Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transfuze. Hemoterapie  Léčba transfuzními přípravky a krevními deriváty  Má i nežádoucí účinky – pečlivě zvážit indikaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transfuze. Hemoterapie  Léčba transfuzními přípravky a krevními deriváty  Má i nežádoucí účinky – pečlivě zvážit indikaci."— Transkript prezentace:

1 Transfuze

2 Hemoterapie  Léčba transfuzními přípravky a krevními deriváty  Má i nežádoucí účinky – pečlivě zvážit indikaci

3 Transfuze  převod lidské krve nebo její složky do organismu  chybějící složku krve nahrazujeme transfuzním přípravkem s minimální příměsí ostatních složek krve  indikuje vždy lékař  spolu se sestrou je zodpovědný za její správné provedení  Transfuzní přípravek x krevní derivát

4 Organizace transfuzní služby v ČR  Transfuzní oddělení  zajišťuje celý proces odběru dárcovské krve, její zpracování na jednotlivé složky, povinná vyšetření a výdej transfuzních přípravků.  Odběrová střediska  pouze odebírají dárcovskou krev a její zpracování mají zajištěné smluvně na transfuzním oddělení.  Krevní banka  zajišťuje skladování a výdej transfuzních přípravků a předtransfuzní vyšetření  může být samostatná nebo součástí odběrového střediska či transfuzního oddělení

5 Dárcovství krve  Pravidla kdo smí darovat, daná zákonnou normou  Zdravý člověk ve věku 18 – 65 let, s hmotností nad 50 kg  U nás dobrovolné a bezplatné  Podrobné informace o důvodech a délce vyřazení z odběru lze nalézt na stránkách www.transfuznispolecnost.cz

6 Zpracování krve  Transfuzní přípravek vyrobený z jednoho odběru plné krve je označován jako 1 transfuzní jednotka (1 TU)  Z plné krve  Z aferézy

7 Z plné krve  odebírá standardně v množství 450 ±10 % do sterilních vaků s antikoagulačním roztokem  Dále zpracována uzavřeným systémem na jednotlivé krevní složky pomocí centrifugy  Při vysokých otáčkách dochází k oddělení vrstvy erytrocytů, buffy coatu (tj. vrstva tvořená leukocyty a trombocyty) a plazmy  Jednotlivé složky jsou rozděleny do samostatných vaků.  Z buffy coatu - dalším dělením trombocytový přípravek.  Do erytrocytů je přidáván resuspenzní roztok  Plazma se zmrazuje na -30 °C.

8 Z aferézy  pomocí separátorů krevních elementů  Krev se odebírá dárci ze žíly speciálním setem, přidá se protisrážlivý přípravek, krev se vede do přístroje, kde se pomocí centrifugy rozdělí podle specifické hmotnosti jednotlivých složek.  Odebírané složky se sbírají do sběrného vaku, ostatní složky se vracejí zpět dárci.

9 Druhy transfuzní přípravků a jejich indikace  Plná krev  Nepoužívá se

10  Erytrocytové transfuzní přípravky  Musí být shodné v systému AB0 i RhD  Univerzální krevní skupina dárce je 0  V systému RhD lze tolerovat RhD pozitivního příjemce a RhD negativního dárce  skladovány při teplotě 2-6 °C  nemají být skladovány na odd.  transport termostabilní a dezinfikovatelné boxy  teplota během transportu2-6 °C.  doba použitelnosti -vyznačena na štítku (28 - 49 dnů)  objem 1 TU - přibližně 280 ± 50 ml

11  Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované (EBR)  nejčastější  odstraněním plazmy a buffy-coatu z plné krve a následnou resuspenzí erytrocytů ve výživovém roztoku  odstraněním buffy-coatu se sníží obsah leukocytů a s tím spojené riziko potransfuzních reakcí.  Erytrocyty deleukotizované (ERD)  odstraněna většina leukocytů pomocí filtračního zařízení  ev. bed-side filtr  u pacientů s prokázanými nebo suspektními protilátkami proti leukocytům, jako prevence tvorby protilátek proti leukocytům u pacientů s opakovanými transfuze a jako prevence přenosu CMV.

