Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do problematiky Říjen 2008 VŠFS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do problematiky Říjen 2008 VŠFS"— Transkript prezentace:

1 Úvod do problematiky Říjen 2008 VŠFS
Logistické systémy Úvod do problematiky Říjen 2008 VŠFS

2 Přednášející Jiří Amler SINDAT spol. s r.o.
Manažer obchodu a backoffice

3 Struktura předmětu Teorie systémů Logistika v praxi Teorie řetězců
Aplikace na domácí prostředí Semestrální práce (zadání: polovina listopadu 2008) – teoretická část – popsání zadaných témat -- praktická část – zpracování pohledu na logistický systém ve zvoleném oboru činnosti

4 Původ logistiky – původ pojmu
Starověk – 16. století: praktické počítání číslicemi Německá klasická filozofie: matematická logika Ženeva 1904: ekvivalent pro matematickou logiku USA 1988: umění plánovat vojenské přesuny a zásobování; plánování a realizace rozsáhlých aktivit; umění aritmetických výpočtů řecké logos – rozum, řeč, pravidlo, smysl

5 Aktuální význam Princip správného jednání ve správném čase, jehož konečným efektem je zásadní změna. Ovládnutí, ve skutečnosti odkládání jednotlivých příležitostí, abychom je posléze získali všechny, uspořádané a naráz

6 Základní typologie Vojenská logistika – potřeba připravit, vyzbrojit a vystrojit mužstvo, poskytnout zázemí, ochranu a munici (logis, to lodge, lodgment) Podniková logistika – přesun podstaty do civilní sféry v 2. pol. 20. st. ; základy v propracovanosti vojenských systémů

7 Vojenská logistika NATO: Logistika je nauka o plánování, provedení přesunu a o technickém zabezpečení sil Úkol: návrh, vytvoření, získání, přeprava, skladování a rozmístění voj. materiálu; přeprava osob a materiálu; budování údržba a provoz zařízení; služby; Výrobní/akviziční; spotřební/operační Mnohonárodní x kooperativní

8 Vojenská logistika - příklady
Operace Desert Storm 1990 – akvizice od 2500 am. dodavatelů, operačně kontejnerů via airlift a seacargo USFE – blokace kapacit přístavu Rotterdam, vojáků, 2000 kontejnerů/měs. „Overlord“ – Berlín 1946

9 Vojenská logistika Funkce:
Materiální, zásobovací, údržba a opravy, servis, pyrotechnické zabezpečení, doprava, ženijní, zdravotnická, smluvní, rozpočtová a finanční, související

10 Vojenská logistika Problém:
Zásoby a rychlost jejich dodání na místo určení Řízení pohyblivých (přepravovaných bezprostředně), spotřebních (kryjící očekávanou spotřebu) a nedotknutelných (v případě výpadku a přerušení zásob

11 Vojenská logistika Řešení:
Optimální je nejjednodušší způsob, ale vždy z širšího hlediska Zajištění pružnosti a mobility Spolupráce a koordinace s civilními zdroji Využití průřezového způsobu myšlení a představivosti

12 Hospodářská logistika
Proces „uvědomování“ logistiky vzniká v pol. 60. let 20. stol v USA – množství nepřesných nebo nedostačujících definic omezených na řízení toku materiálu, výrobků a souvisejících informací z místa vzniku do místa konečné spotřeby s cílem uspokojení potřeb zákazníků Evropské pojetí klade důraz na optimalizaci nákladů spojených a zároveň rozšiřuje problematiku o určení operací určujících pohyb zboží (alokace výroby a skladů, pohyb ve výrobě, balení)

13 Hospodářská logistika
Podnikové funkce Disciplíny Nákup, zásobování Řízení materiálového hospodářství Fyzická distribuce Služby zákazníkům x Doprava Skladování a manipulace Plánování a kontrola Informační systémy Management

14 Hospodářská logistika
ELA: „…organizace, plánování, řízení a uskutečňování toku zboží, počínaje vývojem a nákupem a konče výrobou a distribucí podle objednávky tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.“ HIT: věda o časově vztaženém umísťování zdrojů

15 Fáze vývoje – 1. Homogenní trh 50. a 60. let – babyboomers
Extrémní prosperita střední vrstvy Snadná predikce výroby, bankovních zdrojů a rozvoje infrastruktury Zaměření logistiky na procesy distribuce Úspěch = doba, za kterou je zákazník uspokojen 80% obratu tvoří 10 – 20 % zboží

16 Fáze vývoje – 2. Deprese 70. let, vstup japonských firem na globální trh Vysoké skladové zásoby – statistické, predikční a optimalizační metody řízení Segmentace trhu – zrod marketingových nástrojů Uplatnění logistiky i ve výrobě a zásobování – pouze vnitřní funkce - izolace

