Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Shrnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Shrnutí."— Transkript prezentace:

1 VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Shrnutí

2 Zákon vychází z postupů ES, má 161 paragrafů Upravuje: Postupy při zadávání VZ Soutěž o návrh Dohled nad dodržováním zákona Podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikovaných dodavatelů

3 Zadavatel VZ (§ 2) 1. Veřejný zadavatel: Česká republika Státní příspěvková organizace Územní samosprávní celek nebo jeho příspěvková organizace Jiná právnická osoba, pokud: Byla zřízena k uspokojování veřejného zájmu Je financována převáženě státem či jiným veřejným zadavatelem VZ je hrazena z více než 50 % z prostředků veřejného zadavatele

4 2. Dotovaný zadavatel: právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku, hrazenou z více než 50 % z prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem 3.Sektorový zadavatel: činnost, vykonávaná na základě výhradního práva, zadavatel s dominantním vlivem (např.ČEZ)

5 Centrální zadavatel (§ 3) Provádí zadávání: Pro jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby, které následně prodává jiným zadavatelům (nikoliv ale za vyšší cenu) Provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na účet jiných zadavatelů (povinná je písemná smlouva)

6 Zásady postupu zadavatele (§ 6) Zadavatel je povinen dodržovat následující zásady: Transparentnosti (vše odůvodněně a písemně, vymezit kriteria hodnocení nabídek) Rovného zacházení (všem stejné informace) Zákazu diskriminace (i ve vztahu k zahraničním dodavatelům)

7 Podle § 7 se VZ dělí na: VZ na dodávky (i dodávka montáže) VZ služby (včetně dodávky či stavební práce nižší ceny) VZ na stavební práce (včetně zprostředkovatelských služeb) a dále na: nadlimitní VZ podlimitní malého rozsahu

8 § 11- Rámcová smlouva Stanoví: Dobu trvání smlouvy Celkovou cenu Množství (podle typu VZ: služba, dodávka, stavební práce) Rámcová smlouva může být uzavřena s více uchazeči (§ 92) Smlouva může být uzavřena na: Dobu určitou Na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit

9 Nadlimitní VZ Liší se dle druhu veřejné zakázky a kategorie zadavatele Dle druhu VZ: Pro dodávky a služby: ,-Kč, je-li zadavatel ČR, popř. jeho přísp.organizace ,- Kč, pro územně samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, ČR a její přísp.organizace, pro dotované zadavatele Pro stavební práce: ,-Kč pro všechny kategorie zadavatelů

10 Nadlimitní VZ Nadlimitní VZ z hlediska kategorie zadavatele stanoví pět kategorií, přičemž u poskytování služeb stanoví navíc podrobnou klasifikaci (uvedena v příloze č.1 zákona - Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské komise) zadavatelem Česká republika státní příspěvkové organizace územně samosprávné celky příspěvkové organizace sektorový zadavatel

11 Podlimitní VZ: VZ na dodávky a služby nejméně ,-Kč, ale ne více než uvádí §12 (dle typu zadavatele až Kč) VZ na stavební práce v hodnotě , ,- VZ malého rozsahu: VZ na dodávky a služby menší hodnoty než ,-Kč VZ na stavební práce do ,-Kč

12 § 13- Předpokládaná hodnota VZ Rozhodná je vždy cena bez DPH Vychází se z údajů obdobného předmětu a průzkumu trhu Cena se nesmí rozdělit tak, aby došlo ke snížení výsledné hodnoty Povinnost sečíst všechny spolu související služby, které zadavatel hodlá pořídit v průběhu účetního období Je-li součástí VZ odměna po jejím splnění, je nutné ji započítat do limitní částky

13 § 21- Druhy zadávacích řízení Otevřené řízení (§27) je možné použít vždy a bez omezení Užší řízení (§28) je možné použít vždy a bez omezení Jednací řízení s uveřejněním (§29); váže na předchozí, neúspěšné řízení (např. pro neúplnost nebo nepřijatelnost nabídky) v otevřeném nebo užším řízení Jednací řízení bez uveřejnění (§34); pokud v předchozím řízení nebyly podány žádné nabídky nebo zcela nevhodné Soutěžní dialog (§35)- u zvláště složitého předmětu, kdy není zadavatel schopen přesně vymezit technické podmínky (§46 odst.4 a 5) a při problematických právních a finančních požadavcích Zjednodušené podlimitní řízení pro stavební práce (§38);

14 § 28 Užší řízení Zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku Zájemci podávají písemnou žádost o účast v řízení Zadavatel může omezit počet zájemců, které vyzve k podání žádosti (min. však 5) Pokud je zájemců méně než 5, vyzve je všechny (pokud splnily kvalifikační požadavky) Obdobně probíhá soutěžní dialog s tím rozdílem, že zadavatel vyzve k účasti nejméně 3 zájemce s tím, že pokud kvalifikační předpoklady splnili méně než 3 uchazeči, vyzve všechny, kteří požadavky splnili

15 § 39 Lhůty Lhůta pro doručení žádosti pro účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu nesmí být kratší než: a) 37 dní u nadlimitních VZ b) 15 dní u podlimitních VZ Lhůta pro podání nabídek nesmí být: u nadlimitních VZ: a)kratší než 52 dny v otevřeném řízení b)kratší než 40 dnů v užším řízení U podlimitních VZ: a) kratší než 22 dny v otevřeném řízení b kratší než 15 dní v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení Pozn.: U všech typů VZ může být z naléhavých důvodů doba upravena i jinak - upravuje rovněž § 39 a dále §40, §41 a § 42.

