Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPAKOVÁNÍ.  vznikají odtr ž ením 1 atomu uhlíku z molekuly uhlovodíku  mají zakon č ení –YL  obecn ě se zna č í R a nazývají se ALKYLY  p ř.: methyl,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPAKOVÁNÍ.  vznikají odtr ž ením 1 atomu uhlíku z molekuly uhlovodíku  mají zakon č ení –YL  obecn ě se zna č í R a nazývají se ALKYLY  p ř.: methyl,"— Transkript prezentace:

1 OPAKOVÁNÍ

2  vznikají odtr ž ením 1 atomu uhlíku z molekuly uhlovodíku  mají zakon č ení –YL  obecn ě se zna č í R a nazývají se ALKYLY  p ř.: methyl, ethyl, propyl, butyl

3  najd ě te nejdelší uhlovodíkový ř et ě zec  o č íslujte atomy C tak, aby sou č et všech lokant ů (uhlovodíkové zbytky, substituenty) byl co nejmenší  trojná vazba je up ř ednost ň ována p ř ed dvojnou vazbou = obsa ž ena v názvu základního uhlovodíku

4 1,3-DIMETHYLCYKLOBUTAN

5 2,5-DICHLOR-OKTA-2-EN

6 4-ETHYL-2,3-DIMETHYL-HEPTAN

7 3-METHYL-CYKLOPENTEN

8 2-METHYL-4-PROPYL-HEPTA-2,4-DIEN

9 5-ETHYL-3-METHYLOKTAN

10 1,2-DIMETHYLCYKLOPROPAN

11 CYKLOHEXAN

12 1,2,3,5-TETRAMETHYLCYKLOHEXAN

13 2,4-DICHLOR-7-FLUOR-NON-2-EN-5-YN

14

15 4,5,6-TRIMETHYLHEPT-1,3,5-TRIEN

16 1-ETHYL-4-METHYL-2-PROPYLCYKLOPENTAN

17 souhrnný vzorec racionální vzorec strukturní vzorec cyklopropan 2,3-dimethyl- pentan propyn C3H6C3H6 C 7 H 16 C3H4C3H4

18 výchozí látky meziprodukty produkty reak č ní mechanismus chemická rovnice reak č ní schéma substrát @ č inidlo aktivované komplexy

19 SUBSTRÁT Č INIDLO výchozí látka, která v pr ů b ě hu chem. reakce podléhá zm ě nám z reagujících látek to bývá ta slo ž it ě jší výchozí látka, která reaguje s r ů znými substráty stejným zp ů sobem

20 +  SUBSTRÁT Č INIDLO ETHEN VODÍK ETHAN

21  homolytické  heterolytické  izolované  simultánní zvratné bo č né následné  homolytické  heterolytické  izolované  simultánní zvratné bo č né následné 1.elektrofilní 2.nukleofiní 1.elektrofilní 2.nukleofiní

22  homolytické  symetrické št ě pení kovalentní n e p o l á r n í vazby  vznik reaktivní č ástice s nepárovým elektronem – R A D I K Á L H 3 C ­ CH 3  H 3 C • + • CH 3  heterolytické  nesoum ě rné št ě pení p o l á r n í kovalentní vazby  elektronegativn ě jší atom si ponechá oba vazebné eˉ – VAZEBNÝ PÁR  Č ástice s nábojem A ­ B  A + + IB - nukleofilní č inidlo elektrofilní č inidlo

23 nukleofily  částice nesoucí nevazebné elektronové páry nebo obsahující π elektrony, anionty  molekulové: H 2 O, NH 3  iontové: OH -, NH 2 -, Cl -, I -, CN - elektrofily  nesou celý nebo částečný kladný náboj nebo mají neúplný valen č ní oktet  molekulové: HCl, H 2 SO 4, AlCl 3  iontové: H 3 O +, NH 4 +, N0 2 +, CH 3 +

24 ADICE  z nenasycené vazby se tvoří nasycená  nenasycené uhlovodíky ≡  =  ­ ELIMINACE  z molekuly se odštěpuje nízkomolekulární částice např. H 2, H 2 O a vzniká dvojná/trojná vazba SUBSTITUCE  atom/skupina atomů na uhlíkatém řetězci se zaměňuje za jiný atom/skupinu – nejčastěji vodík  typická pro nasycené uhlovodíky P Ř ESMYK  intramolekulární substituce (př. keto – enol)

25  reakce, p ř i které dochází k zániku π vazeb (násobných vazeb) mezi atomy uhlíku  z nenasycené vazby se tvo ř í vazba nasycená ≡  =  ­  opakem adice je eliminace H 2 C = CH 2 + Cl–Cl → CH 2 Cl – CH 2 Cl H 2 C = CH 2 + H–H → CH 3 – CH 3................HYDROGENACE

26 pomůcky: kádinka, skleněná tyčinka, kečup chemikálie: savo postup:  do kádinky nalijeme několik ml běžného kečupu  přidáme čistící prostředek SAVO  promícháme tyčinkou pozorování: kečup se odbarvuje, po několika vteřinách je v kádince pouze bílá kaše chemická rovnice: β-karoten + chlor – nasycení dvojných vazeb (adice chloru na β-karoten)

27

28  reakce organických slou č enin, p ř i které mezi uhlíkovými atomy vznikne násobná vazba  z nasycené vazby se tvo ř í vazba nenasycená ­  =  ≡  opakem eliminace je adice CH 3 – CH 2 OH → CH 2 = CH 2 + H 2 O...dehydratace CH 3 – CH 3 → CH 2 = CH 2 + H–H......dehydrogenace

29 hydrogenace dehydrogenace hydratace dehydratace halogenace dehalogenace CH 2 =CH 2 CH 3 -CH 3 CH 3 CHO CH 3 CH 2 OH CH 2 =CH-COOH CH 3 CHCOOH OH CH 2 CHCH 3 Cl CH 2 =CH-CH CH 3 CHCH 3 Cl oxidace redukce +2H -2H +H 2 O -H 2 O +Cl 2 -Cl 2 +HCl -HCl

30  chemická reakce, p ř i které je atom nebo funk č ní skupina v molekule v y m ě n ě n a za jiný atom nebo skupinu – nej č ast ě ji vodík  po č et č ástic se nem ě ní  charakteristická reakce nasycených a aromatických uhlovodík ů  nukleofilní – reakci za č íná nukleofil  elektrofilní – reakci za č íná elektrofil  radikálová – reakce se ú č astní radikály

31 chlorace methanu  iniciace ( zahájení, vznik radikál ů ) Cl 2  2 Cl•  propagace ( ší ř ení reakce ) Cl • + CH 4  HCl + H 3 C • H 3 C • + Cl 2  CH 3 Cl + Cl •  terminace ( ukon č ení ) 2 Cl •  Cl 2 Cl • + •CH 3  CH 3 Cl H 3 C • + •CH 3  CH 3 CH 3

32


Stáhnout ppt "OPAKOVÁNÍ.  vznikají odtr ž ením 1 atomu uhlíku z molekuly uhlovodíku  mají zakon č ení –YL  obecn ě se zna č í R a nazývají se ALKYLY  p ř.: methyl,"

Podobné prezentace


Reklamy Google