Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2013 6. PŘEDNÁŠKA Logistické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2013 6. PŘEDNÁŠKA Logistické."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2013 6. PŘEDNÁŠKA Logistické procesy

2 únor 2011 BUDEME POKRAČOVAT … tentokráte …. jak řídit logistické procesy ……. ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Leden 2010 Problematika řízení procesů je stará jak procesy samy – to znamená od nepaměti lidstva – ALE až současnost přistupuje k pro- cesům systémově a snaží se odhalením (po- psáním) jejich zákonitostí o pochopení a ná- sledně tedy i o řízení. Jak to dělat, řeší (a jisté návody dávají) růz- né metody: LOGISTICKÉ PROCESY

4 Leden 2009  empirické  empirické …vychází ze zkušeností a praktic-kých i teoretických poznatků a patří mezi zá-kladní pozorovací metody, jejichž úspěšnost je dána hlavně smysly člověka – pozorovatele a jeho analytických schopnostech LOGISTICKÉ PROCESY

5 Leden 2009  exaktní  exaktní … teoretické, jsou založené na přes- né analýze i syntéze a na indukci i dedukci či na systémovém přístupu, čímž se liší, neboť nezávisí na smyslech člověka – pozorovatele a jeho schopnostech LOGISTICKÉ PROCESY

6 Leden 2011  Mimo to existuje celá řada specifických metod typu:  scénář, strom cílů, pravidla rozhodování za nejistoty, pravidla rozhodování za rizika, tvůr- čího myšlení, morfologická analýza a jiné.  Patří sem i metody modelů zásob, hromadné obsluhy, teorie grafů, aj.. LOGISTICKÉ PROCESY

7 březen 2009 Metody Schema řazení metod METODY TVŮRČÍHO MYŠLENÍ brainstorming, brainwriting, morfologická analýza, model tvůrčího myšlení, podnětová analýza, metody zpětné vazby,… EMPIRICKÉ METODY porovnání, analogie, dotazníky, testy, experimenty, reflexe, měření,… EXAKTNÍ METODY analýza, syntéza, indukce, dedukce, abstrakce, konkretizace, historické metody, systémový přístup,…

8 Leden 2009 Metody Schema řazení metod SPECIFICKÉ ROZHODOVACÍ METODY scénář, strom cílů, pravidla rozhodování za nejistoty a za rizika, tvůrčí myšlení, morfologická analýza i metody modelů SPECIFICKÉ METODY matematické, statistické, nestatistické, grafické, scénáře, strom cílů, patentová analýza, rozhodování při neurčitosti, a nejistotě, rozhodovací tabulky

9 Únor 2011 Metody LOGISTIKA PROCESY spokojenost zákazníků politika a strategie vliv na úroveň spokojenosti spokojenost zaměst- nanců personální manage- ment zdroje ve- dení podn ika- tel- ské výs- tupy hnací síly a zdroje výsledky nastupující vlivy – budoucí pojetí Logistické ovlivnění procesů

10 Leden 2009  Kvalitu logistických procesů a tedy i řetězců nelze měřit jako absolutní čísla (hodnoty), nýbrž relativně, jako porovnání k příslušným hodnotám znaků zkoumané entity. Měření a hodnocení

11 Leden 2009  Hodnoty těchto znaků musí být předem zná-  my – například zákon, norma, odborným či zkušenostním odhadem, nebo byly dosaženy v konkurenčním produktu či procesu apod.   Jsou stanoveny principy, zásady a postupy pro toto porovnávání - aby bylo na úrovni měření. Měření a hodnocení

12 Leden 2009  Výběr znaků kvality vhodných pro měření v logistickém procesu musí umožnit srozumi- telné, reálné a měřitelné zjištění stavu.  Znaky jsou stanoveny jednoznačně včetně požadovaných hodnot a metod jejich kvantifikace nebo je nutno znaky stanovit s ohledem na cíl měření (hodnocení). Měření a hodnocení

13 Leden 2009  Výběr musí určit znaky, které budou obra- zem kvality (splnění očekávání zákazníka), jejich počet musí být optimální (musí vy- jadřovat podstatu kvality), mají (musí) být měřitelné konečně musí zohledňovat subjekt hodnocení (výrobce, distributor, spotřebitel,...). Měření a hodnocení

