Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní soudnictví Přednáška dne 3. 11. 2009 Petr Lavický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní soudnictví Přednáška dne 3. 11. 2009 Petr Lavický."— Transkript prezentace:

1 Správní soudnictví Přednáška dne 3. 11. 2009 Petr Lavický

2 Přehled výkladu Teoretické a historické základy Teoretické a historické základy Platná právní úprava správního soudnictví Platná právní úprava správního soudnictví řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu další druhy řízení další druhy řízení kasační stížnost kasační stížnost

3 Teoretické a historické základy

4 Druhy soudnictví Soudnictví CivilníTrestníSprávníÚstavní

5 Správní soudnictví a správní řízení Rozhodování správních orgánů o veřejných subjektivních právech  potřeba ochrany těchto práv nezávislým soudem Rozhodování správních orgánů o veřejných subjektivních právech  potřeba ochrany těchto práv nezávislým soudem Správní soudnictví není pokračováním správního řízení; důvody: Správní soudnictví není pokračováním správního řízení; důvody: povaha státní moci povaha státní moci garance spravedlivého procesu (vč. nezávislosti a nestrannosti) garance spravedlivého procesu (vč. nezávislosti a nestrannosti) základní strukturní princip základní strukturní princip vznik sporu až po rozhodnutí správního orgánu vznik sporu až po rozhodnutí správního orgánu

6 Pojem správního soudnictví Správní soudnictví představuje Správní soudnictví představuje postup soudu a účastníků řízení (FO či PO x správní orgán) postup soudu a účastníků řízení (FO či PO x správní orgán) při poskytování ochrany veřejným subjektivním právům osob (nejen z oblasti „správního“ práva), při poskytování ochrany veřejným subjektivním právům osob (nejen z oblasti „správního“ práva), která byla porušena zásahem správního orgánu která byla porušena zásahem správního orgánu rozhodnutím rozhodnutím jinou činností, případně nečinností jinou činností, případně nečinností

7 Správní soudnictví v Československu 1867, 1875: vznik správního soudnictví v Rakousku – Uhersku 1867, 1875: vznik správního soudnictví v Rakousku – Uhersku z. č. 3/1918 Sb., o NSS a o řešení kompetenčních konfliktů z. č. 3/1918 Sb., o NSS a o řešení kompetenčních konfliktů 1952 – zrušení NSS; poté prakticky jenom věci sociálního zabezpečení 1952 – zrušení NSS; poté prakticky jenom věci sociálního zabezpečení 1992 – obnovení správního soudnictví (část V. OSŘ) 1992 – obnovení správního soudnictví (část V. OSŘ) 2001 – zrušení části V. nálezem ÚS (č. 276/2001 Sb.) 2001 – zrušení části V. nálezem ÚS (č. 276/2001 Sb.) 2003 – SŘS 2003 – SŘS

8 Platná právní úprava správního soudnictví

9 Ústavní a mezinárodní prameny právní úpravy Čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod Čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod právo na přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy právo na přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy Čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod právo na soud ve věcech týkajících se „občanských práv a závazků“ a „jakéhokoliv trestního obvinění“ právo na soud ve věcech týkajících se „občanských práv a závazků“ a „jakéhokoliv trestního obvinění“ požadavek plné jurisdikce požadavek plné jurisdikce Čl. 91 a 92 Ústavy Čl. 91 a 92 Ústavy

10 Zákonné prameny právní úpravy Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (SŘS) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (SŘS) OSŘ OSŘ Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

11 Systematika SŘS Část první – Základní ustanovení Část první – Základní ustanovení Hlava I – Obecná ustanovení Hlava I – Obecná ustanovení Hlava II – Pravomoc a příslušnost soudů Hlava II – Pravomoc a příslušnost soudů Hlava III – Vyloučení soudců, přikázání věci jinému soudu, dožádání Hlava III – Vyloučení soudců, přikázání věci jinému soudu, dožádání Část druhá – Organizace Část druhá – Organizace Hlava I – Nejvyšší správní soud Hlava I – Nejvyšší správní soud Hlava II – Krajské soudy Hlava II – Krajské soudy Část třetí – Řízení ve správním soudnictví Část třetí – Řízení ve správním soudnictví Hlava I – Obecná ustanovení o řízení Hlava I – Obecná ustanovení o řízení Hlava II – Zvláštní ustanovení o řízení Hlava II – Zvláštní ustanovení o řízení Hlava III – Opravné prostředky Hlava III – Opravné prostředky Části čtvrtá a pátá (mají pouze přechodný význam) Části čtvrtá a pátá (mají pouze přechodný význam)

