Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prameny práva ES. 2 Prameny práva Definice – v určité formě vyjádřené právo Definice – v určité formě vyjádřené právo Dělení - psané, nepsané Dělení -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prameny práva ES. 2 Prameny práva Definice – v určité formě vyjádřené právo Definice – v určité formě vyjádřené právo Dělení - psané, nepsané Dělení -"— Transkript prezentace:

1 Prameny práva ES

2 2 Prameny práva Definice – v určité formě vyjádřené právo Definice – v určité formě vyjádřené právo Dělení - psané, nepsané Dělení - psané, nepsané - institucionální, hmotné - institucionální, hmotné - primární, sekundární - primární, sekundární Dělení podle právní síly Dělení podle právní síly

3 3 Prameny práva odlišná charakteristika pramenů prvního a druhého a třetího pilíře odlišná charakteristika pramenů prvního a druhého a třetího pilíře I. – nadnárodní charakter I. – nadnárodní charakter II. a III. – mezivládní spolupráce II. a III. – mezivládní spolupráce

4 4 Prameny práva ES Primární právo Primární právo 1. Zakládací smlouvy 2. Přílohy 3. Doplňky 4. Protokoly 5. Novelizace

5 5 Prameny práva ES definuje cíle ES, instituce a jejich pravomoci a zákonodárné, výkonné a soudní procesy, které charakterizují právo ES a jeho implementaci definuje cíle ES, instituce a jejich pravomoci a zákonodárné, výkonné a soudní procesy, které charakterizují právo ES a jeho implementaci rovněž smlouvy o přistoupení dle čl. 49 SEU rovněž smlouvy o přistoupení dle čl. 49 SEU

6 6 Prameny práva ES změny dle čl. 48 SEU změny dle čl. 48 SEU jednomyslný souhlas v š ech členských st á tů na zased á n í Evropsk é rady a ratifikace všemi členskými st á ty v souladu s jejich ú stavn í mi předpisy jednomyslný souhlas v š ech členských st á tů na zased á n í Evropsk é rady a ratifikace všemi členskými st á ty v souladu s jejich ú stavn í mi předpisy

7 7 Prameny práva ES Smlouva o založen í ESUO (Pař í žsk á smlouva) – 1951 (1952) Smlouva o založen í ESUO (Pař í žsk á smlouva) – 1951 (1952) Smlouva o založen í EHS (Ř í msk á smlouva) – 1957 (1958) Smlouva o založen í EHS (Ř í msk á smlouva) – 1957 (1958) Smlouva o založen í Euratom (Ř í msk á smlouva) – 1957 (1958) Smlouva o založen í Euratom (Ř í msk á smlouva) – 1957 (1958) Dohoda o org á nech společných pro Evropsk á společenstv í – 1957 (1958) Dohoda o org á nech společných pro Evropsk á společenstv í – 1957 (1958) Slučovac í smlouva – 1965 Slučovac í smlouva – 1965 Smlouva o změně určitých rozpočtových předpisů – 1970 (1971) Smlouva o změně určitých rozpočtových předpisů – 1970 (1971) Smlouva o přistoupen í Velk é Brit á nie, Irska a D á nska – 1972 (1973) Smlouva o přistoupen í Velk é Brit á nie, Irska a D á nska – 1972 (1973) Smlouva o změně určitých finančn í ch předpisů – 1975 Smlouva o změně určitých finančn í ch předpisů – 1975 Smlouva o přistoupen í Řecka – 1979 (1981) Smlouva o přistoupen í Řecka – 1979 (1981)

