Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Nejrizikov ě jší v ě kovou skupinou pro vznik mentální anorexie je v ě k 13 – 20 let  Velmi ohro ž eny jsou ji ž d ě ti na základních školách hlavn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Nejrizikov ě jší v ě kovou skupinou pro vznik mentální anorexie je v ě k 13 – 20 let  Velmi ohro ž eny jsou ji ž d ě ti na základních školách hlavn."— Transkript prezentace:

1

2  Nejrizikov ě jší v ě kovou skupinou pro vznik mentální anorexie je v ě k 13 – 20 let  Velmi ohro ž eny jsou ji ž d ě ti na základních školách hlavn ě v osmých a devátých t ř ídách  50% 13 -14 letých dívek není spokojena s tím, jak vypadá a p ř eje si zhubnout  Mentální anorexií trpí v Č eské republice p ř ibli ž n ě 1% dívek, co ž je asi ka ž dá stá dospívající dívka  Ve st ř edních a vyšších ekonomických vrstvách  Úmrtnost 2 – 8% pacientek

3 „ M Ě LA JSEM 163 CM A 58 KG. VYPADALA JSEM JAKO SUD. ZA Č ALA JSEM POSTUPN Ě ODEBÍRAT JÍDLO A CVI Č IT. PRVNÍ BYLY SNÍDAN Ě, POTOM SVA Č INY. KAŽDÉ ODPOLEDNE PO ŠKOLE JSEM CHODILA B Ě HAT A KAŽDÉ RÁNO A VE Č ER D Ě LALA SED-LEHY. ZHUBLA JSEM NA 53 KG. TO BYLA P Ů VODN Ě MOJE VYSN Ě NÁ VÁHA. ALE STÁLE JSEM SI P Ř IPADALA TLUSTÁ. KDYŽ JSEM ZHUBLA ASI DALŠÍ 2-3 KILA, VŠIMLI SI TOHO D Ě CKA ZE T Ř ÍDY A NAJEDNOU JSEM BYLA OBLÍBENÁ. V HLAV Ě SE MI OBJEVILA ROVNICE HUBEN Ě JŠÍ = OBLÍBEN Ě JŠÍ.“

4  „Mentalni anorexie (MA) je porucha charakterizována zejména umyslným sni ž ováním t ě lesné hmotnosti.  MA se projevuje chorobným strachem z tlouš ť ky  Anorekti č ky neodmítají jídlo proto, ž e by nem ě ly chu ť, ale proto, ž e necht ě jí jíst.“  Po ur č ité dob ě však dochází ke ztrát ě chuti k jídlu a vymizení pocitu hladu – princip dlouhodobého hladov ě ní  Dívky sami sebe vidí jako tlusté, kdy ž tomu tak objektivn ě není, a proto dr ž í nesmyslné diety, nebo dokonce hladovky  N ě kdy tyto pacientky mají enormní zájem o jídlo, ani ž by ho konzumovaly. Shán ě jí recepty a rády va ř í, č i neustále na jídlo myslí

5 1. T ě lesná hmotnost je udr ž ována nejmén ě 15 % pod p ř edpokládanou úrovní (a ť u ž byla sní ž ená nebo nebyla nikdy dosa ž ena), nebo BMI 17,5 (kg/m2) a ni ž ší. Prepubertální pacienti nespl ň uji b ě hem r ů stu o č ekávaný hmotnostní p ř ír ů stek. 2. Sní ž ení hmotnosti si zp ů sobuje nemocný sám tím, ž e se vyhýbá jídl ů m „po kterých se tloustne“, a ž e u ž ívá jeden nebo n ě kolik z následujících prost ř edk ů : vyprovokované zvracení, u ž ívání laxativ, anorektik a diuretik, nadm ě rné cvi č ení. 3. P ř etrvává strach z tlouš ť ky a zkreslená p ř edstava o vlastním t ě le jako neodbytná, vtíravá obava z dalšího tloustnutí, která vede jedince ke stanovení si velmi nízkého hmotnostního prahu. 4. Rozsáhlá endokrinní porucha, která se projevuje u ž en jako amenorea, u mu žů jako ztráta sexuálního zájmu a potence. Z ř ejmou výjimkou je p ř etrvávání d ě lo ž ního krváceni u anorektických ž en, které u ž ívají antikoncepci. 5. Jestli ž e je za č átek onemocn ě ni p ř ed pubertou, jsou pubertální projevy opo ž d ě ny nebo dokonce zastaveny. Po uzdravení dochází č asto k normálnímu dokon č ení puberty, avšak menarché je opo ž d ě na.

