Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajina a biodiverzita (krajinný ráz, krajinné úpravy)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajina a biodiverzita (krajinný ráz, krajinné úpravy)"— Transkript prezentace:

1 Krajina a biodiverzita (krajinný ráz, krajinné úpravy)
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ Tento projekt je financován Evropskou unií Krajina a biodiverzita (krajinný ráz, krajinné úpravy) Ing. Pejša 2012

2 KRAJINA = část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem,
tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky

3

4

5

6 Součástí krajiny jsou i sídla
vesnice shluková v.řadová (ulicová) v.návesní okrouhlice ! důležitá je návaznost zemědělských pozemků na obytná stavení téhož vlastníka ! propojení sídla a nejbližšího okolí záhumenními cestami

7 Existují různé typy krajiny, vymezené na základě vegetační stupňovitosti, členitosti terénu, výjimečnosti reliéfu, využití krajiny, historických typů sídel apod.

8 Legislativa v ochraně krajiny
Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. ÚSES = územní systém ekologické stability obecná i speciální ochrana rostlin, dřevin, živočichů, stanovišť, minerálů, paleontologických, geomorfologických a geologických jevů a nálezů atp. Účast orgánů ochrany přírody a krajiny v řízeních jiných orgánů

9 Legislativa v ochraně krajiny
Stavební zákon – územní plánování Zákon o posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí (EIA)

10 Krajinný ráz KRAJINNÝ RÁZ – je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo oblasti, je chráněn před činnostmi, které snižují jeho estetickou a přírodní hodnotu. Pro ochranu krajinného rázu se zřizují přírodní parky (př. PP Melechov), částečně mají v náplni ochranu krajinného rázu i národní parky a chráněné krajinné oblasti.

11

12 Hodnocení krajinného rázu
přírodní charakteristika kulturní a historická charakteristika (ne-narušenost dochované zástavby, krajinných úprav apod.) přírodní hodnoty (přítomnost zvláště chráněných území, zvláště chráněných druhů, významných krajinných prvků) estetické hodnoty– působení na člověka přírodní - kulturní dominanty krajiny (kopec – kostel), vč. přírodní - kulturní osa krajiny (hřbet, řeka, – dálnice, aleje) harmonické měřítko a vztahy – vždy vztaženo k člověku (okamžité ohodnocení: kouknu a vidím) - výška člověka/ stromu, - šířka rozpažených rukou, - hloubka prostoru – možnosti člověka-pěšáka (Vysočina: drobné měřítko, dnes silně narušeno – stavby ZD + scelování polí. Nížiny – Polabí: velké měřítko – rozlehlé roviny)

13 OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU JE ZNAKEM VYSPĚLOSTI SPOLEČNOSTI
Důležité je měřítko a umístění staveb v terénu – hodnocení krajinného rázu, územní plánování, územní rozhodování Důležité je i měřítko v hospodaření na pozemcích (souvisí ochrana půd, protierozní ochrana, zachování biotopů atp.). Je nezbytná i „údržba krajiny“

14

15 BIODIVERZITA BIODIVERZITA = biologická pestrost, rozmanitost.
Rozlišujeme tři úrovně biodiverzity: genetickou (genová variabilita v rámci populace nebo celého druhu) druhovou (rozmanitost na úrovni druhů) ekosystémovou (rozmanitost na úrovni společenstev a ekosystémů)

16 Ke snižování biodiverzity přispívá
ztráta biotopů, jejich degradace likvidace původních lučních společenstev a jejich náhrada vysetím umělých travin – rozorávky (mnohonásobně menší počet rostl.druhů) neudržování niv toků ekotony – linie na přechodu různých druhů kultur (les-louka, voda-louka, …) patří k nejcennějším místům v krajině – nejpestřejší proto je velmi závažný zásah např. vyřezání kraje lesa (keře, náletové listnáče), orání až k toku, k rybníku, likvidace meziček kolem cest apod. nahrazení pův.složení lesa téměř výhradně smrkem (popř. borovicí v teplejších oblastech). Př. Bílé Karpaty – pův. buk, dnes smrk. Dnes již snaha o nápravu – meliorační a zpevňující dřeviny !!! dotace. Lesy ČR – hodně MZD Velcí soukromí vlastníci Drobní vlastníci

17

18 Ke snižování biodiverzity přispívá
používání chemie likvidace plevelů na zem. půdě (např. koukol nebo vochlice patří dnes mezi ohrožené druhy) používání chemie v lesích – dnes nové nebezpečí znečištění prostředí – vč. nevhodného hnojení, splachy živin, úniky z průmyslových podniků, ropné havárie fragmentace krajiny (např. dálnice, silnice, oplocení, …) – „ostrovní“ populace druhů – snížení životaschopnosti druhu – SNÍŽENÍ GENETICKÉ BIODIVERZITY zavlékání cizích druhů (bolševník, křídlatka, celíky, hvězdnice, pajasan, škumpa, …) klimatické změny – přispívá i člověk

