Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo Vyučující: Jana Jurníková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo Vyučující: Jana Jurníková"— Transkript prezentace:

1 Správní právo Vyučující: Jana Jurníková
Kontakt : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra správní vědy a správního práva

2 Literatura Petr Průcha – Správní právo – obecná část, MU Brno, 2004, 259 stran Dušan Hendrych – Správní právo – obecná část, C.H.Beck, Praha, 2004, 793 stran Odborné časopis (správní právo, Veřejná správa, Právní zpravodaj apod.) Internet Denní tisk

3 Stát Tříprvková teorie –G. Jelinnek
Území – státní hranice (čl. 11 „území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.“) Deliminace (mapa) x demarkace (terén) Obyvatelstvo – cizinec x státní občan (čl. 12) Moc – dělba, personální výsost, teritorialita Uznání mezinárodním společenstvím

4 teritorialita princip teritoriality
uplatnění územní jurisdikce vůči všem fyz. a práv. osobám nacházejícím se na území daného státu stát uplatňuje moc nezávisle na statusu osoby moderní státy rozhodují, která fyz. osoba je žádoucí (per grata) nebo nežádoucí (non grata) obvyklým pravidlem je princip vzájemnosti (státy se dohodnou na tom, že u svých občanů vzájemně nebudou požadovat vízovou povinnost)

5 Personalita vypovídá o vztahu mezi státem a jeho občanem
princip personality vypovídá o vztahu mezi státem a jeho občanem tento vztah překonává území státu (i když se občan pohybuje na území jiného státu, je stále ve vztahu ke státu, jehož je občanem) mezi státy existují vzájemné dohody, které upravují takové vztahy v této souvislosti se objevuje otázka exempcí (otázka vynětí osob z územní jurisdikce) fyzické osoby zastupují vysílající stát, mají výsady a imunity musí však mít zmocnění a stát, na kterém se nachází, s tím musí souhlasit

6 Veřejná správa Opak správy soukromé = vykonávána ve veřejném zájmu
=převážně vrchnostenský charakter =čl. 3 odst. 2 LSP „státní moc může být uplatňována jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví“

7 Veřejná správa Materiální pojetí – činnost státních nebo jiných veřejných institucí, která svým obsahem není činností zákonodárnou ani soudní (ty jsou blíže specifikovatelné = negativní vymezení) Formální pojetí – důraz kladen na instituce, které mají působnost a pravomoc řešit veřejné úkoly, pokud nejsou přikázány Parlamentu nebo soudům Nekryjí se (př. vydávání NPA vládou, kontrola hospodaření podle státního rozpočtu, služební dozor v justici)

8 Rozdíly Zákonodárná moc – vytváření právní rámec = veřejná správa je činností podzákonnou a výkonnou (podíl na ZM – zák. iniciativa) Soudní moc – provádění zákonů nezávislými orgány, nalézání práva ve sporu = VS - vztahy subordinace, autoritativní aplikace práva, (soudní kontrola veřejné správy)

9 Dělení veřejné správy Státní správa – subjektem je stát, představovaný SO, výkon se děje jménem státu a v jeho zájmu Samospráva – je vykonávána jinými veřejnoprávními subjekty než státem dělení: územní (čl. 8) - zájmová

10 Kontrolní otázky 1. Jak dělíme státní moc?
2. Jaké prvky náleží mezi definiční vymezení státu? 3. Pokuste se vymezit pojem veřejný zájem. 4. Jak dělíme veřejnou správu?

11 Správní právo Soubor veřejnoprávních norem, které upravují organizaci a činnost veřejné správy Samostatné právní odvětví Předmět Metoda právní regulace Soudržnost právních norem Zájem společnosti

12 Správní právo – pokr. PO veřejného práva = návaznost na ostatní PO
charakteristika: chrání veřejný zájem - upravuje vztahy mezi nerovnými subjekty - umožňuje správní donucení - konkrétní obsah jeho realizace je určování úřední mocí

