Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skupina ekologie populací a společenstev

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skupina ekologie populací a společenstev"— Transkript prezentace:

1 Skupina ekologie populací a společenstev http://botanika.bf.jcu.cz/suspa/

2 Hlavní oblasti výzkumu Ekologie druhově bohatých polopřirozených lučních společenstev (projekt Ohrazení a navazující projekty) Ovlivnění funkce ekosystémů diverzitou (CLUE, TLinks) Underground (kořeny, mykorrhiza) Vztahy rostlina-hmyz v temperátu a v tropech Statistika

3 PROJEKT “OHRAZENÍ” Co ovlivňuje koexistenci druhů a druhovou bohatost? Jak je možné, že tolik druhů koexistuje na malé ploše? Praktické problémy ochrany (jak zabránit vyhynutí některých druhů) i čistě teoretické problémy (význam regenerační niky, intenzita kompetice při různých hladinách zdrojů) Od 1993 GAČR, nyní též VISTA, spolupráce s BÚ AVČR

4 Výsledky pokusů na úrovni celého společenstva jsou vysvětlovány pomocí detailních studií na úrovni populací a jedinců a detailním studiem procesů

5 Koseno (ANO x NE) Hnojeno (65g NPK/m 2 za rok) x nehnojeno Odstraněna dominanta Molinia caerulea (ANO x NE) Tři opakování Experiment: Faktoriální uspořádání

6

7 Principal response curves

8 Potenciální výška rostliny pozitivně ovlivňuje schopnost rostliny pozitivně reagovat na hnojení Hnojení zvýší důležitost kompetice o světlo

9 ODSTRANĚNÍ DOMINANTY, MECHOVÉHO PATRA A OPADU - VLIV NA UCHYCOVÁNÍ SEMENÁČKŮ vliv zásahu: odstranění mechů = nejvíc semenáčků změny v letech: příznivý rok 1995 P<0.05, F= 2.85

10 druhové složení - vliv zásahu: nestandartizovaná RDA P<0.05 změny v letech: oba RDA testy P<0.01

11 Dynamika (příhodných) mikrostanovišť (gapů?): jak dlouho vydrží? korelace počtu semenáčků ve čtverečku v různých letech Time lag 1: 94/95 95/96 96/97 Time lag 2: 94/96 95/97 Time lag 3: 94/97 Statistika: ANCOVA, within cell regression Beta korelované pro časový rozdíl 1 a 2 roky

12 V plochách s „managementem“ korelace postupně klesá, v kontrolách je stále nízká

13 VLIV MIKROSTANOVIŠŤ NA KONKRÉTNÍ DRUHY Manipulativní terénní experimenty na úrovni jedinců: sledování vegetativních a generativních charakteristik vysazovaných rostlin v čase

14 Typy zásahů: ٭ se sníženou kompeticí: „Gapy“ o průměru 10 a 20 cm ٭ se zvýšenou kompeticí: trsy na lokalitě dominujících druhů Molinia caerulea, Nardus stricta a Juncus effusus (hypotéza o Ekvivalenci kompetitorů) Experiment 1: Použité druhy: Lychnis flos-cuculi a Myosotis nemorosa Trvání experimentu: sezóny 1998, 1999 a jaro 2000 Byly zjišťovány: generativní a vegetativní charakteristiky (počty květů, listů, sekundárních růžic a výhonů,…atd.)

15 Na různých mikrostanovištích dochází k „trade-off“ mezi vegetativní a generativní reprodukcí u rostlin Lychnis flos-cuculi, naopak oba typy reprodukce jsou pozitivně korelovány u rostlin Myosotis nemorosa (sezóna 1999). Výsledky : ٭ Vegetativní růst obou druhů byl nejlepší v 20 cm „gapu“ ٭ Z kompetitivních druhů měly na růst cílových rostlin nejvíce negativní vliv trsy Juncus effusus, ve srovnání s nimi byl negativní vliv druhů Molinia caerulea a Nardus stricta většinou nízký

