Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2013 05. 04. 2013, Písek. Správní právo Bankovní institut vysoká škola, a. s. Vzdělávací středisko Písek Mgr. Ilona Kostadinovová Kontakt:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2013 05. 04. 2013, Písek. Správní právo Bankovní institut vysoká škola, a. s. Vzdělávací středisko Písek Mgr. Ilona Kostadinovová Kontakt:"— Transkript prezentace:

1 SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2013 05. 04. 2013, Písek

2 Správní právo Bankovní institut vysoká škola, a. s. Vzdělávací středisko Písek Mgr. Ilona Kostadinovová Kontakt: ilda@seznam.czilda@seznam.cz Web: http://akilda.webnode.cz/http://akilda.webnode.cz/

3 Osnova: Správní soudnictví a jeho historie, smysl a význam Postavení veřejného ochránce práv Evropský soudní dvůr Obce a kraje jako samosprávné právní jednotky

4 Správní soudnictví, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění § 2 - Ochrana veřejných subjektivních práv fyzických i právnických osob. Jednají a rozhodují krajské soudy (specializované senáty a specializovaní samosoudci) a Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně http://www.nssoud.cz/ http://www.nssoud.cz/ Soustavu soudů ve správním soudnictví tvoří jednak krajské soudy, u nichž je správní soudnictví od další pravomoci odděleno pouze vnitřní organizací příslušného soudu, a jednak Nejvyšší správní soud, který je soudním orgánem specializovaným výlučně pro oblasti správního soudnictví. Nejvyšší správní soud, jako soud především kasační, dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního orgánu.

5 Nejvyšší správní soud Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti a o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem. Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Nejvyšší správní soud je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů. Historie správního soudnictví u nás – viz samostatný wordový dokument, který je přílohou této prezentace

6 Právní úprava – kompletní přehled právních předpisů je na webu soudu http://www.nssoud.cz/Pravni- uprava/art/50?menu=181 Základní zákony z. č. 131/2002 Sb.z. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů z. č. 150/2002 Sb.z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní z. č. 151/2002 Sb.z. č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního z. č. 99/1963 Sb.z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád z. č. 549/1991 Sb.z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

7 Související zákony z. č. 500/2004 Sb.z. č. 500/2004 Sb., správní řád z. č. 337/1992 Sb.z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků z. č. 6/2002 Sb.z. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)z. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců z. č. 159/2006 Sb.z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů z. č. 182/1993 Sb.z. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu z. č. 85/1996 Sb.z. č. 85/1996 Sb., o advokacii z. č. 283/1993 Sb.z. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství z. č. 106/1999 Sb.z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím z. č. 221/2006 Sb.z. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví z. č. 412/2005 Sb.z. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti z. č. 377/2005 Sb.z. č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech z. č. 363/1999 Sb.z. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

8 Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního referenda z. č. 62/2003 Sb.z. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů z. č. 247/1995 Sb.z. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR z. č. 130/2000 Sb.z. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů z. č. 491/2001 Sb.z. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů z. č. 22/2004 Sb.z. č. 22/2004 Sb., o místním referendu Soudnictví ve věcech politických stran a politických hnutí z. č. 424/1991 Sb.z. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí

9 Ústavní zákony Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyč. 1/1993 Sb. Usnesení č. 2/1993 předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČRč. 2/1993 Mezinárodní úmluvy Všeobecná deklarace lidských právVšeobecná deklarace lidských práv přijatá v New Yorku dne 10. 12. 1948 (Text deklarace je neoficiálním překladem do češtiny.) Vyhláška Ministra zahraničí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právechč. 120/1976 Sb. Sdělení FMZV č. 169/1991 Sb., o opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právechč. 169/1991 Sb. Sdělení MZV č. 100/2004 Sb. m. s., o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajících se zrušení trestu smrti100/2004 Sb. m. s. Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění Protokolů č. 3, 5 a 8č. 209/1992 Sb. Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěteč. 104/1991 Sb. Sdělení MZV č. 45/2003 Sb. m. s., o přijetí opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktůč. 45/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb., o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíkůč. 208/1993 Sb.

10 Které možnosti ochrany tedy nyní jsou? http://www.nssoud.cz/Zakladni- informace/art/5?menu=308 A) ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU B) ŽALOBA PROTI NEČINNOSTI C) ŽALOBA PROTI NEZÁKONNÉMU ZÁSAHU D) SOUDNICTVÍ VE VĚCECH VOLEBNÍCH A VE VĚCECH MÍSTNÍHO REFERENDA E) ŘÍZENÍ VE VĚCECH POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ F) ŘÍZENÍ O ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NEBO JEHO ČÁSTI G) KOMPETENČNÍ ŽALOBY H) OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍM SPRÁVNÍCH SOUDŮ I) ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU O VĚCECH SOUKROMÉHO PRÁVA J) KONFLIKT KOMPETENCÍ MEZI MOCÍ VÝKONNOU A MOCÍ SOUDNÍ

11 Blíže přímo zákon č. 150/2002 Sb., v platném znění § 1-3 obecná ustanovení § 4 – 7 pravomoc a příslušnost soudů § 8 – 10 vyloučení soudců, přikázání věci jinému soudu, dožádání Organizace Nejvyšší správní soud - § 11 – 30 Krajské soudy - § 31 Řízení ve správním soudnictví - § 32 – 64 – dle druhu Postavení soudců ve správním soudnictví § 125 – 134