17 Fáze vývoje – 2. 80. léta: individualizace poptávky – „magický trojúhelník“ Roztříštěnost segmentů staví problém efektivního vykrytí poptávky Zrod flexibilních továren Nástup IT – možnosti analýzy procesů v reálném čase Zrod logistických útvarů v podnicích – sladění celých procesů je efektivnější než dílčí řešení

18 Fáze vývoje – 3. 90. léta – vznik integrované logistiky jako nástroje zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti Vnitřní integrace podniků – překonání kompetenčních bariér – týmová spolupráce Logistické schopnosti jsou využity jako vstřícná aktivita vůči zákazníkovi Nutnost zainteresovat i distribuční podniky a dodavatele vstupů – koncept Total Supply Chain – vnější integrace (2000: 99% podniků v DE) Celoevropská dimenze, globální systém

19 Fáze vývoje – 4. Celková optimalizace integrovaných logistických systémů Závislost na IT: aplikační SW – synchronizace; simulační SW – rozhodování a modelace možných důsledků Přesun kompetence na externí poskytovatele logistických služeb – outsourcing outsourcingu Dosažení synergických efektů v logistické praxi (zatím teoretická rovina)

20 Netradiční logistika Přechod k euru 2001 – 12 zemí
tun oběživa = kamionů Naprosté utajení Nemocniční logistika Konkurenční boj, nutnost zvýšení úrovně služeb při zmenšování nominální kapacity a omezování finančních prostředků, nákladnost stávajících distribučních postupů, nedostatečná efektivita informačních systémů

21 Subjekty logistiky Pole logistiky – vznik a uspokojování logistických potřeb – rozmisťování a organizování zdrojů v procesní i strategické rovině Def.: tvůrci logistické strategie a účastníci procesních logistických řetězců včetně poskytovatelů souvisejících služeb, poradenské a projektové firmy a dodavatelé aktivních a pasivních prvků

22 Subjekty logistiky

23 Zájmové organizace ČLA – 1993 – diskuzní platforma na bázi výzkumu problematiky a jeho následné popularizace, veletrhy, konference ELA – 1984 – zájmová skupina prosazující pozice logistiků vůči EU, resp. EK, informační a sjednocující centrum SSL ČR – 1991 – subjekty vnitrostátní a mezinárodní spedice; assoc. rejdaři, pojišťovny, školy

24 Teorie logistiky Řešení komplexů navzájem souvisejících problémů
Systémový přístup – celistvé vidění a princip neustálého pohybu – komplexní chápání jevů v jejich vnitřních a vnějších souvislostech – opak mechanistiky (rozklad objektu na základní elementy a jejich vlastnosti)

25 Teorie logistiky Logistický řetězec (hmotná, nehmotná část) – provázaná posloupnost činností vedoucí k synergickému efektu Logistický systém – účelně uspořádaná množina techniky, zařízení, budov a pracovníků uskutečňující řetězec Modelování – klíč k systémovému řešení, vytváření modelových clusterů a jejich zapojení do celku Logistický objekt – část reality, na kterou lze aplikovat logistický systém – ekonomický systém podniku

26 Teorie logistiky Logistický systém jako multisystém
- technicko-technologický systém - systém řízení - systém informační - systém komunikační Kompatibilita – zajištění propojení jednotlivých podsystémů – homogenita a odolnost Organizace / organizovanost

27 Teorie logistiky Struktura – množina prvků a množina vazeb mezi nimi
Chování – způsob realizace cílů a reakce na vnější podněty.(zákaznická orientace) Cíle – hlavní - přežít, dílčí – splnění technických a ekonomických cílů Tvorba hodnot – veškeré činnosti logistiky (hmotné i nehmotné) přímo ovlivňují přidanou hodnotu Odolnost, spolehlivost, stabilita

28 Filozofie logistiky Teorie spádu – myšlenka asymetrie dvou systémů, porušování a obnovování rovnováhy – „vše plyne, nic netrvá“ Teorie deterministického chaosu – myšlenka nepravidelnosti, nepředvídatelnosti a nahodilosti neumožňující stanovit dlouhodobé cíle, pouze dílčí kroky Teorie „selského rozumu“

29 Shrnutí teorie logistiky základ pro zamyšlení:
Co má a co může být řešeno, jaké cíle má smysl stanovit Jaké metody jsou k dispozici a jaké je třeba vyvinout Kde je pozice řešitelů a jejich vliv na proces řešení a jeho výsledek Jaké jsou možnosti mezidisciplinární výměny poznatků Jaký dopad budou mít výsledky řešení na společnost


Stáhnout ppt "Úvod do problematiky Říjen 2008 VŠFS"

Podobné prezentace


Reklamy Google