Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Commission Employment and Social Affairs DG Budoucnost strategie sociálního začleňování Hana Velecká GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a rovné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Commission Employment and Social Affairs DG Budoucnost strategie sociálního začleňování Hana Velecká GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a rovné."— Transkript prezentace:

1 European Commission Employment and Social Affairs DG Budoucnost strategie sociálního začleňování Hana Velecká GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 20. června 2005

2 European Commission Employment and Social Affairs DG Zavedení otevřené metody koordinace do oblasti sociální ochrany  Evropská rada v Lisabonu v březnu 2000 konstatovala, že míra chudoby v EU je neakceptovatelná, a že je proto nutné přijmout rozhodné kroky k jejímu vymýcení.  Evropská rada v Nice v prosinci 2000 přijala Evropský sociální program a Cíle boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (aktualizace v prosinci 2002).  Evropská rada v Laekenu v prosinci 2001 přijala Společné indikátory chudoby a sociálního vyloučení.

3 European Commission Employment and Social Affairs DG Otevřená metoda koordinace (OMK)  Často charakterizována jako „měkké právo“ nebo „měkká metoda koordinace“ v oblastech, které nejsou pokryty evropským právem  Pevnější základ v zaměstnanosti  Evropská rada v Laekenu zavedla OMK do oblasti důchodů  Evropská rada v Göteborgu vyzvala k rozšíření i do oblasti zdravotní a dlouhodobé péče

4 European Commission Employment and Social Affairs DG Cíle Sociální začleňování  usnadnit účast na zaměstnání a přístup ke zdrojům, právům, zboží a službám pro všechny;  předcházet rizikům vyloučení;  pomáhat nejvíce zranitelným osobám;  mobilizovat všechny relevantní orgány.

5 European Commission Employment and Social Affairs DG Důchody:  přiměřenost důchodů;  finanční udržitelnost penzijních systémů;  modernizace penzijních systémů v souvislosti s měnícími se požadavky hospodářství, společnosti a občanů. Zdravotní a dlouhodobá péče:  zajištění přístupu k péči: univerzální přístup, dostupnost, solidarita;  podpora péče vysoké kvality;  zabezpečení finanční udržitelnosti přístupné, vysoce kvalitní péče.

6 European Commission Employment and Social Affairs DG Streamlining  květen 2003 – Sdělení EK o streamliningu otevřené metody koordinace v oblasti politik sociální ochrany a začleňování  Principy:  Vytvoření společného rámce pro oblast sociální ochrany (1 společná zpráva, společné cíle a indikátory);  Sladění s procesy ekonomické politiky a politiky zaměstnanosti  Zvýšení viditelnosti sociální ochrany  Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začleňování (první v roce 2005)  Plné zavedené v roce 2006 po vyhodnocení fungování OMK v oblasti sociálního začleňování a důchodů

7 European Commission Employment and Social Affairs DG Streamlining a OMK v letech 2004 - 2005  Výbor pro sociální ochranu pro zachování samostatných procesů sociálního začleňování a důchodů (stanovisko pro Radu EU, říjen 2003)  rok 2004 – Národní akční plány sociálního začleňování „nových“ zemí EU, aktualizaci NAPSI několika „starých“ zemí EU  rok 2005 Implementační zprávy o Národních akčních plánech „starých“ zemí EU, možné aktualizace NAPSI „nových“ zemí EU

8 European Commission Employment and Social Affairs DG Nový Lisabon  Schválila Evropská rada v březnu 2005  Prioritou růst a zaměstnanost  Národní „lisabonští koordinátoři“  Národní reformní programy (3leté programy, první mají být zpracovány do 15. 10. 2005)  Výroční lisabonská zpráva o pokroku (první bude v lednu 2006)  Integrované směry pro růst a zaměstnanost (2005-2008)  Bilaterální setkání EK – jednotlivé země (léto 2005)

9 European Commission Employment and Social Affairs DG Priority pro ČR v oblasti zaměstnanosti  Dlouhodobá nezaměstnanost a regionální rozdíly v nezaměstnanosti;  Integrace znevýhodněných skupin;  Přístup k terciárnímu vzdělávání, celoživotní učení.

