Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMICKÉ REAKCE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMICKÉ REAKCE ORGANICKÝCH SLOUČENIN"— Transkript prezentace:

1 CHEMICKÉ REAKCE ORGANICKÝCH SLOUČENIN
SUBSTITUCE – výměna jednoho nebo více atomů za jiný atom nebo skupinu, řád vazby se nemění ADICE – připojování atomů nebo skupin na atomy vázané násobnými vazbami, žádná část molekuly se neodštěpuje, sníží se řád vazby ELIMINACE – dochází k odštěpení několika atomů a vzniku nové látky, vzniká vazba násobná - zvyšuje se řád vazby PŘESMYK – při této reakci dochází k přeskupení atomů a vazeb, aniž se však mění souhrnné složení dané sloučeniny

2 REAKCE ORGANICKÝCH SLOUČENIN
HETEROLYTICKÉ REAKCE PODLÉHAJÍ JIM POLÁRNÍ SLOUČENINY ŠTĚPENÍM POLÁRNÍ VAZBY VLIVEM VNĚJŠÍCH PODMÍNEK (ČINIDLO) VZNIKAJÍ IONTY REAKCE NUKLEOFILNÍ: ČINIDLO JE ZÁPORNĚ NABITÉ – NUKLEOFIL – VÁŽE SE NA KLADNÝ NÁBOJ (ALKALICKÁ HYDROLÝZA 2-CHLORPROPANU) ELEKTROFILNÍ: ČINIDLO JE KLADNĚ NABITÉ – ELEKTROFIL – VÁŽE SE NA ZÁPORNÝ NÁBOJ (NITRACE BENZENU)

3 REAKCE ORGANICKÝCH SLOUČENIN
HOMOLITICKÉ REAKCE PODLÉHAJÍ JIM NEPOLÁRNÍ SLOUČENINY ŠTĚPENÍM NEPOLÁRNÍ VAZBY VLIVEM VNĚJŠÍCH PODMÍNEK (ENERGIE) VZNIKAJÍ RADIKÁLY FÁZE RADIKÁLOVÉ REAKCE: 1) INICIACE 2) PROPAGACE 3 TERMINACE HALOGENACE ALKANŮ POLYMERACE ŽLUKNUTÍ TUKŮ

4 ALKANY JINAK TAKÉ PARAFINY – PARUM AFFINIS = MÁLO SLUČIVÝ= NETEČNÝ
UHLOVODÍKY NASYCENÉ, OBSAHUJÍCÍ JEDNODUCHÉ VAZBY LINEÁRNÍ, ROZVĚTVENÉ, CYKLICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: C1 – C4 PLYNY C5 – C20 KAPALINY  C20 TUHÉ LÁTKY NEPOLÁRNÍ NEROZPUSTNÉ VE VODĚ ROZPUSTNÉ V NEPOLÁRNÍCH ROZPOUŠTĚDLECH NEPOLÁRNÍ VAZBY → CHEMICKY ZNAČNĚ NEREAKTIVNÍ HOMOLOGICKÉ ŠTĚPENÍ VAZEB RADIKÁLOVÝ MECHANISMUS INICIACE UV, VYSOKOU TEPLOTOU

5 ZDROJE ALKANŮ PLYNNÉ: ZEMNÍ PLYN >90% METHAN, 1-6% ETHAN, SULFAN
SAMOSTATNĚ NEBO DOPROVÁZÍ ROPU ČI ČERNÉ UHLÍ BIOPLYN SMĚS METHANU A CO2 KAPALNÉ: ROPA SMĚS KAPALNÝCH ALKANŮ ROČNÍ TĚŽBA kolem mil. tun ročně TĚŽBA Z VRTŮ (TLAKEM PLYNU NEBO ČERPÁNÍM) TUHÉ: PŘÍRODNÍ ASFALT

6 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI ALKANŮ
ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY A VODY JE DLOUHODOBÉ (NÍZKÁ REAKTIVITA ALKANŮ) ZEJMÉNA ROPOU (PŘI TĚŽBĚ A TRANSPORTU) A ROPNÝMI PRODUKTY PŮDOU ALKANY STEČOU AŽ K HLADINĚ SPODNÍ VODY NA POVRCHOVÉ VODĚ VYTVÁŘÍ FILM NEPROPUSTNÝ PRO PRŮCHOD O2 A CO2 → DUŠENÍ A ÚHYN ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ODMAŠTĚNÍ ŘEŠENÍ: PRO ALKANY CHYBÍ ORGANISMŮM ROZKLADNÝ SYSTÉM – BIOLOGICKÉ MOŽNOSTI ROZKLADU JSOU OMEZENÉ URČITÉ MOŽNOSTI MAJÍ BAKTÉRIE

