Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčové kompetence. Styly vedení. Pravomoci. Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčové kompetence. Styly vedení. Pravomoci. Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Klíčové kompetence. Styly vedení. Pravomoci. Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP2/ P2 Klíčové kompetence. Styly vedení. Pravomoci. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2009

2 Co je vedení lidí Vedení je určování cíle, schopnost motivování,
Týmová práce TYMP2/ P2 Co je vedení lidí Vedení je určování cíle, schopnost motivování, hodnocení, delegování, ovládání koučování, umění vedení porad a podpory týmové práce. Především je to znalost sebe sama a druhých. Mgr. Pavla Kotyzová,

3 Klíčové kompetence manažera
Týmová práce TYMP2/ P2 Klíčové kompetence manažera Komunikace a spolupráce (40,2%) Samostatnost a výkonnost (26,9%) Řešení problémů a tvořivost (18,6%) Odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení (9,9%) Zdůvodňování a hodnocení (6,9%) Klíčové kompetence požadované v inzerátech na pracovní místa ( , Švýcarsko, denní tisk, 3420 inzerátů) Blíže: Belz, H,, Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Praha, Portál 2001,375 stran. Klíčové kompetence přesahují hranice odbornosti. Mgr. Pavla Kotyzová,

4 Struktura klíčových kompetencí
Týmová práce TYMP2/ P2 Struktura klíčových kompetencí SOCIÁLNÍ KOMPETENCE KOMPETENCE VE VZTAHU K VLASTNÍ OSOBĚ KOMPETENCE V OBLASTI METOD Získávání klíčových kompetencí je celoživotní, individuální proces, který slouží k rozvoji osobnosti. Mgr. Pavla Kotyzová,

5 Sociální kompetence Schopnost týmové práce Kooperativnost
Týmová práce TYMP2/ P2 Sociální kompetence Schopnost týmové práce Kooperativnost Schopnost čelit konfliktním situacím Komunikativnost Mgr. Pavla Kotyzová,

6 Kompetence ve vztahu k vlastní osobě
Týmová práce TYMP2/ P2 Kompetence ve vztahu k vlastní osobě Kompetentní zacházení se sebou samým Být svým vlastním manažerem Schopnost reflexe vůči sobě Vědomé rozvíjení vlastních hodnot a lidského obrazu Schopnost posuzovat sám sebe a dál se rozvíjet Mgr. Pavla Kotyzová,

7 Kompetence v oblasti metod
Týmová práce TYMP2/ P2 Kompetence v oblasti metod Plánovitě, se zaměřením na cíl uplatňovat odborné znalosti Vypracovávat tvořivé řešení Strukturovat a klasifikovat nové informace Dávat věci do kontextu, poznávat souvislosti Kriticky přezkoumávat v zájmu dosažení inovací Zvažovat šance a rizika Mgr. Pavla Kotyzová,

8 Přehled základních kompetencí
Týmová práce TYMP2/ P2 Přehled základních kompetencí Komunikace Kooperace Řešení problémů Kreativita Samostatnost Výkonnost Zodpovědnost Schopnost přemýšlet Schopnost učit se Schopnost zdůvodňovat Schopnost hodnotit Mgr. Pavla Kotyzová,

9 Týmová práce TYMP2/ P2 Styly vedení/ a Způsob vedení lidí má zásadní význam na efektivitu jejich práce. Jsou různí vedoucí, různí lidé, různé situace. Názory na vedení lidí se vyvíjely: Dobrý vedoucí se takový rodí (osobní kvality) – teorie rysů (20. léta) - schopnosti (koncepční myšlení, operativní myšlení, pružnost) - znalosti (odborné, znalost managementu) - dovednosti (organizace času, práce, vedení lidí, motivování, delegování, komunikační dovednosti, vyjednávání - vlastnosti (asertivita, citová stabilita, komunikativnost, empatie, odpovědnost, vytrvalost, důslednost, pružnost) - postoje (orientace na výkon, na výsledek, na tým, loajalita, čestnost, etika) Mgr. Pavla Kotyzová,

