Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Úvod do zkušebnictví a řízení jakosti staveb II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Úvod do zkušebnictví a řízení jakosti staveb II."— Transkript prezentace:

1 Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Úvod do zkušebnictví a řízení jakosti staveb II.

2 Procesy a systémy Proces – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Systém – soubor vzájemně souvisejících a vzájemně působících prvků Produkt - výsledek procesu

3 DOBA TRVÁNÍ PROCESU OPERACE ÚLOHA KROKMEZIOPERAČNÍ KONTROLA PRODUKT VÝSTUP VSTUPY ČINNOST 1. ČINNOST 2. ČINNOST 3. ROZHRANÍ PROCESU ROZHRANÍ PROCESU REGULÁTORY PROCESU ZDROJE PROCESU DODAVATELÉFINANCESTROJE PRACOVNÍCI Schéma technického procesu a jeho členění

4 Uplatnění zpětné vazby při řízení procesu D. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ČINNOSTI VSTUPYVÝSTUPY B. REALIZACEA. STANOVENÍ CÍLŮ C. MĚŘENÍ A HODNCENÍ

5 Otevřený systém METODIKA TVORBY SYSTÉMU ABSTRAKTNÍ MODEL MODELOVÁNÍ MODEL VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ IMPLEMENTACE DO SYSTÉMU IDENTIFIKACE SYSTÉMU SYSTÉMOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA SYSTÉMOVÁ ANALÝZA CÍL SYSTÉMU STRUKTURA SYSTÉMU VAZBY PRVKY TVORBA SYSTÉMU REÁLNÉ ČINNOSTI A PROCESY ČINNOS TI PROCE S SYSTÉ M INTERAKCE S OKOLÍM PARAMETRY SYSTÉMU VYTVÁŘENÍ FUNKČNÍCH PRVKŮ A VAZEB KOORDINACE PRVKŮ SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP ETAPY

6 Hodnocení procesů a systémů Měření a monitorování výkonnosti systému Využití statistických metod - histogramy - regulační diagramy - bodový diagram,regresní analysa - statistická přejímka

7 SCHÉMA SYSTÉMU ZKOUMÁNÍ SYSTÉMU ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU  IDENTIFIKOVÁNÍ PROCESŮ  VAZBY MEZI PROCESY SYSTÉM VZÁJEMNĚ PROVÁZANÝCH PROCESŮ VÝSTUP SYSTÉMU ověřování procesůměření a monitorování výkonnosti systému TEST ZNAKŮ JAKOSTI VÝSTUPU efektivnost, účinnost procesů zvyšování účinnosti řízení systému efektivnost, účinnost organizace Optimalizace systému  měření spokojenosti zákazníka  interní audity  finanční kontrola  metody sebehodnocení

8 Hodnocení výsledků měření Proces měření Měřicí zařízení Rozlišující vlastnost – znak inherentní je neoddělitelně spjat (pevnost betonu) Přiřazené znaky (např.cena výrobku)

9 Proces měření Kvalita vstupů – jakost vzorků, soubor vzorků Opakovatelnost procesu měření - hodnocení výsledků získaných v jedné laboratoři na jednom materiálu Reprodukovatelnost procesu měření – hodnocení výsledků získaných v různých laboratořích na jednom materiálu Chyby měření – hrubé,systematické, nahodilé rozdíl výsledku měření od skutečné hodnoty Nejistota měření – interval hodnot v kterém leží správná hodnota

10 Chyby měření Hrubé – omyly v odečtu, záznamu hodnot měření, nedodržení postupů, Prevence – plán jakosti procesu Systematické – chybná metoda, odchylka měřidla Prevence – nezávislá kontrola, metrologie Nahodilé – náhodné příčiny nelze vyloučit Prevence – statistická analýza, pravděpodobnostní metody

11 Stanovení nejistot měření U Chyba měření – odchylka od skutečné hodnoty Nejistota měření – interval hodnot uvnitř leží správná hodnota Zápis výsledků měření Y = y ± U Př. - veličina 146,732 - nejistota 8,484

12

13 Charakteristická pevnost f ck Pevnostní třída betonu podle ČSN EN 206 – 1 Příklad C 25/30 válcová/krychelná

14 Statistické hodnocení náhodných chyb Pravděpodobná chyba veličiny Gauss – vlastnosti normálního rozdělení Přesnost – počet vzorků n –Velmi malý výběr n = 3 – 16 vzorků –Malý výběrn = 17 – 99 vzorků –Velký výběrn ≥ 100 výsledků

