Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajinný ráz ÚVOD SEMINÁŘ CEMC 23.11.2010. Krajinný ráz Úvod, metodická východiska hodnocení krajinného rázu, otázka únosnosti zásahu do krajinného rázu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajinný ráz ÚVOD SEMINÁŘ CEMC 23.11.2010. Krajinný ráz Úvod, metodická východiska hodnocení krajinného rázu, otázka únosnosti zásahu do krajinného rázu."— Transkript prezentace:

1 Krajinný ráz ÚVOD SEMINÁŘ CEMC 23.11.2010

2 Krajinný ráz Úvod, metodická východiska hodnocení krajinného rázu, otázka únosnosti zásahu do krajinného rázu Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, Csc ivan.vorel@fsv.cvut.cz Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí, Čeká zemědělská universita v Praze

3 CHARAKTER KRAJINY ( LANDSCAPE CHARACTER, LANDSCHFATSCHARAKTER)  KAŽDÁ KRAJINA MÁ SVŮJ CHARAKTER, KTERÝJE VNÍMÁN PŘEDEVŠÍM VIZUÁLNĚ – V OBRAZU KRAJINY, VE VIZUÁLNÍ SCÉNĚ  NĚKTERÁ KRAJINA MÁ CHARAKTER VÝRAZNÝ, PŘEKVAPIVÝ, ROZLIŠITELNÝ – KRAJINA JE RÁZOVITÁ A ZAJÍMAVÁ  JINÁ KRAJNA MÁ CHARAKTER NEVÝRAZNÝ, BĚŽNÝ – KRAJINA JE NEVÝRAZNÁ AŽ FÁDNÍ

4 Charakter krajiny je dán Morfologií terénu Vodními toky a plochami Vegetačním krytem Osídlením Hospodářským využitím krajiny

5 CHARAKTER KRAJINY  CHARAKTER KRAJINY JE DÁN (V PRVNÍ ŘADĚ) RELIÉFEM TERÉNU A STRUKTUROU VODOTEČÍ  CHARAKTER KRAJINY JE DÁN (V DRUHÉ ŘADĚ) VEGETAČNÍM KRYTEM A ZEMĚDĚLSKÝM HOSPODAŘENÍM  CHARAKTER KRAJINY JE DÁN (VE TŘETÍ ŘADĚ) HOSPODÁŘSKÝM VYUŽITÍM ÚZEMÍ, STRUKTUROU OSÍDLENÍ, CHARAKTEREM STAVEB A TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU

6 IDENTITA KRAJINY (LANDSCAPE IDENTITY, LANDSCHAFTSIDENTITÄT)  KRAJINA MÁ URČITÉ RYSY, KTERÉ NEMUSÍ BÝT ZŘETELNĚ VIDĚT  JEDNÁ SE O O KULTURNÍ, HISTORICKÝ ČI DUCHOVNÍ VÝZNAM MÍSTA  I TYTO RYSY SE VŠAK MOHOU NAVENEK PROJEVOVAT URČITÝMI ZNAKY JAKO STOPY HISTORICKÉ KULTIVACE, resp. VÝVOJE KRAJINY

7 Identita krajiny Projevuje se specifickou až nezaměnitelnou krajinnou scénou a stopami, připomínajícími historický vývoj a kulturní význam krajiny

8 KRAJINNÝ RÁZ  NA JEDNÉ STRANĚ HOVOROVÝ (LITERÁRNÍ) VÝRAZ, NA DRUHÉ STRANĚ POJEM ZÁKONA  DLE DEFINICE ZÁK.č. 114/1992 Sb. ZAHRNUJE JAK POJEM CHARAKTERU KRAJINY, TAK I IDENTITY A TÉŽ POJEM PAMĚTI KRAJINY (LANDSCAPE MEMORY)

9 § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Ochrana krajinného rázu a přírodní park (1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině..