12  Erytrocyty promyté (EP)  z plné krve odstraněním plazmy s následným promytím erytrocytů fyziologickým roztokem  odstraní se tak bílkoviny plazmy  doba použitelnosti po promytí 24 hod.  Vzácně u pacientů s protilátkami proti bílkovinám krevní plazmy a u pacientů s těžkými alergickými potransfuzními reakcemi.  Erytrocyty kryokonzervované (EK)  zamrazeny a uchovávány při velmi nízkých teplotách (-80 nebo -150 °C podle použité metody).  Doba použitelnosti až 30 let  indikovány u pacientů se vzácnými imunohematologickými problémy a ve válečné medicíně.

13  Plazma  z jednoho odběru plné krve (označovaný jako P) nebo z aferézy (PA)  velmi rychle zmrazenána teplotu – 30 °C, aby zůstaly zachovány termolabilní koagulační faktory ve funkčním stavu.  obsahuje koagulační faktory, albumin, imunoglobulin  používá se při akutním krvácení a poruchách koagulace  nutné používat plazmu kompatibilní v systému AB0, není třeba respektovat RhD  plazma AB je univerzální  exspirace až 36 měsíců, vyznačena na štítku  pro klinické použití minimálně po 6 měsíční karanténě, po níž je dárce opakovaně vyšetřen na infekční nemoci  transport v izolačních boxech  objem 1 TU plazmy - přibližně 280 ≤50 ml.  rozmrazování by mělo proběhnout co nejrychleji, za šetrného míchání, ve vodní lázni nebo rozmrazovači při kontrolované teplotě 35 - 37 °C.  Po úplném rozpuštění je nutné zkontrolovat vzhled plazmy (koagula, barva, neporušenost vaku).  Jednou rozmrazená plazma nesmí být znovu zmražena ani uchovávána v tekutém stavu.

14  Trombocytové přípravky  z buffy-coatu (TB) nebo aferézy (TA)  většinou se podávají stejnoskupinové  univerzální trombocytární přípravek je skupiny AB  uchovávány při teplotě 20-24 °C na třepačce  doba použitelnosti - 5 dnů, exspirace vyznačena na štítku  transport - v izolačních boxech  přípravek musí být ihned po dodání použit  objem 1 TU trombocytů z buffy-coatu je přibližně 60 ml, z aferézy asi 200-250 ml. Objem směsných trombocytů bývá 300 +-50 ml.

15  Granulocyty z aferézy (GA)  granulocyty resuspendované v plazmě  získávány z aferézy od jednoho dárce.  obvykle se připravují pro určitého pacienta  podány musí být do 24 hodin po odběru  Skladují se při teplotě +20 až +24 °C  Indikovány jsou u těžkých neuropenií při sepsi

16  Transfuzní přípravky pro transfuzi v novorozeneckém věku  u některých novorozenců je nutné opakovat transfuze malého objemu erytrocytů - vhodné nechat připravit několik pediatrických jednotek z jedné dárcovské jednotky  vždy deleukotizované a ozářené.  i plazma může být připravena v malých objemových jednotkách 50 až 100 ml.

17  Ozařování transfuzních přípravků  ozáření krve gama zářením  zabraňuje reakci štěpu proti hostiteli spojené s transfuzí  reakce může vzniknout především u pacientů v imunosupresi.  ozařují se přípravky erytrocytů (po ozáření se snižuje jejich exspirace na 14 dní), trombocytů a granulocytů  indikováno u imunosuprimovaných pacientů, novorozenců a nedonošenců

18 Značení transfuzních přípravků  Štítek  Záznamy o dodatečných manipulacích (např. o ozáření, zkrácení expirace…)

19 Transfuze  transfuzní přípravek aplikován příjemci  Homologní - příjemce dostane krev od cizího dárce  Autologní - příjemce je sám sobě dárcem  Indikuje lékař  Informovaný souhlas  Podává - sestra ve spolupráci s lékařem

