Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR"— Transkript prezentace:

1 Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR
Svaz chemického průmyslu České republiky Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR CZ / /0048 VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení Ústí nad Labem Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Výzkum, vývoj, inovace a projektové řízení
Asistenční centrum, a.s. MODUL 6: Podpora VaVaI Svaz chemického průmyslu ČR

3 Svaz chemického průmyslu ČR
Obsah modulu Programy spolufinancování ze SF EU Státní programy ČR Příklady typických záměrů Svaz chemického průmyslu ČR

4 Výzkum, vývoj, inovace a projektové řízení
I. PROGRAMY SPOLUFINANCOVÁNÍ ZE SF EU Svaz chemického průmyslu ČR

5 Svaz chemického průmyslu ČR
Mapa veřejné podpory Střední podnikatelé do 250 zam. +10 % Malí podnikatelé do 50 zam % 40% 40% 40% 36% (2007 – 2010) 30% (2011 – 2013) 40% 40% Svaz chemického průmyslu ČR 40%

6 Svaz chemického průmyslu ČR
1) OPPI, program ROZVOJ Zaměření: Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Příjemce podpory: malý a střední podnik, který má uzavřena 3 po sobě jdoucí zdaňovací období, aktivity (projekt) podniku se projevují ve zpracovatelském průmyslu - OKEČ (vyjma 16, 23) nebo obchodě - OKEČ ), projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu na léta vymezených usnesením vlády č. 560 a č. 829 z roku 2006. Svaz chemického průmyslu ČR

7 Svaz chemického průmyslu ČR
1) OPPI, program ROZVOJ Uznatelné náklady: náklady na nákup strojů a zařízení včetně řídících software, u nichž je žadatel prvním uživatelem, stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů na nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů), náklady na pořízení patentů, patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, náklady na publicitu spojenou s projektem. Forma a výše podpory: dotace pro malé podniky a střední podniky až 55 %, min dotace 1 mil. Kč a maximální dotace 20 mil. Kč. Rozpočet: cca mil. Kč Výzva: jaro 2008 Svaz chemického průmyslu ČR

8 Svaz chemického průmyslu ČR
2) OPPI, program INOVACE Zaměření: podpora aktivit směřujících k realizaci inovačního projektu v podnicích. Podporované aktivity: inovace produktu, tj. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, inovace procesu, tj. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, organizační inovace, tj. zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, marketingová inovace, tj. zavedení nových prodejních kanálů. Příjemce podpory: podnikatelský subjekt dle Obchodního zákoníku, v 1. výzvě pouze MSP. Pozn: V rámci podprogramu PATENT bude možno získat také dotaci až 300 tis. Kč na služby spojené s patentováním produktu a technologie. Svaz chemického průmyslu ČR

9 Svaz chemického průmyslu ČR
2) OPPI, program INOVACE Uznatelné náklady: projektová dokumentace k technickému zhodnocení strojů, zařízení a staveb, technické zhodnocení strojů a zařízení a staveb, pořízení strojů a zařízení, nákup práv k užívání duševního vlastnictví, hardware, software, služby poradců, expertů, studie, školení. Forma a výše podpory: dotace pro malé podniky 60 %, pro střední podniky 50 %, maximální dotace 75 mil. Kč pro inovaci produktu nebo procesu, maximální dotace 2 mil. pro organizační nebo marketingové inovace. Rozpočet: cca mil. Kč Výzva: leden 2008 Svaz chemického průmyslu ČR

10 3) OPPI, program POTENCIAL
Zaměření: podpora zřízení a rozšíření infrastruktury pro vývojové a inovační aktivity společností. Podporované aktivity: vznik nebo rozšíření vývojového centra/oddělení zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, projekty, jejichž výstupy se projeví ve zpracovatelském průmyslu, provozní náklady na provoz centra (pouze u MSP). Příjemce podpory: podnikatelský subjekt dle Obchodního zákoníku, v 1. výzvě pouze MSP. Svaz chemického průmyslu ČR

11 3) OPPI, program POTENCIAL
Uznatelné náklady: pořízení pozemků a budov, pořízení strojů a zařízení a vybavení center, pořízení patentů, licencí a know-how, provozní náklady centra (zejména mzdové), poradenské služby spojené s projektem a náklady na přípravné studie. Forma a výše podpory: dotace 60 % pro malé podniky, 50 % pro střední podniky, minimální dotace 1 mil. Kč, maximální dotace 75 mil., max. 50% nákladů na studie a poradenské služby (jen u MSP). Rozpočet: cca mil. Kč Výzva: pro MSP do 11/2007, pro velké podniky od ledna 2008 Svaz chemického průmyslu ČR