6 1. Aktivní udr ž ování abnormáln ě nízké t ě lesné hmotnosti 2. Strach z tlouš ť ky i p ř es velmi nízkou reálnou t ě lesnou hmotnost 3. Amenorea u ž en

7

8  zvýšená citlivost na chlad a nebezpe č í podchlazení  suchá za ž loutlá ple ť, lanugo  vypadávání vlas ů, r ů zné vyrá ž ky  snadno se d ě lají mod ř iny  zvýšená kazivost zub ů  zpomalení funkce st ř ev- zácpa  chudokrevnost, pomalý pulz, hypoglykémie, nízký krevní tlak a omdlévání, zm ě ny krevního obrazu a kostní d ř en ě  zvýšená hladina cholesterolu v krvi  celková únavnost a svalová slabost  nespavost, poruchy spánku, p ř ecitliv ě lost na sv ě tlo a zvuky  nepravidelná menstruace

9  u ž en i mu žů dochází oslabení zájmu o sex  srde č ní obtí ž e vyskytující se tém ěř u 90% anorekti č ek, zejména bradykardie a arytmie  nedostatek ž ivin poškozuje játra, která nejsou schopna vyráb ě t dostatek t ě lesných bílkovin  poruchy funkce ledvin  odvápn ě ní kostí  slabý mo č ový m ě chý ř, č ast ě jší nucení na mo č ení  pocity nevolnosti spojené se zmenšením ž aludku  oslabení celkové obranyschopnosti organismu  poruchy v ě domí, závrat ě, mdloby, dvojité vid ě ni a bolesti hlavy  u mladých dívek se m ůž e zpomalit r ů st a opozdit puberta

10  Pokleslá, depresivní nálada  Problémy se spánkem  Podrá ž d ě nost  Poruchy koncentrace, nesoust ř ed ě nost  Namísto posílení sebev ě domí p ř ibývá nejistoty a úzkostných pro ž itk ů  Neustálé myšlenky na jídlo  Ztráta zájmu o okolí, spole č enská a sociální izolovanost  Konflikty s rodi č i a p ř áteli  Sebevra ž edné sklony  Sebepoškozující chování

11

12  mentální bulimií u nás trpí asi ka ž dá dvacátá dospívající dívka a mladá ž ena  Narušené jídelní postoje a ohro ž ující zp ů soby kontroly t ě lesné hmotnosti lze však pozorovat a ž u deseti procent mladých ž en.  Nejrizikov ě jší v ě kovou skupinou je v ě k 16 – 25 let.  Úmrtnost je u t ě chto pacientek pom ě rn ě nízká, a to 0 – 2%.  A a ž 60% pacientek s bulimií se zcela vylé č í.

13 „U M Ě TO ZA Č ÍNÁ TAK, ŽE MYSLÍM NA JÍDLO, KTERÉ MOJE DIETA ZAKAZUJE. MYŠLENKY SE BRZY M Ě NÍ V SILNOU TOUHU JÍST. JAKMILE ZA Č NU JÍST, JE TO ZPO Č ÁTKU ÚLEVA A POHODA, A JE MI SKV Ě LE. PAK UŽ ALE NEM Ů ŽU P Ř ESTAT A HORE Č N Ě JÍM, DOKUD NEJSEM ÚPLN Ě NACPANÁ. PAK SE VŽDY CÍTÍM PROVINILE A MÁM NA SEBE ZLOST.“

