Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní a strukturální znaky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní a strukturální znaky"— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní a strukturální znaky
Populace - kvantitativní charakteristiky abundance (relativní, absolutní), hustota - strukturální věková, hmotnostní struktura, sex ratio

2 Kvantitativní a strukturální znaky
Společenstvo - kvantitativní charakteristiky abundance, hustota, produkce - strukturálníní frekvence, podobnost, diverzita - vztahové znaky fidelita, koordinace

3 Modelová skupina – vážky (Odonata)
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

4 Modelová skupina – vážky (Odonata)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

5 Počet druhů a minimální areál
Logaritmický vztah počtu druhů a velikosti plochy – minimální areál

6 Počet druhů a velikost plochy
species - area index - konstantní nárůst počtu druhů se zvětšující se plochou. log S = log c + log A × Z po úpravě: S = c × AZ S - počet druhů c - výchozí počet druhů Z – směrnice přímky A – plocha území Poznámka- Z nabývá specifických hodnot: Z = 0,15 pro plochy, které nejsou izolované Z = 0,2-0,35 pro izolovaná území Z = 1 pro kontinenty Konkrétně pro deštný prales byla ad hock určena hodnota 0,3 U ostrovů se uplatňují ostrovní fenomény, přímka je strmější. Obecně pak platí, že 10x větší plocha hostí 2x více druhů. Pozn.: toto pravidlo platí i naopak – takto se odhaduje intenzita současného vymírání

7 Výpočet počtu druhů pro dané území podle , Evanse, Clarka a Branda (1955)
S = s log (N + 1) . (log (n +1))-1 S = očekávaný počet druhů s = počet druhů známých z území o rozloze ”n” km2 N = rozloha území (km2) pro kterou se stanovuje S.

8 Strukturální znaky společenstva prezence - absence
Druh se vyskytuje nebo nevyskytuje v hodnocené vzorce

9 Dominance (D) D = ni/s . 100 (%) ni = počet jedinců druhu i
s = počet všech jedinců v cenóze Třídy dominance (zpravidla 5-členná stupnice) eudominantní % (více než 10%) dominantní ,90- 10,00 % (5-10%) subdominantní - 9,90-3,20 % (2-5%) recedentní ,10-1,00 % (1-2%) subrecedentní - 0,99-0,32 % (méně než 1%) sporadický <0,32 %.

10 Dominance (D) Tabulka – matice dominance Graf dominance

11 Frekvence četnost (F) Jak často se jednotlivé druhy vyskytují v sérii odebraných vzorků
ni = počet vzorků s druhem i s = počet všech vzorků F = ni/s (%) Třídy frekvence (5-členná stupnice) I % II % III % IV % V %

12 Frekvence larev vážek

13 Faunistická (floristická) podobnost Shoda druhového složení porovnávaných cenóz, počítá se pomocí indexů podobnosti Jaccardův index J = a/b+c-a (%) a – společný výskyt druhů b – počet druhů lokality „b“ c – počet druhů lokality „c“

14 Faunistická (floristická) podobnost Shoda druhového složení porovnávaných cenóz, počítá se pomocí indexů podobnosti Jaccardův index J = a/b+c+a (%) a – společný výskyt druhů b- počet druhů vyskytujících se jen na lokalitě b (nejsou na c) c- počet druhů vyskytujících se jen na lokalitě c (nejsou na b)

15 Faunistická (floristická) podobnost Shoda druhového složení porovnávaných cenóz, počítá se pomocí indexů podobnosti (b) Sørensenův index S = 2a/b+c (%) a – společný výskyt druhů b – druhů cenózy „A“ c – druhů cenózy „B“ Hodnoty se tabelárně nebo graficky zpracovávají a prezentují

16 Druhová bohatost (species richness) (koncept -, -, - „diverzity“)
s = počet druhů na hodnocených lokalitách m = počet hodnocených lokalit. Dα= s/m vyjadřuje změny druhového složení podél ekologických nebo zeměpisných gradientů. Dβ= Dγ/Dα Dγ= je celkový počet druhů větších území

17 Vztahové znaky společenstva cenotická afinita - Agrelův index
Ag= a/s (%) a - počet vzorků se společným výskytem s – celkový počet vzorků Na rozdíl od podobnosti porovnáváme společný výskyt dvou nebo více druhů ve vzorcích Společně se vyskytující druhy tvoří asociační skupiny

18 Vztahové znaky společenstva fidelita
Stupeň vazby (věrnosti) k určité cenóze. společenstvo je tvořeno charakteristickými druhy indigenae společenstvu cizí druhy hospites (úkryt, potrava, hibernace) zatoulanci alieni, ptáci na tahu Kategorie fidelity eucenní druhy (cenobiotní, cenofilní) tychocenní druhy (euraekní, eurytopní) acenní druhy (ubikvisté) xenocenní druhy (náhodný výskyt, konglobace)

19 Vztahové znaky společenstva Index přirozenosti společenstva podle Fischera (1996)
Up = ukazatel přirozenosti cenózy Ivi = indikační hodnota i-tého druhu N = suma počtu jedinců všech druhů ni = abundance i-tého druhu s = počet druhů cenóz indikační hodnota taxonů (0,5 až 16) eurytopní ubikvisté mají hodnotu 1, stenoekní druhy 16 Up>20= společenstvo má málo narušenou druhovou skladbu

20 Vztahové znaky společenstva Index přirozenosti společenstva podle Fischera (1996)


Stáhnout ppt "Kvantitativní a strukturální znaky"

Podobné prezentace


Reklamy Google