12 4) OPPI, program ICT v podnicích
Zaměření: podpora podpořit konkurenceschopnost MSP prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS). Podporované aktivity: zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků, zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko- odběratelských vztahů, rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a základního programového vybavení, zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií, zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích. Příjemce podpory: MSP, žadatel a výstupy projektu (pokud lze určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu – OKEČ 15.1 – 37.2 (vyjma 16,23). Svaz chemického průmyslu ČR

13 4) OPPI, program ICT v podnicích
Uznatelné náklady: hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software, nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know- how), služby poradců, expertů, studie: (nejedná se o zpracování žádosti o podporu), ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing, náklady na publicitu spojenou s projektem, vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis). Forma a výše podpory: dotace 60 % pro malé podniky, 50 % pro střední podniky, minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální dotace 20 mil. Kč / projekt. Rozpočet: cca mil. Kč Výzva: jaro 2008 Svaz chemického průmyslu ČR

14 Svaz chemického průmyslu ČR
5) OPPI, EKO- ENERGIE Zaměření: podpora projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů či vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. Podporované aktivity: využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie – výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie, zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie – modernizace zařízení, zavedení systémů měření, zlepšování tepelně technických vlastností budov, apod. Příjemce podpory: právnická osoba ve smyslu § 18 Občanského zákoníku. Svaz chemického průmyslu ČR

15 Výzkum, vývoj, inovace a projektové řízení
5) OPPI, EKO- ENERGIE Uznatelné náklady: nákup pozemků a budov, úpravy pozemků, inženýrské sítě, projektová dokumentace stavby, inženýrská činnost ve výstavbě, rekonstrukce a modernizace, novostavby, hardware, software, stroje a zařízení, marketing a propagace, semináře, workshopy. Forma a výše podpory: malé vodní elektrárny 30 %, biomasa, fotovoltaika, bioplyn – 30 %, geotermální elektřina – 20 %, zařízení na výrobu pelet/briket – 15 %, zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie – 40 %, teplo z OZE – 30 %. Rozpočet: cca mil. Kč Výzva: jaro 2008 Svaz chemického průmyslu ČR

16 6) OPPI, program MARKETING
Zaměření: podpora rozvoje aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Podporované aktivity: získávání a tvorba marketingových informací, tvorba propagačních materiálů a cizojazyčných internetových stránek, pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, výdaje na publicitu spojené s realizací projektu. Příjemce podpory: MSP, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období, seskupení malých a středních podniků. Svaz chemického průmyslu ČR

17 6) OPPI, program MARKETING
Forma a výše podpory: dotace ve výši 0,1 – 2 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů limity platné pro 1. výzvu: získání marketingových informací o zahraničním trhu – dotace maximálně do výše 100 tisíc Kč, tvorba propagačních materiálů (např. letáky, brožurky, inzeráty, pozvánky v cizích jazycích) – dotace maximálně do výše 400 tisíc Kč, tvorba cizojazyčných internetových stránek včetně výtvarného návrhu prezentace podniku nebo výrobku, včetně SW pro funkčnost stránek – dotace maximálně do výše 200 tisíc Kč, účast podnikatelů na výstavách a veletrzích v zahraničí – dotace maximálně do výše 300 tisíc Kč na jednotlivou výstavu. Rozpočet: cca 900 mil. Kč Výzva: nyní do Svaz chemického průmyslu ČR

18 7) OPPI, program NEMOVITOSTI
Cíl programu: podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Zaměření projektu: rekonstrukce objektu – přeměna objektu, tzv. brownfieldu na podnikatelský areál. Uživatel nemovitosti: podnikatelský subjekt, jehož odvětvové vymezení (OKEČ) spadá do oboru zpracovatelského průmyslu (OKEČ 25 – 45), vzdělání a RLZ, výzkum a vývoje, strategických služeb, technologických center. Forma a výše podpory: podpora je poskytována formou dotace 50 % z uznatelných nákladů projektu, Min. výše dotace 1 mil Kč, max. výše dotace 500 mil Kč na 1 projekt. Rozpočet: mil Kč Výzva: leden 2008 Svaz chemického průmyslu ČR