8 8 Prameny práva ES Smlouva pozměňující Smlouvy o založen í Evropských společenstv í s ohledem na Gr ó nsko – 1984 (1985) Smlouva pozměňující Smlouvy o založen í Evropských společenstv í s ohledem na Gr ó nsko – 1984 (1985) Smlouva o přistoupen í Š panělska a Portugalska – 1985 (1986) Smlouva o přistoupen í Š panělska a Portugalska – 1985 (1986) Jednotný evropský akt – 1986 (1987) Jednotný evropský akt – 1986 (1987) Smlouva o EU (Maastrichtsk á smlouva) – 1992 (1993) Smlouva o EU (Maastrichtsk á smlouva) – 1992 (1993) Smlouva o přistoupen í Rakouska, Š v é dska a Finska – 1994 (1995) Smlouva o přistoupen í Rakouska, Š v é dska a Finska – 1994 (1995) Amsterdamsk á smlouva – 1997 (1999) Amsterdamsk á smlouva – 1997 (1999) Smlouva z Nice – 2001 (2003) Smlouva z Nice – 2001 (2003) Smlouva o přistoupen í ČR, Estonska, Kypru, Loty š ska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (Ath é nsk á smlouva) – 2003 (2004) Smlouva o přistoupen í ČR, Estonska, Kypru, Loty š ska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (Ath é nsk á smlouva) – 2003 (2004) Smlouva o Ú stavě pro Evropu – 2004 Smlouva o Ú stavě pro Evropu – 2004 Smlouva o přistoupen í Bulharska a Rumunska – 2005 Smlouva o přistoupen í Bulharska a Rumunska – 2005

9 9 Prameny práva ES Podle současn é ho trendu je možn é mezi prim á rn í nepsan é pr á vo určitým způsobem zařadit rovněž obecn é pr á vn í z á sady (principy), které vycházejí z právních řádů členských států EU Podle současn é ho trendu je možn é mezi prim á rn í nepsan é pr á vo určitým způsobem zařadit rovněž obecn é pr á vn í z á sady (principy), které vycházejí z právních řádů členských států EU

10 10 Prameny práva ES Sekundární právo – čl. 249 SES Sekundární právo – čl. 249 SES 1. Nařízení 2. Směrnice 3. Rozhodnutí 4. Doporučení 5. Stanoviska

11 11 Prameny práva ES Atypické sekundární prameny Atypické sekundární prameny opatření opatření usnesení usnesení prohlášení prohlášení pravidla pravidla programy programy hlavní směry atd. hlavní směry atd.

12 12 Prameny práva ES posuzovány vždy podle obsahu (16 a 17/62 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes a další v. Rada [1962] ECR 471) posuzovány vždy podle obsahu (16 a 17/62 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes a další v. Rada [1962] ECR 471)

13 13 Prameny práva ES vydávány Radou, Radou s Parlamentem nebo Komisí vydávány Radou, Radou s Parlamentem nebo Komisí odůvodnění (čl. 253 SES) odůvodnění (čl. 253 SES) publikace v Úředním věstníku EU publikace v Úředním věstníku EU účinnost ve stanovené datum nebo 20 dní po publikaci účinnost ve stanovené datum nebo 20 dní po publikaci

14 14 Prameny práva ES Nařízení (např. 20/2004) Nařízení (např. 20/2004) má obecnou působnost má obecnou působnost závazné v celém rozsahu závazné v celém rozsahu přímo použitelné ve všech čl. státech přímo použitelné ve všech čl. státech čl. státy jej nemohou prováděcím předpisem včleňovat do svého pr. řádu (94/77 Fratelli Zerbone Snc v. Amministrazione delle Finanze dello Stato [1978] ECR 99) čl. státy jej nemohou prováděcím předpisem včleňovat do svého pr. řádu (94/77 Fratelli Zerbone Snc v. Amministrazione delle Finanze dello Stato [1978] ECR 99)

15 15 Prameny práva ES Směrnice (např. 2004/20) Směrnice (např. 2004/20) závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům implementační lhůta implementační lhůta

16 16 Prameny práva ES Rozhodnutí (např. 2006/38) Rozhodnutí (např. 2006/38) závazné v celém rozsahu pro své adresáty závazné v celém rozsahu pro své adresáty Doporučení a stanoviska Doporučení a stanoviska nemají právně závazný charakter nemají právně závazný charakter C-322/88 Grimaldi – národní soudy musejí brát doporučení v úvahu jako výkladový prostředek při rozhodování sporů C-322/88 Grimaldi – národní soudy musejí brát doporučení v úvahu jako výkladový prostředek při rozhodování sporů