16 § 44 Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň: Obchodní a platební podmínky Technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem VZ Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil Jiné požadavky na plnění VZ

17 § 50 – Kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 (beztrestnost, nejsou nedoplatky, nejde o nekalou soutěž, není prohlášen konkurs na majetek apod.) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 (výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání, osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele apod.) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, § 55 (pojistná smlouva na škody, rozvaha, údaje o celkovém obratu apod.) Technické kvalifikační předpoklady, § 56 (např. seznam významných služeb v posledních 3 letech, profesní údaje)

18 § 68 Obsah nabídek Identifikační údaje uchazeče Podepsaný návrh smlouvy a prohlášení, že je uchazeč obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty vázán V otevřeném a v zjednodušeném podlimitním řízení je součástí rovněž splnění kvalifikace (nestanoví-li zadavatel jinak) Varianty nabídky jsou přípustné jenom když zadavatel varianty připustil v zadávacích podmínkách (§70)

19 § 71 Otevírání obálek Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá O otevírání obálek se sepisuje protokol Zadavatel umožní uchazečům nahlédnout do protokolu

20 § 76 Posuzování nabídek Splnění zákonných požadavků (kvalifikační a další předpoklady) Je možné přizvat nepodjatého poradce V případě nejasností je možné požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky Je možné přizvat uchazeče na jednání komise za účelem vysvětlení nabídky Při mimořádně nízké ceně zašle uchazeč písemné vysvětlení

21 § 78 Hodnotící kriteria Základní hodnotící kriteria: Nejnižší nabídková cena Ekonomická výhodnost nabídky Povinnost stanovit dílčí hodnotící kriteria Váhu vyjádřenou v v %

22 § 80 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zadavatel odešle do 5 pracovních dní oznámení o výběru uchazeče, které obsahuje: Výsledek hodnocení a výsledné pořadí nabídek Odůvodnění výběru Zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem uchazečům nahlédnout a pořídit si opis zprávy Námitky se podávají písemně do 15 dnů ode dne, kdy se zájemce o domnělém porušení zákona dozví, nejpozději do podpisu smlouvy (§ 110)

23 § 99 Opční právo Rozumí se právo zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací, jejichž zadání si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách V nabídce dodavatel uvádí pouze plnění, která se netýkají opčního práva (pokud není stanoveno jinak) Zadavatel stanoví dobu využití opčního práva a vymezí základní předmět plnění při zahájení řízení

24 §125 Seznam kvalifikovaných a certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů Seznam kvalifikovaných dodavatelů je součástí informačního systémů Zápis do seznamu po průkazu splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů (§53 a §54) Seznam je veřejně přístupný Dálkový přístup je bezplatný

25 §146 Uveřejňování a) informačním systémem podle §157, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku b) informačním systémem podle §157 a Úředním věstníkem EU, jde-li o nadlimitní zakázku §147 způsoby uveřejňování: a) prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky b) prostřednictvím provozovatele informačního systému

26 Metodický návod postupu pro VZ financované/spolufinancované z fondů EU Krok 1- Metodický návod se vztahuje na příjemce podpory z fondů EU Krok 2- Výčet operačních programů Krok 3- Definice kategorií zakázek (stavební práce, služby,dodávky, jiné než dotované služby a dodávky) Krok 4- Zadávání zakázek: na rozdíl od zák.137/2006 se při využívání fondů EU postupuje i při zakázkách pod 2.mil.Kč jako u zakázek malého rozsahu (analogicky se postupuje i u zadávání dalších typů VZ, někdy s dílčí modifikací - viz. tabulka s odlišnostmi dle druhu VZ str.225)

27 Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona Malá zakázka může být od 0,10 Kč do mil.Kč Lze stanovit interní předpis, který přesně upraví podmínky ve vazbě na předpokládané hodnotě zakázky Doporučuje se rozdělit u dodávek a služeb: Do výše Kč (i jen 1 dodavatel přímo) Do výše Kč (oslovit 3 dodavatele – Kč (stanovit přísnější postup, nejméně však oslovit 3 dodavatele a uveřejnit výzvu)

28 VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu


Stáhnout ppt "VŠFS správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Shrnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google