Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STANOVENÍ NEJISTOT PŘI VÝPOŠTU KONTAMINACE ZASAŽENÉHO ÚZEMÍ Michal Balatka Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STANOVENÍ NEJISTOT PŘI VÝPOŠTU KONTAMINACE ZASAŽENÉHO ÚZEMÍ Michal Balatka Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských."— Transkript prezentace:

1 STANOVENÍ NEJISTOT PŘI VÝPOŠTU KONTAMINACE ZASAŽENÉHO ÚZEMÍ Michal Balatka Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Hálkova 6, 461 17 Liberec Email: michal.balatka@tul.cz

2 Typy dat potřebných k hodnocení rizik na lidském zdraví v kontaminovaném území  Vlastnosti unikajících látek (fyzikální, chemické, toxikologické)  Rozložení koncentrací látek v zasaženém území včetně prognózy o jejich časovém vývoji  Informace o současném i potenciálním využití sledovaného území (expoziční scénáře, expoziční cesty, výpočty expozičních dávek)

3 Rozložení a časový vývoj koncentrací nebezpečných látek v zasaženém území  Důležité podklady k výpočtu rizik na lidském zdraví.  Týká se všech složek životního prostředí sledované lokality, z kterých se kontaminace může přímo nebo nepřímo dostat do organismu (podzemní voda, povrchová voda, půda, …).  Šíření v podzemní vodě (PZV) je možno predikovat pomocí numerických modelů transportu látek v horninovém prostředí.  Parametry modelů horninového prostředí zatíženy nejistotami (většina odhadována na základě relativně malého množství měření) -----------   Výsledky výpočtů šíření látky v PZV (vývoj koncentrací v PZV řešených míst lokality) jsou zatíženy nejistotami.

4 Model horninového prostředí (MHP)  Skupina parametrů představující dostatečně podrobné schéma horninového prostředí (hydraulické vlastnosti porézního materiálu, hydraulické poměry, rozložení koncentrací rozpuštěných látek – koncentrační pole v PZV).  Prostor podzemí je složen z množství 2D nebo 3D geometrických útvarů (elementy) tvořících modelovou síť.  Slouží jako vstup do numerických modelů pro predikci šíření látek v PZV.  Modely proudění a transportu v PZV obvykle založeny na metodě konečných diferencí nebo konečných prvků

5 Lokalita Kuřívody – příklad modelové sítě (púdoris)

6 Nejistoty Parametry MHP v jednotlivých elementech odhadovány (zadány s nejistotou) -------  zjištěná koncentrace v daném místě (elementu) a čase vyjádřena spojitou náhodnou veličinou. Cíl: Odhadnout parametry rozdělení této náhodné veličiny

7 Dvě vybrané metody výpočtu nejistot Obě založeny na simulacích Monte-Carlo 1.Generování náhodných variant MHP 2.Výběry připravených variant MHP s hodnocením věrohodnosti

8 Generování náhodných variant MHP 1.Vybrané parametry MHP zadány stochasticky jako náhodné veličiny s danými typy rozdělení (nejistoty) 2.Provedení velkého množství výpočtů podle algoritmu: Náhodně vybraná n-tice stochasticky určených parametrů Náhodná varianta MHP Výpočet koncentrace modelem transportu 3. Vypočtené koncentrace  odhad parametrů rozdělení koncentrací Důležité parametry jsou kvantily  Uvažovaná hodnota nebude překročena s danou pravděpodobností

9 Výhody - nevýhody  Velmi intuitivní jednoduchá metoda  Dostatečně obecná pro aplikace ve složitých a komplexních úlohách  Nutnost provádět s modely transportu v PZV velké množství výpočtů (časově velmi náročné)  Hodnoty v rámci n-tic vybírány nezávisle na sobě (omezení pro některé typy úloh)

10 Výběry připravených variant MHP s hodnocením věrohodnosti Výchozí parametry pro výpočet jsou předem vytvořené varianty MHP s bodovým hodnocením jejich věrohodnosti. Body variant se převedou na pravděpodobnosti, Varianty disjunktní jevy  pravděpodobnostní rozdělení variant Simulují se výběry variant. Dostaneme koncentrace v daném místě a čase Dostaneme log-normální rozdělení daná modusem a rozptylem. (viz. Další strana). Generování náhodných koncentrací z log-normálních rozdělení.

11 varianty s ohodnocením věrohodnosti Pravděpodobn ostní rozdělení variant rozptyl Náhodně vybraná varianta Logaritmicko-normální rozdělení Spojitá koncentrace v daném místě a čase Diskrétní koncentrace v daném místě a čase = modus Postup výpočtu Získáme velké množství koncentrací, z kterých se počítají parametry rozdělení. Opět hlavně kvantily

12 Příklad

13 Výhody - nevýhody  Varianty modelu tvoří celky. Odpadá vzájemná nezávislost výběru hodnot parametrů  Počet výpočtu s modelem transportu v PZV je roven počtu variant MHP.  Metoda je méně obecná


Stáhnout ppt "STANOVENÍ NEJISTOT PŘI VÝPOŠTU KONTAMINACE ZASAŽENÉHO ÚZEMÍ Michal Balatka Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských."

Podobné prezentace


Reklamy Google