13 VPxSP Teorie mocenská - Ulpiánus Teorie zájmová
Teorie organická a její modifikace a)materiální, kdy alespoň jeden ze subjektů je nositelem veřejné moci, b) teorie zvláštního práva, kdy právo soukromé upravuje vztahy všech subjektů, právo veřejné pak vztahy nositelů veřejné moci při výkonu jejich vrchnostenských pravomocí

14 Systém správního práva
SP organizační – základní zásady organizace veřejné správy, pravomoc a působnost SP hmotné – podmínky a předpoklady realizace práv a povinností SP procesní – postup při rozhodovacím procesu SP trestní – odpovědnost za správní delikty

15 Prameny správního práva
Formy, v nichž nacházíme platné právo Dělení – materiální - formální Kontinentální systém práva (NPA) Psané právo Prameny hierarchicky uspořádány

16 Druhy pramenů Mezinárodní právo
- č. 10 „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva“ (od ) =aplikační přednost

17 Druhy pramenů 1. Ústava a ústavní zákony
- ústavní normy upravují postavení veřejné správy, její kompetenci a pozici adresátů jejich působení - nejvyšší právní síla – stabilita - role ústavního soudnictví

18 Druhy pramenů 2. Zákony hlavní pramen vnitrostátního práva
Parlament ČR Výhrada zákona – např. daně a poplatky

19 Druhy pramenů 3. Podzákonné NPA Atribut výkonné moci, Znaky: rychlost,
specializace, pružnost (možnost kdykoli změnit nebo zrušit)

20 Druhy pramenů - vláda – nařízení (čl. 78)
- ústřední správní úřady – vyhlášky (čl. 79 odst. 3) USC – nařízení a OZV Vlastnosti : obecnost, podzákonnost, jednostrannost

21 Charakteristika Působnost 1. Osobní 2. Věcná 3. Územní
4. Časová – platnost x účinnost - publikační právo

22 Normy správního práva Co je to norma ?
(obecně závazné pravidlo chování vydané ve státem předepsané formě a vynutitelné státní mocí) Znaky: regulativnost, právní závaznost, obecnost, vynutitelnost Systematizace: hypotéza, dispozice, sankce

23 Členění norem Regulativní x ochranné
Zavazující (přikazují nebo zakazují)x zmocňující Hmotně právní x procesně právní Perfektní x imperfektní Odkazující x blanketové

24 Realizace norem Přímá – samotné chování subjektů správního práva
Aplikace – činnost orgánů veřejné správy - autoritativní proces (nositelé veřejné moci) - rozhodovací proces (akt aplikace práva)

25 Interpretace norem Výklad norem - vyložení právního obsahu
Druhy: podle subjektu a) legální b) autentický c) prováděný aplikujícím orgánem d) doktrinální

26 Pokr. Podle metody: Jazykový Logický Systematický Historický

27 Pokr. 3. Podle rozsahu: Doslovný Zužující Rozšiřující

28 Správní uvážení Stav, kdy s existencí určitého skutkového stavu není jednoznačně spojen jediný nutný právní následek Volba jednoho z více právní normou předvídaných řešení Příklad: správní úřad uloží pokutu ve výši Kč správní úřad může uložit pokutu až do výše Kč

29 Neurčité pojmy Norma správního práva používá výraz, který blíže obsahové nevymezuje Obsah je nutno posuzovat případ od případu, a to na základě posouzení dané situace Příklad: veřejný zájem, občanské soužití, veřejný pořádek

30 Analogie Platné právo nemá příslušnou právní úpravu řešení určitých skutkových vztahů = použití právní úpravy obdobných právních stavů Analogia legis Analogia iuris

31 Kontrolní ( a záludné) otázky
1. Pokuste se vymezit pojem správního práva? 2. Jaká odvětvotvorná kritéria znáte? 3. Pokuste se vymezit systém správního práva. 4. Jak členíme prameny správního práva? 5. Popište proces realizace právní normy. 6. Doplňte: Ústavní soud je oprávněn k ……výkladu. 7. Které pojmy řadíme do kategorie tzv. neurčitých pojmů správního práva?