15 Význam počtu zkoušek pro stanovení charakteristické hodnoty Základní soubor Výběrový soubor Charakteristická hodnota Xk = mx ( 1 – kn Vx ) pro n = 5 je kn = 2,33 n = 15 kn = 1,84 n = 50 kn = 1,64

16 Příklady histogramů Normální zvonovitý tvar vyjadřuje pouze působení náhodných vlivů Asymetrický tvar může vyjadřovat objektivní závislost četnosti hodnot znaků kvality, ale také analýzu s použitím neúplných dat Bimodální dvouvrcholový tvar může signalizovat smíchání dvou statistických souborů dat Dvojitý tvar s dvěma izolovanými skupinami sloupců může být způsoben chybami při měření nebo při přepisování dat

17 Histogram s tolerančními mezemi Jsou – li do histogramu zakresleny toleranční meze, získáme ihned představu o kvalitě znaku nebo procesu Histogram A definuje proces vyhovující dolní toleranční mezi, ale proces nehospodárný s velkou mírou variability Histogram B odpovídá procesu nevyhovujícímu Histogram C definuje statisticky stabilní proces

18 Bodové diagramy

19

20

21 Regulační diagramy

22 Přejímací plány materiálů

23 Statistická přejímka Postup zaměřený na přejímací kontrolu produktů Cíl – odhadnout stav jakosti dodávek a rozhodnout o přijetí, či zamítnutí přejímané dodávky – dle předem stanovených přejímacích pravidel (dohodnuté podmínky s odběratelem).

24 Přejímací plán – jednoznačné pravidlo pro provedení rozhodnutí o přijetí, či zamítnutí přijímané dodávky. Kombinace rozsahu výběru, který se má použít a příslušných přejímacích kritérií pro dodávku. Rozsah výběru – počet jednotek ve výběru – n. Přejímací kritérium – přejímací číslo Ac (Accept number) nejvýše přípustný počet neshodných jednotek. Zamítací číslo – Re (rejection number) nepřípustný počet neshodných jednotek ve výběru.

25

26 Operativní charakteristiky – OC křivky Je grafickým vyjádřením pravděpodobnosti L, že bude přijata dodávka s podílem p neshodných jednotek aplikovaného přejímacího plánu (n, Ac)

27

28 Rizika související se statistickou přejímkou p1 – přípustný podíl neshodných jednotek v dodávce p2 – nepřípustný podíl neshodných jednotek v dodávce α – riziko dodavatele – budou mu zamítnuty vyhovující dodávky obsahující procento neshodných jednotek (P1 = p1*100)(5%) B – riziko odběratele – přijme nevyhovující dodávku (P2 = p2*100)(10%)

29 Operativní charakteristiky přejímacích plánů pro kontrolu shody pevnosti betonu

30 Rizika procesů a systémů Riziko – kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu nebezpečné specifikované události a jejich následků R = Pf * Df [ Kč ] Pf pravděpodobnost výskytu události v definovaném časovém období Df průměrná očekávaná hmotná škoda při realizaci události

31 Zjednodušený vztah mezi analýzou rizika a ostatními činnostmi managementu rizika

32 Prevence rizik v systému Eurocodů Mangement spolehlivosti staveb dle normy ČSN EN 1990 : 2004( 73 0002) ICS 91.010.30 Eurokod: Zásady navrhování konstrukcí

33 Management spolehlivosti staveb Cíl: vyloučit poruchy způsobené hrubými chybami Třídy konstrukcí dle následků poruchy CC3Velké následkyStadióny, sály CC2Střední následkyObytné budovy, kancelářské budovy CC1Malé následkySklady, hospodářské budovy

34 Úroveň kontroly Při navrhováníPři výstavbě CC3DSL3 - zvýšená - kontrola třetí stranou IL3 – zvýšená - kontrola třetí stranou CC2DSL2 – běžná - nezávislá IL2 – běžná - dle plánu CC1DSL1 – běžná - vlastní IL1 – běžná - vlastní

35 Etapy životního cyklu

36 Mezní stav použitelnosti Znak y spol ehliv osti obje ktu Čas (t) Doba omezeného provozu Doba plného provozuVýstavba Příprava txtx Mezní stav únosnosti Degradační křivka Křivka výstavby Úroveň znaků stanovených projektem Úroveň znaků stanovená stavebně tech. průzkumem v čase t x Zařazení stavebně – technického průzkumu do životního cyklu stavebního objektu Stavebně – technický průzkum v čase t x je součástí hodnocení spolehlivosti stavebního objektu v průběhu degradace vlivem provozu. Aktuální úroveň požadovaných znaků

