Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etický kodex vysokoškolského učitele a studenta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etický kodex vysokoškolského učitele a studenta"— Transkript prezentace:

1 Etický kodex vysokoškolského učitele a studenta
7. února 2010 Březnice Marek Vácha Etický kodex vysokoškolského učitele a studenta

2 Současná situace skandál plzeňské právnické fakulty obrátil pozornost na akademické prostředí problémy fakult selhání jednotlivých vyučujících neschopnost organizace problém řešit (mnohem závažnější) „zakopávání pod koberec“ alibismus „dohoda dvou dospělých lidí“

3

4

5 Dohoda mezi dvěma dospělými lidmi

6

7

8

9

10

11 Co je to „etické jednání“?
antika a středověk: jedná se o formaci životního postoje člověka, celého jeho charakteru pozdější vývoj je silně redukcionistický teorie norem lidského jednání dohodnutá konvence o tom, jak by člověk měl jednat tyto různé teorie více či méně selhávají v současnosti neexistuje celonárodní konsensus, co „etické jednání“ je a co není

12 Současná situace různé „etické kodexy akademických pracovníků“ nevysloveně předpokládají, že existuje celonárodní všeobecné přesvědčení, co „etické jednání“ je …kodexy pak toliko vyzývají k jeho uskutečnění vzniká dojem, že co to je „etické jednání“ je jaksi všeobecně známo a není třeba ztrácet čas jeho definováním

13 Současná situace …na tyto otázky neexistuje konsensus
může politik/akademický pracovník lhát? jsou „dárky“ farmaceutických firem lékařům „etické“ nebo ne? může lékař přijmout od pacienta dárek před výkonem, po výkonu nebo vůbec? je poskytování občerstvení studenty před, v průběhu nebo po státnicích „etické“? …na tyto otázky neexistuje konsensus

14

15 ...nýbrž o to, že to dnes již nepovažujeme za něco co se „nemá“
nejde přitom o to, že by politici lhali (to asi činili vždy v minulosti) ...nýbrž o to, že to dnes již nepovažujeme za něco co se „nemá“ pravda a lež se dostávají do eticky neutrální výzbroje politika, který je užívá jak se kdy která hodí a veřejnost není pobouřena, pokud je politik ze lži usvědčen pak se politik pod tíhou důkazů zkrátka jen omluví na různé modely polygamie politiků jsme si již v ČR zvykli a nezneklidňují nás (VIZ ale např. Clinton/Lewinská)

16 Etické kodexy v ČR Etický kodex výzkumu – MŠMT Etický kodex akademických a odborných pracovníků Masarykovy Univerzity Evropská charta pro výzkumné pracovníky Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol

17 Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol Kritika
zachovává ve své práci vysoký standard dodržování lidských mravních principů a etických zásad, plně respektuje zásady tohoto kodexu. co je to přesně „vysoký standard dodržování lidských mravních principů“ a co jsou to přesně „etické zásady“? neobhajuje a nekryje neetické chování a jednání jaký je rozdíl mezi „chováním“ a „jednáním“ a co je to vlastně přesně „neetické“?

18 Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol Kritika
Ve své vědecké či jiné tvůrčí práci a v pedagogické činnosti nezastává neobjektivní ideologické či iracionální přístupy ideologický přístup ovšem nikdy nemůže být „objektivní“ text vychází z nevysloveného předpokladu, že my sami máme „racionální přístup“ Vždy dbá na to, aby těmito aktivitami neohrožoval spolupracovníky, společnost, životní prostředí, materiální, kulturní a etické hodnoty. co je to „etická hodnota“ – lze si pod tím něco představit?

19 Etický kodex akademických pracovníků
Akademický pracovník : Zachovává ve své práci vysoký standard dodržování lidských mravních principů a etických zásad a plně respektuje zásady tohoto kodexu. co jsou to „mravní principy a etické zásady“ a jak se jedny liší od druhých? šíří zásady mravnosti pedagogické a vědecké práce co jsou to „zásady mravnosti“?

