Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace a inovační proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace a inovační proces"— Transkript prezentace:

1 Inovace a inovační proces

2 Definice inovace a inovačního procesu
Inovace je změna daného stavu a lze ji aplikovat ve všech směrech lidských aktivit. Tyto změny mají sedm řádů, sedm faktorů a sedm zdrojů. Inovační proces je vědecká diagnostická disciplína která zkoumá: oblasti změn, které skýtají veškeré lidské aktivity (tedy i procesy vzdělávání), prostředí, ve kterém změny mohou nastat.

3 Řády inovací 1. Strukturální vnější adaptace 2. Kvantitativní vnitřní adaptace 3. Změny vnější kvality 4. Změna jedné (několika) funkcí - NOVÁ VARIANTA 5. Změna všech funkcí při původní koncepci - NOVÁ GENERACE 6. Změna koncepce při zachování principu - NOVÝ DRUH 7. Změna principu, přerušení vývojové kontinuity - NOVÝ ROD

4 Faktory inovací Lidský potenciál, člověk s určitou kvalifikací
Pracovní prostředky - výrobní, didaktické, regulační, stavby, inventář, vozovky Pracovní předměty - suroviny dané přírodou, ale také materiály, které prošly dřívější úpravou Technologické principy - všechny formy pohybu, změn či přeměny látky, které jsou použity v interakcích prvkových faktorů Energie - všechny formy vzájemného energetického působení - energetické interakce mezi prvotními prvky (i mezi lidmi navzájem) Konstrukce (struktura) výrobků a jejich tvar Organizace (uspořádání) výrobního - výukového – řídícího procesu

5 Zdroje inovací - vnitřní
nečekané události - nečekaný úspěch, nečekaný neúspěch, nečekané události působící z vnějšku, rozpornost - mezi realitou v její skutečné podobě a předpokládanou realitou, inovace vycházející z potřeby procesu změny struktury. Například veřejné správy, studijního programu, trhu včetně trhu vzdělávání.

6 Zdroje inovací - vnější
demografie - změny v populaci, vliv emigrace, migrace, vývoj věkové struktury a potřeb trhu - ovlivňuje například potřeby bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, změny v pohledu na svět, náladách a významech - příklady změn po roce zakládání neziskových organizací, vznik profese dealerů, zakládání soukromých škol, obecně potřeba zvyšování vzdělání atd., nové znalosti - například vliv dobývání kosmu, IT a audiovizuální technika při výuce, e-learning …

7 Definice inovace podle EU
Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.“

8 Jak vnímat inovační aktivity?
Průběžná -technická Průběžná-komerční Transformačně-průběžná Podstatná (disruptive) Průběžné vylepšování funkčních a uživatelských vlastností produktu s cílem udržet zájem stávajících zákazníků a získání nových Průběžná marketingová opatření zaměřená na zjednodušení distribuce, snazší dostupnost a cenová zvýhodnění nabízených produktů a služeb Změny v řešení nabízených produktů, aplikace nových výrobních postupů, oslovení jiných trhů, budování nových distribučních cest, změny v cenové politice Změna oboru podnikání, jiná technologie fungování produktů, jiné cílové trhy, kombinované produkty, elektronická distribuce, odlišná cenová politika INOVACE PRODUKTŮ INOVACE PROCESŮ INOVACE METOD MANAGEMENTU INOVACE MODELU PODNIKÁNÍ Zdroj: prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

9 Místo inovačního poradce
Organizace S O M S SD a S OZ a D IP I K V V I

10 Inovaci provede člověk, který:
CHCE IP MŮŽE UMÍ

11 Předpoklady úspěchu projektu
Zájem, aktivita, tvořivost Týmová spolupráce Inovativnost a kreativita Výměna zkušeností Spolupráce s lektory - Využívání čítanky a další literatury, konzultací apod. pro zvládnutí samostatné přípravy

12 Management inovací

13 Management inovací – hlavní zásady, metody a postupy
Vztah mezi inovačním úspěchem a úlohou managementu Poslání manažerů: co musí vyhledávat, hodnotit, promýšlet a formulovat, vytvářet a podporovat, zajistit, dosáhnout a poučit se pro příště

14 Každou úspěšnou inovaci by měly předcházet následující kroky managementu:
CO a PROČ inovovat? Investice do inovace? Rizika spojená s inovací? INOVAČNÍ STRATEGIE INOVAČNÍ PROJEKT Organizační změny a rozvojová opatření?

15 Systémově propojit PROINOVAČNÍ PERSONALISTIKU
PROMYŠLENÁ INVESTIČNÍ OPATŘENÍ VYSOKÝ INOVAČNÍ VÝKON ORGANIZACE AKCEPTACI INOVACE ZÁKAZNÍKY - ZISKOVOST - PROSPERITU

16 Osm mýtů o inovacích Prostudujte a promyslete v konkrétních vlastních souvislostech a podmínkách Propojte s problémem bariér

17 „Dynamická pyramida“

18 Základní úrovně manažerské inovační způsobilosti:
rozvoj podnikatelského myšlení, zvyšování úrovně manažerských dovedností, podpora managementu změny

19 Rozvoj současných trhů s inovacemi podporují tyto významné faktory:
Kombinovanost inovací Dostupné kapitálové zdroje Agenturní podpora Programy pro vyhledávání možností