16 Použité druhy z komplexu Myosotis ser. Palustres: M. caespitosa, M. palustris subsp. laxiflora a M. nemorosa Experiment 2: Typy zásahů: ٭ se sníženou kompeticí: „Gapy“ o průměru 10 a 20 cm ٭ ٭ se zvýšenou kompeticí: průměrný porost okolní vegetace, a trsy na lokalitě dominujícího druhu Molinia caerulea Bylo zjišťováno: přežívání a vegetativní charakteristiky (počty listů, sekundárních výhonů, výška, průměr, …atd.) Trvání experimentu: podzim 2001, sezóna 2002 Kombinace doby vysazení a stanoviště: jaro x podzim vlhké x sušší

17 Studované druhy: Carex demissa Carex hartmanii Carex pallescens Carex panicea Carex pilulifera Carex umbrosa Carex pulicaris SROVNÁVACÍ STUDIE LUČNÍCH OSTŘIC

18 Experimenty ve skleníku 1. Reakce na množství půdních živin - ostřice pěstovány v substrátech s nízkým, středním, nebo vysokým obsahem N, P a K 2. Reakce na mezidruhovou kompetici - ostřice pěstovány samostatně, nebo společně s Holcus lanatus Terénní pozorování - fytocenologické snímkování vlhkých luk s výskytem ostřic

19 1. Větší množství půdních živin: Výsledky experimentů C. demissa, C. hartmanii, C. pallescens, C. panicea - produkce nadzemní biomasy zrostla - produkce nadzemní biomasy zrostla C. pilulifera, C. pulicaris, C. umbrosa - produkce nadzemní biomasy neovlivněna - produkce nadzemní biomasy neovlivněna

20 pokles produkce biomasy u všech druhů C. demissa, C. pallescens, C. panicea, C. pilulifera: zpomalen růst klonů. 2. Přítomnost kompetitora:

21 Všechny studované druhy preferovaly kosené louky. Všechny studované druhy preferovaly kosené louky. Výsledky terénních pozorování

22 VYUŽITÍ MOLEKULÁRNÍCH METOD PŘI VÝZKUMU NA POPULAČNÍ I VNITROPOPULAČNÍ ÚROVNI

23 Jaký je genetický tok mezi jednotlivými populacemi? Jaká je genetická diversita jednotlivých populací?

24 Velikost genety ? Jaké je prostorové uspořádání genet ? Jak se mění prostorové uspořádání a diversita genotypů při změně podmínek ?

25

26 INTERAKCE MEZI ROSTLINAMI A HMYZEM 1. Tropy: spolupráce se skupinou V. Novotného - projekt PNG studium fytofágního hmyzu v druhově velmi bohatých porostech tropického lesa studium invazních druhů

27 Určuje spíše příslušnost k taxomické skupině nebo ekologické vlastnosti potravní specializaci hmyzu?

28 2. Temperátní oblasti tritrofické interakce mezi monofágním hmyzem - hostitelskými rostlinami a hostitelskými mravenci biotické a abiotické podmínky limitující výskyt studovaných druhů biotické: vegetační poměry a demografické charakteristiky populací hostitelských rostlin modrásci r. Maculinea

29 Velikost populace hostitelské populace jako nejlepší prediktor výskytu

30

31

32 TLINKS Trophic linkages between above- and below-ground organisms as a key to successful restoration of biodiversity on ex-arable land across Europe

33

34 Task 320 Vliv provenience půdy, osiva a lokálních podmínek na půdní biotu Pokus běží v CH, CZ, UK Task 510 Disperze organismů z míst s vyšší druhovou diversitou do okolí Pokus běží v CH, CZ, UK

35 Výzkum na lokalitě Zvíkov Tradičně obhospodařovaná louka Studium interakce mezi kořenovými systémy a endomykorhizními houbami, reakce rostlin na půdní heterogenitu Jednotlivé projekty podporovány granty GAČR (206-98-0047, 206-98-P014, 206-02-1089) a British Ecological Society

36 Vliv potlačení AM infekce v kombinaci s přidáním živin –na složení rostlinného společenstva (dlouhodobý pokus) –na architekturu kořenů vybraných druhů (bez a s kořenovou kompeticí, u dospělých rostlin i semenáčků) Prostorová a časová dynamika společenstva mykorrhizních hub Srovnání role graminoidů a dvouděložných ve využívání půdních zdrojů


Stáhnout ppt "Skupina ekologie populací a společenstev"

Podobné prezentace


Reklamy Google