Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení hodnotitelů – 3. výzva FM EHP/Norsko 1.4.2008 Ing. Vladimír Študent

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení hodnotitelů – 3. výzva FM EHP/Norsko 1.4.2008 Ing. Vladimír Študent"— Transkript prezentace:

1 Školení hodnotitelů – 3. výzva FM EHP/Norsko 1.4.2008 Ing. Vladimír Študent e-mail: vladimir.student@mkcr.cz

2 Pokyny pro hodnotitele hodnotitel se seznámí s Postupy pro žadatele a příslušnými částmi Manuálu pro implementaci (www.eeagrants.cz) žádost prostudovat celou a posoudit ji jako celek body přidělit výhradně na základě informací z žádosti body zaokrouhlit maximálně na jedno desetinné místo určité kritérium může být pro některé projekty irelevantní – přidělit maximální počet bodů odpovídající danému kritériu

3 Systém hodnocení žádostí hodnocení je graduální – jednotlivá kritéria se nesmí posuzovat pouze ANO/NE komentář musí být uveden u každého kritéria žádost je hodnotitelem doporučena k dalšímu projednání hodnotící komisí, pokud je celkový součet minimálně 70 bodů ze 100 možných pokud je celkový součet nižší než 70 bodů bude žádost vyřazena pokud bude rozdíl v hodnocení větší než 30 bodů a nebo bude žádost jedním hodnotitelem doporučena ( >70 bodů) a druhým nikoliv ( < 70 bodů) – třetí externí hodnotitel

4 Systém hodnocení žádostí žádost, která jednotlivé kritérium pouze splňuje, dostane 70% bodů tohoto kritéria pokud bude kritérium naplňováno více, respektive lépe než pouhé splnění kritéria, bude hodnoceno vyšší hodnotou bodu pokud při posuzování a hodnocení kvality žádosti nastane případ, že některé z daných kritérií (1-5) bude ohodnoceno v součtu nulovým počtem bodů, bude taková žádost vyloučena každá žádost bude hodnocena dvěma externími hodnotiteli výsledné hodnocení žádosti bude matematickým průměrem bodových hodnocení obou hodnotitelů

5 Registrační číslo žádosti3/C/019 Název žadateleMěsto Soběslav Název projektuRekonstrukce městského renesančního pivovaru Požadovaný grant v €1 123 456 EUR Priorita / sub-priorita 1. Uchovávání evropského kulturního dědictví 1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví Příloha 4a

6 1. SCHOPNOST A PŘIPRAVENOST ŽADATELE PROJEKT REALIZOVAT Max. počet bodů HodnoceníZdůvodnění ( PŘÍKLADY) 1.1Žadatel (případně partner/partneři) je technicky schopen projekt realizovat 3 - kvalifikovaný garant opírající se o expertní tým - žadatel má zkušenosti s projektovým řízením - žadatel má investiční zkušenosti 1.2 Žadatel má (případně partner/partneři) odpovídající administrativní kapacitu na zajištění realizace projektu 3 - velkým přínosem je spolupráce několika subjektů jako spolugarantů (město, muzeum, farní úřad) - v čele týmu stojí starosta, spolupracují osoby z relevantních odborů, dostatečná kapacita pracovníků 1.3Organizační struktura řízení projektu je jasně popsaná, včetně rozdělení a zajištění jednotlivých kroků během realizace. Role jednotlivých partnerů jsou jasně popsány – (v případě partnerství) 7 - organizační struktura je adekvátní a splňuje požadavek mezioborové spolupráce - žádost specifikuje čtyřčlenný koordinační tým, včetně odpovědnosti těchto managerů - šest osob s jasně vymezenými kompetencemi - struktura řízení je jasná, přiměřená a funkční, nijak však nevybočuje z obvyklého rámce 1.4Žadatel má zkušenosti s řízením alespoň jednoho podobně zaměřeného projektu 2 - jde o II. etapu rekonstrukce objektu, v I. etapě byly vzorově rehabilitovány exteriéry stavby - žádost neuvádí zkušenosti z realizací jiných podobně zaměřených projektů - má zkušenosti s projekty financovanými z EU 1.5Publicita projektu je jasně popsána, včetně jednotlivých aktivit pro zajištění této publicity 5 - publicita se snaží přerůst rámec obce - nedostatečná publicita – chybí tiskové zprávy, tisková konference atd. - mohla by být ambicióznější - v rámci významu projektu, spíše lokální 1. Celkem 20 Příloha 4a