20 Objednávání transfuzních přípravků  Vitální indikace  transfuzní přípravek je vydán ihned bez provedení předtransfuzního laboratorního vyšetření.  je-li krevní skupina pacienta známa, vydávají se přednostně stejnoskupinové transfuzní přípravky  není-li krevní skupina pacienta známa - erytrocyty 0 RhD negativní a plazma AB  Se žádankou nebo následně hned, jak je to možné -vzorek pro „předtransfuzní vyšetření“.  Statim  požadavek je vyřizován přednostně.  předtransfuzní vyšetření kompletní  přípravek obvykle vydán do 90 minut.  Plánovaná transfuze  přípravek je na den a hodinu  Předtransfuzní vyšetření je kompletní  Rezerva  je provedeno vyšetření krevní skupiny a screeningu protilátek.  testy kompatibility provedeny až v případě požadavku na výdej transfuzního přípravku.

21 Žádanka a odběr vzorku  vyšetření krevní skupiny v systému AB0 i RhD (u příjemců všech typů přípravků), screening nepravidelných protilátek proti erytrocytům (u přípravků obsahujících erytrocyty) a test kompatibility (u přípravků obsahujících erytrocyty)  venepunkcí  dle požadavků laboratoře  zkumavka před odběrem označená jménem a příjmením pacienta, rodným číslem a datem a hodinou odběru  těsně před odběrem ověřit totožnost pacienta, shodu údajů na žádance a zkumavce a stvrdí podpisem na žádance a zkumavce  v případě, že žádanka neobsahuje všechny údaje nebo není shoda mezi údaji na zkumavce a žádance, nesmí být ZTS/KB přijata.

22

23 Příprava provedení transfuze  kontrola údajů na transfuzním přípravku, na žádance a dodacím listu - musí být shodné  u transfuzního přípravku kontroluje - úplnost značení, exspiraci a vzhled  u lůžka kontrola totožnosti pacienta  identifikační údaje do záznamu Aplikace transfuzního přípravku  informuje pacienta  zkontroluje, zda má pacient při ruce signalizační zařízení  změří TK, P, TT  u pacientů v bezvědomí i D  lze-li odebre moč - základní chemické vyšetření diagnostickým proužkem  d.p. žilní vstup

24  Pomůcky  Dokumentaci pacienta – chorobopis, záznam o aplikaci transfuzního přípravku  Transfuzní přípravek s dokumentací  Rukavice  Transfuzní set  Diagnostická souprava pro ověření skupiny AB0 u lůžka pacienta  Dezinfekční čtverečky nebo dezinfekce ve spreji  Emitní miska  Infuzní stojan, ev. infuzní pumpa (vhodná)

25 Vlastní provedení transfuze  Celý proces probíhá u lůžka pacienta.  Lékař s asistující sestrou provedou poslední kontrolu transfuzního přípravku, dokumentace o transfuzním přípravku, dokumentace pacienta a ověří totožnost pacienta  Správnost údajů stvrdí sestra i lékař podpisem do záznamu o aplikaci krevní transfuze.  hygiena rukou, rukavice  Nabodnutí setu  Transfuzní vak se zavěsí na infuzní stojan

26  Ověření krevní skupiny u lůžka (bed-side test)  Před podáním každého krevního přípravku – ověření KS pacienta  Před podáním ERY – ověření KS přípravku  Pozitivní reakce (tj. aglutinace) - přítomnost odpovídajícího antigenu na erytrocytech. Negativní reakce -chybění odpovídajícího antigenu na erytrocytech.  Výsledek se zaznamená do záznamu o aplikaci transfuzního přípravku.