19 7) OPPI, program NEMOVITOSTI
Uznatelné náklady: nákup pozemků - pouze Nekomerční projekt, max. 10% rozpočtu ZP, úpravy pozemků – příprava pozemků pro výstavbu, sadové úpravy, odstranění nevyužitých staveb – demolice staveb nezbytně nutných k realizaci nové výstavby, odstranění ekologických zátěží a sanace (čištění kontaminovaného materiálu), inženýrské sítě a komunikace, nákup staveb - pouze Nekomerční projekt, projektová dokumentace stavby – externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně návrhu stavby, architektonická soutěž, inženýrská činnost ve výstavbě, rekonstrukce/modernizace staveb, rekonstrukce = zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, modernizace = rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, hardware a sítě – počítač včetně příslušenství (tiskárna, modem, aj.), lokální sítě. Svaz chemického průmyslu ČR

20 8) OPPI, program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA
Cíl programu: podporovat v rámci potřeb sektoru zvyšování odborných znalostí zaměstnanců, dále pak manažerských, technických, jazykových a dalších dovedností. Příjemce dotace: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vybraných oborech, nestátní neziskové organizace, veřejná správa, vzdělávací instituce (soukromé), sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení a samospráva (podnikatelské, oborové, odvětvové a profesní komory, zaměstnavatelský svaz a další svazy sdružující podnikatelské subjekty). Podporované aktivity: podpora výstavby, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů ve vybraných sektorech. Forma a výše podpory: podpora je poskytována formou dotace 50% z uznatelných nákladů projektu, dotace je poskytována ve výši min. 200 tis. Kč a max. 150 mil. Kč na jeden projekt. Vyhlášení: leden 2008, rozpočet: cca mil. Kč Svaz chemického průmyslu ČR

21 9) OPPI, program SPOLUPRÁCE
Cíl programu: podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – klastrů, pólů excelence, technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni, jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Příjemce dotace: právnická osoba (firma, vysoká škola, kraj, klastr), příjemci pro konkrétní aktivity budou blíže vymezeni v jednotlivých výzvách. Podporované aktivity: klastry - rozvoj kooperačních seskupení sdružujících firmy daného odvětví, krajské samosprávy, vysoké školy, výzkumné a další instituce v regionu, póly excelence - rozvoj specifických typů seskupení zaměřených na high-tech obory zpracovatelského průmyslu a průřezová odvětví (biotechnologie, nanotechnologie aj.), technologické platformy - rozvoj oborových seskupení sdružujících „klíčové hráče" odvětví na národní úrovni, která se zaměřují na vědeckovýzkumné projekty. Forma a výše podpory: dotace, výše podpory pro jednotlivé typy aktivit zatím není známa. Konkrétní informace budou uvedeny v jednotlivých výzvách. Vyhlášení: leden 2008, rozpočet: cca mil. Kč Svaz chemického průmyslu ČR

22 9) OPPI, program SPOLUPRÁCE
Uznatelné náklady: dlouhodobý hmotný majetek (zejména hardware, sítě, zařízení a stroje pro vědu a výzkum, nákup staveb a pozemků), dlouhodobý nehmotný majetek (zejména software a data, práva duševního vlastnictví), provozní náklady (zejména nájem, mzdy, cestovné, semináře a workshopy, marketing a propagace), způsobilé výdaje pro konkrétní aktivity budou blíže vymezeny v jednotlivých výzvách. Svaz chemického průmyslu ČR

23 10) Standard rozvoje lidských zdrojů (CI)
Zaměření: Standard Investors in People je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně vést a rozvíjet své zaměstnance. Získání osvědčení Investor in People je pro podnik zárukou špičkové úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem podniku. Příjemce podpory: podniky bez ohledu na velikost, se sídlem v celé České republice mimo Prahu, splňující oborové kritérium - zpracovatelský sektor a sektory navazujících služeb (logistika, skladový management, apod.), činnosti v oblasti výpočetní techniky, výzkum a vývoj, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, bez nedoplatků na daních, zdravotním a sociálním pojištění, příp. jiných nedoplatků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům, s minimálně roční historií (od data zápisu do obchodního rejstříku). Svaz chemického průmyslu ČR

24 10) Standard rozvoje lidských zdrojů (CI)
Forma a výše podpory: Dotované poradenství v podobě cenově zvýhodněného balíčku služeb, který obsahuje 20 poradenských/hodnotitelských dnů - vstupní analýza, průběžné poradenství a závěrečné zhodnocení. Celkově: až Kč pro malé a střední podniky ( Kč / 1 poradenský / hodnotitelský den), až Kč pro ostatní podniky ( Kč / 1 poradenský / hodnotitelský den). Bezplatnou účast na 9 doplňkových školeních podporujících zavádění standardu IIP v podniku. Specifika a omezení: zavádění standardu IIP v podniku nesmí trvat déle než 18 měsíců, případně ne déle než do června 2008. Výzva: do nebo do vyčerpání prostředků Svaz chemického průmyslu ČR