37 Čas (t) Doba omezeného provozu Doba plného provozu Příprava Nový životní cyklus Rekonstrukce Funkční znaky jakosti Mezní stav únosnosti nosné konstr. Návrhová životnost Min. trvanlivost Mezní stav použitelnosti objektu Záruční doba Oprava Úroveň znaků stanovených projektem Aktuální úroveň požadovaných znaků Výstavba Schéma životního cyklu stavebního objektu vyjádřené křivkou výstavby a degradační křivkou. Opravou stavebního objektu dosáhneme funkční úrovně předpokládanou původním projektem, rekonstrukcí zvýšíme úroveň dle nových požadavků. Křivka výstavby Degradační křivka

38 Prevence rizik Využití postupů stavebního zkušebnictví Členění zkoušek v etapách životního cyklu Specifikace materiálů a výrobků Posuzování shody stavebních výrobků Autorizace a certifikace při posuzování shody Metrologie

39 Stavební zkušebnictví Prevence zajištění spolehlivosti ● studijní zkoušky ● průkazní zkoušky ● kontrolní zkoušky ● přejímací zkoušky ● prohlídky při provozu ● stavebně technický průzkum ● demoliční postupy, recyklace mat.

40 Prohlášení shody Stavební výrobky stanovené nařízením vlády Zkoušky nezávislou laboratoří Certifikát výrobku – označení CE nevyjadřuje míru kvality, vymezuje splnění základních požadavků evropských směrnic, nařízení Prohlášení o shodě výrobku zajišťuje výrobce nebo dovozce

41 Posuzování shody – úroveň kontroly Kontrola třetí stranou Vlastní inspekční útvary Vlastní kontrola Kvalitativní posouzení Statistická přejímka srovnáním Kvantitativní posouzení Statistická přejímka měřením

42

43

44

45

46 Systémy řízení kvality Soubor norem ISO 9000 ČSN EN ISO 9001: 2009 ( 01 0321) idt ISO 9001: 2008 ICS 03.120.10 Systémy managementu kvality- Požadavky ČSN EN ISO 14001: 2005(01 0901) Systémy environmentálního managementu- Požadavky s návodem pro použití

47 Zlepšování systému managementu kvality Model procesně orientovaného systému managementu jakosti podporovaný soustavou norem ISO 9000:2000 (obrázek převzat z ČSN EN ISO 9001:2001)

48

49

50

51 Schéma etapy zlepšování technického procesu NÁVRH ZMĚN PŘEZKOUMÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY Z AUDITŮ PROCES PLNĚ ZPŮSOBILÝ PLNIT POŽADAVKY PROCES VALIDACE ŘÍZENÍ ZMĚN ŘEŠENÍ PROBLÉMUROZHODNUTÍ VEDENÍ NÁPRAVA OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ VÝCHOZÍ STAV DOSAŽENÝ STUPEŇ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZAINTERESOVANÉ STRANY ČASOVÁ ETAPA RYCHLOST ZMĚNY Schéma jedné časové etapy trvalého zlepšování technického procesu

52 Vývoj systémů řízení jakosti Vývoj metod a systémů řízení jakosti a jejich předpokládaná ekonomická účinnost

53 20 prvků řízení – normy ISO 9000 z roku 1987

54 Revize norem ISO 9000 v roce 2000 – Přechod na 8 zásad

55 Ekonomie kvality Trvalé zlepšování procesů a systémů Trvale udržitelná výstavba Integrované systémy kvality QMS – kvalita EMS - životní prostředí OH & SMS –bezpečnost práce a ochrany zdraví

56 Integrovaný systém řízení

57 Plán kvality stavební firmy Organizace – plán kvality systémový přístup, prevence rizik Proces – kontrolní a zkušební plán Podklady zákony, nařízení vlády, normy v regulované oblasti, definované požadavky zákazníka.

58 Plány kvality stavební firmy Odpovědnost za dokumentované procesy,matice odpovědnosti Odpovědnost za vstupy a výstupy (prováděcí projekt – stavby) Řízení procesů – kontrolní a zkušební plány

59 Kontrolní a zkušební plán procesu Kontrola vstupní ( převzetí dokumentace,pracoviště, materiály) Kontrola mezioperační ( kontrola výztuže) Kontrola výstupní ( stav po kontrole)

60 Metodika kontrol Kontrola měřením, srovnáváním Vliv na řízení procesu (aktivní,pasivní) Testování – stanovení znaků kvality Kalibrace – ověřování způsobilosti systému Certifikace – průkaz shody třetí stranou Akreditace – uznání způsobilosti Notifikace – uznání způsobilosti v rámci EU

61 Typická hierarchie dokumentovaného systému kvality


Stáhnout ppt "Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Úvod do zkušebnictví a řízení jakosti staveb II."

Podobné prezentace


Reklamy Google