Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T 04 - Zemědělství a půda Ing. Jitka Tobolová Beroun 4. 11

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T 04 - Zemědělství a půda Ing. Jitka Tobolová Beroun 4. 11"— Transkript prezentace:

1 T 04 - Zemědělství a půda Ing. Jitka Tobolová Beroun 4. 11
T 04 - Zemědělství a půda Ing. Jitka Tobolová Beroun Nymburk Vlašim

2 Obsah: Úvod, definice pojmů Věcný popis problematiky
Legislativa, požadavky právních předpisů Výhled vývoje legislativy Požadavky relevantních strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni, které se týkají obcí Možné zdroje financování Zdroje dalších informací Shrnutí

3 Obsah: Úvod, definice pojmů Věcný popis problematiky
Legislativa, požadavky právních předpisů Výhled vývoje legislativy Požadavky relevantních strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni, které se týkají obcí Možné zdroje financování Zdroje dalších informací Shrnutí

4 Půda Půdu lze definovat jako samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktoru. Je životním prostředím půdních organismů, stanovištěm vegetace, slouží k pěstování kulturních rostlin. Je regulátorem koloběhu látek, může fungovat jako úložiště, ale i zdroj potenciálně rizikových látek. Půda je dynamický, stále se vyvíjející živý systém. Přežití a prosperita všech suchozemských biologických společenstev, přirozených i umělých, závisí na tenké vrchní vrstvě Země. Půda je proto bezesporu nejcennější přírodní bohatství. Je přirozenou součástí národního bohatství každého státu. Půdu je proto nutné chránit nejen pro současnou dobu ale se značným výhledem do budoucna.

5 Co je součástí zemědělského půdního fondu? (1)
Orná půda Chmelnice Vinice ZPF Zahrady Ovocné sady Trvalý travní porost dříve vedený druh pozemku louka, pastvina (Podle vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se kterou se provádí zákon č. 265/1992  Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v platném znění )

6 Co je součástí zemědělského půdního fondu? (2)
Půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není Rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže ZPF Nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro vodní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.

7 Ohrožení kvality půdy eroze půd větrná a vodní
pokles obsahu organické hmoty zhutňování půd salinizace (hromadění anorganických solí) sesuvy půd kontaminace rizikovými látkami zastavění půdy pokles biodiverzity

8 Obsah: Úvod, definice pojmů Věcný popis problematiky
Legislativa, požadavky právních předpisů Výhled vývoje legislativy Požadavky relevantních strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni, které se týkají obcí Možné zdroje financování Zdroje dalších informací Shrnutí

9 Věcný popis problematiky
Stav a vývoj příslušné složky na úrovni kraje za posledních pět let Porovnání se stavem na úrovni České republiky Očekávaný vývoj v horizontu příštích pěti let

10 Stav a vývoj půdního fondu ČR
Zemědělští podnikatelé dnes v ČR hospodaří na přibližně 4 249 tis. ha zemědělské půdy, která tak tvoří přibližně polovinu (54 %) celkové rozlohy státu. Na jednoho obyvatele republiky připadá 0,413 ha zemědělské půdy, z toho 0,295 ha půdy orné, což je přibližně evropský průměr. Více než třetinu půdního fondu ČR tvoří lesní pozemky. Od roku 1995 ubylo 15 tis. ha zemědělské půdy, oproti tomu výměra lesní půdy vzrostla o 16 tis.ha. výměra pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako trvalé travní porosty se naopak o 71 tis. ha zvýšila (zejména LFA) vlastnictví půdy, 90% podíl najaté obhospodařované půdy podíl pracovníků v zemědělství činí 2,9% zaměstnanosti národního hospodářství zemědělství v současnosti přebírá společenské a ekologické funkce

11 Středočeský kraj zastoupení zemědělské půdy 60,7%
nižší podíl lesů oproti celostátnímu průměru, vyšší podíl zastavěného území zastavěné plochy trvalé travní porosty chmelnice vinice výměra ekologického zemědělství erozní ohroženost

12 Obsah Úvod, definice pojmů Věcný popis problematiky
Legislativa, požadavky právních předpisů Výhled vývoje legislativy Požadavky relevantních strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni, které se týkají obcí Možné zdroje financování Zdroje dalších informací Shrnutí

13 Problematiku ochrany zemědělského půdního fondu upravují tyto právní předpisy:
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu Text Metodický pokyn Odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí č. ZP04/2004 ze dne 1. března k provádění ustanovení § 18 odst. 3 zákona ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 a 3 zákona.