10 European Commission Employment and Social Affairs DG Sociální začleňování v rámci nového Lisabonu Evropská rada v březnu 2005 potvrdila význam strategie sociálního začleňování: 1)měla by přispívat do Integrovaného procesu hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti („feeding up“); 2)pokračovat bude proces streamliningu sociální ochrany; 3)své místo má i v revidovaném Evropském sociálním programu a bude i součástí Strategie udržitelného rozvoje.

11 European Commission Employment and Social Affairs DG Národní reformní programy  Co se týče sociální ochrany, pozornost by měla být věnována hlavně modernizaci sociální ochrany a potírání sociálního vyloučení  Cílem je: 1)zajistit, že politiky sociální ochrany a sociálního začleňování přispějí k růstu a zaměstnanosti a 2)zároveň, že politiky růstu a zaměstnanosti přispějí k sociální soudržnosti.  Zahrnutí zejména pod směry 17, 18, 19

12 European Commission Employment and Social Affairs DG Směr č. 17 - Realizovat politiky zaměstnanosti zacílené na dosažení plné zaměstnanosti, zlepšení kvality a produktivity práce a posílení sociální a teritoriální soudržnosti Priority:  získat a udržet více lidí v zaměstnání, zvýšit velikost pracovní síly a modernizovat systémy sociální ochrany;  zlepšovat adaptabilitu zaměstnanců a podniků;  zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a dovedností.

13 European Commission Employment and Social Affairs DG Směr č. 18 - Podporovat přístup k práci v průběhu životního cyklu Priority:  podporovat zaměstnanost mladých lidí a snížit jejich nezaměstnanost;  zvýšit účast žen v zaměstnání a snížit gender rozdíly v zaměstnanosti, nezaměstnanosti a platech;  podporovat sladění pracovního a rodinného života, nabídku dostupných a přijatelných zařízení péče pro děti a další závislé osoby;  podporovat aktivní stárnutí, včetně vhodných pracovních podmínek;

14 European Commission Employment and Social Affairs DG  modernizovat systémy sociální ochrany, včetně důchodů a zdravotní péče, zajistit jejich sociální přiměřenost, finanční udržitelnost a schopnost reakce na měnící se potřeby, podporovat účast a lepší udržitelnost v zaměstnání a pracovním životě.

15 European Commission Employment and Social Affairs DG Směr č. 19 - Zajistit začleňující trhy práce, zvýšit atraktivitu práce, zajistit, aby se práce vyplatila těm, kteří hledají práci, včetně znevýhodněných osob a neaktivních Priority:  aktivní a preventivní opatření trhu práce včetně včasné identifikace potřeb, pomoc při hledání práce, vedení a školení jako součást osobních akčních plánů, poskytování nezbytných sociálních služeb pro podporu sociálního začlenění těch, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu práce a přispívání k vymýcení chudoby;  stálé vyhodnocování výhod a nevýhod plynoucích ze systémů daní a dávek, redukování daňového zatížení zejména osob s nízkými příjmy, zajištění adekvátní úrovně sociální ochrany;  rozvoj nových zdrojů zaměstnání ve službách, zejména na místní úrovni.

16 European Commission Employment and Social Affairs DG Streamlining  Strategie by tedy měla mít v budoucnu i nadále svou vlastní podobu a doplňovat tak novou Lisabonskou strategii.  Výbor pro sociální ochranu ve svém stanovisku k Integrovaným směrům mimo jiné zdůraznil: „otevřená metoda koordinace v sociální ochraně a sociálním začleňování může nejlépe posloužit sociální dimenzi Lisabonské strategie, jestli bude i nadále rozvíjena a prohlubována na bázi přístupu „streamliningu“, který schválila Rada v říjnu 2003.“

17 European Commission Employment and Social Affairs DG Rok 2005 – vyhodnocení otevřené metody koordinace  Dotazníky;  Implementační zprávy o Národních akčních plánech sociálního začleňování „starých“ zemí EU;  Případné aktualizace NAPSI „nových“ zemí EU;  Závěry konference z Lucemburku o sociálním monitoringu, práce akademiků;  Vyhodnocení fungování Akčního programu Společenství na potírání sociálního vyloučení. Na základě vyhodnocení budou formulovány nové cíle a pracovní metody streamliningu, hodnotící zpráva bude přílohou Sdělení EK s návrhy nových cílů.