10 § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. (3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

11 zákon č. 186/2006 Sb.  V § 12 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní: "(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody 9a ). 9a) § 43 odst. 1 a § 61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)„.

12 KRAJINNÝ RÁZ – VIZUÁLNÍ POJEM  KRAJINNÝ RÁZ VE SMYSLU ZÁKONA JE PRVOŘADĚ POJEM VIZUÁLNÍ  KRAJINNÝ RÁZ POPISUJEME PŘEDEVŠÍM VIZUÁLNĚ VNÍMANÝMI ZNAKY – PROJEVY JEDNOTLIVÝCH CHARAKTERISTIKY (PŘÍRODNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÉ)  HOVOŘÍME O DALŠÍ CHARAKTERISTICE KRAJINNÉHO RÁZU – VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTICE

13 KRAJINNÝ RÁZ – VIZUÁLNÍ POJEM  HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRŮ NA KRAJINNÝ RÁZ TKVÍ PŘEDEVŠÍM V POSUZOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU NA IDENTIFIKOVANÉ (VIZUÁLNÍ) ZNAKY KRAJINNÉHO RÁZU  ZNAKY MAJÍ V KRAJINĚ RŮZNÝ VÝZNAM – NĚKTERÉ MOHOU SAMY O SOBĚ VYJADŘOVAT VÝZNAMNOU HODNOTU

14 CHARAKTERISTIKY KRAJINNÉHO RÁZU, ZNAKY A HODNOTY Přírodní Kulturní Historické Význam určitého znaku může tkvět  v jeho fyzické přítomnosti v krajině  v jeho projevu v krajinné scéně Každá charakteristika je tvořena soustavou znaků

15 CHARAKTERISTIKY KRAJINNÉHO RÁZU, ZNAKY A HODNOTY   Znak může sám o sobě představovat hodnotu - např. přítomnost mokřadní lokality (znak přírodní charakteristiky) může být přírodní hodnotou i hodnotou estetickou   Na přítomnost hodnot v krajině nás upozorňují indikátory

16 Charakteristiky krajinného rázu PŘÍRODNÍ  reliéf  lesy  porostní  okraje lesů  rozptýlená  zeleň  louky  mokřady  vodní toky  vodní plochy

17 Charakteristiky krajinného rázu  cestní síť  struktura osídlení  struktura jednotlivých sídel  kulturní dominanty  charakter staveb (typické regionální rysy)  stopy hospodaření  (hospodářské úpravy zemědělské  krajiny)  komponované krajinné úpravy KULTURNÍ A HISTORICKÁ

18 HODNOCENÍ RÁZU KRAJINY (ve smyslu § 12)  NALEZENÍ ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU A POPIS JEJICH PODÍLU NA RÁZOVITOSTI KRAJINY, NA ROZLIŠITELNOSTI A ZAPAMATOVATELNOSTI JEJÍHO KRAJINNÉHO OBRAZU

19 HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ (ve smyslu § 12)  NALEZENÍ ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU A POPIS JEJICH PODÍLU NA RÁZOVITOSTI KRAJINY  POSOUZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VLIVU ZÁMĚRU NA JEDNOTLIVÉ ZNAKY

20 HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ (ve smyslu § 12)  PŘI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ NEMŮŽE HRÁT ROLI OSOBNÍ NÁZOR HODNOTITELE (LÍBÍ-NELÍBÍ) !

