Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora ve vzdělávání „training aid“, podpora školení a rekvalifikace Nařízení Komise (ES) č. 68/2001, o podpoře vzdělávání (změněno Nařízením Komise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora ve vzdělávání „training aid“, podpora školení a rekvalifikace Nařízení Komise (ES) č. 68/2001, o podpoře vzdělávání (změněno Nařízením Komise."— Transkript prezentace:

1

2 Podpora ve vzdělávání „training aid“, podpora školení a rekvalifikace Nařízení Komise (ES) č. 68/2001, o podpoře vzdělávání (změněno Nařízením Komise 363/2004) Časová působnost: 2001 – 2006 Věcná působnost: podpora vzdělávání ve všech oblastech včetně činností vztahujících se k výrobě, zpracování nebo prodeji výrobků uvedených v Příloze I SES Výjimka: tuto podporu nelze použít pro oblast uhelného průmyslu (Nař. Rady č. 1407/2002 )

3 Definice pojmů Obecné vzdělávání: zahrnuje konzultace a výuku, která není použitelná pouze nebo hlavně pro zaměstnancovu současnou nebo budoucí pozici v podporovaném podniku, ale která poskytuje kvalifikace, které jsou z velké části přenositelné do jiných podniků nebo odvětví, a tím významně zlepšuje zaměstnatelnost zaměstnance. Vzdělávání bude považováno za obecné jestliže např.: - je organizováno společně s rozličnými na sobě nezávislými podniky - jestliže se mohou zaměstnanci různých podniků zapojit do vzdělávání sami - je uznáno, certifikováno nebo schváleno veřejnými úřady nebo orgány nebo jinými orgány či institucemi, na které členský stát nebo ES převedlo nutné pravomoci

4 Definice pojmů Zvláštní vzdělávání: vzdělávání zahrnující konzultace a výuku přímo a hlavně použitelné pro současnou nebo budoucí pozici zaměstnance v podporovaném podniku a poskytující kvalifikace, které nejsou (nebo jsou v omezené míře) přenositelné do jiných podniků či odvětví

5 Definice pojmů Míra podpory: – hrubá částka podpory vyjádřená jako procento z uznatelných nákladů projektů. Všechny užité částky musí být brány před jakoukoliv srážkou přímé daně. Pokud je podpora poskytnuta v jiné formě než peněží, bude za částku podpory považován její ekvivalent. Podpora splatná v několika splátkách bude diskontována a pro výpočet částky podpory při zvýhodněné půjčce bude referenční sazba užitá v okamžiku poskytnutí podpory.

6 Definice pojmů Znevýhodněný pracovník: - jakákoliv osoba mladší 25 let, která dosud nezískala své první pravidelně placené zaměstnání - jakákoliv osoba s vážnými postiženími, které vyplývají z fyzických, mentálních nebo psychologických vad, a přesto schopná vstoupit na pracovní trh - jakýkoliv migrující pracovník, který se stěhuje nebo se přestěhoval v rámci ES nebo se stal obyvatelem ES za účelem zaměstnání a který potřebuje odborný a/nebo jazykový výcvik - jakákoliv osoba přející si znovu vstoupit do pracovního procesu po přestávce nejméně v délce 3 let, zejména jakákoliv osoba která se vzdala svého zaměstnání kvůli obtížnosti sladění svého pracovního a rodinného života, a to po prvních 6 měsících po nástupu po zaměstnání

7 Definice pojmů Znevýhodněný pracovník: -jakákoliv osoba starší 45 let, která nedosáhla středoškolské kvalifikace nebo jejího ekvivalentu - jakákoliv dlouhodobě nezaměstnaná osoba, tj. jakákoliv osoba, která byla bez práce 12 po sobě následujících měsíců, a to po prvních 6 měsících po nástupu do zaměstnání

8 Podmínky vynětí z notifikační povinnosti Individuální podpora a programy podpory budou slučitelné se společným trhem ve smyslu čl. 87/3 SES a budou vyloučeny z notifikační povinnosti dle čl. 88/3 SES, za předpokladu: - program obsahuje výslovný odkaz na nařízení (citace názvu a odkaz na zveřejnění v Úředním věstníku) - bude splňovat všechny podmínky tohoto nařízení

9 Podmínky vynětí z notifikační povinnosti tedy: - podpora pro zvláštní vzdělávání nesmí přesáhnout 25% pro velké podniky a 35% pro MSP (uplatní se i v nejasnostech, zda jde o obecnou či zvláštní) (v oblastech kvalifikovaných pro regionální podporu je tato míra vyšší o 5 procentní bodů v oblastech kvalifikovaných podle čl. 87/3 c) SES a o 10 procentních bodů v oblastech kvalifikovaných podle čl. 87/3 a) SES) - podpora pro obecné vzdělávání nesmí přesáhnout 50% pro velké podniky a 70% pro MSP (v oblastech kvalifikovaných pro regionální podporu je tato míra vyšší o 5 procentní bodů v oblastech kvalifikovaných podle čl. 87/3 c) SES a o 10 procentních bodů v oblastech kvalifikovaných podle čl. 87/3 a) SES) - u znevýhodněných pracovníků se maximální podpory zvyšují o 10 procentních bodů - v odvětví námořní dopravy (může za určitých podmínek dosáhnout 100 %)

10 Uznatelné náklady projektu (podporovatelného v rámci této výjimky): - osobní náklady na školitele - cestovní náklady školitele a školeného - ostatní běžné výdaje jako jsou materiály a provozní materiály - opotřebení nástrojů a výbavy do rozsahu, ve kterém jsou užity výlučně pro školící projekt - náklady na služby odborného vedení a poradenství v souvislosti se školícím projektem - osobní náklady školeného až do výše celkové částky dalších uznatelných nákladů uvedených v odrážkách výše. Účtovány mohou být pouze hodiny během kterých se školený zúčastní na vzdělávání, a to po srážce jakýchkoliv produktivních hodin nebo jejich ekvivalentu. Uznatelné náklady budou dokladovány dokumenty, které budou transparentní a rozpoložkovány.

11 Podpora velké výše - vynětí z povinnosti notifikace veřejné podpory umožněné tímto nařízením se nepoužije, jestliže částka udělení podpory na jeden podnik a jeden vzdělávací program přesáhne jeden milion EUR

12 Kumulace - prahy podpory určené v tomto nařízení se použijí nehledě na to, zda je podpora projektu financována celkově ze státních zdrojů nebo částečně z ES - podpora vyňatá tímto nařízením nebude kumulována s žádnou další veřejnou podporou ve smyslu čl. 87/1 SES, nebo s dalším financováním z fondů ES, v souvislosti s těmi samými uznatelnými náklady, jestliže taková kumulace by ve výsledku předčila míru podpory stanovenou tímto nařízením

13 Transparentnost a monitoring Poskytovatelé: -doručí během 20 pracovních dnů Komisi souhrn informací o podporách (následná notifikace) -uchovají podrobné záznamy související s programem podpory po dobu 10 let


Stáhnout ppt "Podpora ve vzdělávání „training aid“, podpora školení a rekvalifikace Nařízení Komise (ES) č. 68/2001, o podpoře vzdělávání (změněno Nařízením Komise."

Podobné prezentace


Reklamy Google