25 Výzkum, vývoj, inovace a projektové řízení
II. STÁTNÍ PROGRAMY ČR Svaz chemického průmyslu ČR

26 Svaz chemického průmyslu ČR
Státní podpora investic nad 100 mil. Kč TYPY INVESTIČNÍCH POBÍDEK: sleva na dani z příjmu právnických osob, hmotná podpora na nová pracovní místa, hmotná podpora školení a rekvalifikace, poskytnutí pozemku vybaveného infrastrukturou za zvýhodněnou cenu, převod pozemku ve vlastnictví státu za zvýhodněnou cenu. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY: zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby, minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vyjma leasingu) – 50 mil. Kč (A), 60 mil. Kč (B), 100 mil. Kč (C), nejméně polovina výše uvedených částek kryta vlastním kapitálem investora, minimálně 60 % celkové investice směřuje do strojního zařízení, strojní zařízení musí být nové, splnění výše uvedených podmínek do 3 let od data udělení pobídek. Svaz chemického průmyslu ČR

27 Svaz chemického průmyslu ČR
Státní podpora investic nad 100 mil. Kč Svaz chemického průmyslu ČR

28 Svaz chemického průmyslu ČR
Státní podpora investic nad 100 mil. Kč INVESTIČNÍ POBÍDKA - sleva na dani Současná sazba daně z příjmu právnických osob je 24%. Sleva na dani je poskytována maximálně do výše stropu veřejné podpory po odečtení hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a rozdílu tržní a kupní ceny pozemku. Období poskytování slevy na dani z příjmu právnických osob: - úplná sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 5 let (nový právní subjekt), - částečná sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 5 let (stávající právní subjekt). Slevu na dani lze nejdříve uplatnit po splnění podmínek pro udělení IP. Svaz chemického průmyslu ČR

29 Svaz chemického průmyslu ČR
Státní podpora investic nad 100 mil. Kč INVESTIČNÍ POBÍDKA - Hmotná podpora na nová pracovní místa a školení a rekvalifikaci zaměstnanců Svaz chemického průmyslu ČR

30 II) Program pro podporu tvorby nových pracovních míst
Pro projekty nad 10 mil. Kč a uskutečněné v regionech, ve kterých je, nebo v průběhu posledního roku byla průměrná míra nezaměstnanosti o 50 % vyšší než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR Příjemce dotace: podnikatelský subjekt bez omezení velikosti a bez nutnost historie Forma a výše podpory: dotace ve výši až 200 tis. Kč na každé nové pracovní místo, max. 40,50 či 60 % dle velikosti podniku z objemu dvouletých hrubých mezd zaměstnanců dotace na školení až 30 tis. Kč, max. 35 % nákladů Další podmínky: Minimální investice: 10 mil. Kč Minimální počet nových míst: 10 Minimální zajištění vlastních zdrojů: 5 mil. Kč Svaz chemického průmyslu ČR

31 Svaz chemického průmyslu ČR
III) Rámcový program pro podporu technologických center (MPO, ČR) Zaměření: Vývoj a inovace: Inovační aktivity společností, týkající se high-tech výrobku a technologií, s úzkou návazností na výrobu; pravidelné změny produktu, produktových rad, výrobních procesu a technologií Základní podmínky: minimální výše investice: 10 mil. Kč minimální počet nových míst: 20 – centra pro vývoj SW , 30 - TC zachování investice: min. 5 let Podpora: dotace na hrubé mzdy zaměstnanců včetně odvodů během 2 let, max. výše až % dle regionální mapy podpory dotace na školení 35 % pro specifické školení a až 60 % na obecné vzdělávání Svaz chemického průmyslu ČR

32 Výzkum, vývoj, inovace a projektové řízení
III. PŘÍKLADY TYPICKÝCH ZÁMĚRŮ Svaz chemického průmyslu ČR

33 Svaz chemického průmyslu ČR
OPPP - ROZVOJ Žadatel: CARLA spol. s r.o. Místo realizace: Dvůr Králové Název projektu: Navýšení výrobních kapacit společnosti CARLA a zavedení nové výroby pravé čokolády, Etapa I Předmět projektu: Nákup zcela nové, moderní výrobní linky pro novou produkci pravé čokolády o kapacitě až tun s dalšími periferiemi, které představují především vysokokapacitní zásobníky (tzv. tanky či sila), ve kterých budou skladovány suroviny nezbytné pro výrobu (především se jedná o cukr, kakaovou hmotu, kakaové máslo a rostlinné tuky). Mělo by se jednat o jedno z nejmodernějších zařízení, která budou v provozu na území České republiky. Celkové investiční náklady: ,- Kč Dotace z programu: ,- Kč Svaz chemického průmyslu ČR