14 Leden 2009 Objektivní metody Objektivní metody měření znaků kvality - využívají ke zjištění hodnot stanovených měřicích přístrojů, metod a postupů – respek- tují doporučení i vnější okolnosti a vlivy - jsou reprodukovatelné (za shodných podmínek a se shodnými přístroji). Obvykle vyžadují větší počet měření, aby byla možná statistické interpretace, čímž se vyloučí náhodné vlivy a poruchy. Měření a hodnocení

15 Leden 2009 Subjektivní metody Subjektivní metody měření znaků kvality - připouští silný vliv subjektu - jsou obtížně re- produkovatelné - poskytují převážně orien- tační výsledky - jsou obvykle levnější než objektivní metody - většinou mají malou přesnost (ale dostatečnou pro účel a cíl měření) - pro kvantifikaci používají i fuzzy a slovní ohodnocení. Měření a hodnocení

16 Leden 2009 Chyby měření Chyby měření mohou být tyto: * hrubé – jsou v celém souboru identifikova- telné - jejich odchylka se vymyká - je abnor- mální * soustavné (systematické) – zatěžují každé měření - jsou to vlastě rušivé vlivy okolí, reak- ce přístrojů na prostředí, apod. * náhodné - obvykle neidentifikovatelné a většinou i neovlivnitelné – mají své zákonitosti - lze je vyjádřit směrodatnou odchylkou Měření a hodnocení

17 Leden 2009 Srovnávání skutečnosti s porovnávací úrovní Zjištěné hodnoty znaků sledované entity jsou konfrontovány se stanovenými komparativními hodnotami. Vyplyne z toho závěrečný verdikt: Měření a hodnocení

18 Leden 2009 * absolutního soudu – odpovídá versus ne- odpovídá, vyhovuje versus nevyhovuje apod. – slouží především k verifikačním účelům, pro posuzování shody, při certifikaci atd. * relativního soudu – ukazatel vyjadřuje stu- peň splnění stanovených kriterií (do jaké míry odpovídá stanovené porovnávací úrovni). Měření a hodnocení

19 Leden 2011 Pro minimalizační znaky platí vztah: Q i = U i / S i kde: Q i … je stupeň splnění znaku kvality logistického procesu jako relativní ukazatel S … stanovená hodnota porovnávací úrovně U … naměřená hodnota znaku i … sledovaná úroveň znaku (pořadí, …). Měření a hodnocení

20 Leden 2009 Určení stavu kvality Informace o splnění jednotlivých znaků kvality logistických procesů lze získat - často je dos- tačující a v obecné rovině vyhovující kom- plexní ukazatel kvality. Měření a hodnocení

21 Leden 2011 Určení stavu kvality Komplexní ukazatel kvality - v obecné ro- vině je dán vztahem: UK = suma (Q i * ν i )... pro i = 1 až n Q i... je stupeň splnění znaku kvality logistické- ho procesu jako relativní ukazatel ν i... váhový koeficient. Měření a hodnocení

22 Leden 2009 Určení stavu kvality - Určení stavu kvality - komplexní hodnoce- ní poskytuje informace o stupni celkového zlepšení logistických procesů a o posici sle- dovaného procesu ve srovnatelném prostředí. Jednočíselný ukazatel umí jako jediný zahr- nout kvalitu logistického procesu do řady eko- nomických propočtů a kalkulací. Je součástí všech aplikací metod vedoucích ke zlepšení výsledné kvality. Měření a hodnocení

23 Leden 2009 Porovnání metodanalýzy logistických systémů Porovnání metod analýzy logistických systémů Pro návrh a analýzu jednotlivých částí logis- tických systémů se používají různé metody. U fyzické části procesu, která zajišťuje sa- motný výkon logistického systému, je obvyklé použití CAD nástrojů (schopných vyjádřit to- pologii a rozvržení systémů) a simulace (do- káže vyhodnotit chování takového systému v dynamických souvislostech). Měření a hodnocení

24 Leden 2009 Porovnání metodanalýzy logistických systémů Porovnání metod analýzy logistických systémů Simulace části procesu je zaměřena na nale- zení optimálního rozvržení systému, identifi- kaci a odstranění úzkých míst, dimenzování a umístění výrobních a skladových kapacit a podobně. Měření a hodnocení