7 HOŘENÍ HOŘENÍ (SPALOVÁNÍ): OXIDACE, SLUČOVÁNÍ S KYSLÍKEM
ÚPLNÁ OXIDACE: → CO2 + H20 + energie při dostatečném přívodu O2 ČÁSTEČNÁ (PARCIÁLNÍ) OXIDACE: → CO + H2 (syntézní plyn) → C (výroba sazí) SYNTÉZNÍ PLYN: PRO ORGANICKÉ SYNTÉZY SAZE: MAZIVO, PLNIVO

8 SMOG LONDÝNSKÝ (REDUKČNÍ): LOS ANGELESKÝ (OXIDAČNÍ – FOTOCHEMICKÝ):
VZNIKÁ V ZIMĚ ZA PŘÍHODNÉ METEOROLOGICKÉ SITUACE MLHA + KOUŘ + SO2 ZE SPALOVÁNÍ LOS ANGELESKÝ (OXIDAČNÍ – FOTOCHEMICKÝ): VZNIKÁ V LÉTĚ, ZEJMÉNA VE MĚSTECH S HUSTOU AUTOMOBILOVOU DOPRAVOU PŘI INTENZIVNÍM SLUNEČNÍM SVITU VMOTOROVÝCH SPALINÁCH OBSAŽENÉ NOX VYTVÁŘEJÍ RADIKÁLY VZNIKÁ TZV. PŘÍZEMNÍ OZÓN – NEPŘÍZNIVÝ PRO DÝCHÁNÍ, OČI, ROSTLINSTVO A MATERIÁLY (KOROZE) KONTROLUJÍ SE EMISE: NOX + CO + POLÉTAVÝ PRACH

9 CHEMICKÉ VLASTNOSTI ALKANŮ
RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE – CHLORACE METHANU INICIACE: Cl2 → 2 Cl. iniciace UV zářením (vysoký obsah energie) PROPAGACE: CH4 + Cl. → CH HCl CH3. + Cl2 → CH3Cl + Cl. CH3Cl + Cl. → CH2Cl. + HCl CH2Cl. + Cl2 → CH2Cl2 + Cl. CH2Cl2 + Cl. → CHCl HCl CHCl2. + Cl2 → CHCl3 + Cl. CHCl3 + Cl. → CCl HCl CCl3. + Cl2 → CCl4 + Cl. 3) TERMINACE: VZNIK VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ REKOMBINACÍ VŠECH MOŽNÝCH RADIKÁLŮ

10 CHEMICKÉ VLASTNOSTI ALKANŮ
SULFOCHLORACE R-H + SO2 + Cl2 → R-SO2Cl ALKYLSULFONYLCHLORID (CHLORID KYS. SULFONOVÉ) R-SO2Cl + NaOH + H2O → R-SO3Na SODNÁ SŮL KYS. SULFONOVÉ POUŽITÍ: POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY SDS – SODIUM-DODECYLSULFÁT, LAURYLSÍRAN SODNÝ (kyseliny laurová, dodekanová – CH3-(CH2)10- COOH) BĚŽNÁ SOUČÁST TEKUTÝCH MÝDEL A ŠAMPÓNŮ VÝHODA: UDRŽUJE SI ČISTÍCÍ SCHOPNOST I V TVRDÉ VODĚ

11 ROPA HNĚDÁ AŽ NAZELENALÁ, SMĚS KAPALNÝCH UHLOVODÍKŮ
ρ = 0,75-1 g/cm3, HOŘLAVÁ VZNIK: ROZKLAD ŽIVOČIŠNÝCH ZBYTKŮ ZA NEPŘÍSTUPU VZDUCHU A PŘI VYŠŠÍCH TLACÍCH NALEZIŠTĚ MEZI NEPROPUSTNÝMI VRSTVAMI HORNIN, V HLOUBCE AŽ M SLOŽENÍ: UHLOVODÍKY C1 – C4 ROZPUŠTĚNÉ V KAPALNÝCH C5 – C30

12 REKTIFIKACE ROPY FRAKČNÍ DESTILACE K ROZDĚLENÍ SMĚSI UHLOVODÍKŮ PODLE TEPLOTY VARU DESTILACE: ATMOSFÉRICKÁ A VAKUOVÁ ZAŘÍZENÍ: REKTIFIKAČNÍ KOLONA % FRAKCE: BENZÍNOVÁ 40 – 180°C C5 – C PETROLEJOVÁ 180 – 250°C C9 – C PLYNOVÉ OLEJE (NAFTA) 250 – 320°C C12 – C MAZACÍ OLEJE 250 – 320°C C15 – C30 DESTILAČNÍ ZBYTEK NAD 300°C C30 – C (MAZUT)

13 REKTIFIKACE ROPY

14 POHONNÉ LÁTKY BENZÍNY: ROZVĚTVENÉ, CYKLICKÉ A AROMATICKÉ UHLOVODÍKY
C5 – C12 ZÁŽEHOVÉ MOTORY (SVÍČKA) OKTANOVÉ ČÍSLO: 2,2,4 – TRIMETHYLPENTAN (100%), N-HEPTAN (0%) ANTIDETONAČNÍ PŘÍSADY: DŘÍVE TETRAETHYLOLOVO TEĎ METHYL(TERC.BUTYL)ETHER NAFTY: LINEÁRNÍ UHLOVODÍKY (OD C15) VZNĚTOVÉ MOTORY (SAMOVZNÍCENÍ) CETANOVÉ ČÍSLO: HEXADEKAN (100%), 1-METHYLNAFTALEN (0%)