14  Mentální bulimie je porucha charakterizovaná p ř edevším opakujicími se záchvaty p ř ejídání, spojené s p ř ehnanou kontrolou t ě lesné hmotnosti  „Bulimi č ky“ nemají tak pevnou v ů li jako anorekti č ky a č asto ztrácejí kontrolu nad jídlem v podob ě p ř ejídání (st ř ídá se období hladov ě ní s p ř ejídáním se)  Mno ž ství jídla zkonzumované b ě hem záchvatu se obvykle pohybuje v rozmezí 6 000 - 12 000 kJ, n ě kdy a ž 20 000 kJ.  Nemocní hltají potraviny bez výb ě ru, ale zpo č átku se zam ěř ují na kaloricky vydatné potraviny, jako jsou sladkosti, zákusky, chipsy, majonézové saláty, kalorické nápoje (potraviny, které si b ě hem omezování stravy zásadn ě zakazují)  Ztráta kontroly nad jídlem a následné p ř ejídání doprovází pocity lítosti, mén ě cennosti, zlosti, dokonce i deprese  Tyto pocity spole č n ě s t ě lesnými projevy po p ř ejedeni, vyvolávají pot ř ebu zbavit se zkonzumovaného jídla =zvracení, projímadla, diuretika  Bulimie bývá č asto pokra č ováním anorexie  Bulimi č ky si jsou v ě domy své nemoci

15 1. Opakující se epizody záchvatového p ř ejídání. Epizodu záchvatového p ř ejídání (binge eating) charakterizuje: a) Konzumace obrovského mno ž ství jídla b ě hem krátkého č asového úseku (nap ř íklad b ě hem dvou hodin) b) Pocit ztráty kontroly nad jídlem b ě hem teto epizody (pocit, ž e nemohu p ř estat nebo rozhodovat o tom, co a v jakém mno ž stvím jím). 2. Následné opakované um ě le vyvolané zvracení, zneu ž ívaní laxativ, diuretik nebo jiných lék ů, hladovky, cvi č ení v nadm ě rné mí ř e. 3. Minimáln ě dv ě epizody záchvatového p ř ejídání týdn ě po dobu alespo ň t ř i m ě síc ů. 4. Sebehodnoceni nep ř im ěř en ě závislé na tvaru postavy a t ě lesné hmotnosti. (zvracením zdu ř í uzliny a slinné ž lázy)

16  Č lov ě k jí mnohem rychleji, ne ž je obvyklé.  Č lov ě k jí, dokud se necítí nep ř íjemn ě plný.  Č lov ě k jí velké mno ž ství jídla, ani ž by poci ť oval fyzicky hlad.  Č lov ě k jí o samot ě, proto ž e se stydí, ž e jí tak mnoho a nekulturn ě  Č lov ě k je po p ř ejedení sám sebou znechucen, deprimován, anebo se cítí velmi provinile.

17  ½ chleba  4 ř ízky  20dkg vlašského salátu  4 housky  4 koblihy  2 č okoládové ty č inky  ½ l limonády  2 led ň áky

18  Ko ž ní zm ě ny – h ř bet ruky  GIT komplikace – zán ě ty jícnu, ž alude č ní v ř edy, dilatace a ž ruptura ž aludku, zán ě t slinivky  Posti ž ení chrupu a dásní  Kardiovaskulární komplikace – elektrolytová nerovnováha  Plicní komplikace – p ř i vdechnutí zvratk ů  Otoky slinných ž láz

19  Navozené zvracení = mylná p ř edstava, ž e se t ě lo všeho zbaví  Cukry se ale za č ínají št ě pí ji ž v ústech 979 kcal  Experiment: stravou p ř ijato 2131 kcal – vyzvraceno – ve zvratkách 979 kcal  To je vysv ě tlení, pro č bulimi č ky nemusí hubnout  Zvracení jen OSLABUJE strach z tlouš ť ky

