Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie a nové příležitosti pro malé a střední podnikání v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie a nové příležitosti pro malé a střední podnikání v ČR"— Transkript prezentace:

1 Strategie a nové příležitosti pro malé a střední podnikání v ČR
Rozhodnutí o založení vlastní existence Podnikání v rámci strategických aliancí Přelom 20. a 21. stol. – záchranné prvky konkurenceschopného podnikání 3.1. Klastrové iniciativy 3.2. Venkovská turistika, agroturistika, ekoagroturistika 3.3. Inovační podnikání

2 Strategie MSP – co to je? Jaká je cesta? Jaký je obsah?
Cíl a jeho metriky Co udělat? Klíčové výstupy STRATEGIE finance čas a kvalita Analýza vnitřního a vnějšího okolí; identifikace rizik Jak toho dosáhnout Organizační struktura; kompetence Kontrola proveditelnosti

3 Strategie Strategie vyjadřuje základní představy o tom, jakým způsobem má firma dosáhnout požadovaného stavu své existence, tedy stanovených cílů. Koho je strategické řízení v organizaci základním úkolem? Jak charakterizovat strategické řízení? Je to soubor aktivit, které jsou zaměřené na časově dlouhodobý soulad mezi posláním, dlouhodobými cíly a disponibilními zdroji organizace. Jak probíhá implementace strategického řízení v organizaci?

4 Fáze procesu strategického řízení:
Posloupně se opakující fáze procesu strategického řízení jsou na základě vymezení poslání, cílů a analýzy prostředí firmy následující: strategická analýza, generování možných řešení, optimalizace řešení a výběr strategie, implementace strategie, hodnocení realizace strategie.

5 Alternativní směry strategického rozvoje
Strategii expanze - vhodná v situaci před stádiem zralosti. Strategii útlumu, omezení - bývá používána, když se podnik nachází v klesajícím stádiu životního cyklu, při klesající poptávce po jeho produktech. Strategii stability – je typická pro podniky ve stádiu zralosti svého vývoje. Kombinovanou strategii – týká se již spíše větších podniků, kdy podnik např. využívá různé strategie pro jednotlivé strategické jednotky (tzv. souběžné kombinování strategií)..

6 Strategie dle M.E. Portera
Prof. M. E. Porter vychází při definování tří obecných strategií z principů zdolávání pěti konkurenčních sil jimiž jsou: konkurenti v odvětví, dodavatelé, substituty, odběratelé a potenciální nové vstupující firmy.

7 Obecné strategie jsou dle Portera
Prvenství v celkových nákladech (tato strategie byla běžnou v 70tých letech 20. stol.). Diferenciace je strategií, která je zaměřena na odlišení produktu (výrobek, službu) Soustředění pozornosti je strategií, kdy se firma zaměří na konkrétní skupinu odběratelů, segment výrobní řady, geografický trh.

8 Jak definovat cíl strategie?
Smyslem podnikání není být nejlepší. Co to znamená být nejlepší? Nejlepší podnik neexistuje. Jestliže nelze specifikovat nejlepší podnik, nelze ani stanovit způsob jak něčeho tak imaginárního dosáhnout. Strategie je tedy o „konkurenční výhodě“, jak se skrz svou jedinečnost odlišit od konkurence.

9 Defektní koncepty strategie
Aspirace (usilování) o … „Naší strategií je být první, druhý…“; „Naší strategií je náš růst…“; „Naší strategií je stát se světovým lídrem…“. Popis postupu, jako např.: „Naší strategií je fúze, spojení se někým významným v odvětví…“; „ -//- je zmezinárodnění…“; „ -//- je spojení, sloučení, konsolidace…“; „ -//- je využívání principů outsourcingu…“. Vize, představa „Naší strategií je vyjít vstříc potřebám zákazníků..“; „ -//- je nabízet nejlepší výrobky…“; „ -//- je věnovat se technologiím pro pokrok lidstva…“.

10 Zamyslete se … Jak nastavit ty správné cíle?
Cíl musí být měřitelný! Cíl musí vyhovovat specifickým požadavkům existence dané organizace a je omezen časem, náklady a požadavky na kvalitu. Jak měřit ziskovost strategie? Hodnocením ekonomického výkonu! Návratností investovaného kapitálu. Udržitelný růst tržeb firmy.

11 Hodnototvorný řetězec
Rámec podnikání pak podává tzv. „hodnototvorný řetězec“. Pozor, každá firma provádí jiné aktivity a má tento hodnototvorný řetězec jiný, tedy každý hodnototvorný řetězec je originální.

12 Otestování dobré strategie
nabízí jedinečnou hodnotu ve srovnání s jinými organizacemi. Je zasazena do odlišného na míru upraveného hodnototvorného řetězce dané organizace. Je zde zřejmé kompromisní řešení s výběrem co nebude uskutečňováno (počítá se s nezbytností „dělat kompromisy“), organizace nemůže být jedinečná ve všech aspektech podnikání. Do strategie jsou integrovány všechny aktivity (součásti hodnototvorného řetězce). Strategický „rukopis“ je neměnný, management musí být své strategii věrný, byla zpracována na základě kvalitní analýzy.

