Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické aspekty liniových staveb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické aspekty liniových staveb"— Transkript prezentace:

1 Ekologické aspekty liniových staveb

2 Úvod Tématické okruhy. Obecné základy ekologie a ochrany životního prostředí Obecné základy toxikologie Vlivy liniových staveb na složky životního prostředí Legislativní náležitosti ochrany životního prostředí

3 Ekologie a nauka o životním prostředí
ekologie - studium vztahů mezi organismy a neživým prostředím nauka o životním prostředí - zkoumání přírody v okamžiku (nežádoucí) změny

4 Ekologie jako vědecká disciplína
Objekty zkoumání - jedinec (autekologie) ekosystém (synekologie) krajina (krajinná ekologie) ostrovní ekologie invazní ekologie aplikovaná ekologie

5 Biotické a abiotické faktory prostředí
Vlastnosti živého objektu výměna látková dráždivost dědičnost znaků vývoj Faktory prostředí biotické (působení organismů) abiotické (fyzikální a chemické vlivy)

6 Fyzikální faktory prostředí
sluneční záření teplota světlo živiny tlak proudění

7 Chemické faktory prostředí
voda kyslík salinita pH

8 Další vlivy Vlivy ostaních organismů čas biologické hodiny
sezónní cykly denní cykly

9 Zdroje energie a látek v přírodě
základní zdroj energie - Slunce (záření nm)

10 Koloběh látek v přírodě
biogeochemické cykly biogenní prvky (C, H, O, N, S, P) stopové prvky (I, Se,…)

11 Horninový cyklus eroze …sedimentace Horniny sedimentární metamorfované
vyvřelé

12 Koloběh vody vznik hydrosféry - odplynění zemského nitra oceány - 97%
ledovce, podzemní a povrchová vody, atmosféra,živé organismy - 3%

13 Cyklus uhlíku (CO2, uhličitany, biomasa, fosilní paliva)
CO2 - fotosynthésa - rostlinná těla býložravci - masožravci - humus - CO2

14 Cyklus dusíku (N2, NH3, Nox)
Nitrifikační mikroorganismy - přeměna vzdušného dusíku na rozpustné dusíkaté sloučeniny Metabolismus - močovina, exkrementy Denitrifikační mikroorganismy - přeměna vázaného dusíku na volný

15 Cyklus síry S - H2S (CH3SCH3) - SO2

16 Cyklus fosforu Omezené pohybu (nevyskytuje se v plynné formě)
Přenos energie v buňkách (ATP - ADP - ATP)

17 Populace Nosná kapacita prostředí
Faktory ovlivňující velikost populace porodnost (natalita) úmrtnost (mortalita) pohyb jedinců (migrace) Nosná kapacita prostředí určena dostupností živin a prostoru

18 Společenstva a ekosystémy
Společenstvo - soubor populací na sebe vázaných druhů Ekosystém - společenstvo + faktory neživé přírody

19 Společenstvo diverzita - rozmanitost druhů
dominantní druhy - hierarchické uspořádání důležitosti druhů ve společenstvu periodicita prostorové členění (ekotony)

20 Ekosystém Základní jednotka biosféry složená ze živých organismů a okolního abiotického prostředí. Organismy autotrofní - producenti heterotrofní - konzumenti rozkladači

21 Vývoj společenstev a ekosystémů
sukcese primární sekundární klimax

22 Hlavní ekosystémy Země - biomy
(terestrické - zonální ekosystémy) tundra tajga stepi listnatý les mírného pásma tvrdolisté křovinaté lesy pouště a polopouště tropické opadavé lesy a savany tropické deštné lesy

23 Stabilita ekosystémů významné vlastnosti rezistence pružnost


Stáhnout ppt "Ekologické aspekty liniových staveb"

Podobné prezentace


Reklamy Google