21 HODNOCENÍ PRO ÚČELY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU MÁ DVĚ ZÁKLADNÍ ÚLOHY A. Hodnocení území z hlediska krajinného rázu => preventivní hodnocení (např. území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku) => preventivní hodnocení (např. území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku) B. Posouzení vlivu navrhované stavby nebo využití území na krajinný ráz - případové hodnocení (stavby bodové a stavby liniové)

22 Možnosti uplatňování ochrany krajinného rázu dle § 12 zák.č. 114/1992 Sb. Ve smyslu zákona je možno ochranu KR uplatňovat všude. Je využívána však zejména v následujících územích: velkoplošná ZCHÚ, přírodní parky, volná krajina nechráněná dle jiných předpisů vesnická zástavba (pokud se jedná o zástavbu, která výrazně spoluvytváří ráz krajiny - rázovitost, neopakovatelnost krajinné scény a dílčích scenerií) příměstská zástavba (pokud se jedná o zástavbu, která výrazně spoluvytváří ráz krajiny - rázovitost, neopakovatelnost krajinné scény a dílčích scenerií) městská zástavba (v územích, kde se v urbanistické struktuře výrazně uplatňují přírodní celky - ozeleněné svahy, hřbety, terénní dominanty, vodní plochy),v územích, kde jsou přítomny lokality s významnými přírodními hodnotami

23 Litovelské Pomoraví - vyhodnocení území CHKO z hlediska ochrany krajinného rázu (Vorel a kol. 2001)

24

25 Posouzení vlivu navrhovaného stožáru firmy Eurotel na krajinný ráz

26 Podrobné posouzení dálnice D8 z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz

27 Rámcové posouzení variant silničního okruhu v úseku Kopanina - Březiněves (Vorel a kol. 2000)

28 ÚNOSNOST VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ (ve smyslu § 12)  JAK SE ZORIENTOVAT V SITUACI, KDYŽ JSEM IDENTIFIKOVALI A OKLASIFIKOVALI ZNAKY KR, URČILI MÍRY VLIVŮ NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU NA TYTO ZNAKY A NEVÍME JEDNOZNAČNĚ PRO JAKÝ ZÁVĚR SE ROZHODNOUT?  JE MOŽNO PŘEHODNOTIT VÝSLEDKY HODNOCENÍ POMOCÍ JEDNODUCHÝCH KRITÉRIÍ ÚNOSNOSTI

29 KRITÉRIA ÚNOSNOSTI (VOREL 2007) I. VÝRAZNOST A ČITELNOST KRAJINNÉHO RÁZU II. PROSTOROVÝ (VIZUÁLNÍ) KONTEXT S VÝZNAMNÝMI ZNAKY A HODNOTAMI PŘÍRODNÍ KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY III. VIZUÁLNÍ EXPONOVANOST LOKALITY ZÁMĚRU IV. VZTAH K MĚŘÍTKU KRAJINY

30 VÝRAZNOST A ČITELNOST KRAJINNÉHO RÁZU

31 KONTEXT S VÝZNAMNÝMI HODNOTAMI PŘÍRODNÍ NEBO KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

32 VIZUÁLNÍ EXPONOVANOST LOKALITY NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU (STAVBY)

33 VZTAH K MĚŘÍTKU KRAJINY

34

35

36 KOMENTÁŘ K MĚŘÍTKU KRAJINY KOMENTÁŘ K MĚŘÍTKU KRAJINY MĚŘÍTKO KRAJINY (Z POHLEDU RÁZU KRAJINY) JE DÁNO MĚŘÍTKEM ČLOVĚKA – JEHO FYZICKÝMI VLASTNOSTMI A SCHOPNOSTMI (např. schopnost obsáhnout prostor zrakem a pohybem) INFORMATIVNÍ ZNAKY MĚŘÍTKA KRAJINY JSOU DÁNY ZKUŠENOSTÍ :  STAVBY (zejména tradiční)  VEGETAČNÍ PRVKY  ČLENĚNÍ KRAJINY TRADIČNÍMI ZPŮSOBY HOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ

37 Děkuji za pozornost… …a po obědě budu pokračovat !


Stáhnout ppt "Krajinný ráz ÚVOD SEMINÁŘ CEMC 23.11.2010. Krajinný ráz Úvod, metodická východiska hodnocení krajinného rázu, otázka únosnosti zásahu do krajinného rázu."

Podobné prezentace


Reklamy Google