10 Týmová práce TYMP2/ P2 Styly vedení/ b Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitým typem chování – způsob chování nebo styl řízení (40. léta) - orientace na lidi - orientace na úkol Dobrý vedoucí po zhodnocení situace rozhodne, jak postupovat – situační přístup (60. léta) Rozvíjet zralost pracovní a zralost psychologickou. Volí styl v závislosti na zralosti pracovníků. - vztahové chování Mgr. Pavla Kotyzová,

11 Týmová práce TYMP2/ P2 Nové styly vedení Zaměřují se na citovou stránku vztahu mezi vedoucím a pracovníkem. Transakční vedení – (odměňování a postihování) něco za něco - řízení výjimkou (reakce na odchylky od normy) - podmíněné odměny (motivování příslibem výhod) Transformační vedení – (měnící) opírá se o vizi, vede pomocí - charismatu - osobní úcty - citového povzbuzení - stimulace myšlení Mgr. Pavla Kotyzová,

12 Vztahové versus direktivní chování
Týmová práce TYMP2/ P2 Vztahové versus direktivní chování málo silně Vztahové chování 3. styl PARTICIPOVÁNÍ pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení 2. styl PŘESVĚDČOVÁNÍ pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny 4. styl DELEGOVÁNÍ Pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně 1. styl PŘIKAZOVÁNÍ pracovník je nezralý, zapracovávající se málo silně Direktivní chování Mgr. Pavla Kotyzová,

13 Situační přístup - přikazování
Týmová práce TYMP2/ P2 Situační přístup - přikazování 1. Styl vedení: PŘIKAZOVÁNÍ – silně direktivní, málo vztahové chování. Kdy: pracovník nezralý, zapracovávající se Vedoucí dává přesné pokyny a kontroluje jejich plnění. - dávání instrukcí a pokynů - detailní sledování plnění - organizace práce - určování času a standardu - určování cílů - důraz na dovednosti jednotlivce Mgr. Pavla Kotyzová,

14 Situační přístup - přesvědčování
Týmová práce TYMP2/ P2 Situační přístup - přesvědčování 2. Styl vedení: PŘESVĚDČOVÁNÍ – silně direktivní a silně vztahové chování. Kdy: pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny Vedoucí řídí a svědomitě kontroluje plnění úkolu, diskutuje o plnění, žádá návrhy, podporuje pokrok. - vysvětluje rozhodnutí (proč se máte takto rozhodnout) - směřuje a sleduje činnost (zkuste to ještě jednou) - trvá na přijetí zodpovědnosti - vede a dává odvahu - dává vyjasňující otázky Mgr. Pavla Kotyzová,

15 Situační přístup - participování
Týmová práce TYMP2/ P2 Situační přístup - participování 3. Styl vedení: PARTICIPOVÁNÍ – málo direktivní, silně vztahové chování. Kdy: pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení Vedoucí podporuje při provádění úkolu a dělí se o odpovědnost. - sdílení idejí - vedení diskuze - dává odvahu k riskování - spolupracuje - podílí se na řešení problémů - rozvoj osobních vztahů Mgr. Pavla Kotyzová,

16 Situační přístup - delegování
Týmová práce TYMP2/ P2 Situační přístup - delegování 4. Styl vedení: DELEGOVÁNÍ – málo direktivní, málo vztahové chování. Kdy: Pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně Vedoucí přenáší zodpovědnost za rozhodnutí na pracovníky. ALE.... (viz pravomoci). - předávání zodpovědnosti (věřím, že to uděláte dobře) - předávání přijímání rozhodnutí (Vy jste se rozhodl...) - poskytuje podporu - dává zpětnou vazbu - sleduje výsledky - facilituje vzájemné vztahy (Je nezbytné na sebe křičet? Hledejte jiné formy komunikace!) Mgr. Pavla Kotyzová,

