Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.10. 2010 NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍK Ů TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII podklady na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.10. 2010 NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍK Ů TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII podklady na"— Transkript prezentace:

1 18.10. 2010 NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍK Ů TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII podklady na http://www.votavovi.com/chemie/2A.htm

2 4Hg(SCN) 2 + 20O 2 --> HgS + HgO + Hg 2 O + 8CO 2 + 8NO + 7SO 2

3 ALKANY – zpracování ropy tuky

4 p ř íprava alkan ů _ _ _ _ _ G _ _ _ _ _ - reakce s molekulou H 2 tato reakce je příkladem a) adice b) eliminace a probíhá na a) nasycených b) nenasycených uhlovodících, tj. a) alkenech b) alkynech. CH 2 =CH 2 + H 2 → CH 3 –CH 3 CH ≡CH + 2H 2 → CH 3 –CH 3

5 chemické vlastnosti alkan ů C-C a C-H vazby jsou nepolární  alkany nereagují příliš ochotn ě triviální název parafiny - z lat. parum = málo, affinis = slučivý ale………………...

6 eliminace Alkany podléhají eliminaci, což je reakce, při níž vzrůstá násobnost vazby v molekule organické sloučeniny, neboť jsou do molekuly vnášeny atomy vodíku. Příkladem eliminace je např. dehydrogenace či hydratace. Opakem eliminační reakce je adice. VYHLEDEJTE A OPRAVTE CHYBY

7 eliminace = dehydrogenace  +  + 2

8 oxidace snadno reagují s kyslíkem - směs jejich par se vzduchem reaguje explozivn ě všechny následující reakce probíhají soub ěž n ě p ř i p ř ebytku O 2 : CO 2 2 C 4 H 10 + 13 O 2 → 8 CO 2 + 10 H 2 O + E s menším mno ž stvím O 2 : CO 2 C 3 H 8 + 7 O 2 → 6 CO + 8 H 2 O s minimálním mno ž stvím O 2 : C 2 CH 4 + 2 O 2 → 2 C + 4 H 2 O

9 oxida č ní ř ada ALKAN  ALKOHOL  ALDEHYD  KARBOXYLOVÁ KYSELINA p ř i ř a ď te správné názvy: methanová k. methanol methanal methan

10 substituce radikálová S R chlorace CH 4 – obecn ě halogenace i n i c i a c e ( zahájení, vznik radikál ů … UV ) Cl 2  2 Cl p r o p a g a c e ( ší ř ení reakce ) Cl + CH 4  HCl + H 3 C H 3 C + Cl 2  CH 3 Cl + Cl t e r m i n a c e ( ukon č ení ) 2 Cl  Cl 2 Cl +CH 3  CH 3 Cl H 3 C + CH 3  CH 3 CH 3 chlormethan halogenderivát

11 sumární rovnice CH 4 + Cl 2  CH 3 Cl + HCl C 2 H 6 + Cl 2  C 2 H 5 Cl + HCl

12 substituce radikálová – nitrace C 2 H 6 nitra č ní sm ě s směs koncentrovaných kyselin HNO 3 a H 2 SO 4 HNO 3 → OH + NO 2 sumární rovnice CH 3 -CH 3 + HNO 3  CH 3 -CH 2 NO 2 + H 2 nitroethan H 2 SO 4

13 substituce radikálová – sulfochlorace C 2 H 6 náhrada atomu H skupinou – SO 2 Cl R – H + SO 2 + Cl 2  R – SO 2 Cl + HCl CH 3 – H + SO 2 + Cl 2  CH 3 – SO 2 Cl + HCl

14 krakování pyrolýza ( řec. pyr = oheň, lysis = rozklad ) = tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetě zcem na uhlovodíky s kratším řetězcem št ě pení vazeb mezi atomy uhlovodíku C-C 400-1200°C zvýšeného tlaku p ř ítomnost katalyzátor ů vznikají kapalné a plynné uhlovodíky s menším počtem atomů uhlíku v řetězci – alkany + alkeny

15 krakování

16

17 reformování zlepšení antidetonačních vlastností benzínu - oktanové č íslo katalyzátorem Mo 2 O 3 + Al 2 O 3 nebo Pt nanesená na Al 2 O 3 2-4MPa, 500°C

18 reformování – dopl ň te strukturní vzorce cyklohexan→ benzen 1-methylcyklopentan→ benzen heptan → toluen methylcyklohexan→ toluen 1,2-dimethylcyklopentan→ toluen

19 oktanové č íslo vyjad ř uje odolnost paliva proti samozápalu (projevuje se jako tzv. „klepání“) p ř i kompresi ve válci spalovacího motoru vyjadřuje procentuální obsah izo-oktanu ve směsi izo-oktanu (přesněji 2,2,4-trimethylpentanu) s n-heptanem č istý n-heptan má definicí ur č eno oktanové č íslo 0, č istý izo-oktan má ur č eno oktanové č íslo 100 95 znamená, že palivo je stejn ě odolné proti samozápalu jako sm ě s, skládající se z 95 % oktanu a 5 % heptanu

20 CHEMISTRY SONG BYE SEE YOU NEXT WEEK

21 FINALLY THE END..…..


Stáhnout ppt "18.10. 2010 NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍK Ů TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII podklady na"

Podobné prezentace


Reklamy Google