Vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Určeno především pro management v přímo řízených organizacích. Vzdělávací program umožní pracovníkům z řad managementu lůžkových zdravotnických zařízení seznámit se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifikou ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení.

13 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky
3) Vzdělávací program Akreditované kvalifikační kurzy Zaměřeno zejména na stabilizaci zdravotnického personálu. Kurz bude považován za zvyšování kvalifikace účastníka podle zákona č. 96/2004 Sb. a bude připraven pro tyto obory: Všeobecný sanitář, Sanitář pro operační sál, Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, Sanitář pro zařízení lékárenské péče, Sanitář pro laboratoř a transfůzní oddělení, Sanitář pro autoptické oddělení nebo pitevnu, Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Radiologická fyzika, Radiologická technika, Zdravotně sociální pracovník a Masér. 4) Vzdělávací akce Konference a semináře pro nelékařské obory Kontinuální profesní vzdělávání, které zajistí zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské obory průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídající získané odbornosti. Obsah konferencí a seminářů bude zaměřen na prohloubení a obnovení znalostí a dovedností pro vykonávané činnosti v souladu s kreditním systémem pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

14 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky
Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací S cílem zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. 6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Hlavním cílem této aktivity je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v sektoru zubní péče.

15 Náklady lze pokrýt na ... Na co: odměny školitelů pronájmy prostor
učební pomůcky náklady zdravotnického zařízení praktické stáže Pro koho: Lékařští a nelékařští zdravotničtí pracovníci

16 REZIDENČNÍ MÍSTO - DEFINICE
Rezidenčním místem je školicí místo na akreditovaném pracovišti - lékaři, může být i neakreditované - nelékaři které je spolufinancováno ze státního rozpočtu.

17 FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Poprvé uzákoněna povinnost státu spolufinancovat atestační vzdělávání – Systém rezidenčních míst standardní v jiných vyspělých zemích Každý rok vypsáno minimálně tolik rezidenčních míst, kolik skončí studentů lékařských fakult

18 Financování specializačního vzdělávání lékařů
Za účelem podpory specializačního vzdělávání lékařů ze státního rozpočtu byl v roce 2009 spuštěn dotační program Ministerstva zdravotnictví REZIDENČNÍ MÍSTA Specializační vzdělávání Rok Rok 2010 ,-Kč ,-Kč = ,-Kč

19 Rezidenční místa jsou financována ze zákona:
lékařská povolání - zákon č. 95/2004 Sb. Výběr rezidenta je stanoven vyhláškou: vyhláška o rezidenčních místech č. 186/2009 Sb. Postup je stanoven: Metodika pro žadatele o dotaci na RM

20 FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Co jsou rezidenční místa pracovní místo lékaře zařazeného do specializace = školící místo; školící místo dotované ze státního rozpočtu = rezidenční místo Druhy nákladů, na které lze dotaci použít mzdové náklady rezidenta na celou dobu specializačního vzdělávání další náklady spojené se specializačním vzděláváním (př. odměna školitele, materiál aj.)

21 FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Kdo může žádat o dotaci na rezidenční místo? akreditované zdravotnické zařízení (lékařští zdravotničtí pracovníci) Kdo hodnotí žádosti? - akreditační komise – předem stanovená pravidla hodnocení

22 Rezidenční místa – stávající stav
+ platové nárůsty Rok ,5% +3, 5%

23 REZIDENČNÍ MÍSTA – nyní
Druhy nákladů, na které lze použít dotaci na Rezidenční místo : mzdové náklady rezidenta na celou dobu specializačního vzdělávání = min. 55% z celkové výše dotace další náklady spojené se specializačním vzděláváním - odměna školitele = max. 20% z celkové výše dotace - materiálové náklady (oděv, obuv) náklady na realizaci povinných částí VP ve smluvním zařízení dotace je vyplácena zdravotnickému zařízení

24 REZIDENČNÍ MÍSTA – příklad využití finančního příspěvku
Příklad využití finančního příspěvku, jestliže je dotace na 1 rezidenta ,- Kč Dotace je 500 000,-Kč – bude využita především na první dva roky . První rok je tedy 220 000,-Kč a z toho: Školitel ,-Kč měsíčně Školenec 15 000,-Kč měsíčně Kurzy, materiální náklady apod. 2 000,-Kč

25 změny! REZIDENČNÍ MÍSTA
Ministerstvo zdravotnictví připravuje v dotačním programu rezidenční místa změny! Zamyšlené úpravy jsou připravovány na základě dvouletých zkušeností s programem rezidenčních míst a na základě reakcí odborné veřejnosti na stávající model rezidenčních míst.