18 European Commission Employment and Social Affairs DG 2006 - 2008  Společné cíle - schválení Radou EU v březnu  Národní zprávy o sociální ochraně pro období 2006 – 2008 – podzim 2006  2008 – nové přehodnocení celého procesu

19 European Commission Employment and Social Affairs DG Možné nové cíle (od roku 2006) A. Zastřešující cíle pro modernizaci sociální ochrany a posílení sociálního začleňování: 1) podpora sociální soudržnosti prostřednictvím adekvátních, udržitelných a přizpůsobivých politik sociální ochrany a sociálního začleňování pro všechny; 2) zajištění, že systémy sociální ochrany a politiky sociálního začleňování přispívají k ekonomickému růstu a více a lepším pracovním místům; 3) posílení řízení, transparentnosti a zapojení všech aktérů do vytváření politik.

20 European Commission Employment and Social Affairs DG B. Možné cíle pro jednotlivé pilíře: B. 1: Potírání chudoby a sociálního vyloučení  Zajištění minimálního příjmu a základních sociálních služeb pro všechny  Potírání všech forem diskriminace, rovnost pohlaví, sociální začleňování skupin s vysokým rizikem chudoby a sociálního vyloučení (migranti, etnické minority, bezdomovci atd.)  Dětská chudoba  Podpora systému „aby se práce vyplatila“  Zajištění dobré koordinace a efektivity politik sociálního začleňování  Mainstreaming sociálního začleňování do všech relevantních veřejných politik, včetně ekonomických a strukturálních fondů (hlavně ESF)

21 European Commission Employment and Social Affairs DG B. 2: Zajištění adekvátních a udržitelných důchodů:  Zajištění dostatečných zdrojů pro starší osoby  Podpora solidarity mezi generacemi  Modernizace penzijních systémů  Zajištění finanční udržitelnosti penzijních systémů  Podpora delšího pracovního života a aktivního stárnutí  Posílení důvěry v penzijní systémy  Posílení informovanosti občanů o jejich situaci ohledně důchodů

22 European Commission Employment and Social Affairs DG B. 3: Zajištění přístupné a udržitelné zdravotní a dlouhodobé péče vysoké kvality:  Zajištění přístupu všech k adekvátní zdravotní a dlouhodobé péči, a zároveň že tato potřeba péče nepovede k jejich chudobě a finanční závislosti  Zaměřit se na nerovnosti v přístupu k péči atd.  Adaptovat systémy k měnícím se potřebám společnosti  Monitorovat kvalitu systémů  Podporovat racionální využívání systémů  Monitorovat efektivitu nákladů  Podporovat zdravý a aktivní životní styl, včetně zdravého stárnutí

23 European Commission Employment and Social Affairs DG Příští programovací období Na úrovni EU je stanoven jednotný rámec pro programovaní strukturálních fondů, který stanovuje obecný rámec aktivit a finanční intervence:  Strategické směry pro soudržnost;  Nařízení o strukturálních fondech. Členské země následně tento rámec a jeho priority naplňují s ohledem na vlastní potřeby. Zpracovávají:  Národní referenční rámec;  operační programy.

24 European Commission Employment and Social Affairs DG  Členské země ve svých programových dokumentech identifikují:  cíle;  priority pro aktivity;  opatření;  indikátory;  finanční alokace na jednotlivé oblasti.