7 2. VÝZNAM (RELEVACE) PROJEKTU Max. počet bodů HodnoceníZdůvodnění (PŘÍKLADY) 2.1Projekt přispívá významně k naplňování cíle příslušné priority 5- projekt je v souladu s oživením a využitím zdevastované a uzavřené stavby - navrhovaný projekt významně pomáhá naplňovat cíle příslušné priority, jedná se o ……………… 2.2Projekt přispívá k naplnění cílů příslušné strategie (místní/regionální/sektorové) 5- projekt naplňuje strategii podpory turistického ruchu v regionu - je uveden pouze regionální program rozvoje - podrobně rozepsané strategie města, mikroregionu a kraje 2.3Zdůvodnění projektu je jasné, doloženo analýzou potřebnosti projektu a cíl projektu je reálný a v souladu s požadavky na výstupy projektu 11- jasně deklarované zdůvodnění, naplnění dlouhodobě připravované vize - zdůvodnění projektu kvalifikováno zřetelně, řešení problému je reálné v souladu s požadavky pro příslušnou prioritu - zdůvodnění projektu je suverénní s odkazem na jeho mimořádný význam 2.4Projekt vhodným a účinným způsobem přispívá k řešení identifikovaného problému a cílová skupina je dobře identifikovaná 4- široké spektrum cílových skupin s jasnou identifikací - vybraná cílová skupina identifikována obecně - určeno obecně pro obyvatele města se zájmem o hudbu, divadlo a kulturu - cílová skupina je z části definována jen marginálně, není zaměřena na širší komunitu 2. Celkem25 Příloha 4a

8 3. STRUKTURA PROJEKTU, RIZIKA A VÝSTUPY Max. počet bodů HodnoceníZdůvodnění (PŘÍKLADY) 3.1 Struktura projektu je jasně definována a jednotlivé aktivity projektu jsou podrobně a jasně uvedeny (činnosti, včetně kvantifikace a návazného rozpočtu). Navržený postup realizace projektu je efektivní ve srovnání s jeho případnými alternativními postupy/technickými řešeními. Projekt používá nejlepší dostupnou technologii – pokud je pro daný projekt relevantní * 10 - velmi podrobně připravený technický projekt zacházející do velkých detailů využívající moderní technologie - navržené aktivity a výstupy jsou vyvážené a povedou k dosažení indikovaných výsledků a cílů projektu, postup realizace projektu odpovídá požadavkům státní památkové péče - projekt počítá s obnovou infrastruktury, což přispěje ke značnému zlepšení ŽP ve venkovské památkové rezervaci - nesoulad v popisu zkvalitnění prostoru pro konání kulturních akcí, pro které není popsané technické zázemí (předpoklad jejich konání) - navrhovaný postup řešení rekonstrukce objektu je stavebně dobře zdůvodněný, přispívá k záchraně památky 3.2 Navržený harmonogram realizace projektu je konzistentní a realistický a odpovídá potřebám daného projektu – jasně definuje postup realizace jednotlivých aktivit projektu 6 - jednotlivé části realizace projektu na sebe logicky navazují (podrobně popsány řešené úkoly a výstupy) - harmonogram odpovídá velikosti projektu - v ideálním případě je možno harmonogram dodržet 3.3 Indikátory a výchozí i konečné hodnoty jsou relevantní a realistické – měří řádně celkový cíl, účel a výsledek jsou kvantifikované a objektivně měřitelné jak v množství, tak v čase. 3 - indikátory a výchozí hodnoty jsou kvalifikovány velmi stručně - jde především o stavební a rekonstrukční indikátory. Zvýšení návštěvnosti, ve kterou se „doufá“ je předpokládáno bez konkrétnějších akcí - projekt je nadefinován jasně a přehledně pro úspěšnou realizaci 3.4 Rizika projektu jsou jasně definována, včetně opatření k jejich eliminaci s cílem zajistit plynulou realizaci projektu 6 - rizika jsou popsána a vyvážena deklarovanou garancí - uvedená rizika neohrožují zásadním způsobem úspěšnou realizaci projektu 3. Celkem25 Příloha 4a * Pokud kritérium nebo jeho část není pro daný projekt relevantní, musí ho hodnotitel hodnotit jako splněné a přidělit mu maximální počet bodů odpovídajících danému kritériu

9 4. HOSPODÁRNOST A UDRŽITELNOST PROJEKTU Max. počet bodů HodnoceníZdůvodnění (PŘÍKLADY) 4.1Uvedené položky rozpočtu jsou pro realizaci aktivit nezbytné. Je doložena jasná kvantifikace jednotek jednotlivých položek rozpočtu v měřitelných položkách. 5- rozpočet střízlivý, realistický, spíše podhodnocený - rozpočet je profesionálně a pečlivě připravený - jednotlivé položky rozpočtu jsou jasně uvedeny a jsou pro realizaci celého projektu nezbytné - uvedené položky zahrnují pouze stavební náklady a publicitu, nikoli náklady na vybavení, které budou třeba k naplnění žádosti 4.2Celkové náklady projektu jsou přiměřené k dosažení očekávaných výsledků. Výše jednotlivých položek je přiměřená a odpovídající nákladům obdobných projektů. Jednotkové ceny jsou přiměřené a v souladu s cenou na trhu. 6- jednotlivé ceny položek opřeny o konkrétní nabídky firem - ceny za jednotlivé práce odpovídají zhruba cenám užívaných v daném regionu - ceny jsou přiměřené a dané především s ohledem na náročnost restaurátorských prací 4.3Udržitelnost výsledků projektu i po jeho realizaci (min. 10 let) je zajištěna jasným a evidentním způsobem. 4- přesvědčivě deklarovaná udržitelnost výsledků v dlouhodobém horizontu - udržitelnost projektu není deklarována zcela jasně a evidentně - profesionálně zpracováno - ekonomická návratnost, dle nastavení projektu, je nulová 4. Celkem 15 Příloha 4a

