Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Harmonizace čaker By Laelia Alaori, healing music.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Harmonizace čaker By Laelia Alaori, healing music."— Transkript prezentace:

1 Harmonizace čaker By Laelia Alaori, healing music

2 Technika funguje na bázi barevné terapie, pozitivní afirmace vytvá ř ejí nové pozitivní nervové dráhy. S ka ž dým nádechem vizualizujte barvu čakry, nahlas si čt ě te afirmace.

3

4 1. K o ř e n o v á č a k r a nachází se na spodním konci páte ř e, je mezi konečníkem a pohlavními orgány u ž eny se otáčí doleva, u mu ž e doprava, točí se ze všech hlavních čaker nejpomaleji pramen vitální síly pro vyšší čakry. Spojení se Zemí a jejími tvory, vitalita, spokojenost, stabilita a vnit ř ní síla

5 K o ř e n o v á č a k r a Jsem v bezpečí za všech okolností. Jsem bo ž sky chrán ě na a vedena. Miluji své nohy, ony mi ukázaly cestu. Miluji své nohy, dávají mi podporu. Jsem otev ř ena k rozší ř ení svého v ě domého ž ivota. Ochotn ě uvol ň uji staré vzorce strachu,nahrazuji je láskou. Jsem zodpov ě dná za kvalitu svého ž ivota. Ž ivot je dobrý.

6 K o ř e n o v á č a k r a V ěř ím, ž e ž ivot m ě podporuje v pln ě ní mého účelu. Mám právo být p ř esn ě taková, jaká jsem. Mám právo vyjád ř it se a projevit své sny. M ůž u mít radost. V ěř ím, ž e proces ž ivota se rozvíjí pro mé nejvyšší dobro a pro nejvyšší radost. Je bezpečné ž ít m ů j ž ivot.

7 2. K ř í ž ová čakra mezi pupíkem a spodním koncem páte ř e, nad pohlavními orgány otevírá se sm ě rem dop ř edu u ž eny se otáčí doprava a u mu ž e doleva centrum emocí, sexuální energie a tvo ř ivých sil p ř irozené splývání s proudem ž ivota a svými pocity

8 K ř í ž o v á č a k r a Bezpodmínečn ě se miluji a chválím se za všech okolností. V ěř ím ve svou vlastní dokonalost. Uvol ň uji negativní energie blokující mé pot ě šení. Je bezpečné mít ž ivot snadný a p ř íjemný. Dávám svolení a pln ě u ž ívám svou sexualitu. V ěř ím v proces ž ivota.

9 K ř í ž o v á č a k r a Otvírám se kráse, radosti a harmonii ž ivota. Mám se ráda p ř esn ě taková, jaká jsem te ď. Svou sexualitu mám pod kontrolou. V ěř ím v Nekonečnou inteligenci,vše, co pot ř ebuje r ů st, roste. Jsem dost dobrá taková, jaká jsem. Souhlasím s hojností a prosperitou ž ivota.

10 3. S o l a r p l e x u s č a k r a p ř ibli ž n ě dva prsty nad pupkem u ž eny otáčí doleva a u mu ž e doprava Tudy p ř ijímáme sluneční energii pocit míru, vnit ř ní harmonie, jste spokojeni s postavením v ž ivot ě. vnímáme p ř ímé vibrace ostatních lidí

11 3. S o l a r p l e x u s č a k r a Mám se hluboce ráda a schvaluji to, kým jsem. V ěř ím v lásku. Nejsou ž ádná selhání. Vše je pro mé nejvyšší dobro a mou nejvyšší radost. Poslouchám a v ěř ím svým nejhlubším post ř eh ů m. Miluji ž ivot.

12 3. S o l a r p l e x u s č a k r a Jsem hodna své sebelásky. V ěř ím svým schopnostem. V ž dy se mám ráda a respektuji se. Jsem hodna toho nejlepšího mo ž ného ž ivota. P ř estávám soudit a nechávám sv ů j ž ivot bez p ř edsudk ů.