27  Napojení na i.v. vstup  Vždy samostatná linka  Ne přes bezjehlový vstup  Nepřidávat žádné léky ani infuzní roztoky  Rychlost - určí lékař  Obvykle po dobu prvních 15 minut pomalou rychlostí, tj. 1–2 ml/minutu Pokud nedojde k nežádoucí reakci, může se rychlost podání zvýšit.  Biologická zkouška se dle doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP již neprovádí.

28  pacienta pečlivě sledovat  prvních 15-20 min – kontinuálně  poté kontrolovat minimálně po 30 minutách  závažné reakce nejčastěji na začátku podávání transfuze - minimálně 15 min. přítomen i lékař  pokud se jedná o podávání krve z vitální indikace, o pacienta s nálezem autoprotilátek, o pacienta s opakovanými potransfuzními reakcemi, o pacienta v bezvědomí, v celkové anestezii a při přetlakové transfuzi - musí být pacient sledován kontinuálně. Doporučuje se, aby byl lékař přítomen po celou dobu aplikace.  Objeví-li se u pacienta nežádoucí objektivní (např. třesavka, nauzea, zvracení, dušnost, kašel, zblednutí...), nebo subjektivní (např. pocit mrazení, bolest v zádech, tlak na prsou, nevolnost...) příznaky  transfuzi ihned přerušíme  neprodleně informujeme lékaře  do venózního vstupu FR a změříme FF  zkontrolujeme transfuzní přípravek (shodu identifikačních údajů, krevní skupiny, makroskopický vzhled)  o dalším postupu rozhodne lékař  reakci ohlásíme ZTS/KB

29  Pokud je podáváno více transfuzních přípravků za sebou  postup se musí vždy zopakovat  set musí být pro každou transfuzní jednotku nový  v případě aplikace více jednotek a při bezproblémovém průběhu transfuze je možné měření fyziologických funkcí a chemické vyšetření moči provést až po podání poslední jednotky

30 Ukončení transfuze  když zbývá přibližně 10 ml krve  hygiena rukou, rukavice, odpojení setu od venózního katétru  krevní tlak, puls, teplota, moč - základní chemické vyšetření diagnostickým proužkem  celkový stav pacienta  při jakýchkoliv komplikacích informuje lékaře.  vak se zbytkem přípravku a napojeným setem se ponechá na oddělení v lednici po dobu 24 hodin  poté se likviduje jako infekční odpad

31 Dokumentace transfuze  Záznam v dekurzu o průběhu (stav pacienta, ff…)  Záznam o aplikaci transfuze  datum a čas zahájení a ukončení transfuze  identifikační údaje a krevní skupinu příjemce  druh, identifikační číslo a krevní skupinu přípravku  množství převedeného přípravku  údaje o vyšetření fyziologických funkcích a vyšetření moči před a po transfuzi  záznam o provedení ověření krevní skupiny u lůžka pacienta  zápis o průběhu transfuze (např. bez komplikací, nebo zaznamenání komplikace)  podpis lékaře a sestry, kteří transfuzi podali  výsledky předtransfuzního vyšetření, průvodky a dodací listy k transfuzním přípravkům

32 Vrácení transfuzních přípravků  Transfuzní přípravky, které nebyly použity – likvidace  Nepoužití vydaného transfuzního přípravku musí být nahlášeno ZTS/KB.  K tomu, aby byly transfuzní přípravky vráceny a dále použity, je nutné, aby po celou dobu splňovaly požadavky na skladování a transport dle vyhlášky 143/2008 Sb.

33 Nežádoucí reakce a události v souvislosti s transfuzí  Bakteriální infekce  závažná, akutní reakce  způsobena např. stafylokoky, streptokoky, pseudomonádou, yersenií.  Projevy – horečka, třesavka, tachykardi, změna systolického tlaku (zvýšení nebo snížení) do 4 hodin po transfuzi.  Virové infekce  Přenos např. virové hepatitidy B, C nebo HIV.  Parazitální infekce  např. malárie.