14 Hlavní zásady nakládání se zemědělským půdním fondem zakotvené v zákoně 334/1992Sb.
Hospodaření na pozemcích, které jsou součástí ZPF zabezpečit neznečišťování půdy škodlivými látkami nepoškozování okolních pozemků pozemkové úpravy Dotčení ZPF v důsledku nezemědělské činnosti postupy na stanovení dobývacích prostorů, zpracování zadání staveb, při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrologickém průzkumu (§ 9 ) Územně plánovací činnost vydávají stanoviska podle zákona (§ 5 odst.2) v jednotlivých etapách projednávání územně plánovací dokumentace (zadání, koncept, pokud je vyžadován, návrh ) Odvody odvody vyměřují pověřené obce v návaznosti na pravomocné rozhodnutí dle právních předpisů stanovuje sazebník odvodů a faktory životního prostředí, včetně koeficientů odvody ve výši 40% je příjmem rozpočtu obce, zbytek (60%) je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky Působnost orgánů ochrany ZPF, viz dále Pokuty zabezpečit neznečišťování půdy škodlivými látkami nepoškozování okolních pozemků pozemkové úpravy

15 Orgány ochrany zemědělského půdního fondu
Ministerstvo životního prostředí (zmocnění v § 17 zákona) Krajský úřad a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy (zmocnění v § 17a zákona) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy (zmocnění v § 15 zákona) Pověřené obecní úřady a na území hlavního města Prahy úřady městských částí Praha 1 až 10 (zmocnění v § 14 zákona)

16 Obsah Úvod, definice pojmů Věcný popis problematiky
Legislativa, požadavky právních předpisů Výhled vývoje legislativy Požadavky relevantních strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni, které se týkají obcí Možné zdroje financování Zdroje dalších informací Shrnutí

17 Výhled vývoje legislativy
Výhled vývoje legislativy Evropských společenství Legislativa ČR - výhled

18 Legislativa Evropských společenství - výhled
Rozhodnutí č. 1600/2002/ES - Šestý akční program (strategie pro ochranu půdy, s cílem zastavit a zvrátit degradaci půdy) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/35/ES, návrh směrnice 2006/86/ES o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES: - určení rizikových oblastí (např. ohrožených erozí, sesuvy, zasolováním apod.) - Stanovení cílů a programů opatření (např. programy opatření proti erozi, sesuvům, zasolování apod.) - Prevence a inventarizace kontaminace půdy - Sanace - Zvyšování povědomí, podávání zpráv a výměna informací (vč. účasti veřejnosti)

19 Legislativa ČR - výhled
Připravovaná novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Navrhovaná právní úprava je vyvolána čtyřmi okruhy důvodů: 1) Novelizace zákona č. 334/1992 Sb., je přímo uložena vládou, a to usnesením vlády, č ze dne 22. listopadu 2006 (změny v kompetencích). 2) Návrh reaguje na posun právních úprav oblastí úzce s ochranou zemědělského půdního fondu související, resp. na nově vytvořené právní prostředí (sedimenty). 3) Mění se způsob výpočtu odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Výše odvodu nebyly měněny od účinnosti zákona, tj. od roku 1992. 4) Návrh řeší problémy, které vyplynuly z aplikační praxe od doby jeho účinnosti, jedná se zejména o nedokonalou právní úpravu povinností vlastníka nebo nájemce zemědělské půdy, opatření k nápravě.

20 Obsah Úvod, definice pojmů Věcný popis problematiky
Legislativa, požadavky právních předpisů Výhled vývoje legislativy Požadavky relevantních strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni, které se týkají obcí Možné zdroje financování Zdroje dalších informací Shrnutí

21 Požadavky relevantních strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni, které se týkají obcí Požadavky dokumentů (politik, strategií, koncepcí, plánů a programů) na národní úrovni, která se dotýkají obcí Požadavky dokumentů (politik, strategií, koncepcí, plánů a programů) na krajské úrovni, která se dotýkají obcí.