13 4. S r d e č n í č a k r a uprost ř ed prsou ve výši srdce otevírá se sm ě rem dop ř edu u ž eny se otáčí doprava a u mu ž e doleva Vyza ř ujete teplo, lásku a energii, to otvírá srdce ostatních, navozuje d ů v ě ru a dává radost, soucit a ochota

14 S r d e č n í č a k r a Hluboce a opravdov ě se miluji. Miluji, kdo jsem. Jsem ochotna milovat vše a všechny. Aktivn ě vytvá ř ím lásku. Odpouštím t ě m, kdo pot ř ebují odpušt ě ní včetn ě sebe. Beru na v ě domí svou vlastní krásu. Jsem čistá, dobrá a nevinná.

15 S r d e č n í č a k r a Láska je smyslem mého ž ivota. Láska je všude. Otevírám se léčivým silám lásky. Léčivá síla lásky uzdravuje moje t ě lo, mysl a duši. Sleduji cestu svého srdce. Celé lidstvo je má rodina.

16 5. K r č n í č a k r a mezi krční jamkou a ohryzkem, spojena s krční páte ř í u ž eny se otáčí doleva a u mu ž e doprava most myšlením a cít ě ním, mezi impulsy a reakcemi na n ě, propojuje obsahy všech čaker s naším sv ě tem jasná modrá barva, dává klid a otevírá duchovní inspiraci

17 K r č n í č a k r a Jsem schopná vyu ž ít svou v ů li ke kontrole návykových látek ve svém ž ivot ě. Odkládám své negativní návyky a oddávám se tvo ř ivosti. Staré vzory závislostí nahrazuji láskou, radostí a tv ů rčí činností. Láska otevírá dve ř e v ě domí celistvosti. Vše co d ě lám je vyjád ř ení lásky.

18 K r č n í č a k r a Nyní je bezpečné vyjád ř it své pocity. Miluji se a v ěř ím si. Uvol ň uji strach a pochybnosti blokující mou tvo ř ivost. V ěř ím léčivé síle lásky,otevírám své hrdlo pro v ě tší sebevyjád ř ení. Vyjad ř uji se nejlépe jak umím.

19 6. Č elní čakra, t ř etí oko uprost ř ed čela, jeden prst nad ko ř enem nosu všechny smysly a nadsmyslové vnímání u ž eny se otáčí doprava a u mu ž e doleva myšlenky a p ř edstavy spontáln ě uskutečnují. bystrý rozum a duševní schopnosti otev ř ení a vyjasn ě ní prohlubuje temn ě modrá barva

20 T ř e t í o k o Ší ř ím pozitivní myšlenky o sob ě a svém okolí. Otevírám svou intuici nejhlubšímu v ě d ě ní. Jsem neomezená bytost, mohu vytvo ř it vše co chci. Soust ř edím se na to, co mám ráda. Propouštím všechny p ř eká ž ky blokující m ů j r ů st a vývoj. Jsem otev ř ena novým myšlenkám posilující mé št ě stí a radost ze ž ivota.

21 T ř e t í o k o Bydlím v pravd ě své milosti, krásy a inteligence. Jsem zodpov ě dná za kvalitu lásky a št ě stí ve svém ž ivot ě. P ř ehodnocuji všechny své negativní myšlenky o sob ě a druhých, m ě ním je na pozitivní myšlenky. Vytvá ř ím jasnou a neomezenou vizi o svém ž ivot ě.

22 7. K o r u n n í č a k r a je nejvýše, naho ř e uprost ř ed nad temenem hlavy a otvírá se nahoru u ž eny se otáčí doleva a u mu ž e doprava nedochází k blokádám, m ůž e být pouze mén ě či více vyvinuta. v ě domí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu za ž ijete svou vlastní podstatu jako všudyp ř ítomné bytí

23 K o r u n n í č a k r a Jsem otev ř ená a vnímavá ke všemu ž ivému. Láska je v ě čná. Láska je dar. Ochotn ě jdu nad rámec svých omezení a za ž ívám radost. Jsem v ž dy ochotna učinit další krok. Jsem bo ž sky vedená a chrán ě ná. Více lásky dávat, více p ř ijímat.

24 K o r u n n í č a k r a Jsem otev ř ená hojnosti a dobrot ě Vesmíru. Beru na v ě domí, ž e zdroj lásky je ve mn ě. P ř ijímám se úpln ě. Jsem v bezpečí, ž ivot m ě podporuje. Jsem spojená poutem lásky se všemi ž ijícími bytostmi. Jsem jednotkou Nekonečné lásky a soucitu.


Stáhnout ppt "Harmonizace čaker By Laelia Alaori, healing music."

Podobné prezentace


Reklamy Google