15 CHEMICKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY
KRAKOVÁNÍ: ŠTĚPENÍ DLOUHÝCH UHLOVODÍKOVÝCH ŘETĚZCŮ Z VYŠŠÍCH ROPNÝCH FRAKCÍ NA KRATŠÍ FRAGMENTY PROVEDENÍ: TEPELNÉ NEBO KATALYTICKÉ KRAKOVÁNÍ TEPELNÉ KRAKOVÁNÍ: ZPRACOVÁVÁ SE MAZUT NEBO OLEJE Z ATMOSFÉRICKÉ DESTILACE ŘETĚZCE UHLOVODÍKŮ SE ŠTĚPÍ VLIVEM VYSOKÉ TEPLOTY ( °C) A VZNIKÁ SMĚS KRATŠÍCH ALKANŮ A ALKENŮ KATALYTICKÉ KRAKOVÁNÍ: ZPRACOVÁVAJÍ SE ROPNÉ OLEJOVÉ FRAKCE KE ŠTĚPENÍ DOCHÁZÍ NA KATALYZÁTORU (Al2O3 + SiO2), VZNIKÁ SMĚS ROZVĚTVENÝCH ALKANŮ A AROMÁTŮ CÍL KRAKOVÁNÍ: ZÍSKAT DALŠÍ PODÍL BENZÍNŮ NEBO SUROVIN PRO SYNTÉZY

16 BIONAFTA NÁHRADA MOTOROVÉ NAFTY MEŘO: METHYLESTER ŘEPKOVÉHO OLEJE
FAME: FATTY ACID METHYL ESTER SLOŽENÍ: SMĚS METHYLESTERŮ VYŠŠÍCH MASTNÝCH KYSELIN SUROVINA: ROSTLINNÉ OLEJE METODA: REESTERIFIKACE METHANOLEM KATALYTICKÁ TRANSESTERIFIKACE VÝHODY: BIOLOGICKY LÉPE ODBOURATELNÁ NEŽ KLASICKÁ NAFTA VYRÁBÍ SE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ MALÝ OBSAH SIRNÝCH SLOUČENIN, NETOXICKÁ

17 BIOETHANOL NÁHRADA BENZÍNU
SLOŽENÍ: DESTILOVANÝ ETHANOL VYROBENÝ KVASNOU CESTOU SUROVINA: SACHARIDICKÉ SUROVINY – OBILÍ, CUKROVÁ TŘTINA METODA: ETHANOLOVÉ KVAŠENÍ (PRODUKT MÁ 12%ETHANOLU), DESTILACE (PRODUKT MÁ 95% ETHANOLU) VÝHODY: BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ VYRÁBÍ SE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ZVYŠUJE OKTANOVÉ ČÍSLO BENZÍNU BRAZÍLIE: VEŠKERÉ BENZÍNY 26% ETHANOLU USA: 10% ETHANOLU V BENZÍNU

18 POUŽITÍ BIOETHANOLU MĚSTSKÁ DOPRAVA STOCKHOLM, 2008

19 BIOPLYN NÁHRADA TOPNÝCH PLYNŮ SLOŽENÍ: SMĚS PLYNŮ (CH4 + CO2)
VZNIK: PLYNNÉ PRODUKTY ANAEROBNÍHO ROZKLADU CELULÓZY PROSTŘEDNICTVÍM CELULOLYTICKÝCH BAKTÉRIÍ METODA: JÍMÁNÍ ZE ZDROJE ZDROJE: ŘÍZENÉ SKLÁDKY, ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD, BIOPLYNOVÉ STANICE VÝHODY: VZNIKÁ Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ OMEZENÍ VÝROBY BIOPLYNU: CELULÓZA JE POTŘEBA NA TVORBU HUMUSU V PŮDĚ A MUSÍ SE DO PŮDY VRACET PROSTŘEDNICTVÍM STATKOVÝCH HNOJIV

20 PRODUKCE METHANU METHAN JE SKLENÍKOVÝ PLYN
VYSKYTUJE SE JAKO ZEMNÍ, BAHENNÍ A DŮLNÍ PLYN ROČNÍ PRODUKCE: 500 MILIÓNŮ TUN ZDROJ ROČNÍ PRODUKCE (MIL. TUN) MOKŘADY ZVÍŘATA (SKOT) 80 RÝŽOVIŠTĚ SPALOVÁNÍ VEGETACE 55 ÚNIKY PŘI TĚŽBĚ PLYNU 45 TERMITIŠTĚ 40


Stáhnout ppt "CHEMICKÉ REAKCE ORGANICKÝCH SLOUČENIN"

Podobné prezentace


Reklamy Google