22 Požadavky dokumentů (politik, strategií, koncepcí, plánů a programů) na národní úrovni, která se dotýkají obcí Dne byla schválen usnesením vlády ČR č. 560 Strategie regionální politiky ČR, pro léta 2007–2013. Problematika zemědělství a půdy je součástí následujících priorit: P5 Příroda, krajina a životní prostředí - V rámci péče o půdní fond bude kladen důraz na snižování podílu záborů a zvyšována efektivnost využití zastavěných území. Průběžně budou odstraňovány nejrizikovější staré zátěže a aktualizovány Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých zátěží s cílem získání aktuálních údajů o ohrožení. Realizace prostřednictvím MŽP, MZE, kraje, OPŽP. P8.3 Podpora řešení specifických problémů rozvoje venkova a periferních území Důraz na obnovu venkova, rehabilitace venkovského bydlení, Natura 2000, ekofarmy, agroturistika. Realizace prostřednictvím MMR, MZE, kraje, PRV, ROP.

23 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 - 2016
č. Úkoly Termín Řeší 76 Vytvořit jednotný metodický pokyn pro nakládání se ZPF (dočasné a trvalé odnětí, rekultivace apod.) 2007 Kraj 77 Metodicky vést státní správu k důslednému prosazování právní ochrany ZPF průběžně 78 Neplánovat rozvoj sídelních a obchodně průmyslových zón v lokalitách nesouvisejících se současně zastavěným územím (výstavby nových sídel) Kraj, I, II, III 79 Při územním plánování nepovolovat zábory ploch nesouvisejících se současně zastavěným územím obce s výjimkou záborů pro liniovou infrastrukturu III 80 Důsledně prosazovat rekonstrukci a výstavbu v rámci současných zastavěných či zdevastovaných území Kraj, I, II, III, AOPK 81 Podporovat ekologicky šetrné formy zemědělského hospodaření Kraj AOPK Zem. agentura 82 Stanovit území s preferencí ekologicky šetrné formy zemědělského hospodaření 83 Zpracovat a realizovat program osvěty veřejné správy, vlastníků a hospodářů, NNO a veřejnosti o ekologicky šetrných formách zemědělského hospodaření a agroturistice 2007, realizace Kraj, Krajská SEV 84 Podporovat činnosti chránící nebo zlepšující ekotonické funkce okrajů polí (např. vyloučení aplikace biocidů) vč. podpory při získávání dotačních titulů Kraj, AOPK, Zem. agentura 85 V rámci KPÚ prosazovat optimalizaci výměry celistvého pozemku orné půdy (max. velikost v rovinatém terénu 30ha) Kraj, obce, Pozemkový úřad 86 Podporovat udržení genofondu místních a starých plemen hospodářských zvířat Kraj, NNO, Zem.agebtura

24 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 - pokračování
č. Úkoly Termín Řeší 87 S využitím stávajících zajistit zřízení 3 sadů krajových odrůd ovocných dřevin (Polabí, Středohoří, jižní část regionu) vč. systémové podpory 1/2006, 2/2008, 3/2010 Kraj, NNO 88 Vymezit rizikové oblasti z hlediska vodní a větrné eroze 2008 Kraj, AOPK 89 Prosazovat snižování podílu orné půdy, především pak v rizikových oblastech z hlediska erozní ohroženosti, vč. podpory dotačních titulů průběžně Kraj, III, AOPK 90 Důsledně řešit opakované významné projevy vodní a větrné eroze způsobené nesprávných využíváním ZPF 91 Podporovat biologická protierozní opatření (zatravněné pásy, křovinostromopvé pásy, aleje, remízy, prodloužení doby pokryvnosti plodin v rámci osevních postupů, vyloučení rizikových plodin z hlediska eroze) Kraj, I, II, III, AOPK 92 Vytvořit grantový titul podporující biologická protierozní opatření 2006 Kraj, I

25 Obsah Úvod, definice pojmů Věcný popis problematiky
Legislativa, požadavky právních předpisů Výhled vývoje legislativy Požadavky relevantních strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni, které se týkají obcí Možné zdroje financování Zdroje dalších informací Shrnutí

26 Tuzemské zdroje financování
Národní dotace (zdroj > Podpora z EU a národní dotace>Národní dotace) Zásady (vydává MZe), kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 1785/2008 – ze dne Žádost předkládá žadatel o dotaci na příslušnou ZA a PÚ, příp. chovatelské sdružení, poskytnutí dotace je v kompetenci Mze 1.D. Podpora včelařství 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů

27 Tuzemské zdroje financování - pokračování
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 8. Nákazový fond 9. Poradenství a vzdělávání 10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 10.E. Podpora České technologické platformy pro potraviny 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