12 Organizace správního soudnictví Krajské soudy Krajské soudy specializované senáty specializované senáty specializovaní samosoudci specializovaní samosoudci Nejvyšší správní soud Nejvyšší správní soud 2 kolegia (Finančně-správní; Sociálně-správní) 2 kolegia (Finančně-správní; Sociálně-správní) rozhoduje vždy v senátech, čítajících 3, 5, 7 nebo 9 členů rozhoduje vždy v senátech, čítajících 3, 5, 7 nebo 9 členů sjednocování judikatury sjednocování judikatury Dva články, nikoliv dvě instance Dva články, nikoliv dvě instance

13 Pravomoc I. Soudy ve správním soudnictví rozhodují Soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy správními orgány o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy správními orgány o ochraně proti nečinnosti správního orgánu o ochraně proti nečinnosti správního orgánu o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu o kompetenčních žalobách o kompetenčních žalobách

14 Pravomoc II. Dále správní soudy rozhodují Dále správní soudy rozhodují ve věcech volebních a ve věcech místního referenda, ve věcech volebních a ve věcech místního referenda, ve věcech politických stran a politických hnutí, ve věcech politických stran a politických hnutí, o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem Nikoliv o rušení podzákonných právních předpisů [srov. čl. 87 odst. 3 písm. a) Ústavy] Nikoliv o rušení podzákonných právních předpisů [srov. čl. 87 odst. 3 písm. a) Ústavy]

15 Základní zásady řízení Dispoziční zásada Dispoziční zásada řízení se zahajuje jenom na návrh řízení se zahajuje jenom na návrh rozsah přezkumné činnosti a jeho hlediska jsou vymezena návrhem rozsah přezkumné činnosti a jeho hlediska jsou vymezena návrhem omezenější uplatnění než v civilním sporu (nelze např. uzavřít smír, vzdát se nároku; žalovaný je vymezen zákonem) omezenější uplatnění než v civilním sporu (nelze např. uzavřít smír, vzdát se nároku; žalovaný je vymezen zákonem) Vyšetřovací zásada Vyšetřovací zásada Vyčerpání řádných opravných prostředků ve správním řízení Vyčerpání řádných opravných prostředků ve správním řízení

16 Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

17 Žalobní legitimace Žaloba směřuje proti rozhodnutí správního orgánu v oblasti veřejné správy Žaloba směřuje proti rozhodnutí správního orgánu v oblasti veřejné správy rozhodující jsou materiální znaky, nikoliv forma rozhodující jsou materiální znaky, nikoliv forma musí jít o rozhodnutí o veřejných subjektivních právech musí jít o rozhodnutí o veřejných subjektivních právech Tvrzená porušená subjektivní práva mohou mít hmotněprávní i procesní povahu Tvrzená porušená subjektivní práva mohou mít hmotněprávní i procesní povahu Zastaralé pojetí předmětu sporu Zastaralé pojetí předmětu sporu

18 Žalobce FO či PO tvrdící zkrácení na svých právech FO či PO tvrdící zkrácení na svých právech podmínkou není účastenství ve správním řízení podmínkou není účastenství ve správním řízení Zájemník (§ 65 odst. 2) Zájemník (§ 65 odst. 2) musel být účastníkem správního řízení; v něm nešlo o jeho práva, tento účastník v něm hájil pouze určité zájmy (např. ekologické spolky) musel být účastníkem správního řízení; v něm nešlo o jeho práva, tento účastník v něm hájil pouze určité zájmy (např. ekologické spolky) Správní orgán, nejvyšší státní zástupce, případně jiná osoba či orgán na základě § 66 Správní orgán, nejvyšší státní zástupce, případně jiná osoba či orgán na základě § 66 Správní úřad či orgán územního samosprávného celku podle § 67 Správní úřad či orgán územního samosprávného celku podle § 67