26 REZIDENČNÍ MÍSTA – úprava MZ ČR
Cíle plánované úpravy RM: Přesunutí části dotace půjde přímo konkrétnímu rezidentovi. Zajištění minimální částky 5000,- Kč měsíčně pro rezidenta, a dále ještě i její procentuální navýšení s ohledem na konkrétní výši dotace v konkrétním oboru pro daný rok. Dotace bude měsíčně vyplácena na účet rezidenta. Zaměření využití dotace na specializační vzdělávání v rámci základního kmene.

27 Rezidenční místa – úprava MZČR
11/12 platová třída + dotace z RM nárůst + 25%

28 REZIDENČNÍ MÍSTA – změna Fakta
fakt Specializační průprava – probíhá v zaměstnaneckém poměru, proto náleží rezidentovi odměna (plat, mzda) dle Z. č. 95/2004 Sb. fakt povinnost ZZ dodržovat Zákoník práce fakt rezident je vykonavatelem činností v ZZ (není navíc) Z toho vyplývá nutnost: 1. Dodržení zákonů – rezident bere plat za vykonanou práci. 2. Dotace z RM – je navíc k platu tzv. „stipendium“ 3. Příjem rezidenta – plat ,- Kč

29 Povinnosti rezidenta 1. Splnit všechny požadavky vzdělávacího programu
2. Složit atestační zkoušku po době trvání specializačního vzdělávání zvýšeném o 3 roky 3. Vykonávat zdravotnické povolání po dobu nejméně 5 let od data ukončení specializačního vzdělávání na území ČR v oboru, ve kterém získal specializovanou způsobilost. Je však možno absolvovat stáž, a to i v zahraničí. 5. Ministerstvo rozhodne od upuštění od sankce, pokud splnění povinnosti bránila nepředvídatelná překážka

30 REZIDENČNÍ MÍSTA Žádost o dotaci
Žádost o dotaci bude nadále podávat akreditované zařízení. Akreditační komise zhodnotí žádosti po odborné stránce a předloží návrh hodnocení včetně návrhu pořadí žádostí Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o přidělení dotace.

31 REZIDENČNÍ MÍSTA – plánovaná úprava
Čerpání dotace Vybraný uchazeč se stává rezidentem okamžikem uzavření stabilizační dohody s Ministerstvem zdravotnictví. Zároveň bude vydáno rozhodnutí pro více účastníků řízení (akreditované zařízení a pro rezidenta/y) o poskytnutí dotace, s uvedením konkrétní výše dotace. Tím uvedená část dotace půjde „přímo za rezidentem“ na jeho účet. Ministerstvo zdravotnictví zastaví čerpání dotace, pokud rezident skončí pracovní poměr v akreditovaném zařízení s rezidenčním místem.

32 RM – ČASOVÁ OSA časová posloupnost v procesu RM zůstává zachována
Vydání Metodiky a stanovení počtu RM Zveřejnění seznamu vyloučených žádostí a uveřejnění na webu MZ Rozhodnutí MZ o námitkách Zveřejní rozhodnutí vybraným uchazečům na webu MZ Lékaři - ukončení 2 kola VŘ a deadline pro zaslání finančních plánů 31.12. 28.3. 2.5. do 30.11. 26.2. 2.4. 1.6. do 14 po zveřejnění 30.9. Deadline pro podání žádostí Lhůta pro podání námitek (do 5 dní ode dne uveřejnění) Návrh hodnocení AK Vyhlášení VŘ Lékaři - výběr rezidenta 1 kolo VŘ

33 Financování vzdělávání
Před rokem 2006 Vysoká škola Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání 0 Kč 0 Kč NYNÍ 4 700 zdravotníků zdravotníků Vysoká škola Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google