Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích stavebních úřadů Zlínského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích stavebních úřadů Zlínského kraje"— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích stavebních úřadů Zlínského kraje
kpt. Ing. Martina Neuwirthová

2 HZS Zlínského kraje - plk.Ing.Vít Rušar

3 Oddělení stavební prevence
KŘ Zlín – kpt.Ing.Martina Neuwirthová – metodik, koordinátor - por.Ing.Jakub Cikryt - nprap. Roman Žemlička - por.Ing.Zbyněk Mikulenka ÚO Kroměříž - por.Ing.Lenka Lednická - por.Ing.Tomáš Pavlík ÚO Uherské Hradiště - por.Ing.Jiří Polášek - nprap.Ing.Jiří Požár ÚO Vsetín - por.Ing.Jana Hasalíková - nprap.Ing.Radek Stolář

4 PBŘ – požárně bezpečnostní řešení
Rozsah zpracování a obsah předkládané dokumentace musí být vždy dostatečným podkladem pro posouzení navrhované stavby. V jednotlivých případech může být v závislosti na rozsahu a velikosti stavby přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy musí být technické podmínky posouzeny v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a dle ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.

5 PBŘ PBŘ je nedílnou součástí PD, tudíž vždy nutno předkládat při žádosti na HZS Zlínského kraje

6 PBŘ Dokumentace pro územní a regulační plán
S ohledem na vymezené funkční plochy a podmínky jejich využití (průmyslové objekty, bytové domy, obchodní domy, objekty pro shromáždění většího počtu osob) musí být v předložené dokumentaci projektantem stanoven požadavek nebo návrh na zabezpečení území popř. staveb jednotkami PO, zdrojů požární vody a jiného hasiva a přístupové komunikace podle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. [zejména písm. b), d) a e)].

7 PBŘ Dokumentace regulačního plánu nahrazující územní rozhodnutí
Předložená dokumentace musí obsahovat dle ustanovení § 18 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: a) textovou část obsahující výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje (příloha č. 11 bod I odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 500/2006 Sb.), b) textovou část obsahující technické podmínky PBS, v rozsahu zvláštního právního předpisu, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí [příloha č. 11 bod I odst. 2 písm. i) vyhlášky č. 500/2006 Sb.], tzn., co musí být splněno podle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., c) textovou část s vyhodnocením podmínek pro PBS, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí [příloha č. 11 bod II odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 500/2006 Sb.], tzn., jak jsou splněny podmínky podle písm. b), d) grafickou část (příloha č. 11 bod I odst. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.).

8 PBŘ Dokumentace pro územní souhlas a územní rozhodnutí Požadavky na obsah podkladů pro vydání územního souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí z hlediska PO vycházejí zejména z ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., dále musí být respektovány také podrobné požadavky na obsah této dokumentace stanovené ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. [§ 1a)]: - součástí souhrnné technické zprávy je PBŘ (příloha č. 1, B.2.8) a koordinační situační výkres s vyznačením přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, odstupových vzdáleností včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, zdrojů požární vody, hranic stavebního pozemku a sousedních pozemků s uvedenými parcelními čísly, atd.

9 PBŘ Podle ustanovení § 78 odst. 1 stavebního zákona lze územní rozhodnutí nahradit územním souhlasem na základě podmínek stanovených v ustanovení § 96 stavebního zákona nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v ustanovení § 78a stavebního zákona. Podkladem pro uzavření veřejnoprávní smlouvy je dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

10 PBŘ K žádosti o vydání územního souhlasu se předkládá pouze jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a nejedná se o vybranou činnost ve výstavbě. Z hlediska požární bezpečnosti předložené podklady musí obsahovat obdobné záležitosti jako pro územní rozhodnutí či umístění stavby uvedené výše.

11 PBŘ Dokumentace pro společné územní a stavební řízení musí splňovat požadavky na dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení [ustanovení § 94a) stavebního zákona], to znamená, že musí obsahovat PBŘ s řešením technických podmínek podle ustanovení § 2 vyhlášky č.23/2008 Sb., a zároveň podle § 41 vyhlášky o požární prevenci. Stanovisko je potom vydáváno k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.

12 PBŘ Ohlášení stavby a stavební povolení
z hlediska PO vychází zejména z vyhlášky č. 23/2008 Sb. a rozsah a obsah zpracování z § 41 odst. 2, 3 a 4 vyhlášky o požární prevenci. Tyto požadavky musí být řešeny v předkládané dokumentaci. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení musí obsahovat podle ustanovení § 2 a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. souhrnnou technickou zprávu, jejíž součástí je PBŘ (viz B.2.8) a koordinační situační výkres s vyznačením přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, zdrojů požární vody, odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, hranic pozemku a dotčených parcelních čísel

13 PBŘ Změna v užívání stavby je specifikována ve stavebním zákoně (ustanovení § 126 a § 127) a lze rozlišit změnu v užívání, která je nebo není podmíněna změnou dokončené stavby. Pokud změna v užívání stavby nevyžaduje stavební úpravy, ale jedná se o změnu v účelu užívání (podle ustanovení § 126 odst. 2 stavebního zákona), musí PBŘ či obdobný dokument obsahovat zhodnocení ovlivnění technických podmínek požární ochrany dotčených touto změnou (ustanovení § 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb., čl. 3.2 ČSN ). V dokumentaci (výkresu) musí být vyznačeno stávající využití a nový způsob využití. Stanovisko není k užívání stavby !!!