20 Etický kodex akademických pracovníků
Akademický pracovník : eticky propojuje svobodu výzkumu a odpovědnost vůči jednotlivcům i společnosti; nedopustit převážení eticky pochybných okamžitých výsledků nad dlouhodobým přínosem bádání; co si lze pod tím konkrétně představit? Jsou okamžité výsledky vždy „eticky pochybné“? A je „dlouhodobý přínos bádání“ eticky „lepší“ protože je dlouhodobý?

21 Etický kodex akademických a odborných pracovníků Kritika
Pracovník se při svém působení na pracovišti i mimo ně řídí mravními principy a zásadami obecně uznávanými ve společnosti. ve společnosti ovšem není konsensus o tom, co to vlastně přesně jsou „mravní principy a zásady“ vnitřní poctivost při vlastní výuce a výzkumné a vývojové práci, včetně trvalého sebevzdělávání a rozvíjení vlastních schopností vysokoškolského učitele a vědce co je to „vnitřní poctivost“?

22 Etický kodex akademických a odborných pracovníků Kritika
poskytuje osobní příklad naplňování etických zásad při výzkumné a vývojové činnosti, jíž se účastní studenti. co je to „naplňování etických zásad“?

23 Etický kodex akademických a odborných pracovníků Kritika
Bylo-li projednáním případu shledáno, že došlo k porušení obecných morálních principů nebo pravidel tohoto kodexu, lze případ přiměřeným způsobem zveřejnit. existuje v ČR něco jako „obecné morální principy“?

24 Kodex akademické čestnosti …podle různých univerzit
Kodex akademické čestnosti zakazuje chování, které může být obecně popsáno jako lhaní, podvádění nebo krádež. Porušení tohoto kodexu akademické čestnosti zahrnuje, avšak není vyčerpáno, následujícími aktivitami: Vymýšlení nenaměřených dat, uvádění citací neexistujících článků Neautorizované doplňování jmen podepsaných pod článkem Sabotáž práce kolegů, včetně vandalismu v knihovnách Plagiarismus: prezentování výsledků druhých jako svého vlastního Vytváření neférových výhod Usnadnění či umožnění nečestného chování jiných Falzifikování nebo upravování naměřených dat Podvádění při zkouškách: používání nepovolených psaných materiálů nebo poskytování či přijímání pomoci v jakékoli podobě během zkoušky, včetně mluvení, signálů, elektronických přístrojů etc.

25 Kodex akademické čestnosti …podle různých univerzit
Honba za poznáním a pravdou (The Pursuit of Knowledge and Truth). Především, jsme odhodláni prosazovat honbu za poznáním a pravdou. Činíme tak několika způsoby. Pomocí výzkumu, kterým se snažíme poznat víc o světě, ve kterém žijeme, se snažíme objevit nové pravdy a zároveň odhalit a napravit všechny stávající omyly. Pomocí přednášek a diskusí v seminářích hodláme povzbudit lásku ke studiu, podpořit kritické zkoumání vědeckých ideí a předávat vědomosti. Vzhledem k tomu, že naše Univerzita považuje poznání a pravdu za své základní úkoly, celá instituce Univerzity je podminována vědomými akty podvádění, zejména v akademické oblasti. Disciplinární posouzení takových případů musí být prováděno případ od případu, ovšem obecně považujeme plagiarismus, podvádění, vytváření nenaměřených dat a padělání výsledků za velmi vážné prohřešky. I když tyto konkrétné skutky vědomého podvodu nezpůsobí žádnou materiální škodu, napadají hodnoty které jsou pro Univerzitu klíčové a podminovávají důvěru, kterou v ní veřejnost skládá.

