Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Shrnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Shrnutí."— Transkript prezentace:

1 VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Shrnutí

2 Zákon vychází z postupů ES, má 161 paragrafů Upravuje: Postupy při zadávání VZ Soutěž o návrh Dohled nad dodržováním zákona Podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikovaných dodavatelů

3 Zadavatel VZ (§ 2) 1. Veřejný zadavatel: Česká republika Státní příspěvková organizace Územní samosprávní celek nebo jeho příspěvková organizace Jiná právnická osoba, pokud: Byla zřízena k uspokojování veřejného zájmu Je financována převáženě státem či jiným veřejným zadavatelem VZ je hrazena z více než 50 % z prostředků veřejného zadavatele

4 2. Dotovaný zadavatel: právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku, hrazenou z více než 50 % z prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem 3.Sektorový zadavatel: činnost, vykonávaná na základě výhradního práva, zadavatel s dominantním vlivem (např.ČEZ)

5 Centrální zadavatel (§ 3) Provádí zadávání: Pro jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby, které následně prodává jiným zadavatelům (nikoliv ale za vyšší cenu) Provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na účet jiných zadavatelů (povinná je písemná smlouva)

6 Zásady postupu zadavatele (§ 6) Zadavatel je povinen dodržovat následující zásady: Transparentnosti (vše odůvodněně a písemně, vymezit kriteria hodnocení nabídek) Rovného zacházení (všem stejné informace) Zákazu diskriminace (i ve vztahu k zahraničním dodavatelům)

7 Podle § 7 se VZ dělí na: VZ na dodávky (i dodávka montáže) VZ služby (včetně dodávky či stavební práce nižší ceny) VZ na stavební práce (včetně zprostředkovatelských služeb) a dále na: nadlimitní VZ podlimitní malého rozsahu

8 § 11- Rámcová smlouva Stanoví: Dobu trvání smlouvy Celkovou cenu Množství (podle typu VZ: služba, dodávka, stavební práce) Rámcová smlouva může být uzavřena s více uchazeči (§ 92) Smlouva může být uzavřena na: Dobu určitou Na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit

9 Nadlimitní VZ Liší se dle druhu veřejné zakázky a kategorie zadavatele Dle druhu VZ: Pro dodávky a služby: 4.290.000,-Kč, je-li zadavatel ČR, popř. jeho přísp.organizace 6.607.000,- Kč, pro územně samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, ČR a její přísp.organizace, pro dotované zadavatele Pro stavební práce: 165.288.000,-Kč pro všechny kategorie zadavatelů

10 Nadlimitní VZ Nadlimitní VZ z hlediska kategorie zadavatele stanoví pět kategorií, přičemž u poskytování služeb stanoví navíc podrobnou klasifikaci (uvedena v příloze č.1 zákona - Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské komise) zadavatelem Česká republika státní příspěvkové organizace územně samosprávné celky příspěvkové organizace sektorový zadavatel

11 Podlimitní VZ: VZ na dodávky a služby nejméně 2.000.000,-Kč, ale ne více než uvádí §12 (dle typu zadavatele 4 290 00 až 6 607 000Kč) VZ na stavební práce v hodnotě 6.000.000,- 165.288.000,- VZ malého rozsahu: VZ na dodávky a služby menší hodnoty než 2.000.000,-Kč VZ na stavební práce do 6.000.000,-Kč

12 § 13- Předpokládaná hodnota VZ Rozhodná je vždy cena bez DPH Vychází se z údajů obdobného předmětu a průzkumu trhu Cena se nesmí rozdělit tak, aby došlo ke snížení výsledné hodnoty Povinnost sečíst všechny spolu související služby, které zadavatel hodlá pořídit v průběhu účetního období Je-li součástí VZ odměna po jejím splnění, je nutné ji započítat do limitní částky

13 § 21- Druhy zadávacích řízení Otevřené řízení (§27) je možné použít vždy a bez omezení Užší řízení (§28) je možné použít vždy a bez omezení Jednací řízení s uveřejněním (§29); váže na předchozí, neúspěšné řízení (např. pro neúplnost nebo nepřijatelnost nabídky) v otevřeném nebo užším řízení Jednací řízení bez uveřejnění (§34); pokud v předchozím řízení nebyly podány žádné nabídky nebo zcela nevhodné Soutěžní dialog (§35)- u zvláště složitého předmětu, kdy není zadavatel schopen přesně vymezit technické podmínky (§46 odst.4 a 5) a při problematických právních a finančních požadavcích Zjednodušené podlimitní řízení pro stavební práce (§38);

14 § 28 Užší řízení Zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku Zájemci podávají písemnou žádost o účast v řízení Zadavatel může omezit počet zájemců, které vyzve k podání žádosti (min. však 5) Pokud je zájemců méně než 5, vyzve je všechny (pokud splnily kvalifikační požadavky) Obdobně probíhá soutěžní dialog s tím rozdílem, že zadavatel vyzve k účasti nejméně 3 zájemce s tím, že pokud kvalifikační předpoklady splnili méně než 3 uchazeči, vyzve všechny, kteří požadavky splnili