14 PBŘ Za podmínek podle ustanovení § 169 stavebního zákona je možné povolit výjimku z těch ustanovení prováděcích právních předpisů, které takovou výjimku výlučně umožňují (např. § 20, § 21, § 23, § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Zákon o PO udělení výjimky nepřipouští, ale s ohledem na ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) bod 7 je v rámci výkonu SPD žádost o výjimku, včetně předložených podkladů (dokumentace), nutno posoudit a vydat stanovisko. S ohledem na charakter výjimky, týkající se vymezování pozemků a umisťování staveb na nich (např. výjimka z ustanovení § 20 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - zpevněná pozemní komunikace k rodinnému domu široká 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby), musí předložený podklad v rozsahu obdobného dokumentu obsahovat zhodnocení přístupové komunikace v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. Z praktického hlediska může nastat zhodnocení podmínek zejména v souladu s čl a normy ČSN PBS - Budovy pro bydlení a ubytování. Dle znění čl se však přístupová komunikace nemusí zřizovat u staveb pro rodinnou rekreaci; v ostatních případech se nemusí zřizovat, pokud s tím souhlasí místně příslušný HZS kraje (např. v nepřístupných horských polohách). V praxi to znamená, že s požadavkem na výjimku na provedení přístupové komunikace lze uvažovat pouze v případech, dle znění článku 4.4.2, kde lze od požadavku na přístupové komunikace odstoupit zcela.

15 Zpracovatelé PBŘ PBŘ, popř. obdobný dokument musí být opatřeno jménem a příjmením zpracovatele a dále:

16 Zpracovatelé PBŘ a) jako dílčí část projektové dokumentace vlastnoručním podpisem a otiskem razítka zpracovatele - autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika pro obor PBS (viz § 18 a § 19 zákona č. 360/1992 Sb.),nebo jménem, příjmením, vlastnoručním podpisem a otiskem razítka autorizované osoby pro obor PBS a vlastnoručním podpisem zpracovatele, který pracuje pod jejím přímým vedením, nebo vlastnoručním podpisem zpracovatele a jménem, příjmením a otiskem razítka autorizovaného inženýra nebo architekta, který zpracoval projektovou dokumentaci. Podle § 159 odst. 3 stavebního zákona smí dokumentaci ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1 písm. g) a k) u nichž je vykonáván SPD zpracovat i osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxi v projektování staveb. U PBŘ této dokumentace je postačující vlastnoruční podpis zpracovatele.

17 Zpracovatelé PBŘ b) jako součást souhrnné technické zprávy vlastnoručním podpisem a otiskem razítka autorizovaného inženýra (viz § 18 zákona č. 360/1992 Sb.) nebo autorizovaného architekta (viz § 17 zákona č. 360/1992 Sb.), který zpracoval projektovou dokumentaci. Označování dokumentů souvisejících s výkonem činnosti autorizované osoby razítkem vychází z ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., popř. z Rozhodnutí č. R představenstva ČKAIT ze dne Ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. je PBŘ částí souhrnné zprávy. Stále však přetrvává zvyk, že v této části souhrnné technické zprávy je odkaz na samostatné PBŘ. Pokud tomu tak není a PBŘ je zpracováno do souhrnné technické zprávy, potom je zpracovatel PBŘ uveden v seznamu zpracovatelů projektové dokumentace. Zde u svého jména musí mít vlastnoruční podpis a otisk autorizačního razítka. Pokud ne, má se za to, že PBŘ zpracoval projektant, který zpracoval projektovou dokumentaci.

18 Zpracovatelé PBŘ Vzhledem k tomu, že PBŘ musí vždy obsahovat jméno, příjmení, podpis a razítko autorizované osoby (viz čl. 2.2), která je za zpracování tohoto dokumentu odpovědná (§ 159 stavebního zákona), potom zodpovědnost za nedostatky v PBŘ nese tato osoba. O tom, zda projektovou dokumentaci (PBŘ) zpracovala oprávněná osoba (zákon č. 360/1992 Sb.), však rozhoduje stavební úřad v souladu s ustanovením § 110 odst. 4 stavebního zákona, který řízení zastaví, pokud předloženou projektovou dokumentaci (PBŘ) nezpracovala oprávněná osoba.

19 Zpracovatelé PBŘ Pokud je PBŘ opatřeno autorizačním razítkem projektanta, který není oprávněn v rozsahu svého oboru, popřípadě specializace pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnost, není toto důvodem k vydání nesouhlasného stanoviska, za předpokladu, že PBŘ splňuje všechny náležitosti vyhlášky č. 23/2008 Sb. a dále zhodnocení podmínek dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Na vydaném stanovisku je doporučeno, např. formou poznámky, uvést o této skutečnosti upozornění pro stavební úřad.