26 Kodex akademické čestnosti …podle různých univerzit
Akademická svoboda. Za druhé, Univerzita je oddána myšlence akademické svobody. chceme podporovat všechny aktivity, které vytvářejí příležitosti pro studenty i akademické pracovníky, aby mohli svobodně řešit své vědecké úkoly – výzkum, vyučování, vědeckou práci. Tradičně znamenal koncept akademické svobody právo fakulty komunikovat otevřeně při vyučování, provádět svobodně vědeckou práci a účastnit se veřejných debat bez jakéhokoli omezení či cenzury. Všichni členové University mají právo na to, aby mohli komunikovat své pohledy a kritiku založenou na vlastním studiu či výzkumu bez jakékoli cenzury. Akademická svoboda ale implikuje i akademickou odpovědnost: respekt k právu druhých vyjadřovat své názory, spravedlnost při posuzování věci z odlišných úhlů pohledu a všemožné povzbuzování kritického myšlení Kolegialita. Za třetí, kolegialita je integrální součástí identity Univerzity. Vzhledem k tomu, že jsme oddáni myšlence kolegiality, činíme své základní organizační rozhodnutí v rámci kolegiálních institucí, jako jsou různé oddělení, rady, Universitní senát etc. podobně jako sdružení akademických pracovníků či studentů.

27 Speciální postavení lékařských fakult
na rozdíl od přírodovědeckých disciplín je lékařství je vázáno přísahou fyzika a chemie pracuje s částmi hmoty, biologie s organismy, lékařství s lidmi lékařství stálo vždy rozkročeno mezi vědami humanitními a přírodovědeckými nejde jen o to léčit lege artis, často dochází ke konfliktu hodnot (values) s nejasným nebo nejednoznačným řešením

28 Problémy toho času nemáme v ruce mechanismus, který by nám eticky čistě umožnil vyloučit studenta s násilnickými etc. rysy při zkouškách se testují výhradně znalosti úkolem zkoušky je otestovat „knowledge“ a eventuálně „skills“, ale neexistuje konsensus o tom, jaké „attitudes“ jsou ty správné! psychotesty se při přijímacích zkouškách (zpravidla) nedělají

29 Návrh kodexu Vztah vědec - výzkum Vztah učitel – student
Vymýšlení nenaměřených dat, uvádění citací neexistujících článků Neautorizované doplňování jmen podepsaných pod článkem Sabotáž práce kolegů, včetně vandalismu v knihovnách Plagiarismus: prezentování výsledků druhých jako svého vlastního Vytváření neférových výhod Falzifikování nebo upravování naměřených dat Vztah učitel – student Podvádění při zkouškách: používání nepovolených psaných materiálů nebo poskytování či přijímání pomoci v jakékoli podobě během zkoušky, včetně mluvení, signálů, elektronických přístrojů etc. sexuálního obtěžování, fyzického či verbálního ve vztahu učitel-student poskytování jakýchkoli výhod, hmotných či duchovních za úspěšné složení zkoušky, a to jak před, tak i po zkoušce zejména v sexuální oblasti otázka „občerstvení“ při státnicích

30 Návrh kodexu Vztah učitel – učitel Vztah učitel – pacient ve FN
znevažování, zlehčování či kritizování kolegů učitelů před studenty Vztah učitel – pacient ve FN k pacientovi přistupovat jako k trpícímu člověku, nikoli jako k předmětu studia problematika výzkumu Vztah výzkumník – pokusné zvíře zásada „3R“ zvážit, zda pokus přinese nový fundamentální poznatek, nebo zda chce jen demonstrovat nějakou známou pravdu

31 Návrh Občanského zákoníku
§ 468 Živé zvíře není věc. Ustanovení o věcech se na zvíře použijí přiměřeně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze živého tvora.

32 (Nash, R. F. , (1989) The Rights of Nature
(Nash, R.F., (1989) The Rights of Nature. A History of Environmental Ethics. The University of Wisconsin Press, Madison, London. p. 5)

33 Situace zvířete Nový Zéland 1999, Španělsko 2008
The “community of equals” (with humans.)

34 Etika ctností Americká lékařská asociace nabádá ve svém etickém kodexu lékaře aby byli „pure in character and … diligent and conscientious in caring for the sick.“

35 Závěr žít podle etiky ctností či podle kategorického imperativu nám nepochybně způsobí mnoho nepříjemností a problémů… …a nepochybně to není cesta k hedonisticky chápanému štěstí je ale cílem našeho života štěstí?


Stáhnout ppt "Etický kodex vysokoškolského učitele a studenta"

Podobné prezentace


Reklamy Google