25 European Commission Employment and Social Affairs DG Strategické směry pro soudržnost Tři hlavní politické cíle:  Konvergence (Podpora růstu a vytváření pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a regionech)  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Podpora regionů a lidí k schopnosti reakce na změny)  Teritoriální spolupráce (Podpora vyvážené integrace evropského území)

26 European Commission Employment and Social Affairs DG 1. priorita – Evropa a její regiony jako atraktivnější místo pro investice a práci  I. rozšířit a zlepšit dopravní infrastrukturu  II. zlepšit příspěvek životního prostředí pro růst a zaměstnanost  III. reagovat na intenzivní využívání tradičních zdrojů energie v Evropě  IV. napomoci udržení dobrého zdravotního stavu pracovní síly Priority politiky soudržnosti

27 European Commission Employment and Social Affairs DG 2. priorita – Zlepšení znalostí a inovací pro růst  V. zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a vývoje  VI. podpořit inovace a podnikání  VII. podporovat informační společnost pro všechny  VIII. zlepšit přístup k financím

28 European Commission Employment and Social Affairs DG 3. priorita – Více a lepších pracovních míst  IX. získat a udržet více lidí v zaměstnání a modernizovat systémy sociální ochrany  X. zlepšovat adaptabilitu zaměstnanců a podniků a flexibilitu trhu práce  XI. zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a dovedností

29 European Commission Employment and Social Affairs DG Evropský sociální fond  Nové nařízení o ESF  Pro podporu Evropské strategie zaměstnanosti, priorit strategie sociálního začleňování Zásady:  podpora dobrého řízení ("good governance") a posílení institucionálních a administrativních kapacit;  podpora partnerství, zapojení sociálních partnerů;  mainstreaming inovativních akcí a transnárodní spolupráce.

30 European Commission Employment and Social Affairs DG Priority intervence ESF A) v rámci cílů konvergence a regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: 1)zvyšování adaptability zaměstnanců a podniků:  zvýšení investic do lidských zdrojů prostřednictvím rozvoje a realizace celoživotního vzdělávání, informačních technologií a manažerských schopností, podporou podnikání a inovací. Důraz bude kladen na podnikání, zejména na malé a střední podniky a na zlepšení přístupu ke školení zaměstnanců s nízkou kvalifikací a starších osob;  podpora inovativních a více produktivních forem organizace práce, identifikace budoucích potřeb, co se týče dovedností a kvalifikace, podpora zaměstnanců zasažených restrukturalizací.

31 European Commission Employment and Social Affairs DG 2) podpora přístupu k zaměstnání, prevence nezaměstnanosti:  modernizace a posílení institucí trhu práce, zejména služeb zaměstnanosti;  aktivní a preventivní opatření zajišťující včasnou identifikaci potřeb;  podpora účasti žen na trhu práce, odstraňování rozdílů na bázi pohlaví na trhu práce;  posílení sociální integrace a účasti migrantů na trhu práce.

32 European Commission Employment and Social Affairs DG 3) podpora sociálního začlenění znevýhodněných osob a potírání diskriminace:  podpora prostřednictvím zvyšování zaměstnatelnosti, včetně doprovodných akcí, sociálních služeb;  různost na pracovišti a aktivity na zvyšování povědomí, zapojení místních komunit a podniků do potírání diskriminace. 4) mobilizování zdrojů pro reformy v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování  podpora partnerství na národní, regionální a místní úrovni.

33 European Commission Employment and Social Affairs DG B) v rámci cílu konvergence 1)rozšíření a zlepšení investic do lidského kapitálu zejména  reformami systémů vzdělávání a školení tak, aby lépe odpovídaly potřebám trhu práce, zvyšováním kvalifikace učitelů;  zvyšování účasti ve vzdělávání a školení, snižování předčasného opouštění školní docházky, zlepšení přístupu k počátečnímu a terciárnímu vzdělávání;  rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu a inovacích.

34 European Commission Employment and Social Affairs DG 2) budování institucionálních kapacit veřejných administrativ a služeb  podporovat vytváření dobrých politik a programů, monitorování a vyhodnocování (prostřednictvím studií, statistik, dialogu a spolupráce);  budovat kapacity pro realizaci politik a programů, i pro posílení naplňování legislativy, zejména prostřednictvím školení zaměstnanců.


Stáhnout ppt "European Commission Employment and Social Affairs DG Budoucnost strategie sociálního začleňování Hana Velecká GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a rovné."

Podobné prezentace


Reklamy Google