20 Metodická doporučení 1) Rodinný dům do 150 m2 celkové zastavěné plochy, který byl postaven „načerno“ a tudíž přešel do režimu dodatečného povolení stavby (ustanovení § 129 odst. 2, popř. 3 a další, stavebního zákona podle druhu stavby); 2) Rodinný dům do 150 m2 celkové zastavěné plochy, kdy ale ohlášení není úplné (např. chybí souhlasy majitelů sousedních pozemků), proto přechází do režimu stavebního povolení podle ustanovení § 107 stavebního zákona, apod. V těchto případech HZS kraje není dotčeným orgánem, a tedy nevydává stanovisko.

21 Metodická doporučení Pokud předložená projektová dokumentace: 1) Řeší výměnu stávajícího elektrického vedení a její trasa se nemění a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného pásma, tak v souladu s ustanovení § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona se nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 a 3 zákona o PO se v tomto případě nevykonává SPD, a tedy se nevydává stanovisko.

22 Metodická doporučení 2) Pokud se při výměně stávajícího elektrického vedení mění její trasa nebo dochází k překročení hranice stávajícího ochranného pásma, tak je v souladu se stavebním zákonem vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas. (Součástí těchto podkladů či dokumentace je PBŘ ) V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 a 3 zákona o PO se v tomto případě vykonává SPD posuzováním podkladů k územnímu souhlasu či dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

23 Metodická doporučení V případě, že se na dodatečné zateplení obvodového pláště stavby použijí pouze nehořlavé hmoty, respektive stavební výrobky a konstrukce třídy reakce na oheň A1 či A2, lze tyto stavební úpravy zařadit mezi stavební úpravy dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. V případě, že se dodatečné zateplení obvodového pláště rodinného domu a řadové zástavby rodinných domu s požární výškou do 12 m provede v souladu s požadavky článku a1) a a3) ČSN , lze tyto stavební úpravy zařadit mezi stavební úpravy dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 a 3 zákona o PO se v tomto případě nevykonává SPD, a tedy se nevydává stanovisko.

24 Metodická doporučení Za udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit PBS, lze považovat především ty, při nichž dochází ke zvýšení požárního rizika, zvětší se plocha požárního úseku, zhorší se podmínky evakuace osob a zásahu jednotek požární ochrany, zhorší se vlastnosti stavebních konstrukcí či hmot z hlediska požární ochrany (např. požární odolnost, třída reakce na oheň a index šíření plamene po povrchu) nebo se vytvoří prostupy v požárně dělicích konstrukcích a při nichž se zvětší odstupové vzdálenosti. Za udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit PBS, se považují též změny součástí systému PBZ (viz ustanovení § 7 odst. 7 vyhlášky o požární prevenci). V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 a 3 zákona o PO se v tomto případě vykonává SPD, a tedy se vydává stanovisko.

25 Metodická doporučení Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost (definice dle § 2 stavebního zákona). Příkladem udržovacích prací, jejichž provedení by mohlo ovlivnit PBS může být: - např. výměna instalací v bytových domech (stoupačky vody, kanalizace), - obnova protipožárních nátěrů, apod. V pochybnostech, zda se jedná o udržovací práce ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. j) nebo o stavební úpravu ve smyslu stavebního zákona, je rozhodující stanovisko příslušného stavebního úřadu.

26 ZMĚNA ČSN Dojde-li ke změně technických předpisů nebo českých technických norem v době zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, musí být technické podmínky stavby posouzené podle změněných nových technických předpisů nebo nových norem, přestože stavba byla pravomocně umístěna.

27 ZMĚNA ČSN Dojde-li po právní mocí povolení provádění stavby, avšak před zahájením její realizace ke změně technických předpisů nebo českých technických norem, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, provede a dokončí se stavba podle změněných nových technických předpisů nebo českých technických norem.

28 ZMĚNA ČSN Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavba podle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována.

29 ZMĚNA ČSN V případě žádosti o prodloužení (potvrzení) platnosti vydaného stanoviska HZS kraje je nutno, aby subjekt (žadatel/stavebník) předložil původní dokumentaci včetně PBŘ. Posouzením předložené dokumentace bude zhodnoceno, zda nedošlo ke změnám v projektu, dále zda původní dokumentace (PBŘ) z hlediska PBS odpovídá současně platným technickým předpisům, nebo českým technickým normám.

30 POŽÁRNÍ POJMY VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Vysvětlení požárních pojmů použitých v § 79, § 80, § 96, § 103 a § 104 stavebního zákona Vysvětlení požárních pojmů použitých v § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona z hlediska staveb garáží Negativní vliv udržovacích prací a stavebních úprav na požární bezpečnosti stavby ve vztahu k § 103 odst. 1 zákona stavebního zákona

31 PERGOLA, PŘÍSTŘEŠEK Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR

32 Stavební zákon - § 125

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Porada vedoucích stavebních úřadů Zlínského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google