34  Hemolytická reakce  vzniká na základě imunologické neslučitelnosti transfuzního přípravku a příjemcovi krve  akutní i pozdní forma  projevuje se třesavkou, horečkou, bolestí v bederní krajině, bolestí na hrudi, dušností, hypotenzí, tachykardií, dezorientací. Může dojít až k šoku  akutní reakce do 24 hodin, pozdní cca 5-7 dní po transfuzi.  Příčinou akutní reakce - nejčastěji záměna pacienta při odběru vzorku či při podání transfuze.  dochází k intravaskulární hemolýze, diseminované intravaskulární koagulopatii a ledvinnému selhání – vysoká úmrtnost  Pozdní reakce bývá následkem sekundární imunitní odpovědi na opakovanou expozici erytrocytovým antigenům (např. po předcházející transfuzi, graviditě).  Průběh mírnější

35  Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce  Patří k nejčastějším potransfuzním reakcím  neohrožuje pacienta na životě,  příznaky podobné jako u závažných reakcí (např. akutní hemolýzy, bakteriémie) - např. zvýšená teplota, třesavka, nauzea, zvracení během transfuze nebo do 4 hodin po transfuzi.  nejčastěji u pacientů, kteří dostávají transfuze opakovaně  Alergická reakce  vyvolaná reakcí protilátek příjemce vůči plazmatickým bílkovinám nebo alergenům přítomným v přípravku  častěji po podání plazmy nebo trombocytů.  příznaky během transfuze nebo do 24 hodin po ní  např. svědění, kopřivka, třesavka, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, otok. V závažnějších případech dušnost, stridor, cyanóza. Při těžké reakci laryngospazmus a anafylaktický šok.  Potransfuzní trombocytopenická purpura  způsobena reakcí antitrombocytových protilátek příjemce a transfundovaných trombocytů  Příznaky - purpura a trombocytopenie do 12 hodin po transfuzi.

36  Oběhové přetížení (hypervolemie)  při rychlém převodu velkého objemu transfuzních přípravků, hlavně u pacientů se srdečním selháváním  dušnost, tachykardie, zvýšení TK, přeplnění krčních žil, slyšitelné chrůpky na plicích  Hypotermie  snížení tělesné teploty po transfuzi  následovat může dušnost, hypotenze, srdeční dysfunkce  Hyperkalémie  následkem toho může vzniknout srdeční arytmie a dysfunkce.  Hypokalcémie  může být spojené se srdeční arytmií, dysfunkcí nebo spazmy na rukou.  Hypotenze, hypertenze  Během transfuze nebo do 4 hodin po bez jiné příčiny  se tlak zvýší nebo sníží o 30 mm Hg a více  Dušnost způsobená transfuzí  pacient začne být dušný do 12 hodin po transfuzi bez jiných příčin

37 Autologní transfuze  snižuje se potřeba homologní krve a tím se omezují rizika plynoucí z její aplikace  předoperační autologní odběry  akutní normovolemická hemodiluce  perioperační sběr krve  odběr pupečníkové krve pro autologní transfuzi

38 Předoperační autologní odběr  Odběr plné krve nebo z aferézy a uskadnění pro pacientovu potřebu  Např. v ortopedii při náhradách velkých kloubů, při kardiologických výkonech, při velkých výkonech na cévách a ve spondylochirurgii, neurochirurgii, urologii či gynekologii  Výhody - je zamezení přenosu infekčních nemocí, možnost použití u pacientů s nepravidelnými protilátkami  Nevýhody - např. časová náročnost, nutnost oddálení termínu operace, omezená exspirace, riziko kontaminace, finanční náročnost  Krev odebírána 3 dny až 1 týden před výkonem  Expirace 21-49 dní  Nesmí být podána jinému pacientovi  Nutné ověřit identifikační data pacienta i přípravku a provede se ověření bed-side zkouška