17 17 Další prameny Rozhodnutí SD - ? Rozhodnutí SD - ? Obyčej (usus longeavus a opinio iuris) Obyčej (usus longeavus a opinio iuris) Obecné právní zásady Obecné právní zásady Terciální právo - ? Terciální právo - ? Vnější smlouvy Vnější smlouvy Smíšené smlouvy Smíšené smlouvy

18 18 Další prameny Rozhodnutí SD Rozhodnutí SD SD nen í svými rozhodnut í mi v á z á n SD nen í svými rozhodnut í mi v á z á n nejsou z á vazn á ani pro jin é subjekty než pro ty, kterým bylo rozhodnut í určeno nejsou z á vazn á ani pro jin é subjekty než pro ty, kterým bylo rozhodnut í určeno působ í silou sv é přesvědčivosti působ í silou sv é přesvědčivosti

19 19 Další prameny Terciální právo Terciální právo mezinárodní smlouvy, které mezi sebou uzavírají členské státy k plnění úkolů, které stanovuje evropské právo nebo k usnadnění fungování EU mezinárodní smlouvy, které mezi sebou uzavírají členské státy k plnění úkolů, které stanovuje evropské právo nebo k usnadnění fungování EU zejména čl. 293 SES zejména čl. 293 SES Např. původní Schengenské dohody, Bruselská úmluva o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních Např. původní Schengenské dohody, Bruselská úmluva o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních

20 20 Další prameny Vnější smlouvy Vnější smlouvy mezinárodní smlouvy uzavírané ES se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi mezinárodní smlouvy uzavírané ES se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi dohody o přidružení, o spolupráci, obchodní dohody dohody o přidružení, o spolupráci, obchodní dohody zejména čl. 300 SES zejména čl. 300 SES vyjednává Komise, podepisuje Rada vyjednává Komise, podepisuje Rada

21 21 Další prameny Vnější smlouvy Vnější smlouvy 181/73 Haegeman 181/73 Haegeman smlouvy uzavřen é mezi ES a třet í mi st á ty nebo mezin á rodn í mi organizacemi podle čl. 300 SES tvoř í od okamžiku, kdy vstoup í v platnost, integr á ln í souč á st komunit á rn í ho pr á va. Podle odst. 7 tohoto čl á nku jsou takov é to smlouvy z á vazn é pro org á ny ES i pro člensk é st á ty smlouvy uzavřen é mezi ES a třet í mi st á ty nebo mezin á rodn í mi organizacemi podle čl. 300 SES tvoř í od okamžiku, kdy vstoup í v platnost, integr á ln í souč á st komunit á rn í ho pr á va. Podle odst. 7 tohoto čl á nku jsou takov é to smlouvy z á vazn é pro org á ny ES i pro člensk é st á ty

22 22 Další prameny Smíšené smlouvy Smíšené smlouvy mezinárodní smlouvy uzavírané společně ES a členskými státy se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi mezinárodní smlouvy uzavírané společně ES a členskými státy se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi např. smlouva s WTO, smlouva o EHP např. smlouva s WTO, smlouva o EHP 12/86 Demirel – také součástí komunitárního práva 12/86 Demirel – také součástí komunitárního práva

23 23 Prameny práva EU Primární právo Primární právo - Smlouva o EU Sekundární právo Sekundární právo - II. a III. pilíř

24 24 Prameny práva EU II. pilíř – čl.12 an SEU II. pilíř – čl.12 an SEU 1. Zásady a obecné směry 2. Společné strategie 3. Rozhodnutí 4. Společné akce 5. Společné postoje III. pilíř – čl. 34 SEU III. pilíř – čl. 34 SEU 1. Společné postoje 2. Rámcová rozhodnutí 3. Rozhodnutí 4. Opatření 5. Úmluvy


Stáhnout ppt "Prameny práva ES. 2 Prameny práva Definice – v určité formě vyjádřené právo Definice – v určité formě vyjádřené právo Dělení - psané, nepsané Dělení -"

Podobné prezentace


Reklamy Google