32 Subjekty správního práva
Ten, kdo je nositelem práv a povinností stanovených normami správního práva 2 kategorie: a) nositelé pravomoci b) adresáti působení Obecné dělení : a) fyzické osoby b) právnické osoby

33 Fyzické osoby Podřadné, nerovné působení
Způsobilost k právům a povinnostem - obecně narozením ( právní skutečnost – věk (6 let – povinná školní docházka), vzdělání (studium na vysoké škole), státní občanství (branná povinnost))

34 FO b) způsobilost k právním úkonům - obecně zletilost (18 let)
(od 15 let OP, ŘP sk. M, od 21vozidla požární ochrany apod.) rozumové a ovládací schopnosti Zbavení (soud), není vždy ve SP závazné zastupování

35 FO c) způsobilost k protiprávním úkonům institut odpovědnosti
správní delikty

36 Právnické osoby Pojem práva soukromého (§ 18 zák. 40/1964 Sb.)
Sdružení FO a PO Účelová sdružení majetku Jednotky územní samosprávy Jiné subjekty stanovené zákonem Stát

37 PO Vznik zápisem do rejstříku Pojem veřejnoprávní korporace
Důležitá je veřejnoprávní subjektivita Dělení: a) vykonavatelé b) adresáti

38 Správní orgány Pravomoc – souhrn oprávnění a povinností, kterými SO disponuje pro potřeby plnění úkolů a řešení otázek Působnost – kruh otázek, který SO projednává, rozhoduje a realizuje (aspekt územní a věcný)

39 SO Úřední osoby – tvoří personální základ SO
jednají jménem správního orgánu a vystupují jako jejich představitelé Pouze u orgánů úředního typu vykonávají úřední činnost profesionálně jako služební povinnost Mohou svými pokyny zavazovat pracovníky ve vztahu podřízenosti

40 Kontrolní otázky 1. Kdo je oprávněn zbavit FO způsobilosti k právům?
2. Pokud je Vám méně než 15 let, kdo Vás bude zastupovat v tzv. přestupkovém řízení? 3. Pokuste se vyjmenovat alespoň 4 formy právnické osoby.

41 Struktura organizace veřejná správa státní správa samospráva
přímá nepřímá územní zájmová

42 Organizace Základ – hlava třetí Ústavy – moc výkonná
- hlava sedmá územní samospráva

43 Státní správa Prezident (Ústava, čl. 54-66)
Hlava státu – reprezentativní funkce Není odpovědný z výkonu funkce (čl. 54)- odraz parlamentní formy vlády Volba Parlamentem – 5 let Monokratická funkce

44 Prezident Nároky na výkon funkce: SO Věk – 40 let Způsobilost k PU
Složení slibu Ne velezrada nebo rotace funkcí

45 Prezident Kancelář – rozpočtová organizace
Zajišťuje věci spojené s výkonem pravomocí prezidenta Protokolární povinnosti Hospodaření s nemovitostmi – Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány – přísp. Organizace - Hradní stráž- vojenský útvar Armády ČR

46 Vláda Ústava (čl. 67-80) Kolegiální orgán, silné postavení předsedy
Název– vychází z typu činnosti Sídlo – není určeno zákonem Lze ji charakterizovat jako kolegiální, vrcholný orgán výkonné moci s obecnou působností v oblasti exekutivy

47 Vláda Ústavní orgán, odpovědný PS (kontrolní pravomoc) ustanovení:
A) jmenování předsedy B) jmenování ostatních členů C) vyslovení důvěry PS Pozn: Možnost opakovat 2x, pak jmenuje předsedu na návrh předsedy PS

48 Vláda Vyslovení důvěry: 1. v procesu ustanovení vlády
2. kdykoli během funkčního období 3. hodlá prosadit návrh zákona – nutno projednat do 3 měsíců Návrh na vyslovení nedůvěry – ¼ PS (50)je třeba nadpoloviční většiny všech Nedůvěra se vyslovuje vládě jako celku

49 Vláda Vláda jedná ve sboru Jednání vlády jsou neveřejná
Souhlas nadpoloviční většiny všech členů Nařízení x usnesení Stanovování cílů politiky státu dozor a kontrola

50 Ministerstva a jiné ústřední orgány
Ústavní výhrada zákona Zřízena zákonem 2/1969 Sb. Jsou řízena vládou Typ ústředního orgánu Ministr je členem vlády Monokratické orgány normotvorná činnost Pečují o právní úpravu resortu

