Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podle: Centra biostatistiky a analýz LF a PF Masarykovy univerzity, Brno; Rejmáneka 1974; Sheldona (1959); Losos a kol., 1984 Biologická diverzita a Indexy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podle: Centra biostatistiky a analýz LF a PF Masarykovy univerzity, Brno; Rejmáneka 1974; Sheldona (1959); Losos a kol., 1984 Biologická diverzita a Indexy."— Transkript prezentace:

1 Podle: Centra biostatistiky a analýz LF a PF Masarykovy univerzity, Brno; Rejmáneka 1974; Sheldona (1959); Losos a kol., 1984 Biologická diverzita a Indexy biodiverzity

2 Biodiverzita ? Dvě složky biodiverzity  Různorodost – počet různých organismů (kvalita)  Relativní abundance – poměr výskytu organismů (kvantita) 5 Proč ?

3 Jedinci, populace a společenstva Základní jednotkou v ekologii je jedinec druhu

4 Typy biodiverzity Na biodiverzitu můžeme nahlížet z různých pohledů u Taxonomická diverzita – výskyt a četnost jedinců druhů nebo jiných taxonomických jednotek u Genetická – výskyt různých kombinací alel v populacích organismů u Ekologická/funkční – funkce, kterou organismy vykonávají v rámci společenstva (predátor, parazit, dekompozitor, sesilní  mobilní organismy atd.) u Fyziologická/biochemická diverzita – způsoby a biochemické dráhy používané organismy k zpracování substrátu

5 Typy biodiverzity Genetická – výskyt různých kombinací alel v populacích organismů u Studium genetické diverzity není primárně objektem studia ekologie, je však mimořádně významná pro ochranu biodiverzity (Lisický, 1993) u Úbytek genetické diverzity je těžko rozpoznatelný a tím je nebezpečnější

6  Určení minimální kvalitativní jednotky odpovídá typu biodiverzity, kterou chceme postihnout  Použití různých typů rozdělení organismů poskytuje různé pohledy na složení a typ jejich společenstva, proto je vhodné použít při hodnocení více možností kvalitativního přístupu  V případě některých organismů lze použít pouze určité přístupy k jejich biodiverzitě (např. z důvodu nedostatku informací nebo nemožnosti některých postupů) Různorodost organismů (kvalita)

7  Kvantita organismů může být měřena různými způsoby  Různé způsoby měření mají použití pro určité typy organismů nebo za určitých situací  Kvantita organismů odráží obsazení prostředí organismy, které můžeme analyzovat vzhledem k parametrům a historii daného prostředí (biocenotické principy) Kvantita organismů

8  Biodiverzita je odrazem pestrosti organismů  V nejjednodušším významu odpovídá biodiverzita počtu druhů  V složitějším významu odráží také relativní abundance taxonů, tj. strukturu společenstva (počet druhů a jejich poměrné zastoupení)  Kromě druhového složení je možné popisovat diverzitu i na nižší nebo vyšší úrovni než je organismus - Příkladem nižší úrovně může být např. genetická diverzita druhu - Příkladem vyšší úrovně jsou např. ekologické skupiny organismů  V celkovém důsledku ji lze definovat jako komplexní pohled (taxonomický, ekologický, genetický) na složení společenstva organismů Definice biodiverzity

9 Problémy s biodiverzitou co znamená větší diverzitu ? 1 ? 2 Stejný počet taxonů - jiné poměrné zastoupení

10 Indexové hodnocení diverzity Počet druhůDominance Počet druhů a jejich vyrovnanost Indexy

11 Počet druhů (indexy druhové bohatosti „D“)  Mezi indexy této skupiny patří Margalefův a Menhinickův index, které váží počet druhů počtem jedinců  Nevýhodou je, že není nijak postihován tvar společenstva (species abundance curve), tj. vzájemné poměry abundancí taxonů Margalefův index Menhinickův index S- počet zaznamenaných druhů N- počet jedinců všech druhů Výhoda- jednoduchý výpočet

12 Dominance - Simpson index (1949) indexy vycházející z dominance  Tyto indexy zjišťují, zda jsou ve společenstvu přítomny silně dominantní druhy nebo je společenstvo spíše vyrovnané- hodnotí významnost druhu  Index je citlivý na abundanci dominantních druhůnecitlivý na vzácné druhy  Hodnoty indexů jdou opačným směrem než v případě indexů počítajících s vyrovnaností a počtem druhů (Shannon) a proto se často používá jejich odpočet od jedné nebo převrácená hodnota

13 Dominance - Hillův index N 1 (1973) indexy vycházející z dominance H´- Shannonův index diverzity  Tyto indexy zjišťují, zda jsou ve společenstvu přítomny silně dominantní druhy nebo je společenstvo spíše vyrovnané- hodnotí významnost druhu  Index je citlivý na abundanci dominantních druhů  Hodnoty indexů jdou opačným směrem než v případě indexů počítajících s vyrovnaností a počtem druhů (Shannon) a proto se často používá jejich odpočet od jedné nebo převrácená hodnota N 1 = e N 1 = e H´ = =

14 Dominance - Hillův index N 2 (1973) indexy vycházející z dominance N 2 = 1. c = Simpsonův index diverzity =>=> N 2 = 1. c -1 N 2 = inverze Simpsova indexu

15 Shannon – Wienerův informační index (1948)  n i - je abundance i-tého druhu,  N - celkový počet jedinců  s - počet druhů Shannonův-Wienerův index (Shannon – Weaverův index 1949) H2=H2=

16 Shannon – Weaverův index diverzity (1948)  n i - je abundance i-tého druhu,  N - celkový počet jedinců  s - počet druhů Shannon – Weaverův index (1949) H max = maximální (teoretická hodnota diverzity H max = log 2 s nebo H max = lns s - počet druhů

17 Ovlivnění indexů diverzity

18 Vyrovnanost společenstva - ekvitabilita  Doplňkem těchto indexů je tzv. evenness, která je počítána jako podíl indexu skutečného společenstva a teoretické maximální hodnoty pro daný počet druhů (tj. pokud by měly zcela vyrovnané abundance) – evennes vlastně vyjadřuje jak moc je reálné společenstvo vzdáleno od maximální vyrovnanosti Shaldon evenness (1969) Vyrovnanost (ekvitabilita) má hodnoty od 0 do 1

19 Děkuji za pozornost utahalo by to i koně...


Stáhnout ppt "Podle: Centra biostatistiky a analýz LF a PF Masarykovy univerzity, Brno; Rejmáneka 1974; Sheldona (1959); Losos a kol., 1984 Biologická diverzita a Indexy."

Podobné prezentace


Reklamy Google