34 Svaz chemického průmyslu ČR
OPPP - REALITY Žadatel: MERKO CZ, a.s. Místo realizace: Ostrava Název projektu: Nákup a rekonstrukce areálu na sídlo a výrobní základnu společnosti MERKO CZ, a.s. Předmět projektu: Cílem tohoto projektu je koupě starého nevyužitého areálu a jeho následná celková přestavba na moderní výrobní prostory společnosti. Rekonstrukcí areálu vznikne moderní výrobní závod, který bude obsahovat administrativní a provozní budovu, výrobní a skladovací komplex (hala obrobny a skladu, výrobní hala a jeřábová dráha), stavební dvůr a ostatní plochy jako např. obslužné komunikace, parkovací plochy, manipulační plochy pro nákladní auta, vodojem a další. Celkové investiční náklady: ,- Kč Dotace z programu: ,- Kč Svaz chemického průmyslu ČR

35 Svaz chemického průmyslu ČR
OPPP - INOVACE Žadatel: NERIA, a. s. Místo realizace: Pohořelice Název projektu: Aplikace slinutých karbidů (tvrdokovů) při výrobě progresivních postupových paketovacích střižných nástrojů Předmět projektu: Projekt je zaměřen na transfer výsledků výzkumu a vývoje společnosti v oblasti využití tvrdokovů – slinutých karbidů při výrobě speciálních střižných postupových nástrojů. Inovace spočívá v použití těchto tvrdokovů s vyšší tvrdostí a otěruvzdorností při výrobě střižných nástrojů, což zvyšuje životnost jejich namáhaných částí. Společnost má v současnosti k dispozici funkční prototyp střižného nástroje. K realizaci projektu je třeba pořízení moderní progresivní technologie: CNC obráběcí centrum, 3 D měřící stroj, CNC elektroerozivní řezací stroj, NC bruska, technologie na odsávání a povrchovou úpravu. Celkové investiční náklady: ,- Kč Dotace z programu: ,- Kč Svaz chemického průmyslu ČR

36 Svaz chemického průmyslu ČR
OPPP – Úspory energií Žadatel: Enaspol, a.s. Místo realizace: Teplice Název projektu: Investice do modernizace energetického hospodářství společnosti Předmět projektu: Hlavními cíly projektu jsou: snížení ztrát energie modernizací zařízení k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií, zavedení kombinované výroby elektrické energie a tepla a zlepšení tepelně-technických vlastností budov. Podstatou projektu je zrušení staré, nevyhovující a předimenzované plynové kotelny a výstavba nového modernějšího a účinnějšího kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie. Celkové investiční náklady: ,- Kč Dotace z programu: ,- Kč Svaz chemického průmyslu ČR

37 OPPP – Školící střediska
Žadatel: Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Místo realizace: Litoměřice Název projektu: Vybudování školicího střediska Hennlich Předmět projektu: Cílem projektu je vybudování nového školicího střediska společnosti, které bude z cca 75 % využíváno pro školení vlastních zaměstnanců a dále pro školení spolupracujících firem a podnikatelských subjektů (např. distribučních partnerů odštěpného závodu Hennlich Těsnění nebo odštěpného závodu G-Term). Nové školicí středisko bude dále sloužit ke školení k využívání alternativních zdrojů energie pro projektanty, montážní společnosti, energetické auditory, apod. Celkové investiční náklady: ,- Kč Dotace z programu: ,- Kč Svaz chemického průmyslu ČR

38 Svaz chemického průmyslu ČR
OPPP – Marketing Žadatel: AROMA Praha, a.s. Místo realizace: Název projektu: Prezentace výrobků Aroma Praha a.s. na zahraničních trzích Předmět projektu: Cílem navrženého projektu je oslovit a získat potenciálního zákazníka na evropských trzích se sortimentem parfémových kompozic a potravinářských přísad. Po vstupu do EU a odstranění některých obchodních bariér by výrobky společnosti na základě prezentací a aktivních návštěv u potenciálních odběratelů mohly snadněji získat určitý podíl na trhu v níže vyjmenovaných zemích, zejména tedy v zemích sousedících s Českou Republikou. Omezení kritické závislosti na dosavadním exportu syntetické vonné látky – arocet (kurzová situace na dolarových trzích, jediný odběratel f. Quest Int., minimální závislost) rozšířením exportu o další synt. vonné látky společnosti vyráběné jako např. deriváty cyclohexylethanolu. Celkové investiční náklady: ,- Kč Dotace z programu: ,- Kč Svaz chemického průmyslu ČR