19 Žalovaný Správní orgán, který rozhodl v posledním stupni nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla Správní orgán, který rozhodl v posledním stupni nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla Správní orgán: Správní orgán: § 4 odst. 1 písm. a) SŘS § 4 odst. 1 písm. a) SŘS nikoliv organizační, ale obsahové pojetí: správní orgán je souhrn určitých kompetencí nikoliv organizační, ale obsahové pojetí: správní orgán je souhrn určitých kompetencí

20 Nepřípustnost a kompetenční výluky § 68 a § 70 SŘS § 68 a § 70 SŘS Restriktivní interpretace Restriktivní interpretace Ze soudního pravomoci nelze vyloučit přezkum rozhodnutí týkajících se Ze soudního pravomoci nelze vyloučit přezkum rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod (čl. 36 odst. 2 Listiny) základních práv a svobod (čl. 36 odst. 2 Listiny) občanských práv a závazků nebo trestních obvinění (6 odst. 1 Úmluvy) občanských práv a závazků nebo trestních obvinění (6 odst. 1 Úmluvy)

21 Přezkoumání napadeného rozhodnutí Zásadně v mezích žalobních bodů Zásadně v mezích žalobních bodů Z úřední povinnosti se přihlíží k: Z úřední povinnosti se přihlíží k: nepřezkoumatelnosti nepřezkoumatelnosti nejzávažnějším vadám, jež mohly mít vliv na zákonnost (viz č. 272/2004 Sb. NSS) nejzávažnějším vadám, jež mohly mít vliv na zákonnost (viz č. 272/2004 Sb. NSS) nicotnosti nicotnosti skutečnostem, k nimž z úřední povinnosti přihlíží správní orgán skutečnostem, k nimž z úřední povinnosti přihlíží správní orgán

22 Rozhodnutí o žalobě Odmítnutí Odmítnutí § 37 odst. 5 SŘS § 37 odst. 5 SŘS § 46 SŘS § 46 SŘS Zastavení řízení (§ 47 SŘS) Zastavení řízení (§ 47 SŘS) Zamítnutí žaloby Zamítnutí žaloby Zrušení napadeného rozhodnutí Zrušení napadeného rozhodnutí Prohlášení napadeného rozhodnutí za nicotné Prohlášení napadeného rozhodnutí za nicotné Moderace výše trestu nebo upuštění od něj Moderace výše trestu nebo upuštění od něj

23 Další druhy řízení

24 Žaloba proti nečinnosti (§ 79) Směřuje proti nečinnosti správního orgánu spočívající v Směřuje proti nečinnosti správního orgánu spočívající v nevydání rozhodnutí ve věci samé nevydání rozhodnutí ve věci samé nevydání osvědčení nevydání osvědčení Vyhovující rozhodnutí ukládá povinnost rozhodnout nebo vydat osvědčení, nikoliv k tomu, jaký má být jeho obsah Vyhovující rozhodnutí ukládá povinnost rozhodnout nebo vydat osvědčení, nikoliv k tomu, jaký má být jeho obsah

25 Zásahová žaloba (§ 82) Směřuje proti zásahu, pokynu či donucení Směřuje proti zásahu, pokynu či donucení Zásah Zásah faktická činnost neformální povahy faktická činnost neformální povahy např. faktické pokyny (typicky v dopravě), bezprostřední zásahy (při ohrožení, při demonstraci, příkazy ke zjednání nápravy), zajišťovací úkony atd. např. faktické pokyny (typicky v dopravě), bezprostřední zásahy (při ohrožení, při demonstraci, příkazy ke zjednání nápravy), zajišťovací úkony atd. Žaloba je nepřípustná, pokud zásah již netrvá nebo nehrozí jeho opakování Žaloba je nepřípustná, pokud zásah již netrvá nebo nehrozí jeho opakování Nelze se domáhat ani určení nezákonnosti zásahu Nelze se domáhat ani určení nezákonnosti zásahu

26 Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního referenda (§ 88) Agenda je rozdělena mezi krajské soudy a NSS (ten rozhoduje v případě parlamentních voleb a voleb do Evropského parlamentu) Agenda je rozdělena mezi krajské soudy a NSS (ten rozhoduje v případě parlamentních voleb a voleb do Evropského parlamentu) Ochrana ve věcech Ochrana ve věcech seznamu voličů seznamu voličů registrace registrace neplatnosti voleb a hlasování neplatnosti voleb a hlasování zániku mandátu zániku mandátu místního referenda místního referenda