19 Vysočina je přirozeně druhově chudá díky jednotvárnému a kyselému podloží Velmi málo luk (navíc nesečené) Velmi málo mokřadů Velmi málo mimolesní zeleně (remízky, meze, …) – pomístně Rybníky – část zachována, ale problém: intenzivní kaprové hospodaření Drobné vodní toky zatrubněny, narovnány

20 Vysočina ZEMĚDĚLSTVÍ Neprostupnost krajiny pro člověka i pro živočichy (zlikvidované cesty, meze, atp.…) Příliš velké souvislé plochy polí (neobyvatelné pro živočichy) Málo luk (nevyužitelná tráva, nikdo ji nechce), chybí velmi intenzivně sklízené travní porosty (dříve meze, příkopy u cest, obecní pozemky) – významné pro rostliny i živočichy (nabízely možnost oschnutí a proslunění) Eroze Nesečené zamokřené plochy – dnes velký problém, řešitelné snad jen v rámci dotací na údržbu krajiny Zlikvidovaná mimolesní zeleň – meze, zeleň kolem cest, remízky, staré stromy (i odumřelé), drobná prameniště Nevhodně prováděné hnojení, postřiky (hrozba pro zvěř, drobné živočichy, hmyz, včely,…)

21 Vysočina LESY Málo listnáčů, keřů, malá druhová pestrost
Stále se zalesňují tzv. Z-plochy (vedeno v kultuře les, ve skutečnosti louka, obvykle v údolních nivách – likvidace posledních zbytečků mokřadních druhů rostlin i živočichů, třeba i nechráněných zákonem) Malá věková rozrůzněnost lesů Chybí pařeziny, střední les (vše převedeno na les vysoký) – opět návaznost řady druhů hmyzu Výsadba stanovištně nevhodných druhů dřevin (smrk v údolních nivách atp.) Málo nezarostlých ploch v lesích (políčka pro zvěř, loučky, …) – má význam např. i pro předcházení kůrovcových kalamit Chybí staré stromy (za dobou ekonomického obmýtí), vč. doupných stromů (jejich nedostatek je problém pro řadu druhů ptáků i savců – plši apod.)

22 Vysočina VODA Zatrubněné prameny (ZPF) Narovnané, opevněné toky, nevhodná likvidace břehových porostů - v krajině chybí voda !!!, problém pro obojživelníky, hmyz, aj. Hospodářské rybníky – přerybněné, jednodruhové (problém pro obojživelníky, snadná kořist pro vydru, volavku, … - velké škody) – likvidace břehových porostů – nové rybníky – nevhodné tvary, sklony břehů, rybí obsádka, …

23 VÝCHODISKA ZPF - respektovat zeleň kolem cesty, v krajině (udržovat, ale nelikvidovat) - údržbu doprovodné zeleně provádět ve vhodný čas a vhodným způsobem (vhodný způsob řezu – na větevní kroužek, nepoužívat „cepák“ nebo jiný vyžínač na stejném principu) - využít možnost vyznačení vlastnických hranic dřevinami nebo mezičkami - ponechávat drobné mokřádky v louce, v poli (několik m2) „neobnovovat“ louky orbou, ta znamená totální likvidaci společenstva (louka se tvoří 100 a více let) - z posečené louky trávu odstranit, nenechávat ji jako mulč – ponechaná tráva zalehne choulostivější druhy rostlin - respektovat terén (eroze)

24 VÝCHODISKA LESY - ponechávat v lese i náletové dřeviny (lípa, javor, jasan, jilm, ale i bříza, jeřáb, třešeň …) - využívat přirozenou obnovu lesa – spolupráce s příslušným odborným lesním hospodářem - využívat dotace na meliorační a zpevňující dřeviny – spolupráce s příslušným odborným lesním hospodářem - nezalesňovat původní lesní loučky a údolní nivy – možno v pochybnosti úředně převést na jiný druh pozemku (podle skutečnosti) - ponechávat staré, rozpadlé, ekonomicky nevyužitelné stromy v lese – slouží jako doupné stromy, později jako domov hmyzu, hub, drobných bezobratlých (i padlé stromy) - chemii používat jen v nejnutnějších případech, ve vhodné koncentraci a ve vhodných termínech – znamená i ekonomickou úsporu pro vlastníka lesa

25 VÝCHODISKA VODA u starých i nových rybníků respektovat/ vytvářet mělčiny a příbřežní zóny vegetace – jsou důležité pro řadu druhů rostlin i živočichů vč. hospodářských druhů ryb rybí obsádku udržovat pestrou – sníží se i ekonomické škody na rybách

26 VÝCHODISKA Hospodaření v krajině Údržba krajiny včetně zamokřených luk
Ponechání části luk pouze na jednu seč ve vhodné době (odkvetení bylin, potrava pro zvěř v zimě) Zachování mezí, které budou sečeny Výsadby stromů (vhodné i pro vyznačení vlastnických hranic)

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Krajina a biodiverzita (krajinný ráz, krajinné úpravy)"

Podobné prezentace


Reklamy Google