39 Svaz chemického průmyslu ČR
OPRLZ – Profese Žadatel: Primed-Halberstadt-CZ s. r. o. Místo realizace: Most Název projektu: Specifické školení zaměstnanců společnosti v oblasti výroby medicínských výrobků Předmět projektu: Cíl projektu je zaměřený na školení specializované školení zaměstnanců společnosti. V rámci projektu jde o školení v 5 blocích dle daných témat, vždy všech 5 bloků ve 4 turnusech zaměřených na oblast výroby medicínských výrobků (roušek, ručníků, redonových a sacích systémů a postoperačních systémů). Cílovou skupinou jsou zaměstnanci jak v dělnických profesích, tak i na vedoucích pozicích. Celkové investiční náklady: ,- Kč Dotace z programu: ,- Kč Svaz chemického průmyslu ČR

40 Svaz chemického průmyslu ČR
OPRLZ – Opatření 4.1. Adaptabilita a konkurenceschopnost zaměstnavatelů… Žadatel: Opavia - LU, a.s. Místo realizace: Praha Název projektu: Vzdělávaní zaměstnanců v oblasti zavádění nových systémů řízení jakosti, organizace výroby a bezpečnosti práce Předmět projektu: Hlavním cílem realizace projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců společnosti Opavia – Lu, a.s., zvýšení znalostí a jejich uplatnění a rozšíření možností jejich dalšího profesního růstu. Do vzdělávacích aktivit bude zapojeno 739 zaměstnanců ze všech tří výrobních závodů, tj. závod Opavia - Opava (Moravskoslezský kraj), závod Kolonáda v Mariánských Lázních (Karlovarský kraj) a závod Deli v Lovosicích (Ústecký kraj). Vzdělávací aktivity budou směřovat do 3 klíčových oblastí, které vyplývají z aktuálních potřeb společnosti: 1. školení o důležitosti ochrany vlastního zdraví pri práci a dodržování všech zásad BOZP v souvislosti se zaváděním nového programu řízení bezpečnosti práce, 2. školení týkající se kvality v souvislosti se zaváděním nového systému řízení kvality výrobního procesu (SPC – Statistical process kontrol), 3. manažerská školení v souvislosti s organizačními změnami a změnami procesů výroby. Celkové náklady: ,- Kč Dotace z programu: ,- Kč Svaz chemického průmyslu ČR

41 Svaz chemického průmyslu ČR
Shrnutí: na co lze získat dotaci? Zpracovatelský průmysl: Nákup, výstavba, rozvoj a rekonstrukce výrobních areálů Pořízení moderních výrobních strojů a zařízení do stávajících či nových areálů a provozoven Inovace výrobků a technologií Investice do úspor energií u stávajících objektů (zateplování objektů, výměna rozvodů a energetických zařízení) Pořízení zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů (vodní, větrné, solární elektrárny, zařízení na spalování biomasy…) Realizace projektů výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů a služeb Budování zázemí pro vzdělávání zaměstnanců – školící střediska Budování zázemí pro výzkum a vývoj – VaV laboratoře, technologická centra Vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců – specifické a obecné vzdělávání Podpora exportu na zahraniční trhy – výstavy, propagační mat., průzkum a další dotační možnosti Svaz chemického průmyslu ČR

42 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Svaz chemického průmyslu ČR

43 Svaz chemického průmyslu ČR
KONTAKT lektor: Jakub Smetánka pozice: vedoucí sekce podpory podnikání kontakt: V případě otázek, organizačních změn a koordinace ohledně školení kontaktujte hlavního koordinátora školení: jméno: Michal Kollár, DiS. tel.: Svaz chemického průmyslu ČR

44 Svaz chemického průmyslu ČR
REALIZÁTOŘI ŠKOLENÍ Asociace výzkumných organizací Novodvorská 994, Praha 4 tel./fax: tel.:   Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, Most tel.:  840 fax:   105 888 Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem tel.: fax:  Svaz chemického průmyslu ČR


Stáhnout ppt "Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google