25 Leden 2009 logistický systém Pro logistický systém jako celek, včetně jeho řídicí logiky a informačních toků, jsou v závis- losti na tom, jaké logistické aktivity chceme jeho analýzou řešit, používány zejména me- tody: * statické výpočty * dynamická simulace * metody operační analýzy. Měření a hodnocení

26 Leden 2009 Dynamická simulace Je jedinou metodou umožňující postihnout chování i velmi složitých systémů v dynamic- kých souvislostech, s uvažováním: - vývoje systémů v čase - všech podstatných interních vazeb a exter- ních vlivů - náhodnosti probíhajících jevů. Měření a hodnocení

27 Leden 2009 Simulace Simulace napomáhá lepšímu porozumění procesů - její výsledky lze snadno interpreto- vat. Při použití moderních simulačních nás- trojů umožňujících tvorbu modelů blokově orientovaným způsobem, lze ze známých vlastností jednotlivých komponent systému a jeho řídicí logiky vytvořit postupně model velmi dobře vystihující chování reálného systému. Měření a hodnocení

28 Leden 2009 Simulace Simulace je poměrně náročná na metodiku provádění simulačních experimentů – je důležité umět: * zvolit potřebnou úroveň podrobnosti * simulačních modelů * simulační modely verifikovat a podobně. Měření a hodnocení

29 Leden 2009 posuzování Pro posuzování výkonnosti systémů bylo vyvinuto několik metod. CSF (Critical Success Factors) Benchmarking, ABC (Activity Based Costing), alanced Score- card atd. Měření a hodnocení

30 Leden 2011 Logistický management Moderní teorie managementu pochází při- bližně z počátku uplynulého století = oka- mžik, kdy byl učiněn první pokus dosáh- nout stanovených cílů prostřednictvím skupinové práce. Měření a hodnocení

31 Leden 2009 Logistický management Za „otce zakladatele“ je považován F. W. Taylor (1856 – 1912), který z osobních zkušeností učedníka, dělníka, přadláka, vedoucího mechanika se stal hlavním inženýrem u americké ocelářské společnosti. Poznal důkladně a důvěrně problémy a postoje pracujících i možnosti jak zdokonalit kvalitu řízení. Měření a hodnocení

32 Leden 2009 Jeho snahou (na vrcholu pracovní a posléze i vědecké kariéry) bylo zvýšení produktivity lepší organizovaností výroby a snižováním nákladů. Zavedl vědecké metody do řízení místo teh- dy běžných metod řízení „od oka“ či podle „předchozích“ stavů. Měření a hodnocení

33 Leden 2009 Zavedl používání přesných časových sním- ků pracovních činností a přesné pohybové studie vedoucí k úsporám pracovního času (míněn čas potřebný k vykonání pracovní ope- race, činnosti). Měření a hodnocení

34 Leden 2009 Výsledky jeho práce charakterizují principy vedoucí k dosažení maxima prosperity: * nahradit empirii vědou (organizovanými vlas- tnostmi) * místo nesouladu dosáhnout harmonie ve skupinové činnosti * místo chaotického individualizmu dosáhnout spolupráce Měření a hodnocení

35 Leden 2009 * místo omezování vstupů pracovat pro jejich maximalizaci * zabezpečit rozvoj všech pracujících vedoucí k dosažení plného využití jejich schopností a dovedností. Měření a hodnocení

36 Leden 2009 Další jména: H. L. Gantt, F. a L. Gilbertovi, H. Fayol a řada dalších. Měření a hodnocení

37 Leden 2009 východiskem Dnes je východiskem moderní teorie mana- gementu rozdělení průmyslových činností: * technické (výroba) * komerční (kupování, směna, prodej) * finanční (kapitál, výzkum zabývající se jeho optimálním využitím) Měření a hodnocení

38 Leden 2009 * bezpečnostní (ochrana majetku, osob, infor- mací a údajů) * účetní (vedení financí, fakturace, mzdy a vše včetně statistik a výsledků) * manažerské (plánování, organizování, při- kazování, koordinování, kontrola). Měření a hodnocení

