Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia)"— Transkript prezentace:

1 1KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia)

2 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, podnikatelů) se sociálními a ekonomickými potřebami země? 2KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

3 vypracováváme v ČR střednědobé předpovědi kvalifikačních požadavků? Evropa je vypracovává... CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) vypracoval střednědobou prognózu kvalifikačních požadavků pro zaměstnání v Evropě na období 2006 – 15 3KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

4 posun od primárního sektoru (zejména zemědělství) směrem ….. zemědělství znalostně intenzivní ekonomika 4KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

5 Minulé a pravděpodobné budoucí trendy v zaměstnanosti podle základních hospodářských sektorů, EU-25+ (zdroj: CEDEFOP) 5KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

6 dopad na pracovní dovednosti vyžadované v budoucnosti v současnosti je téměř 40 % lidí zaměstnáno na pozicích vyšší úrovně, jako je management a odborná či technická zaměstnání nárůst pracovních míst vyšší a střední úrovně bude pokračovat i v následujících deseti letech a s velkou pravděpodobností poroste rovněž poptávka po pracovnících s vysokoškolským a středoškolským vzděláním 6KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

7 Podnikání, finanční služby a další služby Bankovnictví a peněžnictví Pojišťovnictví Činnost v oblasti počítačové techniky Podnikatelské činnosti Různé specializované služby tržního charakteru 7KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

8 Veřejná správa a netržní služby Veřejná správa a obrana Vzdělávání Zdravotní a sociální péče 8KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

9 Odhadovaná poptávka 2006 - 2020 [mil. prac. míst] expanzní poptávka definuje jako rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku odhadovaného období Náhradní poptávka je převážně dána počtem odchodů do důchodu 9KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

10 Odhadovaná poptávka 2006 - 2020 [mil. prac. míst] 10KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

11 Proč mě to má zajímat? ???? ??? Otázka pro vás! 11KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

12 Předpokládám, že jste našli dostatek důvodů, proč by vás měla situace na trhu práce zajímat…………… 12KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

13 13KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

14 nezaměstnaná hledá …….. 14KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

15 Co můžeme udělat pro to, abychom nedostávali pouze podporu v nezaměstnanosti. Cesta 1 = Podpora Cesta 2 = dobré zaměstnání 15KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

16 kompetence (schopnosti, znalosti, dovednosti) pro budoucí společenské nebo profesní uplatnění s kompetencemi pracuje každá škola, každý učitel, každý žák, každý student kompetence pro budoucí společenské nebo profesní uplatnění 16KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

17 resort školství pracuje s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP), školními vzdělávacími programy (ŠVP) pro každou vzdělávací oblast (předmět) jsou určeny kompetence Např. i pro český jazyk a literaturu, pro fyziku, pro tělesnou výchovu, pro informatiku.... 17KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

18 co jsou to kompetence (klíčové, odborné)? klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. 18KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

19 na gymnáziu by si žák měl osvojit kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetenci k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (vše naleznete ve vašem ŠVP) 19KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

20 např. kompetence k učení absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 20KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

21 kompetence komunikativní absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); 21KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

22 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. 22KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

23 na co vás škola připravuje? (výňatek z výroční zprávy školy) 23KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

24 Profil absolventa Absolvent je všeobecně vzdělaná, rozvinutá osobnost. Je si vědom svých kvalit i hranic, je připravený ucházet se o studium na vysoké škole. Absolvent školy by měl znát své současné zájmy, být schopen převzít odpovědnost za svůj další rozvoj a dodržovat společně přijatý řád. KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek24

25 U žáků vyššího cyklu rozvíjíme přijetí správných hodnotových systémů toleranci k odlišnosti hledání profesní orientace kvalitní přípravu na vysokoškolské studium (soulad odbornosti a jazykového vzdělání) převzetí odpovědnosti sama za sebe sebekázeň a úctu k právu druhých toleranci k rozmanitosti schopnost hodnotit svou roli ve škole, v rodině a ve společnosti zodpovědnost za zlepšení kvality životního prostředí KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek25

26 co na to zaměstnavatelé? – co na to zaměstnavatelé? co na to zaměstnavatelé? 26KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

27 Kompetence se kterými pracuje školský systém jsou (nebo by měly být) v souladu s požadavky zaměstnavatelů na jednotlivé pozice!!!! Kde najdeme požadavky zaměstnavatelů? Národní soustava povolání (NSP) – nsp.cz 27KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

28 Co je NSP? otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce a přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích. 28KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

29 Představy zaměstnavatelů na jednotlivé pracovní pozice 29KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

30 30KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

31 31KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

32 32KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

33 obchodní referent 33KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

34 Objeví se pracovní pozice Rozdělené podle požadované úrovně vzdělání (úroveň 1 až 8) 34KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

35 úroveň v NSP Stupně vzdělávání 1základní vzdělání 2střední vzdělání; střední vzdělání s výučním listem 3střední vzdělání s výučním listem 4střední vzdělání s maturitní zkouškou 5odborné specializace, pomaturitní vzdělání, vzdělávací programy vedoucí k profesním kvalifikacím dle zákona č. 179/2006 Sb. (nejedná se o stupeň vzdělání) 6vyšší odborné vzdělání; bakalářský studijní program 7magisterský studijní program 8doktorský studijní program 35KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

36 36KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

37 37KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

38 38KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

39 39KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

40 40KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

41 41KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

42 42KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

43 43KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

44 44KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

45 a tak dál a tak dál........ děkuji za pozornost 45KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek


Stáhnout ppt "1KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia)"

Podobné prezentace


Reklamy Google