Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické aspekty liniových staveb. Úvod Tématické okruhy. Obecné základy ekologie a ochrany životního prostředí Obecné základy toxikologie Vlivy liniových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické aspekty liniových staveb. Úvod Tématické okruhy. Obecné základy ekologie a ochrany životního prostředí Obecné základy toxikologie Vlivy liniových."— Transkript prezentace:

1 Ekologické aspekty liniových staveb

2 Úvod Tématické okruhy. Obecné základy ekologie a ochrany životního prostředí Obecné základy toxikologie Vlivy liniových staveb na složky životního prostředí Legislativní náležitosti ochrany životního prostředí

3 Ekologie a nauka o životním prostředí ekologie - studium vztahů mezi organismy a neživým prostředím nauka o životním prostředí - zkoumání přírody v okamžiku (nežádoucí) změny

4 Ekologie jako vědecká disciplína Objekty zkoumání - jedinec (autekologie) ekosystém (synekologie) krajina (krajinná ekologie) ostrovní ekologie invazní ekologie aplikovaná ekologie

5 Biotické a abiotické faktory prostředí Vlastnosti živého objektu –výměna látková –dráždivost –dědičnost znaků –vývoj Faktory prostředí –biotické (působení organismů) –abiotické (fyzikální a chemické vlivy)

6 Fyzikální faktory prostředí sluneční záření teplota světlo živiny tlak proudění

7 Chemické faktory prostředí voda kyslík salinita pH

8 Další vlivy Vlivy ostaních organismů čas –biologické hodiny –sezónní cykly –denní cykly

9 Zdroje energie a látek v přírodě základní zdroj energie - Slunce (záření 400 - 700 nm)

10 Koloběh látek v přírodě biogeochemické cykly biogenní prvky (C, H, O, N, S, P) stopové prvky (I, Se,…)

11 Horninový cyklus eroze …sedimentace Horniny sedimentární metamorfované vyvřelé

12 Koloběh vody vznik hydrosféry - odplynění zemského nitra oceány - 97% ledovce, podzemní a povrchová vody, atmosféra,živé organismy - 3%

13 Cyklus uhlíku (CO 2, uhličitany, biomasa, fosilní paliva) CO 2 - fotosynthésa - rostlinná těla býložravci - masožravci - humus - CO 2

14 Cyklus dusíku (N 2, NH 3, Nox) Nitrifikační mikroorganismy - přeměna vzdušného dusíku na rozpustné dusíkaté sloučeniny Metabolismus - močovina, exkrementy Denitrifikační mikroorganismy - přeměna vázaného dusíku na volný

15 Cyklus síry S - H 2 S (CH 3 SCH 3 ) - SO 2

16 Cyklus fosforu Omezené pohybu (nevyskytuje se v plynné formě) Přenos energie v buňkách (ATP - ADP - ATP)

17 Populace Faktory ovlivňující velikost populace porodnost (natalita) úmrtnost (mortalita) pohyb jedinců (migrace) Nosná kapacita prostředí určena dostupností živin a prostoru

18 Společenstva a ekosystémy Společenstvo - soubor populací na sebe vázaných druhů Ekosystém - společenstvo + faktory neživé přírody

19 Společenstvo diverzita - rozmanitost druhů dominantní druhy - hierarchické uspořádání důležitosti druhů ve společenstvu periodicita prostorové členění (ekotony)

20 Ekosystém Základní jednotka biosféry složená ze živých organismů a okolního abiotického prostředí. Organismy –autotrofní - producenti –heterotrofní - konzumenti –rozkladači

21 Vývoj společenstev a ekosystémů sukcese –primární –sekundární klimax

22 Hlavní ekosystémy Země - biomy (terestrické - zonální ekosystémy) –tundra – tajga –stepi –listnatý les mírného pásma –tvrdolisté křovinaté lesy –pouště a polopouště –tropické opadavé lesy a savany –tropické deštné lesy

23 Stabilita ekosystémů významné vlastnosti –rezistence –pružnost


Stáhnout ppt "Ekologické aspekty liniových staveb. Úvod Tématické okruhy. Obecné základy ekologie a ochrany životního prostředí Obecné základy toxikologie Vlivy liniových."

Podobné prezentace


Reklamy Google