28 Mezinárodní zdroje financování - „evropské“ fondy
Program rozvoje venkova (PRV) ČR na období 2007 – 2013 Dotace z PRV jsou spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a ze státního rozpočtu EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi strukturální fondy EU a nespadá tak do politiky hospodářské a sociální soudržnosti, nýbrž spadá do společné zemědělské politiky EU. Cílem Programu rozvoje venkova je rozvoj venkovského prostoru formou trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství Program bude také podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově

29 Čtyři základní osy PRV Osa I – zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví (modernizace zemědělských podniků, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy, Seskupení producentů, další odborné vzdělávání a informační činnost, zahájení činnosti mladých zemědělců,předčasné ukončení zemědělské činnosti, využívání poradenských služeb) Osa II – zlepšování životního prostředí a krajiny platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (Natura 2000 na ZPF a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES, agroenvironmentální opatření, zalesňování zemědělské půdy, platby v rámci Natury 2000 v lesích, lesnicko- environmentální platby, obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Osy PRV Osa III – kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, diverzifikace činností nezemědělské povahy, podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, podpora cestovního ruchu, obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, vzdělávání a informace Osa IV – Leader (místní akční skupina, realizace místní rozvojové strategie, realizace projektů spolupráce)

30 PRV Celkové poskytnuté veřejné finance (ze státního a evropského rozpočtu) mohou činit až 3,6 miliardy Euro za celé sedmileté období. Žádosti se předkládají na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) příslušných pro místo realizace projektu. Termín podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova vyhlašuje ministr zemědělství nebo je určen nařízením vlády. Tento termín je oznámen veřejnosti prostřednictvím internetových stránek a tiskových zpráv. Požadovanou dokumentaci včetně standardizovaných formulářů žádostí naleznete na regionálních odborech SZIF nebo v elektronické podobě na internetové adrese v odkazu PRV/EAFRD a v odkazu Podpora z EU a národní dotace/EAFRD.

31 Podpora pěstování energetických plodin
nazývaná též „Uhlíkový kredit“, „Karbon kredit“ nebo „C‑kredit“ Podpora je určena producentům energetických plodin Jedná se o dotaci ve výši 45 €/ha za rok na plochy oseté energetickými plodinami do maximálního garantovaného rozsahu ploch 2 000 000 ha v rámci celé EU energetická plodina = zemědělská surovina za podmínky, že je primárně určena k použití v produkci energetických produktů (např. hořčice sareptská, proso vytrvalé, cukrová řepa, sójové boby, konopí seté)  podrobnosti - nebo na

32 Operační program rybářství
2007 – 2013, je pro Českou republiku vypracován na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu a nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007 Vláda ČR schválila „Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 – 2013“ usnesením vlády č. 854/2007 a „Operační program Rybářství 2007 – 2013“ usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 Cílem OP Rybářství je vymezit oblasti dotací odvětví rybářství v ČR tak, aby opatření učiněná podle nařízení o EFF přispěla k dosažení obecných cílů stanovených v článku 33 Smlouvy o Evropském společenství a cílů definovaných jako součást Společné rybářské politiky

33 Obsah Úvod, definice pojmů Věcný popis problematiky
Legislativa, požadavky právních předpisů Výhled vývoje legislativy Požadavky relevantních strategických a koncepčních dokumentů na národní a krajské úrovni, které se týkají obcí Možné zdroje financování Zdroje dalších informací Shrnutí

34 Publikace Platná legislativa Připravovaná legislativa
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 –2016 Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007–2013 Statistická ročenka půdního fondu České republiky, Praha 2008 Milan Tomášek: Půdy České republiky Josef Hůla, Blanka Procházková a kolektiv: Minimalizace zpracování půdy. V knižní publikaci jsou zpracovány aktuální poznatky o minimalizačních a půdoochranných technologiích zpracování půdy a zakládání porostů plodin. kolektiv autorů: Energetické plodiny, v České republice se pěstování energetických plodin teprve dostává do širšího povědomí zemědělců, energetiků, odborníků a politiků. K šíření poznatků a zkušeností s pěstováním plodin pro energetické účely v reálných podmínkách českého zemědělství má sloužit i tato publikace.

35 Instituce Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, v.v.i Státní zemědělský intervenční fond Český úřad zeměměřický a katastrální Odbory Zemědělské agentury a pozemkové úřady Ministerstva zemědělství Státní veterinární správa ČR

36 Webové stránky http://www.env.cz/ http://www.mze.cz/
,

37 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "T 04 - Zemědělství a půda Ing. Jitka Tobolová Beroun 4. 11"

Podobné prezentace


Reklamy Google