39 Leden 2009 principy managementu Jsou stanoveny principy managementu: * dělba práce – platí i pro manažerské, tech- nické a jakékoliv jiné pracovní činnosti – specializace činností vyžadované ekonomy * pravomoc a odpovědnost – vzájemně spo- lu souvisí a musí být dána i jejich míra (veli- kost a rozsah), což vše závisí také na hierar- chické posici nositele Měření a hodnocení

40 Leden 2009 * disciplína – dodržování pracovní kázně všech pracovníků (na všech hierarchických stupních) * jednota přikazování – každý podřízený má jen jednoho nadřízeného (přikazujícího) * jednota řízení – každá skupina činností má mít svůj jedinečný plán a jediného vedoucího * podřízenost individuálních zájmů společ- ným cílům – nesmí připustit žádný rozpor Měření a hodnocení

41 Leden 2009 * odměňování – zřejmé principy a všeobecně dostupné informace * centralizace – určuje míru koncentrace pravomocí * nadřízenost a podřízenost – musí být ska- lárem pevně a přesně daným * pořádek – každé místo je pro někoho (něco) a každá věc i osoba má své místo Měření a hodnocení

42 Leden 2009 * spravedlnost – ve vztahu nadřízený / pod- řízený i kdekoliv jinde * stabilita majetku – nepřipustit zbytnosti a zbytečnosti * iniciativa – je pojímána jako výsledek vypracování a realizace plánů * jednotný (společný) duch – nezbytný jako základ týmové spolupráce. Měření a hodnocení

43 Leden 2009 současného managementu Koncepce současného managementu vznikla v tomto století a reprezentuje kvalifikaci pracovníků i jejich motivační faktory, složitost výrobních postupů a procesů, kooperaci a její vazby, atd. Měření a hodnocení

44 Leden 2009 současného managementu Koncepce současného managementu má však i nedostatky: * dezintegraci (uzavřenost „na vlastním písečku“) * zaměření se (jen) na konečné výsledky * nedostatečná komunikace (bariéra). Měření a hodnocení

45 Leden 2009 Informační management Celý vývoj lidské společnosti spěje k informač- ní společnosti – tj. společnosti založené na toku informací = mění se i management. Prostředky informačních technologií ovlivňují nejen podnikovou oblast (průmyslovou i neprůmyslovou), ale i veškerý život. Měření a hodnocení

46 Leden 2009 Informační management Osvojení si informačních technik a prostředků je (téměř absolutní) nezbytností. V užším manažerském pojetí to má vliv na úkoly, způsoby provádění prací a s tím se mění i charakter celého podnikání. Měření a hodnocení

47 Leden 2009 Uplatnění informačního managementu Uplatnění informačního managementu jako jedné z forem logistického managementu je ve společenském životě velmi rozmanité. Dotýká se výrobních i nevýrobních oblastí, průmyslových i neprůmyslových sfér – a to včetně takových oborů jako je biologie, so- ciologie i umění. Měření a hodnocení

48 Leden 2009 Předpokladem efektivního a účelného vy- užití Předpokladem efektivního a účelného vy- užití je ve většině aplikačních případů podmí- něno procesem tvůrčí syntézy: * umění správně vybrat problémy, které svým posláním a místem v manažerské práci odpovídají požadavku efektivnosti – primární úlohou je plánování a hluboké pochopení úče- lu řešení dané problematiky spolu s rozezná- ním možných důsledků variantního řešení Měření a hodnocení

49 Leden 2009 * mít schopnost správně formulovat zvolené úlohy – předpokládá, že dokáže vyjádřit reál- nou problematiku vhodným modelem – pods- tatné jsou následující hlediska: - charakter samotného objektu zkoumání a jeho hodnocení zařazením do určité třídy - účel použití modelu a tomu odpovídající subjektivní informace - nároky na přiměřenost informačního za- jištění Měření a hodnocení

50 Leden 2009 - požadavky na časové parametry dosažení výsledků - nároky na způsob práce s výsledky kvalifi- kační předpoklady kladené na řešitele i na uži- vatele výsledků - návratnost vynaložených nákladů Měření a hodnocení