10 5. HORIZONTÁLNÍ (PRŮŘEZOVÉ) POLITIKY Max. počet bodů HodnoceníZdůvodnění (PŘÍKLADY) 5.1Projekt je celkovým přínosem k trvale udržitelnému rozvoji životního prostředí 2- realizace projektu nebude mít výraznější pozitivní či negativní vliv na ŽP - jedná se o jednorázovou investici, která vede ke zlepšení ŽP s dlouhodobou udržitelností za předpokladu běžné údržby - projekt nedeklaruje zásadní přínos k trvale udržitelnému rozvoji 5.2Sociální dialog je uveden1- sociální dialog je v žádosti popsán velmi podrobně - sociální dialog je neutrální 5.3Projekt přispívá k sociální integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva 1- absence popisu sociální integrace - projekt je otevřený pro všechny - projekt má potenciál přispět k sociální integraci marginalizovaných skupin obyvatel 5.4Rovné příležitosti jsou uvedeny a popsány 1- využití výsledků projektu plně garantuje rovné příležitosti tak, jak jsou uvedeny a popsány - omezeno pouze na problematiku mužů a žen 5.5Zásady dobré správy jsou uvedeny a popsány 2- zásady dobré správy uvedeny a popsány - projekt součástí boje s korupcí, transparentní výběrová řízení 5.6Projekt přispívá k rozvoji bilaterárních vztahů 8- přispívá k rozvíjení vztahů v rámci občanské komunity - projekt není prioritně zaměřen na rozvoj vztahů - spolupráce s partnerskými městy v Nizozemí, Velké Británii a Polsku na kulturním a společenském programu 5. Celkem15 Příloha 4a

11 6. Posouzení žádosti o zálohu (je-li požadována) * Je zálohová platba požadována a řádně zdůvodněna (maximálně 10 % požadovaného grantu z FM)? Je uveden mechanismus vyúčtování zálohy? Příloha 4a * Není předmětem bodového hodnocení

12 Celkové počty bodů*Maximální počet bodů Přidělené body (PŘÍKLAD) 1. Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat2015,7 2. Význam (relevance) projektu2521,5 3. Struktura projektu, rizika a výstupy2517,5 4. Hospodárnost a udržitelnost projektu1513,9 5. Horizontální (průřezové) politiky1511,3 Bodové ohodnocení celkem10079,9 Žádost: doporučena (min. 70 bodů a více) nedoporučena (méně než 70 bodů) Celkové hodnocení projektu (slabé a silné stránky): Musí být vždy vyplněno ! Externí hodnotitel: Jméno: Podpis: Datum: Číslo: Příloha 4a

13 Podmínky zadavatele pro hodnotitele žádostí pokud u hodnotitele hrozí střet zájmů (např. propojení s žadatelem), musí tuto skutečnost oznámit a odstoupit z procesu hodnocení; pokud tak neučiní, nebude jeho práce proplacena v případě odevzdání nekvalitního posudku (např. nevyplnění hodnocení jednotlivých kritérií a tomu odpovídající bodové hodnocení) nebude jeho práce proplacena hodnotitel je povinen zachovat naprostou mlčenlivost jednotlivé žádosti (projekty) si budou hodnotitelé losovat v zájmu podpory objektivního posouzení

14 Podmínky zadavatele pro hodnotitele žádostí s hodnotiteli budou uzavřeny dohody o provedení práce kompletní hodnocení včetně příloh bude odevzdáno v jednom paré v papírové podobě a jednou v digitální formě na CD hodnocení musí být odevzdáno nejpozději do 15.4.2008. Součástí předání hodnocení musí být i odevzdání zapůjčených žádostí.

15 Postup přidělení jednotlivých projektů hodnotitelům v zájmu objektivity, nestrannosti a profesionálního posouzení jsou projekty (žádosti) rozděleny dle jejich převažujícího obsahu (umění a knihovny, regionální a národnostní kultury, památková péče, stavební/zahradní architektura, ochrana movitého kulturního dědictví – muzea a galerie) každý jednotlivý projekt je přidělen hodnotitelům ze dvou nezávislých skupin (hodnotitelé nominovaní AK, hodnotitelé nominovaní příslušnými sektorovými odbory MK)

16 Postup přidělení jednotlivých projektů hodnotitelům projekty, respektive hodnotitelé jsou v zájmu nestrannosti a objektivního posouzení losováni po vylosování projektů budou tyto přiděleny jednotlivým hodnotitelům formou zápisu do „Dohody o provedení práce“, kterou odevzdali při registraci

17 Děkuji za pozornost Vrchní ředitelka sekce D: Jana Vohralíková Samostatné oddělení FM EHP/Norsko: Vladimír Študent, Daniela Stropnická, Radek Bouška a Alena Kubištová


Stáhnout ppt "Školení hodnotitelů – 3. výzva FM EHP/Norsko 1.4.2008 Ing. Vladimír Študent"

Podobné prezentace


Reklamy Google