20 KLÍČOVÉ TEZE MANAGEMENTU INOVACÍ
PŘÍLEŽITOST K RŮSTU KONKURENCESCHOPNOSTI JAK ZVYŠOVAT VÝNOSY? ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA KOMPLEXNOST INOVAČNÍCH ŘEŠENÍ

21 Konkrétní zásady managementu inovací
Hodnocení účinnosti dosavadní inovační strategie Nalézání vhodné inovační reakce na vývoj Zaměření na konkurenceschopnost Volba podnikatelské / inovační strategie

22 Uplatnění nových produktů souvisí s otázkami:
CO ? PRO KOHO ? JAK ?

23 KOMPLEXNOST INOVAČNÍHO POSTUPU

24 Čím se liší úspěšné a neúspěšné produkty?
Superiorita produktu - funkční a uživatelské vlastnosti, které konkurenční produkty nenabízejí Vyjasněná koncepce nového produktu již od prvních fází inovačního projektu Synergie marketingových, technických a výrobních činností Kvalita projekčního řešení Přitažlivost produktu pro zákazníka

25 Rizika inovací

26 Strategický rámec souboru opatření umožňujících vstup inovace na cílový trh
Vycházet od vstupu inovace na trh Podpora rozhodujících článků sítě Výhody podpůrným článkům sítě

27 Návratnost investic Inovace se musí zhodnotit, zajistit požadovaný zisk Možnou ziskovost inovace je nutné posoudit předem

28 Projektové řízení inovací
27/02/2012 Projektové řízení inovací

29 Inovační projekty – formulování projektu, projektové řízení
PROJEKT = proces plánování, organizování a řízení úkolů a zdrojů sloužící k dosažení určitého cíle, obvykle s omezenými zdroji Je definován Jasně stanovenými konkrétními cíli Strategií vedoucí k dosažení stanovených cílů Stanovenými termíny zahájení a ukončení Omezenými zdroji a náklady Specifikací přínosů jeho realizace Úsilím týmu zaměřeného k dosažení cíle

30 Životní fáze inovačního projektu (skupiny fází)
Předprojektová fáze Projektová fáze Poprojektová fáze

31 Trojimperativ v řízení inovačních projektů
Specifikace provedení, inovativnost TROJIMPERATIV v řízení projektu Časový plán Finanční rozpočet

32 Životní cyklus inovačních projektů
5. UKONČENÍ ověření zda hotový úkol odpovídá „trojimperativu“ 4. SLEDOVÁNÍ kontrola stavu a postupu projektových prací, včasná korekce 3. VEDENÍ vedení projektového týmu k včasnému a efektivnímu splnění projektových cílů 2. PLÁNOVÁNÍ naplánování jak splnit podmínky „trojimperativu“ 1. DEFINOVÁNÍ definování projektových cílů

33 Projektová organizace
Strukturování projektové organizace – spolupráce, zodpovědnosti za úkoly, kritéria Koordinace činností Projektový tým Vedoucí projektu – jeho úkoly, potřebné dovednosti Realizace a dokončení projektu

34 Užitečné otázky na závěr projektu
? Úspěšnost a včasnost dokončení projektu ? Potřebné změny – čas, organizace, management, personální zajištění, marketing atd. ? Nenavyšovaly se náklady? ? Využití dosažených inovací v budoucnu ? Užitečné poučení, zkušenosti pro příště

35 Kreativita Podstata tvořivosti, co znamená tvůrčí myšlení v našem případě Kreativní proces Překážky, bariéry tvořivosti Kreativní techniky Co podporuje tvořivost Kreativnost a logická racionalita Jak procvičovat kreativitu?

36 Pojem kreativita Kreativita je schopností, s jejíž pomocí můžeme objevit neobvyklé, ale prakticky proveditelné řešení, které se vymyká rámci běžných struktur myšlení. Kategorie kreativního řešení problémů: Další rozvíjení již existujících idejí Vyvíjení zcela nových, doposud neexistujících idejí, kdy jsou nově kombinovány například dvě doposud neslučitelné techniky.

37 Kompetenční model kreativity
Kreativita je souhrn postojů, schopností a procesů. Vzájemným působením těchto tří složek kreativity vzniká kreativní jednání. Jednotlivé aspekty (složky) se prolínají a ovlivňují navzájem.

38 Fáze kreativity (podle G.Wallase)
První fáze - preparace (příprava): Zahrnuje shromažďování, třídění a zkoumání informací. Druhá fáze - preparace (příprava): Nevyžaduje, aby mysl byla soustředěna na problém (např. při odpočinku, dokonce i při spánku). Třetí fáze - iluminace (osvícení, vhled, poznání): Moment inspirace, „záblesk osvícení“, pochopení a řešení. Čtvrtá fáze - verifikace (ověření): Praktické posouzení validity nápadu. Je řešení správné?

39 překážky tvůrčího myšlení
Dominantní vzor - past „zafixovaného pohledu“ na věc Omezení myšlení pevně stanovenými hranicemi Předpoklady, kterými si omezujeme produkci nových nápadů Polarizace alternativ, tj. redukce rozhodnutí na „buď a nebo“ Nedostatek snahy pochybovat o samozřejmostech Unáhlené závěry - znemožňují zkoumat odlišné pohledy na věc Konformismus - sklon dávat očekávané odpovědi Strach ze zesměšnění, kritiky Pohotová“ kritika - vždy se najdou důvody, proč cokoli zamítnout


Stáhnout ppt "Inovace a inovační proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google