51 Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
2 typy Ministerstva Ostatní ústřední orgány – v čele není minist

52 Ústřední správní úřady podřízené ministerstvům
MŠMT- Česká školní inspekce MZdr – Český inspektorát lázní a zřídel, Inspektorát omamných a psychotropních látek MS-Vězeňská služba ČR MPaO – Česká energetická inspekce, ČOI, Puncovní úřad, Licenční úřad MZ – Státní veterinární správa ČR, ČZPI, Česká plemenářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský MŽP – ČIŽP, Český hydrometeorologický ústav

53 Specializované územní správní úřady
Působnost omezena věcně i územně Dekoncentrace Příklad: Finanční ředitelství a finanční úřady Úřady práce Krajská veterinární správa Okresní správa sociálního zabezpečení Katastrální úřady

54 Sbory Ozbrojené – Policie ČR Neozbrojené – Hasičské záchranné sbory

55 Samospráva Územní Zájmová – stavovské organizace – komory a společenstva - veřejné vysoké školy

56 Činnost veřejné správy
Základní formy - správní akty - veřejnoprávní smlouvy - Faktické úkony

57 Správní akty - vně Vydávání NPA
Vydávání IPA (rozhodnutí, vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasy, doporučení apod.) Vydávání aktů smíšené povahy (opatření obecné povahy, akt se vztahuje na neurčitý okruh adresátů, ale v konkrétně určené věci)

58 Správní akty - vnitřní vydávání interních normativních aktů (interní normativní instrukce nebo normativní akty řízení, slouží k řízení podřízených pracovníků a orgánů, které jsou daným orgánem řízeny a jemu podřízeny) Vydávání interních individuálních pokynů (individuální služební pokyny)

59 Veřejnoprávní smlouvy
Dohoda mezi dvěma nebo více stranami, alespoň jedna je subjektem veřejné správy Musí být uzavřena v souvislosti s výkonem veřejné správy Upravuje veřejná práva a povinnosti Dělení :subordinační koordinační

60 Faktické úkony Formy činnosti, které mají pro adresáta přímé důsledky
Obvykle namísto ISP v případě naléhavosti situace, nebo vynucení splnění povinnosti POZOR – zákonný rámec – čl. 2 odst. 3 Ústavy!! Dělení: faktické pokyny – příkazy a zákazy (př. Policie ČR) exekuční úkony – nebyla dobrovolně splněna uznaná povinnost - SŘ bezprostřední zákroky – odvrácení nebezpečí, donucovací prostředky – Policie ČR

61 Správně právní odpovědnost
Správní delikt – protiprávní jednání (chování i nečinnost) Definice: uplatnění nepříznivých následků vůči tomu, kdo porušil zákonem stanovenou povinnost

62 SPO Sankce: represivní Reparační preventivně – výchovná ochranná

63 SPO Členění: 1. Odpovědnost za přestupky
2. Odpovědnost za tzv. jiné správní delikty A) disciplinární B) pořádkové C) podnikajících FO a PO D) ostatní

64 Přestupky Tzv. pojmenované správní delikty
(neúplná kodifikace – zák. č. 200/1990 Sb.) Staví na subjektivní odpovědnosti (odpovědnost za zavinění) Materiálně-formální pojetí přestupku

65 Přestupky Znaky skutkové podstaty přestupku 1. OBJEKT
- právem chráněný zájem Př. majetek, řádný chod veřejné správy, zdraví člověka A) obecný B) druhový - členění

66 PRVKY 2. Objektivní stránka A) protiprávní jednání B) následek
C) příčinná souvislost Fakultativně: místo a čas

67 PRVKY 3. Subjekt - starší 15 let (mladiství do 18 let) Příčetnost
Exempce : výsady a imunity (čl. 65 Ústavy – prezident republiky, dále soudci ÚS) Disciplinární řízení (vojáci, BIS, Policie)

68 PRVKY 4. Subjektivní stránka (zavinění) A) úmysl (přímý a nepřímý)
B) nedbalost (vědomá a nevědomá)

69 SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA Typ vědomí volní Úmysl přímý ví chce
nepřímý ví srozuměn Nedbalost vědomá ví spoléhá nevědomá abs abs vůle