12 Příklad - poodávání žádostí o důchod a rozhodnutí o důchodu Žádost sepisuje okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení, u příslušníků ozbrojených sil a sborů u příslušného útvaru či orgánu sociálního zabezpečení v resortu Ministerstva obrany či spravedlnosti Rozhodnutí o důchodu – vždy písemně, Česká správa sociálního zabezpečení doručuje do vlastních rukou, součástí je osobní list důchodového pojištění, musí obsahovat poučení o možnosti podat proti němu námitky – řádný opravný prostředek do 30 dnů – kdo podává, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy a v čem je rozhodnutí nesprávní a co se navrhuje Proti rozhodnutí o námitkách lze podat žalobu ke krajskému soudu v rámci soudního přezkumu podle soudního řádu správního – z. č. 150/2002 Sb. ve správním soudnictví, ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí – lze namítat nesprávné zhodnocení skutkového i právního stavu Proti pravomocnému rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě 2 týdnů od doručení rozhodnutí krajského soudu – nezákonnost, vady v řízení

13 Evropský sodní dvůr Court of Justice of the European Union http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=cs http://europa.eu/about-eu/institutions- bodies/index_cs.htm http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ Významné rozsudky v oblasti zdravotnictví a hrazené péče ze zdravotního pojištění při úhradě péče zdravotní poskytované v jiném členském státě EU. http://www.cmu.cz/cmu/dokumenty Řízení o předběžné otázce ČR http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?d=53684&j= 33&k=3438&o=23

14 Informace o řízení před Soudním dvorem Řízení před Soudním dvorem se zahajuje na žádost vnitrostátního soudu o zodpovězení předběžné otázky týkající se výkladu nebo platnosti práva Evropské unie. Pro Nejvyšší správní soud platí zásada uvedená v čl. 267 třetím pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie), podle kterého vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie. čl. 267 Výjimkou jsou pouze situace, kdy výklad práva Evropské unie ve svém kontextu nečiní problémy (acte clair) nebo kdy výkladová nejasnost již byla překonána judikaturou Soudního dvora (acte éclairé). V prvních čtyřech letech členství ČR v Evropské unii NSS nepředložil Soudnímu dvoru žádnou předběžnou otázku. V několika případech dovodil, že posuzovaná otázka má významný aspekt práva Společenství, odpověď na posuzovanou otázku je nicméně natolik zřejmá, že není zapotřebí obracet se na Soudní dvůr.

15 Zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie zajišťuje vládní zmocněnec, jehož statut je upraven v příloze usnesení vlády ČR (č. 113) ze dne 4. února 2004.usnesení vlády ČR (č. 113 V letech 2004-2008 zastával tuto funkci Mgr. Tomáš Boček. Dne 10.3. 2008 byl vládním zmocněncem jmenován JUDr. Martin Smolek, LL.M., PhD. Vládnímu zmocněnci je nápomocen Výbor vládního zmocněnce, složený ze zástupců jednotlivých rezortů. ESD tedy komunikuje přímo s kanceláří Vládního zmocněnce, který dále předává podklady dalším ústředním orgánům pro vyjádření k tématům, která spadají pod jejich okruh působnosti.

16 Soudy v České republice zatím podaly následující žádosti o zodpovězení předběžné otázky ESD (dle čl. 234 SES): C-437/05C-437/05 Vorel (OS Český Krumlov) Jan Vorel vs. Nemocnice Český Krumlov - Usnesení ze dne 11. ledna 2007 C-64/06C-64/06 Český Telecom (ObS Praha 3) Český Telecom, a.s. vs. Czech on Line, a.s – Rozhodnutí ze dne 14.6. 2007 C-161/06C-161/06 Skoma Lux (KS Ostrava) Skoma-Lux s.r.o. vs. Celní ředitelství Olomouc - Rozsudek velkého senátu Soudního dvora ze dne 11. prosince 2007 C-282/06C-282/06 OSA (KS Praha) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) vs. Miloslav Lev - předběžná otázka stažena (27.2. 2007) C-126/07C-126/07 Reisebüro Bühler GmbH v. Dom.info e.K., Sebastian Dieterle (Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR) - předběžná otázka stažena (8.10. 2007) C-572/07C-572/07 RLRE Tellmer Property (KS Ústí n. Labem) C-233/08 Kyrian (Nejvyšší správní soud), podáno 30.5. 2008 C-111/09 Bílas (Okresní soud v Chebu), podáno 23. 3. 2009 C-399/09 Landtová (Nejvyšší správní soud), podáno 23.9.2009

17 SAMOSPRÁVA x státní správa ÚZ OBCE, KRAJE, hl. m. Praha Obecní zřízení/ObecZ – z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění - obec s 3000 obyvateli je městem, § 3 odst. 1 ObecZ - statutární města - § 4 ObecZ - občané obce - § 16 ObecZ, čestné občanství § 36 ObecZ - samostatná působnost obce - § 35 ObecZ - přenesená působnost obce - § 61 ObecZ - pověřený obecní úřad § 64 ObecZ - orgány obce – zastupitelstvo §§ 67 – 98 ObecZ, pravomoc § 84 ObeZ - rada obce §§ 99 – 102a ObecZ - starosta §§ 103-106 ObecZ - obecní úřad §§ 109 -111 ObecZ -dozor na vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti - § 123 ObecZ Výzva Ministerstvo vnitra – pozastavení účinnosti, do 60 dnů náprava, do 30 dnů návrh na zrušení Ústavnímu soudu CŘ -dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti, krajský úřad § 125ObecZ Krajské zřízení/KrajZ– z. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

18 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.cz/ Děkuji za pozornost a přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne


Stáhnout ppt "SPRÁVNÍ PRÁVO LS 2013 05. 04. 2013, Písek. Správní právo Bankovní institut vysoká škola, a. s. Vzdělávací středisko Písek Mgr. Ilona Kostadinovová Kontakt:"

Podobné prezentace


Reklamy Google