Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní principy a metody krajinné ekologie 3. 3. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní principy a metody krajinné ekologie 3. 3. 2009."— Transkript prezentace:

1 Základní principy a metody krajinné ekologie 3. 3. 2009

2 Krajinná ekologie jako vědní obor  Interdisciplinární obor zabývající se vazbami mezi lidskou společností a jejím životním prostorem (Naveh, Liebermann 1984, Haase 1986)  Zkoumá jaká je struktura různorodých kombinací ekosystémů a jak tato kombinace funguje a mění se (Forman, Godron 1986)  Studuje geosféru jako výsledek interakce jednotlivých sfér (Zonneveld 1995)

3 Krajinná ekologie jako vědní obor  Zabývá se (tzv. atributy krajiny): morfologií krajiny – forma (tvary) krajinných prvků chorologií krajiny – stav krajinné struktury v prostoru, chronologií krajiny – vývoj krajinné struktury v čase klasifikací krajiny (regionalizace, typologie) fungováním krajiny – vnitřními a vnějšími vztahy

4 Krajinná ekologie jako vědní obor  Dělí se na: Teoretickou Aplikovanou

5 Základní termíny v krajinné ekologii  Ekosystém  Krajina  Přírodní krajina  Kulturní krajina  Land cover – krajinný pokryv  Land use – využití ploch  Geokomplex, geosystém  Krajinné hierarchie – výrazně ovlivňují předmět studia a použité metody

6 Ekosystém  Soubor organismů a faktorů jejich prostředí v jednotě jakékoli hierarchické úrovně (A. G. Tansley)  Zahrnuje všechny organismy v daném místě ve vzájemné interakci s neživým prostředím (R. Forman, M. Godron)  Vyznačuje se vzájemnou interakcí živých organismů (rostlin, živočichů) a jejich vztahy k fyzikálním a chemickým faktorům vnějšího prostředí

7 Krajina  Krajina je heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze souboru vzájemně se ovlivňujících ekosystémů, který se v dané části povrchu v podobných formách opakuje (FORMAN, GODRON, 1993, s. 18)  Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zákon č. 114/92 Sb.).  Krajina značí část území vnímanou obyvateli, jejíž charakter je výsledkem působení přírodních a nebo lidských činitelů a jejich vzájemných vztahů (NOVOTNÁ, 2001, s. 153)

8 Krajina  Dle současných trendů rozvoje v geografii a v krajinné ekologii se krajina považuje často za holistickou entitu reálného světa, za totální systém geografické sféry, tedy za geosystém v širším slova smyslu (MIKLÓS, IZAKOVIČOVÁ, 1997, s. 12).  Krajina je konkrétní část zemského povrchu, jejíž vzhled a charakter je podmíněn jednotnou strukturou a shodnou dynamikou (HAVRLANT, BUZEK, 1985, s. 9). (Struktura = stavba, vnitřní uspořádání složitého celku. Dynamika = proměny v čase).  Krajina je svérázná část zemského povrchu naší planety, která tvoří celek kvalitativně se odlišující od ostatních částí krajinné sféry. Má přirozené hranice, svérázný vzhled, individuální vnitřní strukturu, určité chování (fungování) a specifický vývoj (DEMEK, 1974).

9 Krajina  Výsledek  Přírodního vývoje,  Společensko-historického vývoje,  Působení kulturně-společenských faktorů  Geografické organizace společnosti  Prostorová forma ekosystému

10 Pojetí krajiny  Právní,  Geomorfologické,  Architektonické,  Historické,  Demografické,  Estetické,  Emociální,  Ekonomické

11 Přírodní krajina  Výsledek sukcese  Primární sukcese Dlouhodobé změny prostředí, které dosud nebylo ovlivněno biocenózou Postupný zákonitý sled změn druhového složení biocenóz  Sekundární sukcese relativně krátký proces obnovy kteréhokoliv ze stádií primární sukcese po nějaké disturbanci  Klimax – závěrečné stadium sukcese

12 Přírodní krajina  Zonální krajina - odpovídá klimatickým podmínkám, ráz a chování je určováno zákony šířkové pásmovitosti  Azonální krajina - specifické půdní a vlhkostní poměry  Extrazonální krajina - místní topoklimatické podmínky (svahová expozice)  Intrazonální krajina – podmínky ovlivněné nadmořskou výškou (ráz a chování je určeno zákony výškové stupňovitosti)

13 Kulturní krajina  Krajina trvale využívaná a ovlivňovaná člověkem  Krajina, která se sestává ze vzájemně působících přírodních a antropogenních složek, utvářející se pod vlivem lidské činnosti a přírodních procesů a splňující určité socioekonomické funkce  Mozaika ekosystémů do různé míry ovlivněných činností člověka, s různou strukturou a druhovým složením, vyžadujících ke svému působení různý přísun dodatkové energie zvnějšku

14

15 Land cover  Reálně pozorovaný (bio)fyzický pokryv zemského povrchu (FAO)  Týká se přírodních charakteristik (CORINE)  Velmi striktně chápán se omezuje pouze na popis vegetace a lidských prvků v krajině  Terminologické pasti: Plochy holých skal či půd by se měly nazývat pouze „land“ a ne „land cover Vodní plochy by se neměly označovat jako skutečný „land cover“ V praxi se však i pro tyto kategorie používá termínu land cover.

16 Land use  Využití ploch,  Je charakterizován uspořádáním, aktivitami a vstupy, kterými člověk využívá určité typy land cover za účelem produkce, změny nebo údržby (FAO).  Spojení mezi land cover a činností lidí v jejich prostředí  Týká se socioekonomických aktivit, funkcí (CORINE)

17 Školy krajinné ekologie, přístupy ke krajinné ekologii  Existují dvě základní školy: 1.Středoevropská škola 2.Anglosaská škola + sovětská škola  Existují dva základní přístupy: 1.Geosystémový, polycentrický (spojený především se středoevropskou školou) 2.Ekosystémový, biocentrický (spojený především s anglosaskou a částečně se sovětskou školou)

18 Principy v krajinné ekologii  Obecné ekologické principy Princip zpětné vazby Princip krajinné sukcese Princip ekologické stability Princip ekologické rovnováhy – dynamický stav  Princip struktury a funkce krajiny  Princip biodiverzity  Princip toku druhů organismů  Princip přerozdělování minerálních živin  Princip toku energie  Princip krajinných změn  Princip stability krajiny

19 Principy v krajinné ekologii  Studium krajiny vychází z obecné teorie systémů (general system theory) – L. von Bertalanffy Principů biokybernetiky Principů entropie Holistického principu Teorie hierarchie Teorie ostrovní biogeografie

20 Metody v krajinné ekologii  Využívají aparátu obecných geografických, biologických, sociálních věd  Příklady: Prostorová analýza Periodizace Klasifikace Regionalizace


Stáhnout ppt "Základní principy a metody krajinné ekologie 3. 3. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google