20

21  Je porucha, p ř i které se č lov ě k (ve v ě tší mí ř e, ne ž která je pova ž ována za „normální“) upíná na zdravou stravu  Poprvé byla definována v roce 1997 jako fixace na zdravou vý ž ivu.  Jiná definice ji má za zaujatost zdravou stravou a vytvo ř ení si striktních zdravých stravovacích návyk ů do míry, ve které za č nou ovliv ň ovat ž ivot daného jedince  Orthorexie je obscese, fóbie.  V p ř ípad ě, ž e daný jedinec v ě nuje zdravému stravování v ě tšinu svého č asu, cítí silné vý č itky v p ř ípad ě porušení svých zásad nebo je zdravá vý ž iva nástrojem k p ř ekonání jeho osobních problém ů  Tato porucha je spjata s velkými finan č ními výdaji  Tato porucha kon č í podvý ž ivou

22

23  Je duševní nemoc vycházející ze syndromu malosti  Jejím hlavním p ř íznakem je chorobná závislost na cvi č ení a snaha o to, být stále mohutn ě jší.  Bývá pova ž ována za opak anorexie.  Tato nemoc postihuje p ř edevším mu ž e, hlavn ě kulturisty.  Jedinci posti ž enou touto poruchou si v porovnání s ostatními p ř ipadají drobní a nedostate č n ě vyvinutí. Proto nadm ě rn ě cvi č í, nadm ě rn ě se pozorují a upravují stravu tak, aby podporovala r ů st svalové hmoty (p ř evaha bílkovin)  Nadm ě rný p ř íjem energie a bílkovin poškozuje funkci jater a ledvin.  Rizikové je rovn ěž zneu ž ívání anabolických steroid ů.

24

25  Drunkorexie je ozna č ení pro nov ě vznikající fenomén, který kombinuje strach z p ř ibírání na hmotnosti s nárazovitým pitím alkoholu (nap ř. na ve č írcích, ale i o samot ě ).  Lidé, kte ř í mají problematický p ř ístup ke svému t ě lu a pota ž mo k jídlu, úmysln ě vynechávají n ě která denní jídla, aby mohli ve č er popíjet alkohol beze strachu, ž e p ř iberou na váze.  Výraz drunkorexie vznikl spojením slova drunk (angl. opilý) a anorexie, pro kterou je typické zám ě rné hladov ě ní.

26  Konzumace alkoholu na la č ný ž aludek urychluje vst ř ebávání alkoholu do krve a snadn ě ji pak dojde k výpadk ů m pam ě ti a akutní otrav ě alkoholem. Jde navíc o velkou zát ěž na játra a zvyšuje se i riziko vzniku alkoholizmu.  Kombinace alkoholu s energetickými nápoji je nebezpe č ná zejména pro osoby s hypertenzí č i srde č ní vadou, nebo ť zvyšuje tlak a srde č ní č innost; byly popsány i p ř ípady náhlého úmrtí.  Ž eny jsou oproti mu žů m více ohro ž eny drunkorexií, nebo ť jsou mén ě odolné v ůč i alkoholu.  Konzumace nadm ě rného mno ž ství alkoholu zvyšuje riziko n ě kterých druh ů rakoviny, onemocn ě ní srdce, ledvin, jater a m ůž e vyvolávat psychické poruchy, jako jsou deprese, úzkost č i nespavost.  Nereálné p ř edstavy o svém vzhledu, ranní kocoviny, hladov ě ní, necht ě ná konzumace jídla v opilosti aj. vyvolávají u drunkorektik ů podrá ž d ě nost, nespokojenost, úzkosti, deprese, č ím ž se pro své okolí stávají nep ř ita ž liví a sami se cítí osam ě lí a ž spole č ensky izolovaní.  Další problémy ve spojení s poruchami p ř íjmu potravy (následky nedostatku ž ivin a zvracení, rozvrat metabolizmu, alkalóza, poruchy jícnu, osteoporóza atd.


Stáhnout ppt " Nejrizikov ě jší v ě kovou skupinou pro vznik mentální anorexie je v ě k 13 – 20 let  Velmi ohro ž eny jsou ji ž d ě ti na základních školách hlavn."

Podobné prezentace


Reklamy Google