27 Řízení ve věcech politických stran a politických hnutí (§ 94) Určení, že návrh na registraci, případně návrh na registraci změny stanov nemá nedostatky (věcná příslušnost KS) Určení, že návrh na registraci, případně návrh na registraci změny stanov nemá nedostatky (věcná příslušnost KS) Rozpuštění politické strany či hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti (věcná příslušnost NSS) Rozpuštění politické strany či hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti (věcná příslušnost NSS)

28 Kompetenční žaloby (§ 97) Kompetenční spory: Kompetenční spory: mezi veřejnou správou a soudy; o nich rozhoduje tzv. konfliktní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb. mezi veřejnou správou a soudy; o nich rozhoduje tzv. konfliktní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb. uvnitř veřejné správy (§ 97 SŘS) uvnitř veřejné správy (§ 97 SŘS) tzv. zbytkové kompetenční spory; o nich rozhoduje Ústavní soud (§ 120 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu) tzv. zbytkové kompetenční spory; o nich rozhoduje Ústavní soud (§ 120 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu)

29 Řízení o zrušení opatření obecné povahy (§ 101a) Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy je správním aktem je správním aktem s konkrétně určeným předmětem (vztahuje se k určité konkrétní situaci) s konkrétně určeným předmětem (vztahuje se k určité konkrétní situaci) a s obecně vymezeným okruhem adresátů a s obecně vymezeným okruhem adresátů Např. dopravní značení, územní plán, OOP ve věci přenositelnosti telefonních čísel Např. dopravní značení, územní plán, OOP ve věci přenositelnosti telefonních čísel

30 Opravné prostředky SŘS zná 2 opravné prostředky SŘS zná 2 opravné prostředky kasační stížnost kasační stížnost návrh na obnovu řízení návrh na obnovu řízení Oba opravné prostředky jsou mimořádné, nikoliv řádné Oba opravné prostředky jsou mimořádné, nikoliv řádné Přípustnost obnovy je velmi úzce vymezena (zásahová žaloba, politické strany). Z toho důvodu dosud nebyl zaznamenán jediný přípustný návrh Přípustnost obnovy je velmi úzce vymezena (zásahová žaloba, politické strany). Z toho důvodu dosud nebyl zaznamenán jediný přípustný návrh

31 Kasační stížnost

32 Pojem Směřuje proti pravomocnému rozhodnutí (rozsudku nebo usnesení) krajského soudu ve věcech správního soudnictví Směřuje proti pravomocnému rozhodnutí (rozsudku nebo usnesení) krajského soudu ve věcech správního soudnictví Funkčně příslušným je Nejvyšší správní soud Funkčně příslušným je Nejvyšší správní soud Je vybudována na kasačním systému Je vybudována na kasačním systému

33 Účastníci řízení Stěžovatel Stěžovatel žalobce, jehož žalobu KS zamítl žalobce, jehož žalobu KS zamítl žalovaný správní orgán, vyhověl-li KS žalobě žalovaný správní orgán, vyhověl-li KS žalobě Všichni, kdo byli účastníky řízení před KS Všichni, kdo byli účastníky řízení před KS Stěžovatel musí být zastoupen advokátem Stěžovatel musí být zastoupen advokátem

34 Přezkumná činnost NSS Nejvyšší správní soud je zásadně vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti Nejvyšší správní soud je zásadně vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti Ke skutečnostem, které stěžovatel uplatnil teprve po vydání napadeného rozhodnutí krajského soudu, Nejvyšší správní soud nepřihlíží Ke skutečnostem, které stěžovatel uplatnil teprve po vydání napadeného rozhodnutí krajského soudu, Nejvyšší správní soud nepřihlíží

35 Rozhodnutí o kasační stížnosti Kasační princip rozhodování Kasační princip rozhodování zrušení rozhodnutí KS a vrácení věci k dalšímu řízení (nelze rozhodnutí změnit); nelze zrušit ani rozhodnutí správních orgánů zrušení rozhodnutí KS a vrácení věci k dalšímu řízení (nelze rozhodnutí změnit); nelze zrušit ani rozhodnutí správních orgánů zamítnutí kasační stížnosti zamítnutí kasační stížnosti


Stáhnout ppt "Správní soudnictví Přednáška dne 3. 11. 2009 Petr Lavický."

Podobné prezentace


Reklamy Google