Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajinný ráz ÚVOD SEMINÁŘ CEMC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajinný ráz ÚVOD SEMINÁŘ CEMC"— Transkript prezentace:

1 Krajinný ráz ÚVOD SEMINÁŘ CEMC 23.11.2010

2 Krajinný ráz Úvod, metodická východiska hodnocení krajinného rázu, otázka únosnosti zásahu do krajinného rázu Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, Csc Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí, Čeká zemědělská universita v Praze

3 CHARAKTER KRAJINY (LANDSCAPE CHARACTER, LANDSCHFATSCHARAKTER)
KAŽDÁ KRAJINA MÁ SVŮJ CHARAKTER, KTERÝJE VNÍMÁN PŘEDEVŠÍM VIZUÁLNĚ – V OBRAZU KRAJINY, VE VIZUÁLNÍ SCÉNĚ NĚKTERÁ KRAJINA MÁ CHARAKTER VÝRAZNÝ, PŘEKVAPIVÝ, ROZLIŠITELNÝ – KRAJINA JE RÁZOVITÁ A ZAJÍMAVÁ JINÁ KRAJNA MÁ CHARAKTER NEVÝRAZNÝ, BĚŽNÝ – KRAJINA JE NEVÝRAZNÁ AŽ FÁDNÍ

4 Charakter krajiny je dán
Morfologií terénu Vodními toky a plochami Vegetačním krytem Osídlením Hospodářským využitím krajiny

5 CHARAKTER KRAJINY CHARAKTER KRAJINY JE DÁN (V PRVNÍ ŘADĚ) RELIÉFEM TERÉNU A STRUKTUROU VODOTEČÍ CHARAKTER KRAJINY JE DÁN (V DRUHÉ ŘADĚ) VEGETAČNÍM KRYTEM A ZEMĚDĚLSKÝM HOSPODAŘENÍM CHARAKTER KRAJINY JE DÁN (VE TŘETÍ ŘADĚ) HOSPODÁŘSKÝM VYUŽITÍM ÚZEMÍ, STRUKTUROU OSÍDLENÍ, CHARAKTEREM STAVEB A TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU

6 IDENTITA KRAJINY (LANDSCAPE IDENTITY, LANDSCHAFTSIDENTITÄT)
KRAJINA MÁ URČITÉ RYSY, KTERÉ NEMUSÍ BÝT ZŘETELNĚ VIDĚT JEDNÁ SE O O KULTURNÍ, HISTORICKÝ ČI DUCHOVNÍ VÝZNAM MÍSTA I TYTO RYSY SE VŠAK MOHOU NAVENEK PROJEVOVAT URČITÝMI ZNAKY JAKO STOPY HISTORICKÉ KULTIVACE, resp. VÝVOJE KRAJINY

7 Identita krajiny Projevuje se specifickou až nezaměnitelnou krajinnou
scénou a stopami, připomínajícími historický vývoj a kulturní význam krajiny

8 KRAJINNÝ RÁZ NA JEDNÉ STRANĚ HOVOROVÝ (LITERÁRNÍ) VÝRAZ, NA DRUHÉ STRANĚ POJEM ZÁKONA DLE DEFINICE ZÁK.č. 114/1992 Sb. ZAHRNUJE JAK POJEM CHARAKTERU KRAJINY, TAK I IDENTITY A TÉŽ POJEM PAMĚTI KRAJINY (LANDSCAPE MEMORY)

9 § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Ochrana krajinného rázu a přírodní park (1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. .

10 § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. (3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

11 zákon č. 186/2006 Sb. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní: "(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody9a). 9a) § 43 odst. 1 a § 61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)„.

12 KRAJINNÝ RÁZ – VIZUÁLNÍ POJEM
KRAJINNÝ RÁZ VE SMYSLU ZÁKONA JE PRVOŘADĚ POJEM VIZUÁLNÍ KRAJINNÝ RÁZ POPISUJEME PŘEDEVŠÍM VIZUÁLNĚ VNÍMANÝMI ZNAKY – PROJEVY JEDNOTLIVÝCH CHARAKTERISTIKY (PŘÍRODNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÉ) HOVOŘÍME O DALŠÍ CHARAKTERISTICE KRAJINNÉHO RÁZU – VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTICE

13 KRAJINNÝ RÁZ – VIZUÁLNÍ POJEM
HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRŮ NA KRAJINNÝ RÁZ TKVÍ PŘEDEVŠÍM V POSUZOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU NA IDENTIFIKOVANÉ (VIZUÁLNÍ) ZNAKY KRAJINNÉHO RÁZU ZNAKY MAJÍ V KRAJINĚ RŮZNÝ VÝZNAM – NĚKTERÉ MOHOU SAMY O SOBĚ VYJADŘOVAT VÝZNAMNOU HODNOTU

14 CHARAKTERISTIKY KRAJINNÉHO RÁZU, ZNAKY A HODNOTY
Přírodní Kulturní Historické Každá charakteristika je tvořena soustavou znaků Význam určitého znaku může tkvět v jeho fyzické přítomnosti v krajině v jeho projevu v krajinné scéně

15 CHARAKTERISTIKY KRAJINNÉHO RÁZU, ZNAKY A HODNOTY
Znak může sám o sobě představovat hodnotu - např. přítomnost mokřadní lokality (znak přírodní charakteristiky) může být přírodní hodnotou i hodnotou estetickou Na přítomnost hodnot v krajině nás upozorňují indikátory

16 Charakteristiky krajinného rázu
PŘÍRODNÍ reliéf lesy porostní okraje lesů rozptýlená zeleň louky mokřady vodní toky vodní plochy