17 Faktory ovlivňující zralost
Týmová práce TYMP2/ P2 Faktory ovlivňující zralost V určité fázi zralosti pracovníka volíme určitý styl. Zralost určíme na základě faktorů: ochota k převzetí zodpovědnosti (je velmi ochotný – je velmi odmítavý) motivace k výkonům (chce něco vykonat – je málo motivovaný k výkonům) výdrž (nevzdává se – rychle ztrácí vytrvalost) postoj k práci (má rád svou práci – pracuje s nechutí) nezávislost (je ochotný pracovat samostatně – není ochotný pracovat samostatně) Kolik osob lze vést v každé fázi? Mgr. Pavla Kotyzová,

18 Týmová práce TYMP2/ P2 Čím pomáháte lidem Pomáháte zvyšovat jejich sebevědomí, sebedůvěru a sebejistotu a tím i výkon. prožitek úspěchu - po splnění obtížného úkolu sebeuvědomění - pochopení svého postavení v hierarchii vztahů, může dojít ke korekci jednání sebedůvěru - důvěra ve vlastní síly a schopnosti, schopnost se prosadit, schopnost řídit a ovlivňovat lidi sebejistotu -je podkladem k asertivnímu chování radost z práce - když člověk vykonává práci, pro kterou má schopnosti, která ho baví a jde mu (i její nezajímavé prvky) Posílení výkonnosti – člověk s těmito rysy je schopen stále většího výkonu. Sám vylepšuje svou práci, odstraňuje nadbytečné úkoly. Nebrání se změnám. Zvyšuje se jeho sebevědomí. Mgr. Pavla Kotyzová,

19 Týmová práce TYMP2/ P2 Autorita Lidé naslouchají druhým protože mají o to, co říká zájem, ovlivňuje je kdo to říká a jak to říká. Druhy autority: Formální autorita - je dána jmenováním Osobní autorita - je dána osobními kvalitami Odborná autorita - Je dána odborností Člověk, který má formální moc, autoritu i odbornou způsobilost, může vybudovat jasnou řídící strukturu. Mgr. Pavla Kotyzová,

20 Formální autorita Formální autorita je dána jmenováním do funkce,
Týmová práce TYMP2/ P2 Formální autorita Formální autorita je dána jmenováním do funkce, pověřením řízení kolektivu. Lidé, kteří příliš zdůrazňují formální autoritu, jsou méně úspěšní v řídící funkci. Mgr. Pavla Kotyzová,

21 Týmová práce TYMP2/ P2 Osobní autorita Osobní autorita je dána osobními kvalitami, přirozenou autoritou člověka. Jsou lidé, kteří mají vrozené schopnosti řídit – jsou v tom úspěšnější. Měla by se tato schopnost před uvedením do funkce zjistit. Ten, kdo má vysokou přirozenou autoritu: bere v úvahu lidský faktor přenáší odpovědnost na druhé podle jejich schopností připouští iniciativu vychovává si nástupce podporuje rozvoj dovedností a schopností, nebrání vzdělávání kritizuje konstruktivně podporuje společné tradice a pečuje o své lidi i jinak. Mgr. Pavla Kotyzová,

22 Týmová práce TYMP2/ P2 Odborná autorita Odborná autorita je nezbytnou součástí úspěšného řízení. Kdo rozumí své práci, dokáže poradit podřízeným, úspěšně je motivovat, koučovat. Mgr. Pavla Kotyzová,

23 Pravomoci/ 1 – určete správné dvojice
Týmová práce TYMP2/ P2 Pravomoci/ 1 – určete správné dvojice Přístup k delegování Důsledek Když manažer dává podřízeným: Důsledkem je: 1. Žádné pravomoci, ani odpovědnost. A. Dokonalost. 2. Pravomoci, ale ne odpovědnost. B. Podvod. 3. Odpovědnost, ale ne pravomoci. C. Rezignace. 4. Pravomoci i odpovědnost. D. Anarchie Mgr. Pavla Kotyzová,

