Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrované VKP Chudákovské sady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrované VKP Chudákovské sady"— Transkript prezentace:

1 Registrované VKP Chudákovské sady
Návrh zemědělského hospodaření na území vybraného registrovaného VKP prezentace pro obhajobu akreditačního projektu obor: Ochrana krajiny

2 Úvod obhajoba projektu je zároveň prezentace poradenské činnosti EC Meluzína RCAB věci jsou popisovány tak jak se stávají včetně nedokonalostí, které přináší život pokusím se soustředit na to co bylo v projektu jen naznačeno s ohledem na rozsah většina opatření se již stala – do určité míry lze konfrontovat původní záměry se skutečností

3 Cíl projektu a zájmy cílových skupin
Technicky a finančně vyřešit ochranu ochranářsky cenných pozemků s nízkým stupněm ochrany Zemědělský podnik připojení pozemků VKP ke stávající farmě zvýšení příjmů farmy Obec s rozšířenou působností vyřešit péči o registrovaný VKP po technické stránce zajistit financování opatření i dlouhodobé údržby Dobrovolná ochranářská organizace získat základnu pro genofondovou sbírku starých odrůd

4 Úloha poradce v projektu
prozkoumat místní podmínky na farmě a navrhnout varianty řešení situace zjistit legislativní a finanční rámec pro možná řešení- vyjednávání s úřady ve spolupráci s majitelem farmy vybrat variantu řešení, která bude realizována zajistit zpracování potřebných projektů a žádostí o finanční podporu vyhledat partnery pro vyřešení potřebných opatření a pomoci jim se zpracováním žádostí o podporu z dalších zdrojů dohled nad kvalitou provedených zásahů

5 Přírodní podmínky Klima, geologie, pedologie, hydrologie

6 Přírodní podmínky - vegetace

7 Stav pozemků ve VKP

8 Zájmy ochrany přírody Natura 2000 na farmě další zvlášť chráněné druhy
součást EVL Zamlžené hory stanoviště 6210 (biotopy) T3.4C a D širokolisté suché trávníky bez jalovce součást PO Kulichovo plato pěnice vlašská C2 (B velmi významná PO pro druh) ťuhýk obecný C3 (A vysoce významná PO pro druh) další zvlášť chráněné druhy zmije obecná C1 druhy červeného seznamu černýš rolní C3

9 Historie projektu 1990 okresní úřad registruje VKP Chudákovské sady
pan Vojtěch buduje chov ovcí (od roku 1999 v ekologickém zemědělství) 2006 přikupuje pozemky – VKP Chudákovské sady duben 2007 vstupuje do Pozemkového spolku Meluzína a očekává pomoc při využití zarostlých pozemků odbor životního prostředí podmiňuje využití pozemků zachováním charakteru extenzivního sadu květen 2007 do projektu se zapojuje ZO ČSOP Staří ogaři

10 Popis farmy rozloha do r.2006 11,8ha z toho v LPIS 9,2ha
nové pozemky 2,7ha 24 ovcí starších 12měsíců = 3,6VDJ farma je důležitým vedlejším zdrojem příjmů farmu obsluhují výhradně rodinní příslušníci – pro nikoho to však není hlavní zaměstnání

11 SWOT analýza silné stránky slabé stránky
zkušenost z předchozích let hospodaření kladný vztah k ochraně přírody a hodnotná příroda kompaktní půdní držba rozvojový potenciál farmy pro další aktivity agroturistika, prodej z farmy,chov včel, lokální produkce slabé stránky slabé mechanizační vybavení slabší úroveň chovu ovcí nízká úroveň odborného vzdělání slabé personální zabezpečení

12 SWOT analýza příležitosti ohrožení
zemědělská reforma akcentující ochranu přírody závazek ČR budovat soustavu N2000 podpora dobrovolné ochranářské organizace podpora krajského úřadu, městského úřadu a místně příslušného pracoviště AOPK ohrožení nutno respektovat výskyt chráněných organismů s rozdílnými požadavky slabé ekonomické zázemí regionu rodina farmáře není v obci příliš oblíbena hojná přítomnost divoké zvěře

13 Opatření 2007 Staří ogaři smýcení náletových dřevin
ponechání semenáčů a starých stromů ponechání zeleně po obvodu pozemků a na kamenných snosech

14 Opatření Staří ogaři individuální označení a ochrana ponechaných stromů ponechání hromad větví jako úkrytů pro obratlovce

15 Opatření farmář konzervační řez pastva ovcí

16 Opatření 2007 ECM + specialista
biologický průzkum + důkladnější dokumentace pro odbor životního prostředí

17 Opatření 2008-2010 – farmář zařazení pozemků do farmářských bloků LPIS
podopatření ošetřování travních porostů B9-P1 Suché stepní trávníky a vřesoviště past ošetřování proti výmladkům dřevin

