Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům."— Transkript prezentace:

1 Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům.
Inovace odborné praxe Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům. Místo výkonu odborné praxe: TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12 Vyškov Uživatel odborné praxe : Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov Komenského 16/ Vyškov

2 Kdo nic nezkusil, nic neví.
Organizace praxe Kdo nic nezkusil, nic neví. Praktikanti 2. a 3. ročník oboru obchodní akademie a ekonomického lycea Délka praxe 5 pracovních dnů Pracovní doba 8:00 až hod.

3 Obecné cíle odborné praxe
Zkušenost je nejtěžší cesta, kterou je možné dosáhnout moudrost. Konfucius doplnit teoretickou výuku většiny předmětů nácvikem praktických činností v reálné prostředí prakticky propojit dovednosti žáků z různých předmětů rozvíjet a prakticky procvičit komunikativní kompetence žáků, a to i v cizím jazyce rozvíjet kreativitu žáků prakticky aplikovat využití komunikačních prostředků posílit odpovědnost žáků za plnění svěřených úkolů v požadovaném čase a kvalitě posílit organizační schopnosti žáků a jejich samostatnost posílit dovednost pracovat v týmu posílit dovednost samostatně získávat informace nutné ke splnění úkolu a samostatně se vzdělávat posílit slušné a odpovědné chování žáků v souladu s morálními zásadami pravidly společenského chování

4 Průběh odborné praxe poučení o BOZP
Užitečnější je znát několik moudrých pravidel, jež by mohla tobě vždy posloužit, než nastudovati mnoho neužitečných věcí. Seneca poučení o BOZP stanovení pracovních povinností a úkolů seznámení praktikanta s firmou seznámení praktikanta s chodem firmy zapojení praktikantů do jednotlivých činností chodu organizace v rámci vykonávané odborné praxe použití sady interaktivních cvičných pracovních materiálů přímá obsluha moderní techniky v rámci plnění cvičných úloh odborný seminář k zásadám efektivní komunikace, moderní image, zásady jednání s klientem apod. prezentace výstupů praxe tutorovi

5 Výstupy z odborné praxe
Vzdělanost je schopnost rozumět jiným. Goethe Zápis z odborné praxe Prezentace v elektronické podobě – CD disk Hodnocení práce praktikanta Termín odevzdání první školní den následující po výkonu praxe Kde kabinet ekonomiky

6 Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius
Zápis z odborné praxe Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Řazení stránek: Titulní list Obsah zápisu Harmonogram praxe Vypracované úkoly Přílohy Formální úprava textu zápisu z odborné praxe Hodnocení klasifikaci zápisu z odborné praxe a ekonomických úkolů provede vyučující ekonomiky, kterou zahrne do celkové klasifikace ekonomiky klasifikaci úkolů z korespondence provedou vyučující obchodní korespondence a cizího jazyka, hodnocení započítají do celkové klasifikace těchto předmětů

7 Prezentace v elektronické podobě
Nestačí mít rozum - je třeba jej také používat. Čelakovský Praktikant si může vybrat z následujících možností prezentace výsledků své odborné praxe svého úkolu vybraného tématu Hodnocení klasifikaci elektronické prezentace provede vyučující informačních a komunikačních technologií (IT), kterou zahrne do celkové klasifikace tohoto předmětu

8 Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě
Význam inovované odborné praxe pro praktikanta (přínos k rozvoji klíčových kompetencí) Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě Kompetence k učení uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvený projev, pořizovat si poznámky Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické) spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

9 Můžeme tolik, kolik známe. Bacon
Význam inovované odborné praxe pro praktikanta (přínos k rozvoji klíčových kompetencí) Můžeme tolik, kolik známe. Bacon Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i jiné texty na běžná i odborná témata dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování být jazykově způsobilí pro komunikaci s obchodními partnery i jinými subjekty nejméně v jednom cizím jazyce chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení

10 Moudrý je ten, kdo se dovede učit od druhých. Seton Ernest Tompson
Význam inovované odborné praxe pro praktikanta (přínos k rozvoji klíčových kompetencí) Moudrý je ten, kdo se dovede učit od druhých. Seton Ernest Tompson Personální a sociální kompetence pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě

11 Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Hugo
Význam inovované odborné praxe pro praktikanta (přínos k rozvoji klíčových kompetencí) Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Hugo Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích, a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií


Stáhnout ppt "Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům."

Podobné prezentace


Reklamy Google