70 Materiální stránka Stupeň nebezpečnosti pro společnost
Více než nepatrný

71 Příklad Přestupky proti občanskému soužití (§ 49)
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,

72 Okolnosti vylučující protiprávnost
1. Nutná obrana (útok) 2. Krajní nouze (nebezpečí) POZOR!!! přiměřenost

73 SANKCE - DRUHY Napomenutí Pokuta (flexibilní sazby) Zákaz činnosti
Propadnutí věci

74 Pravidla ukládání Lze uložit pouze sankci, kterou stanoví zákon a v případě, že bylo rozhodnuto o vině Přihlíží se k závažnosti přestupku 1. Způsob spáchání (konání či opomenutí, místo veřejně přístupné apod.

75 Pravidla pro ukládání sankcí
2. Následky (porucha trvalá či odstranitelná) 3. Okolnosti spáchání přestupku (rodinné poměry, tíživá životní situace, více skutkových podstat apod) 4. Míra zavinění (úmysl, nedbalost, promyšlenost jednání)

76 Pravidla pro ukládání sankcí
5. Pohnutka (závist, ziskuchtivost, nenávist k určité osobě) 6. Osoba pachatele (věk, recidiva)

77 Pravidla pro ukládání sankcí
Sankce lze ukládávat samostatně nebo společně (výjimku tvoří napomenutí a pokuta) Lze také upustit od uložené sankce po vyslovení viny, kdy postačí samotné pojednání přestupku k nápravě pachatele

78 souběh Dva či více přestupků, zde se rozhoduje o vině a sankci u každého zvlášť Pokud projednává tentýž orgán, jedná se o tzv. společné řízení, kdy se ukládá sankce za přestupek nejpřísněji postižitelný (zásada absorpční)

79 napomenutí Nejmírnější sankce morálního charakteru
Nelze uložit společně s pokutou Lze uložit i v příkazním řízení, ale nikoli v blokovém Výsledný efekt jako u upuštění od uložení sankce

80 pokuta Majetkový charakter Lze uložit za každý přestupek
Určena horní hranicí (institut správního uvážení) Fixní sazba (výjimka katastrální zákon – vázáno na minimální mzdu ) Obecná horní výše pokuty je Kč

81 Zákaz činnosti Odnímáno možnost vykonávat určitou činnost
Lze uložit pouze tam, kde to zákon výslovně dovoluje (např.§ 22 odst. 1, § 24) Činnost musí být vykonávána: A) v pracovním nebo jiném obdobném poměru B) je třeba povolení nebo souhlasu SO

82 Zákaz činnosti Příklady: Řízení motorových vozidel
Držení a nošení kulové zbraně a lovecké brokové zbraně Lov ryb Provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby

83 Zákaz činnosti Pachatel spáchal přestupek uvedenou činností nebo alespoň v souvislosti s ní Lze uložit nejdéle na dobu 2 let Po uplynutí 1/2 doby lze požádat o upuštění od výkonu zbytku sankce Úmyslné porušení zákazu činnosti – trestný čin § 171c) – trest odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžitý trest

84 Zákaz činnosti Mladiství – nejdéle na dobu 1 roku,
výkon sankce nesmí bránit v případě na povolání

85 Propadnutí věci Odejmutí prospěchu získaného přestupkem( i peníze)
Podmínky: Pachatel je výlučným vlastníkem věci Věc byla užita ke spáchání přestupku (př. přístroj užitý k nepovolené výrobě lihu nebo destilátu - § 30 odst. 1 písm.d) nebo rybářské náčiní - § 35 odst. 1 písm. f)

86 Propadnutí věci Byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou (vyrobený líh, výtěžek z nedovoleného podnikání) Hodnota věci nesmí být v nápadném nepoměru k povaze přestupku ( ne nemovitost!) Vlastníkem se stává stát- § 75 – pokud není rozhodnuto o propadnutí věci, vrací se věc tomu, komu náleží (vlastníku či tomu, kdo ji vydal)