18 Opatření Staří ogaři postupné přeroubování semenáčů krajovými odrůdami

19 Dlouhodobá perspektiva
využití ovoce a genofondové plochy

20 Ekonomický přehled

21 Financování v dalších letech

22 Doprovodná dokumentace
Dobrovolná dohoda mezi farmářem a pozemkovým spolkem Žádost pana Vojtěcha o likvidaci křovinného náletu na pozemcích Vyjádření Městského úřadu Mimousov Žádost o vydání stanoviska dle §45, zák. 114/92 Sb. Stanovisko Krajského úřadu dle §45, zák. 114/92 Sb. Žádost pro PPK včetně příloh Projekt založení genofondového sadu Chudákov - ZO ČSOP Staří ogaři Projekt botanického průzkumu Chudákov Evidenční soubor pro VKP Chudákovské sady bude prezentováno v diskusi oponentských posudků

23 Připomínky Jana Zikmundová
Autor se v projektu zmínil o existenci mokřadů na pozemcích ve VKP – jaký bude management mokřadů? mokřady jsou drobná prameniště v řádech desítek m2 v rámci projektu je plánováno je oplotit (je to důležité i ze zoohygienického hlediska) management je plánován zatím bez údržby do doby než bude proveden jejich průzkum vlastními silami jsme nebyly schopni odhalit cennější druhy a navíc není patrné nějaké ohrožení ruderalizací či zarůstání křovinami

24 Připomínky Jana Zikmundová
Dále je v navrženo smýcení náletových plevelných dřevin – v jaké míře budou odstraněny náletové plevelné dřeviny?

25 Připomínky Jana Zikmundová
Které druhy a v jakém množství, popř. které budou ponechány vzhledem k přítomnosti chráněných druhů ptáků vázaných na křovinaté biotopy? Po obvodu pozemků bude ponechána vzrostlá dřevinná zeleň, ze které bude selektivně odstraněna bříza a osika pro uvolnění prostoru pro dlouhověké dřeviny - habr, dub, buk též náhrada vyspělých stádií lesa s deponováním tlející hmoty Okrajovém pásmu vzrostlé zeleně budou ponechány ojedinělé trnité keře pro zachování hnízdních příležitostí chráněných druhů pěvců – trnka, hloh, šípek.

26 Připomínky Jana Zikmundová
Budou zde v rámci projektu obnovovány remízky, větrolamy?

27 Připomínky Martin Bílý
Připomínek je poměrně hodně jsem připraven reagovat na všechny pokud to bude nutné Záměrně jsem vybral ty, ke kterým bych uvítal rozsáhlejší výměnu názorů považují je za problematické z hlediska poradenské praxe

28 Připomínky Martin Bílý
Je zajištěn omezený průběh projektu v případě, že nebudou k dispozici všechny předpokládané finanční prostředky (např. z programu ČSOP)? jádro projektu – likvidace náletu a zařazení do LPIS vnitřní rezervy projektu – vlastní zdroje farmáře (oplocení), průzkumy v případě potřeby bude realizace přesunuta do budoucnosti preventivní opatření – mohou být nasazena dle důležitosti projektu počet projektů výše rozpočtů projektů volné prostředky

29 Připomínky Martin Bílý
Jaký metodický materiál pro inventarizaci přírodních hodnot a plánování péče vznikl? (Závěr-kapitola 2) Podobných metodik (i oficiálních) je několik a není potřeba vytvářet nové individuální metodiky. problémy cílové skupiny – obec s rozšířenou působností naplnění daty (prostředky na inventarizační průzkumy) snadná přenositelnost a dostupnost dat (správci SW, zápis dat) přetížení mnoha povinnostmi (správní řízení, zasedání v komisích) výsledek – mnoho metodik ale na úřadech nejsou žádná data Evidenční soubor pro VKP Chudákovské sady produkt přechodu doby analogové do digitální

30 Připomínky Martin Bílý
Při terénním šetření a od věrohodných odborníků nebyl zjištěn výskyt dalších cenných druhů rostlin? velký problém: dostupnost dat v reálném čase a vztažených ke konkrétním pozemkům projekty často vznikají přes zimu nebo je finanční zdroj otevřen uprostřed léta je to nezbytné pro žádosti vztažené na konkrétní parcely kde se vlastně ta data dají získat kdo jsou věrohodní odborníci (příklad s chřástalem) regionální specifika severozápadních Čech historický vývoj

31 Připomínky Martin Bílý

32 Připomínky Martin Bílý

33 Obecnější závěry – OP ŽP
lidské zdroje pro alokaci prostředků na opatření skutečná nezbytnost „techniků/poradců“ ochrany přírody dlouhodobá znalost území – přírodních i sociálních podmínek předběžný výběr opatření, dohled na realizaci sběr informací a dohled nad lokalitami zajistit prostředky na „technologické“ průzkumy se SW firmami zajistit školení pro pracovníky MěÚ s rozšířenou působností se SW firmami zajistit standardizaci GISů v komunální sféře objem a kvalita ukládaných informací přenos informací mezi ARC a jinými GISy

34 Poděkování všem kdo pomáhají

35 Děkuji za připomínky Ing. Martin Lípa ec.meluzina@volny.cz
, Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura


Stáhnout ppt "Registrované VKP Chudákovské sady"

Podobné prezentace


Reklamy Google