13 Strategie podnikání Malé a střední podniky lze klasifikovat jako podniky se strategií: inovační, informačních technologií, využívání nik – zaplňování mezer, vytváření či zapojení se do formálních podnikových sítí, vytváření skupin podniků, tzv. klastrů, využívání rizikového kapitálu.

14 Zdrojem odlišností podniku je:
jeho hmotný a nehmotný majetek (finanční prostředky, investiční a technologický majetek, lidský potenciál, jméno podniku, pověst, patenty, technologické a marketingové know-how, apod.), dovednosti a znalosti managementu podniku (organizační struktura a řídící systém). Z pohledu hrozby napodobení předností podniku jeho konkurencí lze konstatovat, že je snazší napodobit strukturu majetku než dovednosti a znalosti (schopnosti podniku).

15 Ad 1 Rozhodnutí o založení vlastní existence
Formulace podnikatelského záměru. Nový podnik nebo koupě již existujícího? Podnikatelský plán.

16 Formulace podnikatelského záměru
I. Zahájení podnikání „z ničeho“ Napodobení existujícího nápadu. Odtržení od mateřské firmy. Podnikatel staví na vlastní zkušenosti. Umění, řemesla a vynálezy. Podnikání postavené na koníčcích a sportu. II. Zahájení podnikání přímým prodejem. III. Podnikání formou franšízy. IV. Koupě zavedeného podniku. V. Ready-made firmy. VI. Odtržení výsledků VaV, tzv. spin-off. VII. Podnikání ve strategických aliancích.

17 Přímý prodej Přímý prodej = když výrobce obchází maloobchodníky a prodává zboží přímo spotřebiteli. Varovné signály: Společnost slibuje, že rychle zbohatnete. Výrobky jsou neprodejné, neatraktivní, jejich cena přemrštěná a kvalita nízká. Vy sami byste si tyto výrobky nikdy nevybrali. Není dostatečně jasné, co od společnosti budete dostávat, dokud neuskutečníte první platbu. Výdělek je postaven hlavně na náboru nových distributorů, ne na prodeji skutečných výrobků. Společnost od Vás vyžaduje pevně stanovené a pravidelné platby. Společnost působí příliš krátkou dobu.

18 Podnikání formou franšízy
Jedná se v podstatě o kopírování podnikání někoho jiného, s jeho plným souhlasem a podporou v rámci licenčního ujednání, kterému se říká franšíza. Poskytoval franšízy (franchisor) Vám dovoluje používat obchodní jméno, poskytuje školení, podporu, zkušenosti, … Vy, jako uživatel licence, musíte poskytovateli zaplatit „vstupní poplatek“, dále pak průběžně platit licenční poplatky. Jedná se o rychlý nástup do podnikání, který je většinou finančně velmi náročný.

19 Ad 2 Podnikání ve strategických aliancí
Základním cílem každé strategie podniku je zlepšení či alespoň udržení jeho výkonnosti. Významnou roli při zvyšování ziskovosti hraje kombinace tržního podílu firmy a kvalita výrobků a služeb. Lze konstatovat, že podniky s vyšším podílem na trhu (v situaci malých a středních podniků i v rámci propojení podniků do sítí) mají k dispozici více peněžních prostředků na vědecko-technický rozvoj a inovace.

20 Strategické aliance Aliance znamená spojenectví, které může vzniknout různým způsobem a na různé úrovni. Mohou vzniknout i sítě strategických aliancí, průmyslové okrsky či průmyslové klastry. Uvedené typy spolupráce podniků mají společné důvody vzniku, a to: spolupráci či propojení mezi firmami, aglomerační výhody, sociální kapitál, transfer a šíření technologií.

21 Sdružování podniků Sdružení podniků vznikají spojením původně právně a hospodářsky samostatných podniků do větších hospodářských jednotek. Když nedojde k odstranění jejich právní samostatnosti a hospodářské autonomie = funkční sdružení tedy kooperace. Jestliže na základě smluvních vazeb dochází k omezení samostatnosti hospodářské činnosti, přičemž právní samostatnost podniků je zachována potom se jedná o koncentraci.

22 Koncentrace výroby Herfindahlův index pro vyjádření úrovně koncentrace, kde Si … tržní podíl i-té firmy v %. Koncentrace ekonomických subjektů odvětví může vézt k omezení hospodářské soutěže. Spojením vzniklý subjekt nesmí přesáhnout 30 % obratu na relevantním trhu.