39 Akutní normovolemická hemodiluce  těsně před operací pacientovi odebrána krev a nahrazena náhradními roztoky --- dojde ke zředění pacientovy krve -- - krev ztracená během operace tedy obsahuje méně erytrocytů --- menší i výsledná absolutní ztráta červených krvinek.  Minimální rizika pro pacienta  Časově nároční pro anesteziologa  Expirace –  Pokojová teplota – 8 hod  2-6 °C – 24 hod.  Aplikují-li ti, co odebírali a krev neopustila sál - není potřeba před aplikací provádět ověření krevní skupiny

40 Perioperační sběr krve (rekuperace)  odběr pacientovy vlastní krve z operačního či krvácejícího pole a její návrat  během se operace (intraoperační sběr)  po operaci (pooperační sběr)  krev se zpracovává centrifugací nebo filtrací na erytrocytový přípravek  použitelnost 24 hodin  cévní, srdeční, ortopedické a transplantační chirurgie  Nevhodná pro onkologické a septické pacienty - hrozí diseminace maligních buněk a patogenů.

41 Odběr pupečníkové krve pro autologní transfuzi  reziduální krev obsažená v placentě je po podvázání pupečníku odebrána a skladována pro případnou autologní transfuzi  získaný objem krve je přibližně 20 ml/kg hmotnosti  např. při anémii novorozence, u novorozeneckých operačních výkonů a nezralých novorozenců s leukopenií a trombocytopenií  Nevýhody je riziko bakteriální kontaminace při odběru a značná organizační náročnost.  Dnes komerční uchování pro ev. další použití (kmenové buňky)

42 Krevní deriváty  koncentráty krevních bílkovin vyráběné z lidské krve technologiemi farmaceutického průmyslu  protivirově ošetřeny  skladují se a podávají dle návodu k použití  testy kompability se neprovádějí  Do dokumentace číslo šarže (štítek)  může aplikovat všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře

43 Albumin  nejhojnějším proteinem přítomným v plazmě  Nejčastěji podávaný  Aplikuje se intravenózní infuzí  Nesmí být ředěn aquou pro injectione, protože by u příjemců mohlo docházet k hemolýze.  Nesmí se mísit s jinými léčivými ani transfuzními přípravky.  Dále by neměl být mísen s hydrolyzáty proteinů (např. s parenterální výživou) nebo s roztoky obsahujícími alkohol, protože tyto roztoky by mohly způsobit precipitaci proteinu.  Velmi vhodné je jejich podání samostatnou infuzní linkou.  Roztok by měl být před podáním čirý, mírně viskózní, téměř bezbarvý, žlutý, jantarový nebo zelený.  Pokud je zakalený nebo obsahuje sediment, nesmí být podán.  Po otevření láhve musí být přípravek okamžitě spotřebován. Z bezpečnostních důvodů má být do dokumentace zaznamenáno číslo šarže podávaného přípravku.  Nespotřebované zbytky se nesmí uchovávat. Albumin se skladuje při teplotě 2 až 25 °C a nesmí se zmrazit.

44 Koncentráty koagulačních faktorů  Faktor VIII – slouží např. k léčbě hemofilie A  Faktor IX - slouží k léčbě hemofilie B  Aktivovaný prothrombinový komplex (faktor II, VII, IX, X) – podává se např. při masivních krevních ztrátách a při předávkování kumariny  Fibrinogen – je indikován při hypofibrinogémii, diseminované intravaskulární koagulopatii, krvácivých stavech  Faktor VII – je indikován při jeho deficitu

45 Inhibitory krevního srážení  Antitrombin III  při diseminované intravaskulární koagulopatii.  Protein C  např. při purpuře fulminans

46 Imunoglobuliny  Gamaglobulin  nahrazuje protilátkové defekty  prevence a léčaě některých virových onemocnění.  Anti-D imunoglobulin  k prevenci hemolytické nemoci novorozenců


Stáhnout ppt "Transfuze. Hemoterapie  Léčba transfuzními přípravky a krevními deriváty  Má i nežádoucí účinky – pečlivě zvážit indikaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google