24 Pravomoci/ 2 – správné dvojice
Týmová práce TYMP2/ P2 Pravomoci/ 2 – správné dvojice Přístup k delegování Důsledek Když manažer dává podřízeným: Důsledkem je: 1. Žádné pravomoci, ani odpovědnost. C. Rezignace. 2. Pravomoci, ale ne odpovědnost. D. Anarchie 3. Odpovědnost, ale ne pravomoci. B. Podvod. 4. Pravomoci i odpovědnost. A. Dokonalost. Mgr. Pavla Kotyzová,

25 Úroveň pravomocí/ Výroky vedoucího
Týmová práce TYMP2/ P2 Úroveň pravomocí/ Výroky vedoucího Podívejte se na to, získejte všechny informace, nahlaste mi je, já rozhodnu, co a jak. Identifikujte problém. Vyberte alternativy řešení a určete klady a zápory každé z nich. Jednu mi doporučte ke schválení. Prozkoumejte tu záležitost. Dejte mi vědět, co zamýšlíte dělat, ale nepodnikejte nic, dokud vám neřeknu. Vyřešte ten problém a dejte mi vědět, co zamýšlíte udělat a potom to udělejte, pokud to odsouhlasím. Vyřiďte tu záležitost. Dejte mi vědět, co jste udělal. Vyřiďte to. Další kontakt není nutný. Mgr. Pavla Kotyzová,

26 Úroveň pravomocí/ 1 – kdy použít
Týmová práce TYMP2/ P2 Úroveň pravomocí/ 1 – kdy použít 1. Podívejte se na to, získejte všechny informace, nahlaste mi je, já rozhodnu, co a jak. Pracovník je nový a vedoucí si chce podržet kontrolu nad výsledkem. --- 2. Identifikujte problém. Vyberte alternativy řešení a určete klady a zápory každé z nich. Jednu mi doporučte ke schválení. Pracovník je rozvíjen a vedoucí chce vidět, jak pracovník přistupuje k problému a dělá rozhodnutí. ---- 3. Prozkoumejte tu záležitost. Dejte mi vědět, co zamýšlíte dělat, ale nepodnikejte nic, dokud vám neřeknu. Vedoucí pracovníkovi důvěřuje, ale nechce, aby se něco podnikalo bez jeho souhlasu. Mgr. Pavla Kotyzová,

27 Úroveň pravomocí/ 2 – kdy použít
Týmová práce TYMP2/ P2 Úroveň pravomocí/ 2 – kdy použít 4. Vyřešte ten problém a dejte mi vědět, co zamýšlíte udělat a potom to udělejte, pokud to odsouhlasím. Vedoucí respektuje schopnosti a úsudek pracovníka a chce jen zkontrolovat rozhodnutí před realizací. ---- 5. Vyřiďte tu záležitost. Dejte mi vědět, co jste udělal. Vedoucí má plnou důvěru v pracovníka a nepotřebuje být informován před realizací. Chce jen znát výsledek. 6. Vyřiďte to. Další kontakt není nutný. Vedoucí má naprostou důvěru v pracovníka, který má pravomoc k jednání a nemusí hlásit výsledky vedoucímu. Mgr. Pavla Kotyzová,

28 A jaký Vy jste vedoucí? Jaký je Váš styl jednání? Je to Volný průběh?
Týmová práce TYMP2/ P2 A jaký Vy jste vedoucí? Jaký je Váš styl jednání? Je to Volný průběh? Jste Plantážník? Jste Týmový vedoucí? Jste jako Vedoucí spolku zahrádkářů? Nebo umíte dosahovat přiměřeného výkonu balancováním mezi potřebou plnit úkoly na jedné straně a udržet únosnou morálku lidí na straně druhé? Mgr. Pavla Kotyzová,


Stáhnout ppt "Klíčové kompetence. Styly vedení. Pravomoci. Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google