87 Ochranná opatření Omezující opatření Zabrání věci

88 Omezující opatření Zákaz navštěvovat určená veřejně přístupná místa, kde se podávají alkoholické nápoje nebo se konají sportovní či kulturní podniky Taxativní výčet skutkových podstat přestupků: A) proti veřejnému pořádku (§ 47 a 48) B) proti občanskému soužití (§ 49) C) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30)

89 Omezující opatření Místo musí být v rozhodnutí přesně určeno (orgán je limitován obvodem své působnosti) Nedodržení - § 21 odst. 1 písm. ch) pokuta až do výše Kč Ukládá se společně se sankcí Max. doba - 1 rok POZOR – nelze uložit osobě, která vykonává činnost v prostorách v pracovním poměru (př. zákaz číšníkovi návštěvu restaurace, ke pracuje)

90 Zabrání věci Důvod: ochrana osob nebo majetku Podmínky:
Věc náleží osobě, kterou nelze stíhat (nedostatek věku, příčetnost, amnestie, promlčení) Věc nenáleží pachateli nebo mu nenáleží zcela (spoluvlastnictví)

91 Zabrání věci Lze rozhodnout do dvou let Vlastníkem se stává stát
Hodnota věci nesmí být v nápadném nepoměru k povaze jednání majícího znaky přestupku

92 KONTROLA Druh společenského řízení Složka jednotlivých činností
Dělení: A) správní - kontrolují subjekty VS 1. nadřízenost a podřízenost 2. mimo hierarchické vazby

93 KONTROLA B) vnější kontrola Kontroluje jiný subjekt než orgán VS
1) zákonodárné a zastupitelské sbory 2) soudy 3) NKÚ 4)Správní orgány 5) veřejný ochránce práv 6) občané (petice, stížnosti, 106/1999 Sb)

94 Petice Z latinského petitio – žádost Vymezení:
Kvalifikované podání, kterými se osoby obracejí na státní orgány a orgány územní samosprávy, ve věcech dotýkajících se ochrany zájmů či práv veřejného charakteru

95 Ústavněprávní zakotvení
Čl. 18 LZPS Kategorie práv politických „ Ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi“.

96 Omezení petičního práva
- Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. - Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.

97 Právní úprava Zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Oprávněná osoba: FO a PO, pokud je to v souladu s cíli jejich činnosti Adresát: státní orgány a orgány územní samosprávy

98 Vyřízení Písemná forma
Jde o návrh více osob – petiční výbor (není PO, v čele osoba starší 18 let) Shromažďování podpisů i na veřejně přístupných místech (zde není stanoven limit počtu podpisů) - uvádí se jméno, příjmení a bydliště - k podpisu nesmí být nikdo nucen - nutno se seznámit s textem petice - z petice musí být zřejmé, kdo ji podává

99 Vyřízení Povinnost petici přijmout Povinnost ji vyřídit do 30 dnů
Posuzuje obsah a zda není nepřípustná Nelze podat odvolání!

100 Stížnost Podání bezprostředně se dotýkající zájmů stěžovatele
§ 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Stížnosti proti nevhodnému chování nebo proti špatnému postupu správního orgánu Forma: písemná nebo ústní Lhůta k vyřízení: 60 dnů Možnost obrany u nadřízeného správního orgánu

101 Veřejný ochránce práv Zák. č. 349/1999 Sb Iniciativní kontrolní orgán
Monokratický a volený PROCES volby 1. návrhy kandidátů (Senát a prezident) 2. Volba PS 3 VO – 6 let

102 Nezávislost a nestrannost
1. Ne PS ani PH 2. neslučitelnost funkcí 3. trestně právní imunita 4. mlčenlivost 5 obrana

103 Vazby na PS 1. volba a odpovědnost 2. informace 3. záruky nezávisloti
4. účast na jednání 5. podněty k legisl. Procesu 6. ekonomický faktor

104 Činnost Hlídá korektnost veřejné správy
Měřítkem je soulad s právem, principy demokratického právního státu a dobré správy Zahajuje šetření na podnět Vydává doporučení k nápravě


Stáhnout ppt "Správní právo Vyučující: Jana Jurníková"

Podobné prezentace


Reklamy Google