17 Charakteristiky krajinného rázu
KULTURNÍ A HISTORICKÁ cestní síť struktura osídlení struktura jednotlivých sídel kulturní dominanty charakter staveb (typické regionální rysy) stopy hospodaření (hospodářské úpravy zemědělské krajiny) komponované krajinné úpravy

18 HODNOCENÍ RÁZU KRAJINY (ve smyslu § 12)
NALEZENÍ ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU A POPIS JEJICH PODÍLU NA RÁZOVITOSTI KRAJINY, NA ROZLIŠITELNOSTI A ZAPAMATOVATELNOSTI JEJÍHO KRAJINNÉHO OBRAZU

19 HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ (ve smyslu § 12)
NALEZENÍ ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU A POPIS JEJICH PODÍLU NA RÁZOVITOSTI KRAJINY POSOUZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VLIVU ZÁMĚRU NA JEDNOTLIVÉ ZNAKY

20 HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ (ve smyslu § 12)
PŘI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ NEMŮŽE HRÁT ROLI OSOBNÍ NÁZOR HODNOTITELE (LÍBÍ-NELÍBÍ) !

21 HODNOCENÍ PRO ÚČELY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU MÁ DVĚ ZÁKLADNÍ ÚLOHY
A. Hodnocení území z hlediska krajinného rázu => preventivní hodnocení (např. území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku) B. Posouzení vlivu navrhované stavby nebo využití území na krajinný ráz - případové hodnocení (stavby bodové a stavby liniové)

22 Možnosti uplatňování ochrany krajinného rázu dle § 12 zák.č.
114/1992 Sb. Ve smyslu zákona je možno ochranu KR uplatňovat všude. Je využívána však zejména v následujících územích: velkoplošná ZCHÚ, přírodní parky, volná krajina nechráněná dle jiných předpisů vesnická zástavba (pokud se jedná o zástavbu, která výrazně spoluvytváří ráz krajiny - rázovitost, neopakovatelnost krajinné scény a dílčích scenerií) příměstská zástavba (pokud se jedná o zástavbu, která výrazně spoluvytváří ráz krajiny - rázovitost, neopakovatelnost krajinné scény a dílčích scenerií) městská zástavba (v územích, kde se v urbanistické struktuře výrazně uplatňují přírodní celky - ozeleněné svahy, hřbety, terénní dominanty, vodní plochy),v územích, kde jsou přítomny lokality s významnými přírodními hodnotami

23 Litovelské Pomoraví - vyhodnocení území CHKO
z hlediska ochrany krajinného rázu (Vorel a kol. 2001)

24

25 Posouzení vlivu navrhovaného stožáru firmy Eurotel na
krajinný ráz

26 Podrobné posouzení dálnice D8 z hlediska vlivu stavby
na krajinný ráz

27 Rámcové posouzení variant silničního okruhu v úseku
Kopanina - Březiněves (Vorel a kol. 2000)

28 ÚNOSNOST VLIVU ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ (ve smyslu § 12)
JAK SE ZORIENTOVAT V SITUACI, KDYŽ JSEM IDENTIFIKOVALI A OKLASIFIKOVALI ZNAKY KR, URČILI MÍRY VLIVŮ NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU NA TYTO ZNAKY A NEVÍME JEDNOZNAČNĚ PRO JAKÝ ZÁVĚR SE ROZHODNOUT? JE MOŽNO PŘEHODNOTIT VÝSLEDKY HODNOCENÍ POMOCÍ JEDNODUCHÝCH KRITÉRIÍ ÚNOSNOSTI

29 KRITÉRIA ÚNOSNOSTI (VOREL 2007)
I. VÝRAZNOST A ČITELNOST KRAJINNÉHO RÁZU II. PROSTOROVÝ (VIZUÁLNÍ) KONTEXT S VÝZNAMNÝMI ZNAKY A HODNOTAMI PŘÍRODNÍ KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY III. VIZUÁLNÍ EXPONOVANOST LOKALITY ZÁMĚRU IV. VZTAH K MĚŘÍTKU KRAJINY

30 VÝRAZNOST A ČITELNOST KRAJINNÉHO RÁZU

31 KONTEXT S VÝZNAMNÝMI HODNOTAMI PŘÍRODNÍ NEBO KULTURNÍ A HISTORICKÉ CHARAKTERISTIKY

32 VIZUÁLNÍ EXPONOVANOST LOKALITY NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU (STAVBY)

33 VZTAH K MĚŘÍTKU KRAJINY

34 VZTAH K MĚŘÍTKU KRAJINY

35 VZTAH K MĚŘÍTKU KRAJINY

36 KOMENTÁŘ K MĚŘÍTKU KRAJINY
MĚŘÍTKO KRAJINY (Z POHLEDU RÁZU KRAJINY) JE DÁNO MĚŘÍTKEM ČLOVĚKA – JEHO FYZICKÝMI VLASTNOSTMI A SCHOPNOSTMI (např. schopnost obsáhnout prostor zrakem a pohybem) INFORMATIVNÍ ZNAKY MĚŘÍTKA KRAJINY JSOU DÁNY ZKUŠENOSTÍ : STAVBY (zejména tradiční) VEGETAČNÍ PRVKY ČLENĚNÍ KRAJINY TRADIČNÍMI ZPŮSOBY HOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ

37 Děkuji za pozornost… …a po obědě budu pokračovat !


Stáhnout ppt "Krajinný ráz ÚVOD SEMINÁŘ CEMC"

Podobné prezentace


Reklamy Google