23 Obvyklé formy externího partnerství & strategické aliance (spojenectví)
příležitostná komunikace a nahodilá spolupráce neformální spolupráce se sdílením informací preferování dodavatelé a odběratelé dohody o společném zajištění výroby, montáže a odkupu dohody o sladění manažerského, marketingového a obslužného jednání joint ventures zaškolení, dohled, odborná pomoc franšíza licenční dohody outsourcing fúze akvizice

24 3. Přelom 20. a 21. století Vybrané záchranné prvky konkurenceschopného podnikání
Klastry a klastrové iniciativy M. Porter definuje „klastry“ jako geografickou koncentraci propojených podniků a institucí v určité oblasti. Podporovány od roku 2004(z OPPP – Klastry); V období z OPPI; Inovační podnikání; Venkovská turistika.

25 3.1.Sítě, průmyslové okrsky a klastry
Charakterist. znaky seskup. Síť podniků Průmyslové klastry Průmyslové okrsky Význam přístup firem ke specializovaným službám přitahují specializované služby do regionu dělba práce v rámci malého a středního podnikání Forma členství omezené otevřené Formalizace ano, smluvní dohody ne, postavena na společenských hodnotách ne, ale úloha institucí (poradenských, státních apod.) Založeny na kooperaci kooperaci i konkurenci Zaměření /podporuje/ na společné projekty složitých výrob generování poptávky v podobných či příbuzných odvětvích na schopnost MSP inovovat Charakter pod. subjektů v seskupení společné podnikatelské cíle společné vize, geografická koncentrace propojených podniků a institucí v určité oblasti průmyslu geograficky lokalizované malé a střední podniky s podobnou či příbuznou činností a cíly

26 Schéma klíčových prvků výkonného klastru
Likvidace odpadu Voda Územní plány Obchodní asociace Vzdělávání v odvětví Energie Přístavy PPP Železnice komunikace Poradenské agentury Odbory Silnice Letiště Profesionální asociace

27 Identifikace existence klastru

28 Mapa automobilového klastru

29 3.2. Inovační podnikání Pojem INOVACE
Inovační podnikání je chápáno jako soubor podnikatelských aktivit specializujících se na soustavnou realizaci inovací. Ve vztahu k výzkumu a vývoji je předmětem podnikání uvádění výsledků vědy a výzkumu do komerční zralosti, tj. na trh. Významným nástrojem k tomu je transfer technologií. Náročnou otázkou je ochrana duševního vlastnictví, a to společně se schopností komunikace firmy nejen „uvnitř“, ale i „ven“. Podpora podnikání: OPPI, RP EU

30 3.3. Venkovská turistika – typické rysy
Malé ubytovací kapacity. Komorní, rodinné prostředí. Doporučení ubytovávat maximálně 10 osob (možnost podání snídaní v rámci volné živnosti - ubytovací služby). Převažující klientela - rodiny s dětmi. Hospodářský dvůr se zvířaty - farmářská rodina a její specifické zázemí. Vstřícnost k hostům - hosté jako součást rodiny farmáře.

31 Typy ubytovacích zařízení ve venkov. t.
Kategorie ubytování v soukromí (pronájem místností, bytů, rodinných domů, rekreačních objektů - chalup, chat, srubů ap.) - ubytování ve stavbách, které neodpovídají kategoriím ubytovacích zařízení ubytovacích zařízení dle vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu Kategorie: hotel, penzión (vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu) hotel - hromadné ubytovací zařízení penzión - hromadné ubytovací zařízení minimálně 10 pokojů určených k přechodnému ubytování u obou typů ubytovacích zařízení penzión může být součástí objektu, který slouží jinému účelu

32 Proč preferuje venkovská turistika ubytování v soukromí ?
Typický charakter venkovské turistiky decentralizované ubytování s omezenou kapacitou komorní, téměř rodinné zázemí pochopení pro individuální aktivity turistů ohleduplný vztah k přírodě a krajině Těmto podmínkám plně vyhovuje právě kategorie ubytování v soukromí. Z kategorie hromadných ubytovacích zařízení je pak nejvhodnější kategorie penzión.

33 Nová forma venkovské turistiky
Agroturistika = forma venkovského cestovního ruchu s přímým vztahem k zemědělským prostorám a pracím. Specifickým typem agroturistiky je eko-agroturistika, která je zaměřena na pobyty turistů úzce spojené s ekologickým zemědělstvím. Ekologičtí zemědělci neznečišťují prostředí, neboť nepoužívají zemědělské chemikálie, nevyrábí nadprodukci, a protože výnosy plodin a užitkovost zvířat jsou nižší, vytváří pracovní příležitosti, (ekologické hospodaření je pracnější). Přispívají tím k vyšší přidané hodnotě produkované na venkově, a tím nepřímo k udržení osídlení venkova.

34 Systém služeb pro podnikatele v oblasti venkovské turistiky
Informační, poradenské a vzdělávací služby Výstavy a veletrhy cestovního ruchu Státní program podpory cestovního ruchu Operační programy ve vazbě na Strukturální fondy EU: Regionální operační programy OPPI – v oblasti energetických zdrojů (MPO) Program rozvoje venkova ČR (MZe)

35 Doporučené zdroje informací:


Stáhnout ppt "Strategie a nové příležitosti pro malé a střední podnikání v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google