15 § 39 Lhůty Lhůta pro doručení žádosti pro účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu nesmí být kratší než: a) 37 dní u nadlimitních VZ b) 15 dní u podlimitních VZ Lhůta pro podání nabídek nesmí být: u nadlimitních VZ: a)kratší než 52 dny v otevřeném řízení b)kratší než 40 dnů v užším řízení U podlimitních VZ: a) kratší než 22 dny v otevřeném řízení b kratší než 15 dní v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení Pozn.: U všech typů VZ může být z naléhavých důvodů doba upravena i jinak - upravuje rovněž § 39 a dále §40, §41 a § 42.

16 § 44 Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň: Obchodní a platební podmínky Technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem VZ Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil Jiné požadavky na plnění VZ

17 § 50 – Kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 (beztrestnost, nejsou nedoplatky, nejde o nekalou soutěž, není prohlášen konkurs na majetek apod.) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 (výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání, osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele apod.) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, § 55 (pojistná smlouva na škody, rozvaha, údaje o celkovém obratu apod.) Technické kvalifikační předpoklady, § 56 (např. seznam významných služeb v posledních 3 letech, profesní údaje)

18 § 68 Obsah nabídek Identifikační údaje uchazeče Podepsaný návrh smlouvy a prohlášení, že je uchazeč obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty vázán V otevřeném a v zjednodušeném podlimitním řízení je součástí rovněž splnění kvalifikace (nestanoví-li zadavatel jinak) Varianty nabídky jsou přípustné jenom když zadavatel varianty připustil v zadávacích podmínkách (§70)

19 § 71 Otevírání obálek Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá O otevírání obálek se sepisuje protokol Zadavatel umožní uchazečům nahlédnout do protokolu

20 § 76 Posuzování nabídek Splnění zákonných požadavků (kvalifikační a další předpoklady) Je možné přizvat nepodjatého poradce V případě nejasností je možné požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky Je možné přizvat uchazeče na jednání komise za účelem vysvětlení nabídky Při mimořádně nízké ceně zašle uchazeč písemné vysvětlení

21 § 78 Hodnotící kriteria Základní hodnotící kriteria: Nejnižší nabídková cena Ekonomická výhodnost nabídky Povinnost stanovit dílčí hodnotící kriteria Váhu vyjádřenou v v %

22 § 80 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zadavatel odešle do 5 pracovních dní oznámení o výběru uchazeče, které obsahuje: Výsledek hodnocení a výsledné pořadí nabídek Odůvodnění výběru Zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem uchazečům nahlédnout a pořídit si opis zprávy Námitky se podávají písemně do 15 dnů ode dne, kdy se zájemce o domnělém porušení zákona dozví, nejpozději do podpisu smlouvy (§ 110)

23 § 99 Opční právo Rozumí se právo zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací, jejichž zadání si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách V nabídce dodavatel uvádí pouze plnění, která se netýkají opčního práva (pokud není stanoveno jinak) Zadavatel stanoví dobu využití opčního práva a vymezí základní předmět plnění při zahájení řízení

24 §125 Seznam kvalifikovaných a certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů Seznam kvalifikovaných dodavatelů je součástí informačního systémů Zápis do seznamu po průkazu splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů (§53 a §54) Seznam je veřejně přístupný Dálkový přístup je bezplatný

25 §146 Uveřejňování a) informačním systémem podle §157, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku b) informačním systémem podle §157 a Úředním věstníkem EU, jde-li o nadlimitní zakázku §147 způsoby uveřejňování: a) prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky b) prostřednictvím provozovatele informačního systému

26 Metodický návod postupu pro VZ financované/spolufinancované z fondů EU Krok 1- Metodický návod se vztahuje na příjemce podpory z fondů EU Krok 2- Výčet operačních programů Krok 3- Definice kategorií zakázek (stavební práce, služby,dodávky, jiné než dotované služby a dodávky) Krok 4- Zadávání zakázek: na rozdíl od zák.137/2006 se při využívání fondů EU postupuje i při zakázkách pod 2.mil.Kč jako u zakázek malého rozsahu (analogicky se postupuje i u zadávání dalších typů VZ, někdy s dílčí modifikací - viz. tabulka s odlišnostmi dle druhu VZ str.225)

27 Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona Malá zakázka může být od 0,10 Kč do 2 000 000 mil.Kč Lze stanovit interní předpis, který přesně upraví podmínky ve vazbě na předpokládané hodnotě zakázky Doporučuje se rozdělit u dodávek a služeb: Do výše 200 000 Kč (i jen 1 dodavatel přímo) Do výše 800 000 Kč (oslovit 3 dodavatele 800 000 – 2 000 000 Kč (stanovit přísnější postup, nejméně však oslovit 3 dodavatele a uveřejnit výzvu)

28 VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu


Stáhnout ppt "VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Shrnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google