51 Leden 2009 * mít k dispozici vhodné a přiměřené pros- tředky k reálnému řešení úlohy – patří sem metody a přístupy, které jsou ekonomicky hos- podárné z hlediska nasazení a nejvhodnější z hlediska zvolených kritérií – nezbytným předpokladem reálných aplikací jsou v současné době prostředky informačních systémů a informačních technologií Měření a hodnocení

52 Leden 2009 * mít vhodné spolupracovníky v daném čase a na daném místě – musí (měli by) mít pro- fesní a kvalifikační předpoklady potřebné ke zvládnutí celé šíře procesu dané úlohy + schopnost týmové spolupráce. Měření a hodnocení

53 Leden 2009 Uplatnění informačního a logistického ma- nagementu je jedna z podstatných součástí podnikatelské strategie zajišťující potřebnou efektivitu. Vyplyne to z reálných potřeb firmy k zabezpe- čení dlouhodobých cílů i charakteru činností. Z hlediska působení je vcelku nepodstatné jestli se strategie uplatnění vztáhne na část firmy nebo na celek. Měření a hodnocení

54 Leden 2009 K plnému uplatnění K plnému uplatnění je potřeba, aby byly dány obsahy a následky těchto etap procesu tvůrčí- ho manažerského myšlení (ve skutečnosti se prolínají - neměly by se zásadně předbíhat či probíhat odděleně a s přestávkami): * stanovení základního poslání firmy – stano- vení oblasti podnikání a jednotné filozofie pů- sobení firmy – stanovení představy vedení, vlastníků i pracovníků o základním podnikatel- ském záměru Měření a hodnocení

55 Leden 2009 * rozbor silných a slabých stránek firmy v porovnání s konkurencí – je potřeba znát chování konkurence i vývoj podnikatelského prostředí v oblasti, v níž firma podniká (úroveň rivality, možnost vstupu nového konkurenta, substituční a doplňkové služby, síla posice „na trhu“ daná posicí u zákazníků i u dodavatelů Měření a hodnocení

56 Leden 2009 * rozbor zdrojových možností rozvoje firmy a vytvoření specifických podnikatelských před- ností firmy – propojení silných a slabých strá- nek a jejich působení ve vztahu ke konkuren- čnímu prostředí * stanovení soustavy cílů – jejich sladění mezi sebou navzájem i vůči firmě jako celku – je to záležitost vrcholového vedení firmy – má rozhodný vliv na budoucnost firmy Měření a hodnocení

57 Leden 2009 * formulace scénářů a výběr vhodné podni- katelské strategie – scénář určuje podrobné rozpracování vybrané celkové strategie, ostat- ní se pak stávají záložními (reservními) – za- hrnuje strategii rozvoje informačních systémů a její vliv na činnosti firmy Měření a hodnocení

58 Leden 2009 * prověření vhodnosti zvolené strategie – mj. se musí prověřit dynamika a schopnost rychle a pružně reagovat na požadavky zákazníků a na změny trhu – není od věci využít možností simulovat strategii a modelovat její varianty * realizace strategie – přeměna záměrů do reality – vytvoření návazných plánů pro reali- zaci i pro další postupy. Měření a hodnocení

59 Leden 2009 Bylo by zcela jistě chybou využít informační management pouze nejjednodušším způ- sobem k manažerskému plánování a orga- nizování. Měření a hodnocení

60 Leden 2009 Průběhu informačních procesů Průběhu informačních procesů může napo- moci systémový přístup - pomůže procesy: * správně strukturovat * sladit do informačně integrovaných pláno- vacích soustav * transformovat do potřebných modelů k řeše- ní analytických a rozhodovacích funkcí * zpracovat pomocí vhodného SW do systémů umožňujících využití počítače (hl. u rozhodo- vacích a řídicích procesů). Měření a hodnocení

61 březen 2011 Reengineering Reengineering je též vhodným prostředkem je dávající plné předpoklady k úspěšnému přechodu formy na novou strategii. Dává i jistotu integrity práce s informacemi a její přechod na kvalitativně vyšší úroveň. Je ale bezpodmínečně nutné zajistit podmínky pro zvládnutí reegineeringového procesu i jeho ekonomických dopadů. Měření a hodnocení

62 únor 2013 …..… cw13 – 6. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. bude téma Logistické řetězce


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2013 6. PŘEDNÁŠKA Logistické."

Podobné prezentace


Reklamy Google